دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی البرز دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص آلفا-وراپامیل 40 میلی گرم
ALPHA-VERAPAMIL 40MG TAB
1228045585 Verapamil
2
آمپول تریامسینولون البرز دارو 40 میلی گرم
TRIAMCINOLONE ALBORZDAROU 40MG/1ML AMP
1228054976 Triamcinolone
3
آمپول ترامادول البرز دارو 50 میلی گرم
TRAMADOL ALBORZDAROU 50MG/1ML AMP
1228062797 Tramadol
4
قرص آلفا-ترامادول 50 میلی گرم
ALPHA-TRAMADOL 50MG TAB
1228050626 Tramadol
5
قرص ترامادول البرز دارو 100 میلی گرم
TRAMADOL ALBORZDAROU 100MG TAB
1228050930 Tramadol
6
شربت تئوکال-جی 120 میلی لیتر
THEOCHAL-G 120ML SYRUP
1228040153 Theophylline G
7
شربت سالبوتامول البرزدارو 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی
SALBUTAMOL ALBORZDAROU 2MG/5ML 120ML SYRUP
1228041181 Salbutamol
8
کپسول ریواستیگمین البرز دارو 6 میلی گرم
RIVASTIGMINE ALBORZDAROU 6MG CAP
1228102516 Rivastigmine
9
آمپول رانیتیدین البرز دارو 50 میلی گرم/2 میلی لیتر
RANITIDINE ALBORZDAROU 50MG/2ML AMP
1228099014 Ranitidine
10
شربت پزدوافدرین البرز دارو 60 میلی لیتر
PSEUDOEPHEDRINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228044441 Pseudoephedrine
11
آمپول آلپکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر
ALPEX 20MG/1ML AMP
1228046315 Piroxicam
12
قرص آلفا-پیراستام 800 میلی گرم
ALPHA-PIRACETAM 800MG TAB
1228046377 Piracetam
13
شربت پدی کلد 60 میلی لیتر
PEDICOLD 60ML SYRUP
1228066702 Pediatric Gripe
14
قرص آلفا-پانکراتین
ALPHA-PANCREATIN TAB
1228046384 Pancreatin
15
کپسول امپرازول البرز دارو 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE ALBORZDAROO 20MG CAP
1228054570 Omeprazole
16
قرص استامینوفن البرزدارو 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN ALBORZDAROU 325MG TAB
1228044465 Acetaminophen
17
قرص آلفا-استامینوفن 500 میلی گرم
ALPHA-ACETAMINOPHEN 500MG TAB
1228040146 Acetaminophen
18
سوسپاسیون آدیژل 240 میلی لیتر
ADIGEL 240ML SUSP
1228044427 Aluminium MG
19
ساشه آدیژل-اس 10 میلی لیتر
ADIGEL-S 10ML SACHET
1228046322 Aluminium MGS
20
سوسپانسیون آدیژل-اس 240 میلی لیتر
ADIGEL-S 240ML SUSP
1228041228 Aluminium MGS
21
قرص آدیژل-اس
ADIGEL-S TAB
1228046391 Aluminium MGS
22
قرص آملوپرس 5 میلی گرم
AMLOPRES 5MG TAB
1228025112 Amlodipine
23
سرنگ آماده تزریق آتروپین سولفات البرزدارو 0.5 میلی گرم
ATROPINE SULFATE ALBORZDAROU 0.5MG/1ML SYRINGE
1228091186 Atropine
24
آمپول آتراکورال 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
ATRACURAL 50MG/5ML AMP
1228069826 Atracurium Besilate
25
آمپول آتراکورال 25میلی گرم/2.5 میلی لیتر
ATRACURAL 25MG/2.5ML AMP
1228069819 Atracurium Besilate
26
قرص آ سی آ البرزدارو
ACA ALBORZDAROU TAB
1228054785 ACA
27
قرص نیتروکاردین 6.4 میلی گرم
NITROCARDIN 6.4MG TAB
1228025006 Nitroglycerin
28
قرص نیتروکاردین 2.6 میلی گرم
NITROCARDIN 2.6MG TAB
1228024993 Nitroglycerin
29
سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید البرزدارو 60میلی گرم/میلی لیتر
NALIDIXIC ACID ALBORZDAROU 60MG/ML 120ML SUSP
1228053313 Nalidixic Acid
30
قرص مترونیدازول البرزدارو 250 میلی گرم
METRONIDAZOLE ALBORZDAROU 250MG TAB
1228041785 Metronidazole
31
سوسپانسیون مترونیدازول البرزدارو 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
METRONIDAZOLE ALBORZDAROU 125MG/5ML 120ML SUSP
1228107290 Metronidazole
32
آمپول متورال 5 میلی گرم/5 میلی لیتر
METORAL 5MG/5ML AMP
1228092800 Metoprolol
33
قرص متورال 50 میلی گرم
METORAL 50MG TAB
1228023187 Metoprolol
34
سوسپانسیون لاکسی ژل 240 میلی لیتر
LAXIGEL 240ML SUSP
1228033896 Magnesium Hydroxide
35
قرص لوزن 25 میلی گرم
LOZEN 25MG TAB
1228031519 Losartan
36
قرص کارویدال 6.25 میلی گرم
CARVIDAL 6.25MG TAB
1228075964 Carvedilol
37
قرص کارویدال 12.5 میلی گرم
CARVIDAL 12.5MG TAB
1228075971 Carvedilol
38
آمپول آلفا-کلرفنیرامین 10 میلی گرم/ 1میلی لیتر
ALPHA-CHLORPHENIRAMINE 10MG/1ML AMP
1228050947 Chlorpheniramine Maleate
39
قرص سیپروفلوگساسین البرزدارو 500 میلی گرم
CIPROFLOXACIN ALBORZDAROU 500MG TAB
1228062841 Ciprofloxacin
40
آمپول سیتی کولین البرز دارو 250 میلی گرم/2 میلی لیتر
CITICOLINE ALBORZ DAROU 250MG/2ML AMP
1228046278 Citicoline
41
آمپول کلیندامایسین البرزدارو 300میلی گرم/2میلی لیتر
CLINDAMYCIN ALBORZDAROU 300MG/2ML AMP
1228101991 Clindamycin
42
سوسپانسیون کوتریموکسازول البرز دارو 100 میلی لیتر
CO TRIMOXAZOLE ALBORZDAROU 100ML SUSP
1228054754 Co-trimoxazole
43
قرص پارکین سی 110 میلی گرم
PARKIN C 110MG TAB
1228043840 Levodopa-C
44
قرص پارکین سی فورت 250 میلی گرم
PARKIN C FORTE 250/25MG TAB
1228043833 Levodopa-C
45
محلول خوراکی ال-کارنیت 1گرم/10 میلی لیتر 120 میلی لیتر
L-CARNITE 1G/10ML 120ML ORAL SOL
1228097577 Carnitine
46
شربت لاکتولوز البرزدارو 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر
LACTULOSE ALBORZDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP
1228087097 Lactulose
47
آمپول دگزامتازون البرز دارو 8 میلی گرم
DEXAMETHASONE ALBORZDAROU 8MG/2ML AMP
1228047398 Dexamethasone
48
شربت دکسترومتورفان البرزدارو 60 میلی لیتر
DEXTROMETHORPHAN ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228044458 Dextromethorphan
49
شربت دکسترومتورفان پی البرزدارو 60 میلی لیتر
DEXTROMETHORPHAN P ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228044434 Dextromethorphan-P
50
قرص آهسته رهش آلفن ایکس ال 100 میلی گرم
ALFEN XL SR 100MG TAB
1228023392 Diclofenac
51
آمپول آلفن 25میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
ALFEN 25MG/ML 3ML AMP
1228117459 Diclofenac
52
سوسپاسیون ایبوپروفن البرزدارو 100 میلی گرم/5میلی لیتر
IBUPROFEN ALBORZDAROU 100MG/5ML SUSP
1228050831 Ibuprofen
53
سرنگ آماده تزریق هپارین البرزدارو 5000واحد/1میلی لیتر
HEPARIN ALBORZDAROU 5000U/1ML PRE FILLED SYRINGE
1228130397 Heparin
54
آمپول هپارین البرزدارو 5000 واحد/1میلی لیتر
HEPARIN ALBORZDAROU 5000U/1ML AMP
1228129919 Heparin
55
شربت گایافنزین البرزدارو 60 میلی لیتر
GUAIFENESIN ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228046346 Guaifenesin
56
آمپول جنتامایسین البرزدارو 80میلی گرم/2میلی لیتر
GENTAMICIN ALBORZ DAROU 80MG/2ML AMP
1228046308 Gentamicin
57
آمپول جنتامایسین البرزدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر
GENTAMICIN ALBORZ DAROU 20MG/2ML AMP
1228046285 Gentamicin
58
شربت دیفن هیدرامین کامپاند البرزدارو
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228062827 Diphenhydramine Compound
59
شربت دیفن هیدرامین البرزدارو 60 میلی لیتر
DIPHENHYDRAMINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228062810 Diphenhydramine
60
آمپول فورزماید البرزدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر
FUROSEMIDE ALBORZDAROU 20MG/2ML AMP
1228099847 Furosemide
61
قرص آلفا-فلووکسامین 50 میلی گرم
ALPHA-FLUVOXAMIN 50MG TAB
1228031502 Fluvoxamine
62
قرص ازیتال 10 میلی گرم
EZITAL 10MG TAB
1228143069 Ezetimibe
63
شربت اکسپکتورانت کدئین البرزدارو 60 میلی لیتر
EXPECTORANT CODEINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228061752 Expectorant Codeine
64
شربت اکسپکتورانت البرزدارو 60 میلی لیتر
EXPECTORANT ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228061745 Expectorant
65
آمپول انوکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
ENOXAN 100MG/ML 0.6ML INJ
1228068713 Enoxaparin Sodium
66
قرص استامینوفن کدئین البرزدارو 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE ALBORZDAROU (300+10)MG TAB
1228046353 Acetaminophen+Codeine
67
قرص اکسدرال 250/65/250 میلی گرم
EXEDRAL 250/65/250MG TAB
1228178184 Acetaminophen+Caffein+ASA
68
کپسول راکسال
RAXAL CAP
1228134951 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
69
قرص لیپیواس5/20
LIPIVAS 5/20 TAB
1228101984 Amlodipine+Atorvastatin
70
ویال ایمی پنم/سیلاستاتین البرز دارو 500+500 میلی گرم
IMIPENEM+CILASTATIN ALBORZ DAROU (500+500)MG VIAL
1228162459 Imipenem+Cilastatin
71
کپسول آهسته رهش ونولا 75 میلی گرم
VENOLA 75MG EXTENDED RELEASE CAP
1228140433 Venlafaxine
72
کپسول آهسته رهش ونولا 37.5 میلی گرم
VENOLA 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP
1228179761 Venlafaxine
73
کپسول آهسته رهش ونولا 150 میلی گرم
VENOLA 150MG EXTENDED RELEASE CAP
1228140334 Venlafaxine
74
کپسول سیبوتین 15 میلی گرم
SIBUTHIN 15MG CAP
1228138485 Sibutramine
75
کپسول سیبوتین 10 میلی گرم
SIBUTHIN 10MG CAP
1228138478 Sibutramine
76
قرص تیراستال 500 میلی گرم
TIRACETAL 500MG TAB
1228162251 Levetiracetam
77
قرص پیرامیست 60 میلی گرم
PYRAMIST 60MG TAB
1228040313 Pyridostigmine
78
سرنگ آماده تزریق انوکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد
ENOXAN 100MG/ML 4000 U 0.4ML SYRINGE
1228165474 Enoxaparin Sodium
79
کپسول آهسته رهش مونونیترال 50 میلی گرم
MONONITRAL 50MG SR CAP
1228142567 Isosorbide Mononitrate
80
کپسول آهسته رهش آلفن-اس آر 100 میلی گرم
ALFEN-SR® 100MG ER CAP
1228187964 Diclofenac
81
آمپول سیس-آتروکورال 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
CIS-ATRACURAL® 2MG/ML 5ML AMP
1228181443 Atracurium Besilate
82
کپسول دابيگاتران البرز دارو 75
Dabigatran alborz darou 75 mg Cap
221111111 Dabigatran
83
شربت فروگلوبین B12 البرز دارو
FEROGLUBIN B12 Syrup ALBORZDAROU
980339 Ferrous sulfate+folic acid
بازگشت به لیست شرکت ها