محصولات شرکت داروسازی باختر بیوشیمی

محصولات شرکت داروسازی باختر بیوشیمی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Sobiovir 400 mg Tab [قرص سوبایوویر 400 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sofosbuvir
BIOSACOL 800MG TAB [قرص بایوساکول 800 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Mesalazine
Buprobiox 100 MG FC TAB [قرص روکش دار بوپروبایوکس 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Bupropion
CYTOBIOVIR 450 MG Tab [قرص سایتوبایوویر 450 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Valganciclovir
Fambiox 10MG Tab [قرص فامبایوکس 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Fampridine
Ibiofen-L 200MG FC Tablet [قرص روکشدار ایبایوفن- ال 200 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Ibuprofen
Ibiofen-L 400MG FC Tablet [قرص روکشدار ایبایوفن- ال 400 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Ibuprofen
BIOFENAC 0.1% OPH DROP [قطره چشمی بایوفناک 0.1%] داروسازی باختر بیوشیمی Diclofenac-Ophthalmic
BIOMADOL 100MG TAB [قرص بایومادول 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Tramadol
BIOMADOL 50MG TAB [قرص بایومادول 50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Tramadol
BIOLENOL 500MG TAB [قرص بایلنول 500 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Acetaminophen
CELEBIOX 100MG CAP [کپسول سلبایوکس 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Celecoxib
RISBIODAL 1MG TAB [قرص ریسبایودال 1 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Risperidone
RISBIODAL 2MG TAB [قرص ریسبایودال 2 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Risperidone
RISBIODAL 3MG TAB [قرص ریسبایودال 3 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Risperidone
RISBIODAL 4MG TAB [قرص ریسبایودال 4 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Risperidone
RETROBIOVIR 100MG CAP [کپسول رتروبیوویر 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zidovudine
RETROBIOVIR 300MG TAB [قرص رتروبیوویر 300 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zidovudine
SERTRABIOL 50MG TAB [قرص سرترابایول 50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sertraline
SERTRABIOL 100MG TAB [قرص سرترابایول 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sertraline
LAMOBIOGINE 25MG TAB [قرص لاموبیوژین 25 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Lamotrigine
LAMOBIOGINE 50MG TAB [قرص لاموبیوژین 50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Lamotrigine
LAMOBIOGINE 100MG TAB [قرص لاموبیوژین 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Lamotrigine
BIOVUDINE 100MG TAB [قرص بایوودین 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Lamivudine
BIOVUDINE 150MG TAB [قرص بایوودین 150 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Lamivudine
NELFABIOVIR 250MG TAB [قرص نلفابایوویر 250 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Nelfinavir
RIBABIOVIR 200MG CAP [کپسول ریبابایوویر 200 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Ribavirin
BIOSAMIDE 100MG CAP [کپسول بایوساماید 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zonisamide
BIOSOPT 2% OPH DROP [قطره چشمی بایوسپت 2% (بایوسوپت)] داروسازی باختر بیوشیمی Dorzolamide
TIMOBIOL 0.5% OPH DROP [قطره چشمی تیموبایول] داروسازی باختر بیوشیمی Timolol
BIOCARPINE 4% OPH DROP [قطره چشمی بایوکارپین 4%] داروسازی باختر بیوشیمی Pilocarpine
BIOXAL 40MG TAB [قرص بایوکسال 40 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Citalopram
BIOXAL 20MG TAB [قرص بایوکسال 20 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Citalopram
BIOCYCLOVIR 200MG TAB [قرص بایوسیکلوویر 200 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Aciclovir
BIOCYCLOVIR 400MG TAB [قرص بایوسیکلوویر 400 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Aciclovir
ZYPROBIOX 2.5MG TAB [قرص زیپروبایوکس 2.5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Olanzapine
ZYPROBIOX 5MG TAB [قرص زیپروبایوکس 5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Olanzapine
ZYPROBIOX 10MG TAB [قرص زیپروبایوکس 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Olanzapine
ZYPROBIOX 15MG TAB [قرص زیپروبایوکس 15 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Olanzapine
VALBIOATE 200MG EC TAB [قرص روکش دار والبایوات 200 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sodium Valproate
XALABIOST 0.005% 2.5ML OPH DROP [قطره چشمی زالابایوست 0.005% 2.5 میلی لیتر] داروسازی باختر بیوشیمی Latanoprost
BIOPENTIN 300MG CAP [کپسول بایوپنتین 300 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Gabapentin
BIOPENTIN 100MG CAP [کپسول بایوپنتین 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Gabapentin
BIOPENTIN 400MG CAP [کپسول بایوپنتین 400 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Gabapentin
BIOVOXAMINE 100MG TAB [قرص بایووکسامین 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Fluvoxamine
BIOVOXAMINE 50MG TAB [قرص بایووکسامین 50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Fluvoxamine
KETOBIOFEN 0.025% 5ML OPH DROP [قطره کتوبایوفن 0.025% 5میلی لیتر] داروسازی باختر بیوشیمی Ketotifen
BIOTEAR 10ML OPH DROP [قطره بایوتیر 10 میلی لیتر] داروسازی باختر بیوشیمی Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
BIOTRIPTAN 100MG TAB [قرص بایوتریپتان 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sumatriptan
BIOFOVIR 10MG TAB [قرص بایوفوویر 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Adefovir
ZOLBIOM 10MG TAB [قرص زولبیوم 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zolpidem
ZOLBIOM 5MG TAB [قرص زولبیوم 5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zolpidem
FLUBIOVIR 75MG CAP [کپسول فلوبایوویر 75 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Oseltamivir
BIOCOLD TAB [قرص بایوکلد] داروسازی باختر بیوشیمی Adult cold
OMEBIOZOLE 20MG CAP [کپسول امبایوزول 20 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Omeprazole
PANTOBIOZOLE 20MG TAB [قرص پنتوبایوزول 20 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Pantoprazole
PANTOBIOZOLE 40MG TAB [قرص پنتوبایوزول 40 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Pantoprazole
ZETROBIOL 10MG TAB [قرص زتروبایول 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Ezetimibe
BIOSAMIDE 50MG CAP [کپسول بایوساماید 50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zonisamide
BIOCOLD FORT TAB [قرص بایوکلد فورت] داروسازی باختر بیوشیمی Adult cold
EFABIOVIR 600MG TAB [قرص افابایوویر 600 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Efavirenz
BIOSWEET 18MG TAB [قرص بایوسوییت] داروسازی باختر بیوشیمی Aspartame
CO-BIOSOPT OPHTALMIC SOL [قطره چشمی کو-بایوسوپت (کوبایوسوپت)] داروسازی باختر بیوشیمی Dorzolamide+Timolol
DIVALBIOX 500MG TAB [قرص دی والبایوکس 500 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sodium Valproate
DIVALBIOX 250MG TAB [قرص دی والبایوکس 250 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sodium Valproate
BIOSACOL 400MG TAB [قرص بایوساکول 400 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Mesalazine
DIVALBIOX 125MG TAB [قرص دیوالبایوکس 125 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sodium Valproate
BIOTOR PLUS 5/10 MG TAB [قرص بایوتور پلاس 5/10میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Amlodipine+Atorvastatin
BIOTOR PLUS 5/20 MG TAB [قرص بایوتور پلاس 5/20میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Amlodipine+Atorvastatin
TENOBIOVIR 300MG TAB [قرص تنوبایوویر 300 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Tenofovir
BIOPIPRAZOLE 10MG TAB [بایوپیپرازول 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Aripiprazole
BIOPIPRAZOLE 15MG TAB [قرص بایوپیپرازول 15 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Aripiprazole
VENLABIOX 75MG TAB [قرص ونلابایوکس 75 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Venlafaxine
VENLABIOX 37.5MG TAB [قرص ونلابایوکس 37.5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Venlafaxine
BIOTOR 10MG TAB [قرص بایوتور 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Atorvastatin
BIOTOR 20MG TAB [قرص بایوتور 20 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Atorvastatin
CO-BIOVIR 300/150MG TAB [قرص کو-بایوویر 300/150 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zidovudine+Lamivudine
BIOLEPRA 500MG TAB [قرص بایولپرا 500 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Levetiracetam
BIOLEPRA 250MG TAB [قرص بایولپرا 250 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Levetiracetam
BIOPIPRAZOLE 5MG TAB [قرص بایوپیپرازول 5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Aripiprazole
METFORBIOX 1000MG TAB [قرص متفوربایوکس 1000میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Metformin
BIOLOZAX-H 12.5/50MG TAB [قرص بایولوزاکس-اچ 50/12.5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Losartan+Hydrochlorothiazide
DOMPREX 10MG TAB [قرص دومپرکس 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Domperidone
FENOBIOX 200MG CAP [کپسول فنوبایوکس 200 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Fenofibrate
FENOBIOX 100MG CAP [کپسول فنوبایوکس 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Fenofibrate
PREGABIOX 50MG CAP [کپسول پرگابایوکس 50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Pregabalin
PREGABIOX 75MG CAP [کپسول پرگابایوکس 75 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Pregabalin
PREGABIOX 100MG CAP [کپسول پرگابایوکس 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Pregabalin
PREGABIOX 150MG CAP [کپسول پرگابایوکس 150 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Pregabalin
PREGABIOX 300MG CAP [کپسول پرگابایوکس 300 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Pregabalin
BIOLEPRA 750MG TAB [قرص بایولپرا 750 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Levetiracetam
BIOVIRAPINE 200MG TAB [قرص بایوویراپین 200 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Nevirapine
BIOQUETIN 200MG TAB [قرص بایوکوئتین 200 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Quetiapine
BIOQUETIN 150MG TAB [قرص بایوکوئتین 150 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Quetiapine
BIOQUETIN 100MG TAB [قرص بایوکوئتین 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Quetiapine
BIOQUETIN 25MG TAB [قرص بایوکوئتین 25 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Quetiapine
BIOMIGRIL 10MG TAB [قرص بایومیگریل 10 میلی] داروسازی باختر بیوشیمی Rizatriptan
BIOMIGRIL 5MG TAB [قرص بایومیگریل 5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Rizatriptan
GLIFORMIN 500/2.5MG TAB [قرص گلیفورمین 500/2.5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Metformin+Glibenclamide
GLIFORMIN 500/5MG TAB [قرص گلیفورمین 500/5 میلی گرم - گلی فورمین] داروسازی باختر بیوشیمی Metformin+Glibenclamide
PIGLOFORMIN 500/15MG TAB [قرص پیگلوفورمین 500/15 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Metformin+Pioglitazone
BIOCARPINE 2% 10ML OPH DROP [قطره چشمی بایوکارپین 2% 10 میلی لیتر] داروسازی باختر بیوشیمی Pilocarpine
BIOSUGREL 10MG TAB [قرص بایوسوگرل 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Prasugrel
BIOSUGREL 5MG TAB [قرص بایوسوگرل 5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Prasugrel
VALBIOVIR 500MG TAB [قرص والبایوویر 500 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Valaciclovir
VALBIOVIR 1000MG TAB [قرص والبایوویر 1000 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Valaciclovir
ZOLMIGRAN 2.5MG TAB [قرص زولمیگران 2.5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zolmitriptan
ZOLMIGRAN 5MG TAb [قرص زولمیگران 5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zolmitriptan
ATOBIOX 10MG CAP [کپسول آتوبایوکس 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Atomoxetine
ATOBIOX 18MG CAP [کپسول آتوبایوکس 18 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Atomoxetine
ATOBIOX 25MG CAP [کپسول اتوبایوکس 25 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Atomoxetine
ATOBIOX 40MG CAP [کپسول آتوبایوکس 40 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Atomoxetine
ATOBIOX 60MG CAP [کپسول آتوبایوکس 60 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Atomoxetine
Buprobiox 75 MG FC TAB [قرص روکش دار بوپروبایوکس 75 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Bupropion
MYELLOBIOX 120MG Cap [کپسول میلوبایوکس 120میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Dimethyl Fumarate
MYELLOBIOX 240MG Cap [کپسول میلوبایوکس 240میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Dimethyl Fumarate
ENOXAPARIN SODIUM BAKHTAR 100MG/ML 6000U 0.6ML SYRINGE [سرنگ انوکسوپورین باختر 6000واحد] داروسازی باختر بیوشیمی Enoxaparin Sodium
EFABIOVIR 200MG CAP [کپسول افابایوویر 200 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Efavirenz
EFABIOVIR 100MG CAP [کپسول افابایوویر 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Efavirenz
FAVIPIRAVIR BAKHTAR 200 MG Tablet [قرص فاویپیراویر باختر 200 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Favipiravir
DAKLIBIOX 60MG TAB [قرص داکلی بایوکس 60میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Daclatasvir
VALSARTAN B.B 160MG TAB [قرص والسارتان بی بی 160میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Valsartan
VALBIOATE 250MG SR TAB [قرص والبایوات 250میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sodium Valproate
BIOTOR PLUS 10/10 MG TAB [قرص بایوتور پلاس 10/10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Amlodipine+Atorvastatin
ENOXAPARIN SODIUM BAKHTAR 100MG/ML 8000U 0.8ML SYRINGE [سرنگ انوکسوپارین باختر 8000 واحد] داروسازی باختر بیوشیمی Enoxaparin Sodium
BIOTRIPTAN PLUS 85/500MG TAB [قرص بایوتریپتان پلاس 85/500 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sumatriptan+Naproxen
TENOBIOVIR PLUS 200/300 mg Tablet [قرص تنوبایوویر پلاس] داروسازی باختر بیوشیمی Emtricitabine+Tenofovir
DOLUTEGRAVIR BAKHTAR 50 mg Tablet [قرص دالوتگراویر باختر 50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Dolutegravir
BIOSITAL 50MG TAB [قرص بایوسیتال 50میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sitagliptin
BIODOPAX-B 100/25 MG Tablet [قرص بایودوپاکس 100/25 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Levodopa-B
BIODOPAX-B 200/50 MG Tablet [قرص بایودوپاکس 200/50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Levodopa-B
BIODOPAX-B 50/12.5 MG Tablet [قرص بایودوپاکس 50/12.5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Levodopa-B
ACETAMINOPHEN/CAFFEINE B.B 500/65MG TAB [قرص استامینوفن/کافئین بی بی 500/65میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Acetaminophen+Caffeine
SENTOBIOX 62.5MG TAB [قرص سنتوبایوکس 62.5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Bosentan
ENOXAPARIN SODIUM BAKHTAR 100MG/ML4000U 0.4ML SYRINGE [سرنگ انوکسوپارین باختر 4000 واحد] داروسازی باختر بیوشیمی Enoxaparin Sodium
EMTRICITABINE/TENOFOVIR/EFAVIRENZ BAKHTAR 200/300/600 mg Tablet [قرص امتریسیتابین/تنوفوویر/افاویرنز باختر 200/300/600 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Emtricitabine+Tenofovir+Efavirenz
BRIMONIDINE BB 0.2 % OPH DROP [قطره چشمی بریمونیدین ب ب 0.2%] داروسازی باختر بیوشیمی Brimonidine
BIODOGREL 75MG TAB [قرص بایودگرل 75 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Clopidogrel
BIOSITAL-M 50/500 MG Tablet [قرص بایوسیتال ام 50/500 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sitagliptin+Metformin
SODAKVIR 60/400 MG Tablet [قرص سوداکویر 60/400 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Daclatasvir+Sofosbuvir
VALBIOATE 500MG SR TAB [قرص والبایوات 500 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sodium Valproate
ESBIOZOLE 40MG CAP [کپسول اس بایوزول 40 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Esomeprazole
ESBIOZOLE 40MG TAB [قرص اس بایوزول 40 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Esomeprazole
DAKLIBIOX 30MG TAB [قرص داکلی بایوکس 30 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Daclatasvir
BIOFIBROZIL 300MG CAP [کپسول بایوفیبروزیل 300 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Gemfibrozil
SENTOBIOX 125MG TAB [قرص سنتوبایوکس 125 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Bosentan
ENOXAPARIN SODIUM BAKHTAR 100MG/ML(2000U)0.2ML SYRINGE [سرنگ انوکسوپارین باختر 2000 واحد] داروسازی باختر بیوشیمی Enoxaparin Sodium
LOPINAVIR/RITONAVIR BAKHTAR 200/50 MG Tablet [قرص لوپیناویر/ریتوناویر باختر 200/50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Lopinavir+Ritonavir
BIOVALZAX-H 160/12.5MG TAB [قرص بایووالزاکس اچ 160/12.5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Valsartan+Hydrochlorothiazide
BIOROZ 10MG TAB [قرص بایورز 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Rosuvastatin
BIOPLON 10 MG CAP [کپسول بایوپلون 10 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zaleplon
VALSARTAN BAKHTAR BIOCHEMIE 80MG TAB [قرص والسارتان باختر بیوشیمی 80میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Valsartan
BIOTRIPTAN 50MG TAB [قرص بایوتریپتان 50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sumatriptan
BIOROZ 20MG TAB [قرص بایورز 20 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Rosuvastatin
BIOFIBROZIL 450MG TAB [قرص بایوفیبروزیل 450 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Gemfibrozil
EFABIOVIR 50MG CAP [کپسول افابایوویر 50 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Efavirenz
BIOSITAL 25MG TAB [قرص بایوسیتال 25 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sitagliptin
LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR B.B 90/400 MG TAB-LEDIBIOX [قرص لدیپسویر/سوفوسبوویر بی بی 90/400 میلی گرم - لدی بایوکس] داروسازی باختر بیوشیمی Sofosbuvir+Ledipasvir
BIOSITAL 100 MG TAB [قرص بایوسیتال 100 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Sitagliptin
BIOPLON 5MG CAP [کپسول بایوپلون 5میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Zaleplon
BIOVALZAX H 80/12.5 MG TAB [قرص بایووالزاکس اچ 80/12.5 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Valsartan+Hydrochlorothiazide
BIOVALZAX-H 160/25MG TAB [قرص بایووالزاکس اچ 160/25 میلی گرم] داروسازی باختر بیوشیمی Valsartan+Hydrochlorothiazide
شرکت داروسازی باختر بیوشیمی
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت