محصولات شرکت داروسازی آوه سینا

محصولات شرکت داروسازی آوه سینا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Glucosamin AVESINA 500 mg TAB [قرص گلوکزآمین اوه سینا 500 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Glucosamine
Glucosamin AVESINA 750 mg TAB [قرص گلوکزآمین اوه سینا 750 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Glucosamine
DEFERIPRONE AVESINA 500MG EC TAB [قرص روکشدار دفریپرون اوه سینا 500 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Deferiprone
ALENDRONATE AVESINA 70MG TAB [قرص آلندرونیت اوه سینا 70 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Alendronate
ACICLOVIR AVIECENNA 400MG TAB [قرص آسیکلوویر اوه سینا 400 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Aciclovir
ACICLOVIR AVIECENNA 200MG TAB [قرص آسیکلوویر اوه سینا 200 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Aciclovir
MONTELUKAST-AVECINA 10MG TAB [قرص مونته لوکاست-اوه سینا 10 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Montelukast
FLUCONAZOLE AVESINA 150MG TAB [قرص فلوکونازول اوه سینا 150 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Fluconazole
FLUCONAZOLE AVESINA 100MG TAB [قرص فلوکونازول اوه سینا 100 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Fluconazole
FLUCONAZOLE AVESINA 200MG TAB [قرص فلوکونازول اوه سینا 200 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Fluconazole
AMLODIPINE/ATORVASTATIN AVESINA 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین اوه سینا 5/20 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Amlodipine+Atorvastatin
L-CARNITINE AVICENNA 250MG TAB [قرص ال-کارنیتین اوه سینا 250 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Carnitine
ACETYLCYSTEINE AVICENNA 600MG EFF TAB [قرص جوشان استیل سیستئین اوه سینا 600 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Acetylcysteine
CETIRIZINE AVICENNA 10MG TAB [قرص ستریزین اوه سینا 10 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی آوه سینا Cetirizine
VALSARTAN AVICENNA 80MG TAB [قرص والزارتان اوه سینا 80 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Valsartan
VALSARTAN AVICENNA 160MG TAB [قرص والزارتان اوه سینا 160 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Valsartan
AVIGRIPPE TAB [قرص آوی گریپ] داروسازی آوه سینا Adult cold
PANTOPRAZOLE AVICENNA 40MG TAB [قرص پنتوپرازول اوه سینا 40 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Pantoprazole
PANTOPRAZOLE AVICENNA 20MG TAB [قرص پنتوپرازول اوه سینا 20 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Pantoprazole
ESOMEPRAZOLE AVICENNA 40MG TAB [قرص اس امپرازول اوه سینا 40 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Esomeprazole
ESOMEPRAZOLE AVICENNA 20MG TAB [قرص اس امپرازول اوه سینا 20 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Esomeprazole
AVIFENAC 50MG TAB [قرص آویفناک 50 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Diclofenac
ACICLOVIR AVIECENNA 800MG TAB [قرص آسیکلوویر اوه سینا 800میلی گرم] داروسازی آوه سینا Aciclovir
METOPROLOL ER AVIECANNA 95MG ER TAB [قرص متوپرولول اوه سینا 95 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Metoprolol
METOPROLOL AVICENNA 47.5MG ER TAB [قرص آهسته رهش متوپرولول اوه سینا 47.5 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Metoprolol
DEFERASIROX AVICENNA 125MG TAB [قرص دفروکسیروکس اوه سینا 125 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Deferasirox
DEFERASIROX AVICENNA 250MG TAB [قرص دفروکسیروکس اوه سینا 250 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Deferasirox
DEFERASIROX AVICENNA 500MG TAB [قرص دفروکسیروکس اوه سینا 500 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Deferasirox
ESCITALOPRAM AVICENNA 10 MG Tablet [قرص اس ستالوپرام اوه سینا 10 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Escitalopram
SITAGLIPTIN AVICENNA 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین اوه سینا 50 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Sitagliptin
DULOXAVI 30 MG CAP [کپسول دلوکساوی 30 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Duloxetine
ARYVOX 600 MG Tablet [قرص آریوکس 600 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Linezolid
AVISIROX 90 mg Tablet [قرص آوی سیروکس 90 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Deferasirox
LINAGLIPTIN AVECINA 5 MG Tablet [قرص لیناگلیپین اوه سینا 5 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Linagliptin
SITAGLIPTIN AVICENNA 25 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین اوه سینا 25 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Sitagliptin
DULOXAVI 20 MG CAP [کپسول دلوکساوی 20 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Duloxetine
ORLISTAT AVICENNA 120MG CAP [کپسول ارلیستات اوه سینا 120 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Orlistat
DULOXAVI 60 MG CAP [کپسول دلوکساوی 60 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Duloxetine
SEVELAVIN 800 MG Tablet [قرص سولاوین 800 میلی گرم] داروسازی آوه سینا Sevelamer
شرکت داروسازی آوه سینا
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب