محصولات شرکت داروسازی روناک دارو

محصولات شرکت داروسازی روناک دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
RONAL F Lyophilized Powder 75 IU [پودر لئوفیلیزه رونال اف 75 واحد] داروسازی روناک دارو Recombinant Follitropin Alfa
DESFONAK 500MG VIAL [ویال دسفوناک 500 میلی گرم، پودر لیوفیلیزه برای تزریق] داروسازی روناک دارو Deferoxamine
ZOLENA 4MG/5ML INJ [ویال زولنا 4میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Zoledronic Acid
PEPTICARE 40MG FOR INFUSION [ویال پپتیکر 40 میلی گرم، پودر لیوفیلیزه برای تزریق] داروسازی روناک دارو Pantoprazole
ROFOLIN 30MG/3ML AMP [آمپول روفولین 30 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Folinic Acid
ROFOLIN 200MG/20ML VIAL [ویال روفولین 200 میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Folinic Acid
Ciprox vial 200mg/20ml [ویال سیپروکس 200میلی گرم/20میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Ciprofloxacin
Medrolin injection 500mg [پودر لئوفیلیزه مدرولین 500 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Methylprednisolone
DESFONAK 2G VIAL [ویال دسفوناک 2 گرم] داروسازی روناک دارو Deferoxamine
ROLEXAN100MG/ML 4000U-0.4ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق رولکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد] داروسازی روناک دارو Enoxaparin Sodium
ROLEXAN 100MG/ML6000U-0.6ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق رولکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد] داروسازی روناک دارو Enoxaparin Sodium
VALPROATE SODIUM RONAK DAROU 400MG VIAL [ویال والپروات سدیم روناک دارو 400 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Sodium Valproate
MAYOCARE 25 mg Tablet [قرص مایوکر 25 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Bethanechol
MAYOCARE 10 mg Tablet [قرص مایوکر 10 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Bethanechol
LITHIUM CARBONATE Ronak 300 mg Tablet [قرص لیتیم کربنات روناک 300 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Lithium Carbonate
ROBETA 5 MG Tablet [قرص روبتا 5 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Bisoprolol
RIVAQUEEN 15 MG Tablet [قرص ریواکوئین 15 میلی گرم - ریواکویین] داروسازی روناک دارو Rivaroxaban
PEPTICARE 20 MG Tablet [قرص پپتیکر 20 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Pantoprazole
ES OMPICARE 20 mg Capsule [کپسول اس امپیکر 20 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Esomeprazole
LAMIXON 100 mg Tablet [قرص لامیکسون 100 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Lamotrigine
ROFEND 200 mg Tablet [قرص روفند 200 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Voriconazole
RONOPAR 100/25 mg Tablet [قرص رونوپار 100/25 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Levodopa-B
ZECLAST 5MG/100 ML SOLUTION VIAL [ویال زیکلاست 5 میلی گرم/100 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Zoledronic Acid
LEVODOPA BENSERAZIDE RONAK 200/50 MG Tablet [قرص لوودوپا بنسرازید روناک 200/50 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Levodopa-B
RONOPAR 200/50 mg Tablet [قرص رونوپار 200/50 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Levodopa-B
TOSHAN 4 mg/2 ml Amp [آمپول نوشن 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Ondansetron
ROPAKIN 200 mg Tablet [قرص روپاکین 200 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Sodium Valproate
PRELEX 5/160 mg Tablet [قرص پریلکس 5/160 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Amlodipine+Valsartan
ROMETALOCK 50 mg Tablet [قرص رومتالاک 50 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Metoprolol
ESCITALOPRAM Ronak 10 mg Tablet-NEOJINEX [قرص اس سیتالوپرام روناک 10 میلی گرم-نئوژینکس] داروسازی روناک دارو Escitalopram
INDAPAMIDE Ronak 1.5 mg Tablet [قرص اینداپامید روناک 1.5 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Indapamide
PHENAZIX 100 mg Tablet [قرص فنازیکس 100 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Phenazopyridine
TICAGRELOR Ronak 90 mg Tablet [قرص تیکاگرلور روناک 90 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Ticagrelor
OMPICARE 20 mg Capsule [کپسول امپیکر 20 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Omeprazole
DEFERASIROX RONAK 360 MG Tablet-TALAJADE [قرص دفرازیروکس روناک 360 میلی گرم-تالاجید] داروسازی روناک دارو Deferasirox
LEVEKIN 1000 mg Tablet [قرص لوکین 1000 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Levetiracetam
IBUPROFEN RONAK 800 MG Tablet [قرص ایبوپروفن روناک 800 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Ibuprofen
ES OMPICARE 40 mg Capsule [کپسول اس امپیکر 40 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Esomeprazole
MENOTRON 75/75IU Vial [ویال منوترون 75 واحد] داروسازی روناک دارو Menotropins
RIVAQUEEN 20 MG Tablet [قرص ریواکوئین 20 میلی گرم - ریواکویین] داروسازی روناک دارو Rivaroxaban
GONAREX 5000IU POWDER FOR SOLUTION [پودر قابل تزریق گنارکس 5000 واحد] داروسازی روناک دارو Human Chorionic Gonadotrophin
LEVODOPA BENSERAZIDE RONAK 100/25 MG Tablet [قرص لوودوپا بنسرازید روناک 100/25 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Levodopa-B
RONAL F 75 IU Powder For Injection [پودر برای تزریق رونال اف 75 واحد] داروسازی روناک دارو Urofollitropin
AGRINA 500 mcg Capsule [کپسول آگرینا 500 میکروگرم] داروسازی روناک دارو Anagrelide
WELLATRIX 500 mg Tablet [قرص ولاتریکس 500 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Levofloxacin
TICAGRELOR Ronak 60 mg Tablet [قرص تیکاگرلور روناک 60 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Ticagrelor
RONOPHAGE ER 500 mg Tablet [قرص پیوسته رهش رونوفاژ 500 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Metformin
ROBETA 2.5 MG Tablet [قرص روبتا 2.5 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Bisoprolol
PEPTICARE 40 MG Tablet [قرص پپتیکر 40 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Pantoprazole
ROFEND 200 mg Powder For Injection [پودر برای تزریق روفند 200 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Voriconazole
DEPOROLIN 40MG/1ML Amp [آمپول دپورولین 40 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Methylprednisolone
ESCITALOPRAM Ronak 5 mg Tablet-NEOJINEX [قرص اس سیتالوپرام روناک 5 میلی گرم-نئوژینکس] داروسازی روناک دارو Escitalopram
CLINDAMYCIN RONAK 150 mg Capsule [کپسول کلیندامایسین روناک 150 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Clindamycin
CETRONAX 250 mcg Injection,Powder [پودر برای تزریق ستروناکس 250 میکرو گرم] داروسازی روناک دارو Cetrorelix
RIVAQUEEN 2.5 MG Tablet [قرص ریواکوئین 2.5 میلی گرم - ریواکویین] داروسازی روناک دارو Rivaroxaban
QUIBAN 5 mg Tablet [قرص کوئیبان 5 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Apixaban
DOBUTAMINE RONAK 250 mg Vial [ویال دوبوتامین روناک 250 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Dobutamine
DECARELIN 0.1 mg Amp [آمپول دکارلین 0.1 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Triptorelin
LEVEKIN 250 mg Tablet [قرص لوکین 250 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Levetiracetam
REMDEESIVIR Ronak 100 MG/20 ML Vial [ویال رمدسیویر روناک 100 میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Remdesivir
ROFOLIN 15 mg Tablet [قرص روفولین 15 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Folinic Acid
EPRONA 25 mg Tablet [قرص اپرونا 25 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Eplerenone
ROPAKIN Chrno 500 mg Tablet [قرص روپاکین کرونو 500 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Sodium Valproate
ESCITALOPRAM Ronak 20 mg Tablet-NEOJINEX [قرص اس سیتالوپرام روناک 20 میلی گرم-نئوژینکس] داروسازی روناک دارو Escitalopram
TEXANIK 250 mg Capsule [کپسول تگزانیک 250 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Tranexamic Acid
PRELEX 5/80 mg Tablet [قرص پریلکس 5/80 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Amlodipine+Valsartan
RONULIN R 100IU/ML 10 ML Vial [ویال رنولین آر 100واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Insulin
ROVIRO 500 mg Powder For Injection [پودر برای تزریق روویرو 500 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Aciclovir
ROFEND 50 mg Tablet [قرص روفند 50 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Voriconazole
RIVAQUEEN 10 MG Tablet [قرص ریواکوئین 10 میلی گرم - ریواکویین] داروسازی روناک دارو Rivaroxaban
DEFERASIROX RONAK 90 MG Tablet-TALAJADE [قرص دفرازیروکس روناک 90 میلی گرم-تالاجید] داروسازی روناک دارو Deferasirox
DEFERASIROX RONAK 180 MG Tablet-TALAJADE [قرص دفرازیروکس روناک 180 میلی گرم-تالاجید] داروسازی روناک دارو Deferasirox
ROBETA 10 MG Tablet [قرص روبتا 10 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Bisoprolol
QUIBAN 2.5 mg Tablet [قرص کوئیبان 2.5 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Apixaban
PRELEX 10/160 mg Tablet [قرص پریلکس 10/160 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Amlodipine+Valsartan
TENOFOVIR Ronak 300 mg Tablet [قرص تنوفوویر روناک 300 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Tenofovir
GRANISETRON Ronak 3mg/3ml Intravenous Injection [آمپول تزریق وریدی گرانیسترون روناک 3 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Granisetron
LAMIXON 50 mg Tablet [قرص لامیکسون 50 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Lamotrigine
LAMIXON 25 mg Tablet [قرص لامیکسون 25 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Lamotrigine
CIPROX 200 MG/20 ML INTRAVENOUS SOLUTION [محلول تزریقی سیپروکس 200 میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Ciprofloxacin
EPRONA 50 mg Tablet [قرص اپرونا 50 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Eplerenone
RONULIN N 100IU/ML 10 ML Vial [ویال رنولین ان 100واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Insulin
ROVIRO 250 mg Powder For Injection [پودر برای تزریق روویرو 250 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Aciclovir
URIHANCE 0.4 mg Capsule [کپسول یوریهنس 0.4 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Tamsulosin
LEVEKIN 500 mg Tablet [قرص لوکین 500 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Levetiracetam
REMDESIVIR RONAK 100 mg POWDER LYOPHILIZED, FOR SOLUTION [پودر لئوفیلیزه رمدسیویر روناک 100 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Remdesivir
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت