محصولات شرکت داروسازی تسنیم

محصولات شرکت داروسازی تسنیم

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
PLATOMED 75MG TAB [قرص پلاتومد 75 میلی گرم] داروسازی تسنیم Clopidogrel
ALZIXA 10MG TAB [قرص آلزیکسا 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Memantine
ALZIXA 5MG TAB [قرص آلزیکسا 5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Memantine
PROTRAL 0.4MG CAP [کپسول پروترال 0.4 میلی گرم] داروسازی تسنیم Tamsulosin
PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAP [کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم] داروسازی تسنیم Pantoprazole
PANTOPRAZOLE TASNIM 20MG CAP [کپسول پنتوپرازول تسنیم 20 میلی گرم] داروسازی تسنیم Pantoprazole
ASMORAL 10 MG TAB [قرص آسمورال 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Montelukast
GLYROZE 0.5MG TAB [قرص گلیرز 0.5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Repaglinide
GLYROZE 1MG TAB [قرص گلیرز ۱ میلی گرم] داروسازی تسنیم Repaglinide
GLYROZE 2MG TAB [قرص گلیرز 2 میلی گرم] داروسازی تسنیم Repaglinide
AMLODIPINE/ATORVASTATIN SHIMINAB 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین شیمی ناب 5/20 میلی گرم] داروسازی تسنیم Amlodipine+Atorvastatin
VOLTADEC 100MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ولتادک 100 میلی گرم] داروسازی تسنیم Diclofenac
TALIQUID+ Softgel [سافت ژل تالیکویید پلاس] داروسازی تسنیم Calcium
ZOCAMAX TAB [قرص زوکاماکس] داروسازی تسنیم Adult cold
ZOCAMAX PLUS TAB [قرص زوکاماکس پلاس] داروسازی تسنیم Adult cold
NAPTIN 375MG TAB [قرص ناپتین 375 میلی گرم] داروسازی تسنیم Naproxen
Feltasm t 120MG TAB [قرص فل تسم تی 120 میلی گرم] داروسازی تسنیم Fexofenadine
Fel tasm t 60MG TAB [قرص فل تسم تی 60 میلی گرم] داروسازی تسنیم Fexofenadine
Foliday CAP [کپسول فولی دی] داروسازی تسنیم Ferrous sulfate+folic acid
INTESA ER 500 MG Capsule [کپسول آهسته رهش اینسا 500 میلی گرم] داروسازی تسنیم Mesalazine
Evening Primrose Oil ABORNS 1300 Softgel [سافت ژل گل مغربی ابورنز 1300 میلی گرم] داروسازی تسنیم Evening Primrose Oil
BonRich ABORNS Softgel [سافت ژل بونریچ ابورنز] داروسازی تسنیم Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Vitamin D3 ABORNS 1000 IU Softgel [سافت ژل ویتامین د3 ابورنز 1000 واحد] داروسازی تسنیم Vitamin D3
Pelliron F CAP [کپسول پلیرون اف] داروسازی تسنیم Ferrous sulfate+folic acid
Vitamin E ABORNS 400 IU Softgel [سافت ژل ویتامین ایی ابورنز 400 واحد] داروسازی تسنیم Vitamin E
Evening Primrose Oil ABORNS 1000 Softgel [سافت ژل گل مغربی ابورنز 1000 میلی گرم] داروسازی تسنیم Evening Primrose Oil
StraBon ABORNS Softgel [سافت ژل استرابن ابورنز] داروسازی تسنیم Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
MESATIN 500 MG TAB [قرص مزاتین 500 میلی گرم] داروسازی تسنیم Mesalazine
AZITHROMYCIN TASNIM 200MG/5ML 15ML SUSP [سوسپانسیون آزیترومایسین تسنیم 200 میلی گرم/5 میلی گرم 15 میلی لیتر] داروسازی تسنیم Azithromycin
TERRAVEX 0.5 MG Capsule [کپسول تراوکس 0.5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Dutasteride
NORMSKIN 20MG CAP [کپسول نورم اسکین 20 میلی گرم] داروسازی تسنیم Isotretinoin
LinoQin 500MG TAB [قرص لینوکین 500 میلی گرم] داروسازی تسنیم Levofloxacin
VENLAFAXINE TASNIM 150MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تسنیم 150 میلی گرم] داروسازی تسنیم Venlafaxine
USENIDE 9 MG EXTENDED RELEASE Tablet [قرص آهسته رهش یوسناید 9 میلی گرم] داروسازی تسنیم Budesonide
TOLTERODINE TASNIM 2MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش تولتریدون تسنیم 2 میلی گرم] داروسازی تسنیم Tolterodine
VENLAFAXINE TASNIM 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تسنیم 75 میلی گرم] داروسازی تسنیم Venlafaxine
DIA-CUT 15MG TAB [قرص دیا-کات 15 میلی گرم] داروسازی تسنیم Pioglitazone
Tasicare 10MG TAB [قرص تاسیکر 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Solifenacin
Vitamin C ABORNS 500MG Chewable Tablet [قرص جویدنی ویتامین ث ابورنز 500 میلی گرم] داروسازی تسنیم Vitamin C
RIVADAX 20 MG Tablet [قرص ریواداکس 20 میلی گرم] داروسازی تسنیم Rivaroxaban
Tasicare 5MG TAB [قرص تاسیکر 5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Solifenacin
MINCOR 20 MG TAB [قرص مینکور 20 میلی گرم] داروسازی تسنیم Rosuvastatin
CETIRIZINE/PSEUDOEPHEDRINE TASNIM 5/120MG TAB [قرص ستیریزین/پزودوافدرین تسنیم 5/120 میلی گرم] داروسازی تسنیم Cetirizine+Pseudoephedrine
LUTOGEL 100MG SOFT GEL ORAL or VAGINAL CAP [سافت ژل خوراکی یا واژینال لوتوژل 100 میلی گرم] داروسازی تسنیم Progesterone
RIVADAX 10 MG Tablet [قرص ریواداکس 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Rivaroxaban
AZPIN 250MG TAB [قرص آزپین 250 میلی گرم] داروسازی تسنیم Azithromycin
PROTRAL OPAS 0.4MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص پروترال اپاس پیوسته رهش 0.4 میلی گرم] داروسازی تسنیم Tamsulosin
CEFIXIME TASNIM 100MG/5ML 50ML FOR SUSP [سوسپانسیون سفکسیم تسنیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی تسنیم Cefixime
AZPIN 500MG TAB [قرص آزپین 500 میلی گرم] داروسازی تسنیم Azithromycin
TOLTERODINE TASNIM 4MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش تولتریدون تسنیم 4 میلی گرم] داروسازی تسنیم Tolterodine
LinoQin 250MG TAB [قرص لینوکین 250 میلی گرم] داروسازی تسنیم Levofloxacin
MINCOR 10MG TAB [قرص مینکور 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Rosuvastatin
ALZETREAT 5MG TAB [قرص آلزتریت 5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Donepezil
MELOXICAM TASNIM 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام تسنیم 7.5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Meloxicam
LUTOGEL 200MG SOFT GEL ORAL or VAGINAL CAP [سافت ژل خوراکی یا واژینال لوتوژل 200 میلی گرم] داروسازی تسنیم Progesterone
ASMORAL 5MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی آسمورال 5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Montelukast
TAVELAMER 800 MG Tablet [قرص تاولامر 800 میلی گرم] داروسازی تسنیم Sevelamer
MELOXICAM TASNIM 15MG TAB [قرص ملوکسیکام تسنیم 15 میلی گرم] داروسازی تسنیم Meloxicam
RIVADAX 15 MG Tablet [قرص ریواداکس 15 میلی گرم] داروسازی تسنیم Rivaroxaban
ALZETREAT 10MG TAB [قرص آلزتریت 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Donepezil
AVOLOSIN 0.5/0.4 MG Capsule [کپسول آولوسین 0.5/0.4 میلی گرم] داروسازی تسنیم Dutasteride+Tamsulosin
شرکت داروسازی تسنیم
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب