محصولات شرکت داروسازی مهبان دارو

محصولات شرکت داروسازی مهبان دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
NAPROXEN MAHBANDAROU 500MG TAB [قرص ناپروکسن مهبان دارو 500 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Naproxen
CITALOPRAM MAHBAN 40MG TAB-CITALOPRESS [قرص سیتالوپرام مهبان 40 میلی گرم-سیتالوپرس] داروسازی مهبان دارو Citalopram
CITALOPRAM MAHBAN 20MG TAB-CITALOPRESS [قرص سیتالوپرام مهبان 20 میلی گرم-سیتالوپرس] داروسازی مهبان دارو Citalopram
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 20MG TAB [قرص آتورواستاتین مهبان دارو 20 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Atorvastatin
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 10MG TAB [قرص آتورواستاتین مهبان دارو 10 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Atorvastatin
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 40MG TAB [قرص آتورواستاتین مهبان دارو 40 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Atorvastatin
METFORMIN MAHBANDAROU 500MG TAB-MAHBAMET [قرص متفورمین مهبان دارو 500 میلی گرم-مهبامت] داروسازی مهبان دارو Metformin
CEFIXIME MAHBAN DAROU 400MG TAB [قرص سفکسیم مهبان دارو 400 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Cefixime
CEFALEXIN MAHBAN DAROU 500MG CAP [کپسول سفالکسین مهبان دارو 500 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Cephalexin
Daily D3 Dikaban Vitawell Tablet [قرص دیلی دی3 دی کابان ویتاول] داروسازی مهبان دارو Vitamin D3
Ferrous Glycine Sulphate Plus Folic Acid Vitawell Tablet [قرص فروس گلایسین سولفات پلاس فولیک اسید ویتاول] داروسازی مهبان دارو Ferrous sulfate+folic acid
Zinc Plus Vitawell 10 mg Capsule [کپسول زینک پلاس ویتاول 10 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Zinc supplement
Zinc Plus Vitawell 5 mg Capsule [کپسول زینک پلاس ویتاول 5 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Zinc supplement
Osteoban Vitawell Tablet [قرص اسئوبان ویتاول] داروسازی مهبان دارو Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Multiban Vitawell Capsule [کپسول مولتی بان ویتاول] داروسازی مهبان دارو Multivitamin Plus Mineral
I Folic Vitawell Tablet [قرص ویتاول ید فولیک] داروسازی مهبان دارو Iodine+Folic acid
Piascomin Vitawell 300 mg Capsule [کپسول پیاسکومین ویتاول 300 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Avocado-Soybean unsaponifiables extract
Vitamin D3 Plus Iron Vitawell Tablet [قرص ویتامین د3 پلاس آیرون] داروسازی مهبان دارو Vitamin D3
Magniban Vitawell Capsule [کپسول مگنیبان ویتاول] داروسازی مهبان دارو Magnesium Supplement
Cranberry Vitawell 200 mg Tablet [قرص کرنبری ویتاول 200 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Vaccinum macrocarpon
Vitawell I Folic + D3 Vitawell Tablet [قرص ویتاول ید فولیک و د3 ویتاول] داروسازی مهبان دارو Iodine+Folic acid
Calcium Plus Vitamin D3 Vitawell Tablet [قرص کلسیم پلاس د3 ویتاول] داروسازی مهبان دارو Calcium
Lutein Vitawell 40mg Capsule [کپسول لوتئین ویتاول 40 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Vitamin A+Lutein
SITAGLIBAN 25 mg Tablet [قرص سیتاگلیبان 25 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Sitagliptin
SITAGLIBAN 50 mg Tablet [قرص سیتاگلیبان 50 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Sitagliptin
GABAPENTIN MAHBAN 300 MG Cap [کپسول گاباپنتین مهبان 300 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Gabapentin
EPLINON 50 MG Tablet [قرص اپلینون 50 میلی گرم-اپلرنون] داروسازی مهبان دارو Eplerenone
LINAGLIPTIN MAHBANDAROU 5 mg Tablet [قرص لیناگلیپتین مهبان دارو 5 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Linagliptin
SERTRABAN 50 mg Tablet [قرص سرترابان 50 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Sertraline
OSELTAMIVIR MAHBANDAROU 30 mg Capsule [کپسول اسلتامیویر مهبان دارو 30 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Oseltamivir
MAHBAMET 750 MG EXTENDED RELEASE Tablet [قرص پیوسته رهش مهبامت 750 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Metformin
Immiban Vitawell Tablet [قرص ایمیبان ویتاول] داروسازی مهبان دارو Combination For Immunity
ATORBAN 40 mg Tablet [قرص آتوربان 40 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Atorvastatin
ATORBAN 20 mg Tablet [قرص آتوربان 20 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Atorvastatin
Neurodinon Vitawell Tablet [قرص نورودینون ویتاول] داروسازی مهبان دارو Vitamin B1+B6+B12
SITAGLIBAN 100 mg Tablet [قرص سیتاگلیبان 100 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Sitagliptin
SITFOMIN 50/500 mg Tablet [قرص سیتفورمین 50/500 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Sitagliptin+Metformin
FAMOTIBAN 40 MG Tablet [قرص فاموتیبان 40 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Famotidine
SITFOMIN 50/1000 mg Tablet [قرص سیتفورمین 50/1000 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Sitagliptin+Metformin
ESOMEPRAZOLE MAHBANDAROU 40 mg Capsule [کپسول اس امپرازول مهبان دارو 40 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Esomeprazole
Daily D3 Vitawell Tablet [قرص دیلی د3 ویتاول] داروسازی مهبان دارو Vitamin D3
TEGREBAN 400 mg ER Tablet [قرص پیوسته رهش تگربان 400 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Carbamazepine
PIRFENIDONE MAHBAN 801 mg Tablet [قرص پیرفنیدون مهبان 801 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Pirfenidone
PIRFENIDONE MAHBAN 200 mg Tablet [قرص پیرفنیدون مهبان 200 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Pirfenidone
OSELTAMIVIR MAHBANDAROU 75 MG Capsule [کپسول اسلتامیویر مهبان دارو 75 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Oseltamivir
MAHBAMET 500 MG EXTENDED RELEASE Tablet [قرص پیوسته رهش مهبامت 500 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Metformin
VITAMIN B1 300 MG MAHBAN Tablet [قرص ب1 300 میلی گرم مهبان] داروسازی مهبان دارو Vitamin B1
ATORBAN 10 mg Tablet [قرص آتوربان 10 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Atorvastatin
EPLINON 25 MG Tablet [قرص اپلینون 25 میلی گرم-اپلرنون] داروسازی مهبان دارو Eplerenone
ESOMEPRAZOLE MAHBANDAROU 20 mg Capsule [کپسول اس امپرازول مهبان دارو 20 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Esomeprazole
MAHBAMET 1000 MG Tablet [قرص مهبامت 1000 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Metformin
BISOPROLOL MAHBANDAROU 5 MG Tablet [قرص بیزوپرولول مهبان دارو 5 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Bisoprolol
SERTRABAN 100 mg Tablet [قرص سرترابان 100 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Sertraline
FAMOTIBAN 20 MG Tablet [قرص فاموتیبان 20 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Famotidine
BISOPROLOL MAHBANDAROU 10 MG Tablet [قرص بیزوپرولول مهبان دارو 10 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Bisoprolol
PIRFENIDONE MAHBAN 267 mg Tablet [قرص پیرفنیدون مهبان 267 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Pirfenidone
MAHBAPHEN 325/40/200 mg Capsule [کپسول مهبافن 325/40/200 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
TEGREBAN 200 mg ER Tablet [قرص پیوسته رهش تگربان 200 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Carbamazepine
BISOPROLOL MAHBANDAROU 2.5 MG Tablet [قرص بیزوپرولول مهبان دارو 2.5 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Bisoprolol
OSELTAMIVIR MAHBANDAROU 45 mg Capsule [کپسول اسلتامیویر مهبان دارو 45 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Oseltamivir
PIRFENIDONE MAHBAN 534 mg Tablet [قرص پیرفنیدون مهبان 534 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Pirfenidone
ZITHROBAN 250 mg Tablet [قرص زیتروبان 250 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Azithromycin
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت