آملودیپین+آتورواستاتین

داروهای قلبی عروقی
دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

این دارو ترکیبی از دو داروی آتورواستاتین و آملودیپین است

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف

- کنترل پرفشاری خون

تداخلات دارویی

*مشخصات کلی تداخلات:
• جزء آملودیپین
- سوبسترای CYP3A4
- مهارکننده CYP3A4 (ضعیف)
- عامل ضد فشارخون

• جزء آتورواستاتین
- سوبسترای CYP3A4
- سوبسترای Pg-p
- سوبسترای BCRP
- سوبسترای OATP1B1
- سوبسترای OATP1B3
- مهارکننده CYP3A4 (ضعیف)
- مهارکننده Pg-p (ضعیف)
- حساس به pH معده (تداخل با داروهایی که pH معده را تغییر می‌دهند، بررسی شود.)
- تشدید رابدومیلوزیز

تداخلات رده X (پرهیز):
فرآورده‌های ترکیبی ضدویروس هپاتیت سی، برومپریدول، کانیواپتان، سیکلوسپورین (سیستمیک)، فوسیدیک اسید (سیستمیک)، جم‌فیبروزیل، گلکاپرویر و پیبرنتاسویر، ایدلالیسیب، پیموزاید، پوساکونازول، مخمر برنج قرمز، تیپراناویر

کاهش اثرات داروها توسط آملودیپین و آتورواستاتین:
کلوپیدوگرل، دابیگاتران اتکسیلات، لانتانیم، کینیدین، سینکالید

کاهش اثرات آملودیپین و آتورواستاتین توسط داروها:
آمفتامین‌ها، باربیتورات ها، بکساروتن (سیستمیک)، بریگاتینیب، برومپریدول، نمک‌های کلسیم، کاربامازپین، القاکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، دابرافنیب، دفراسیروکس، دکس متیل‌فنیدات، افاویرنز، انزالوتامید، اردافیتینیب، اتراویرین، گیاهان (با خاصیت افزاینده فشارخون)، ایووسیدنیب، ملاتونین، متیل‌فنیدات، میتوتان، فنی‌توئین، ریفامپین، مشتقات ریفامایسین، ساریلومب، سیلتوکسیمب، گیاه علف چای، توسیلیزومب، یوهیمبین

افزایش اثرات داروها توسط آملودیپین و آتورواستاتین:
آلیسکایرن، آمیفوستین، داروهای ضد سایکوز (نسل دوم [آتیپیکال])، آتوسیبان، برومپریدول، مسدود کننده‌های کانال کلسیمی (غیردی‌هیدروپیریدینی)، سایمتیدین، داپتومایسین، دیگوکسین، دیلتیازم، دوفتیلید، دولوکستین، فلیبانسرین، فوس فنی‌توئین، داروهای کاهنده فشارخون، کتوکونازول (سیستمیک)، لمبورکسانت، فرآورده‌های حاوی لوودوپا، لومیتاپید، لوواستاتین، نمک‌های منیزیم، میدازولام، داروهای مسدود کننده عصبی - عضلانی (غیر دپلاریزان)، نیمودیپین، نیتروپروسید، فنی‌توئین، فولکودین، پیموزاید، کینیدین، رپاگلینید، سیمواستاتین، اسپیرونولاکتون، تاکرولیموس (سیستمیک)، تالازوپاریب، ترابکتدین، تریازولام، آبروگپنت، وراپامیل

افزایش اثرات آملودیپین و آتورواستاتین توسط داروها:
آسیپیموکس، آلفوزوسین، آلفا-1 بلاکر ها، آمیودارون، فرآورده‌های ترکیبی ضدویروس هپاتیت سی، اپرپیتانت، آسوناپرویر، آزیترومایسین (سیستمیک)، باربیتورات ها، بنپریدول، بزافیبرات، بریگاتینیب، بریمونیدین (موضعی)، مسدود کننده‌های کانال کلسیمی (غیردی‌هیدروپیریدینی)، سیپروفیبرات، کلاریترومایسین، کلوفازیمین، کوبیسیستات، کلشی سین، کانیواپتان، سیکلوسپورین (سیستمیک)، مهارکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، سیپروترون، داکلاتاسویر، دانازول، داپوکستین، دیازوکسید، دیلتیازم، دروندارون، دوولیسیب، الباسویر، الترومبوپگ، اردافیتینیب، فنوفیبرات و مشتقات آن، فلوکونازول، فوس اپرپیتانت، فوس نتوپیتانت، فوسیدیک اسید (سیستمیک)، جم‌فیبروزیل، گلکاپرویر و پیبرنتاسویر، آب گریپ‌فروت، گرازوپرویر، گیاهان (با خاصیت کاهنده فشارخون)، ایدلالیسیب، ایسترادفیلین، ایتراکونازول، کتوکونازول (سیستمیک)، لاروترکتینیب، لدیپاسویر، لترموویر، لومیتاپید، لورمتازپام، آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولیدی، نمک‌های منیزیم، میفپریستون، مولسی‌دومین، نفتوپیدیل، نتوپیتانت، نیاسین، نیاسین آمید، نیسرگولین، نیکوراندیل، اوبینوتوزومب، پالبوسیکلیب، پنتوکسی فیلین، مهارکننده‌های فسفودی استراز 5، پوساکونازول، آنالوگ‌های پروستاسیکلین، مهارکننده‌های پروتئاز، کیناگولید، کینیدین، کینین، رالتگراویر، رانولازین، مخمر برنج قرمز، روپاتادین، سیمپرویر، استریپنتول، تلیترومایسین، تری‌فلونامید، تیکاگرلور، تیپراناویر، تولواپتان، ولپاتاسویر، وراپامیل، وریکونازول، وکسیلاپرویر

تداخل با غذا:
به مونوگراف هر جزء مراجعه شود.

دارو های هم گروه

گروه X

به هيچ وجه نبايد استفاده شود: مطالعات حیوانی یا انسانی مواردی از نقص مادرزادی و یا خطر مرگ جنین ناشی از عوارض مصرف این دارو در دوران بارداری مشاهده شده است. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. بنابراین ریسک خطر مصرف این دارو در بارداری بطور حتم بیش از منافع احتمالی آن است و نباید استفاده شود.

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
15522
12297
09255

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص آملودیپین/آتورواستاتین اوه سینا 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین کیمیدارو 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین دی پی 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین شیمی ناب 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 10/10میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 5/10میلی گرم
قرص بایوتور پلاس 5/10میلی گرم
قرص تنسولیپ 5/10میلی گرم
قرص آموستاتین 5/20میلی گرم
قرص آتورمیکس-سبحان 5/20میلی گرم
قرص بایوتور پلاس 5/20میلی گرم
قرص آملوتورکس 5/20میلی گرم
قرص کولیپتن 5/20میلی گرم
قرص لیپیواس5/20
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین ایران دارو 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین ایران دارو 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین امین 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین اسوه 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین اسوه 5/20 میلی گرم
قرص بایوتور پلاس 10/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 10/10 میلی گرم
قرص لیپیواس 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپبن/آتورواستاتین تولیددارو 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پی دی 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین جالینوس 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین جالینوس 5/20 میلی گرم

چنانچه در خصوص "آملودیپین+آتورواستاتین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن محصولات بارج اسانس لووتیروکسین ونوستات اینستاگرام دارویاب اکولایف رازک شربت نوسکاف آبنبات شیرین بیان اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب