محصولات شرکت داروسازی مهبان دارو

محصولات شرکت داروسازی مهبان دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
NAPROXEN MAHBANDAROU 500MG TAB [قرص ناپروکسن مهبان دارو 500 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Naproxen
CITALOPRAM MAHBAN 40MG TAB [قرص سیتالوپرام مهبان 40 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Citalopram
CITALOPRAM MAHBAN 20MG TAB [قرص سیتالوپرام مهبان 20 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Citalopram
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 20MG TAB [قرص آتورواستاتین مهبان دارو 20 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Atorvastatin
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 10MG TAB [قرص آتورواستاتین مهبان دارو 10 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Atorvastatin
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 40MG TAB [قرص آتورواستاتین مهبان دارو 40 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Atorvastatin
METFORMIN MAHBANDAROU 500MG TAB [قرص متفورمین مهبان دارو 500 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Metformin
CEFIXIME MAHBAN DAROU 400MG TAB [قرص سفکسیم مهبان دارو 400 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Cefixime
CEFALEXIN MAHBAN DAROU 500MG CAP [کپسول سفالکسین مهبان دارو 500 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Cephalexin
GABAPENTIN MAHBAN 300 MG Cap [کپسول گاباپنتین مهبان 300 میلی گرم] داروسازی مهبان دارو Gabapentin
EPLINON 50 MG Tablet [قرص اپلینون 50 میلی گرم-اپلرنون] داروسازی مهبان دارو Eplerenone
EPLINON 25 MG Tablet [قرص اپلینون 25 میلی گرم-اپلرنون] داروسازی مهبان دارو Eplerenone
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب