محصولات شرکت داروسازی ایران دارو

محصولات شرکت داروسازی ایران دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
BIOTIN IRAN DARU 300 MCG TAB [قرص بیوتین ایران دارو 300 میکروگرم] داروسازی ایران دارو Biotin
V.M.PROTEIN 15G SACHET [پودر وی ام پروتئین] داروسازی ایران دارو Protein Supplement
RANITIDINE IRAN DARU 150MG TAB [قرص رانیتیدین ایران دارو 150 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Ranitidine
IRAMADOL 50MG TAB [قرص ایرامادول 50 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Tramadol
IRAMADOL 100MG TAB [قرص ایرامادول 100 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Tramadol
IRA-TRAMADOL 50MG CAP [کپسول ایرا-ترامادول 50 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Tramadol
DIMETHICONE IRAN DAROU 40MG TAB [قرص دایمتیکون ایران دارو 40 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Dimeticone
OSTEO-D TAB [قرص استئو-دی] داروسازی ایران دارو Calcium
LORADINE 60ML SYRUP [شربت لورادین 60 میلی لیتر] داروسازی ایران دارو Loratadine
CITALOPRAM IRANDAROU 20MG TAB [قرص سیتالوپرام ایران دارو 20 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Citalopram
CITALOPRAM IRANDAROU 40MG TAB [قرص سیتالوپرام ایران دارو 40 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Citalopram
ETHAMBUTOL IRANDAROU 400MG TAB [قرص اتامبوتول ایران دارو 400 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Ethambutol
TRIPHEN 2MG TAB [قرص تریفن 2 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Trihexyphenidyl
TRIAMCINOLONE N N IRANDAROU OINT [پماد تریامسینولون ان ان ایران دارو] داروسازی ایران دارو Triamcinolone NN
TRIAMCINOLONE IRANDAROU 0.1% 15G OINT [پماد تریامسینولون ایران دارو 0.1% 15گرم] داروسازی ایران دارو Triamcinolone-Topical
TRIAMCINOLONE IRAN DAROU 0.1% 15G CREAM [کرم تریامسینولون ایران دارو 0.1% 15 گرم] داروسازی ایران دارو Triamcinolone-Topical
DOXYCYCLINE IRANDAROU 100MG CAP [کپسول داکسی سیکلین ایران دارو 100 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Doxycycline
MULTIVITAMIN THERAPEUTIC IRANDAROU CAP [کپسول مولتی ویتامین تراپیوتیک ایران دارو] داروسازی ایران دارو Multivitamin Therapeutic
CHLORPHENIRAMINE IRANDAROU 60ML SYRUP [شربت کلرفنیرامین ایران دارو 60 میلی لیتر] داروسازی ایران دارو Chlorpheniramine Maleate
TETRACYCLINE IRANDAROU 3% OINT [پماد موضعی تتراسیکلین ایران دارو 3%] داروسازی ایران دارو Tetracycline
SEIZIRAN 10MG TAB [قرص سیزیران 10 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Clobazam
BUSPANEX 5MG TAB [قرص بوسپانکس 5 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Buspirone
GABATIN 300MG CAP [کپسول گاباتین 300 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Gabapentin
GABATIN 100MG CAP [کپسول گاباتین 100 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Gabapentin
GABATIN 400MG CAP [کپسول گاباتین 400 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Gabapentin
TRIAMTERENE-H IRANDAROU TAB [قرص تریامترن-اچ ایران دارو] داروسازی ایران دارو Triamterene-H
AMLODIPINE IRANDAROU 5MG TAB [قرص آملودیپین ایران دارو 5 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Amlodipine
OMEPRAZOLE IRANDAROU 20MG CAP [کپسول امپرازول ایران دارو 20 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Omeprazole
CAPTOPRIL IRANDAROU 25MG TAB [قرص کاپتوپریل ایران دارو 25 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Captopril
TRETINOIN IRANDAROU 0.025% 15G GEL [ژل ترتینوئین ایران دارو 0.025% 15 گرم] داروسازی ایران دارو Tretinoin
NALTREXONE HCL IRANDAROU 25MG CAP [کپسول نالتروکسان ایران دارو 25 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Naltrexone
NALTREXONE HCL IRANDAROU 50MG CAP [کپسول نالتروکسان ایران دارو 50 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Naltrexone
LIDOCAINE IRANDAROU 10% 100ML SPRAY [اسپری لیدوکائین ایران دارو 10% 100 میلی لیتر] داروسازی ایران دارو Lidocaine-Local
YOHIMBINE IRANDAROU 2MG TAB [قرص یوهمبین ایران دارو 2 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Yohimbine
CLINDAMYCIN IRAN DAROU 1% 15G GEL [ژل کلیندامایسین ایران دارو 1% 15گرم] داروسازی ایران دارو Clindamycin
TRETINOIN IRANDARU 0.05% SOLUTION [محلول ترتینوئین ایران دارو 0.05%] داروسازی ایران دارو Tretinoin
TRETINOIN IRANDAROU 0.05% 15G CREAM [کرم ترتینوئین ایران دارو 0.05% 15 گرم] داروسازی ایران دارو Tretinoin
ACETYLCYSTEINE+ASCORBIC ACID I.D 600/75MG SACH [ساشه استیل سیستئین+اسکوربیک اسید آی.دی] داروسازی ایران دارو Acetylcysteine
LIDOCAINE IRANDAROU 10% 50ML SPRAY [اسپری لیدوکایین ایران دارو 10% 50 میلی لیتر] داروسازی ایران دارو Lidocaine-Local
ACETAZOLAMIDE IRAN DARU 250MG TAB [قرص استازولامید ایران دارو 250میلی گرم] داروسازی ایران دارو Acetazolamide
LEXANOL 500/65MG TAB [قرص لگزانول 565میلی گرم] داروسازی ایران دارو Acetaminophen+Caffeine
ORLISTAT IRANDAROU 60MG CAP [کپسول ارلیستات ایران دارو 60 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Orlistat
MEMANTINE IRANDAROU 10MG TAB [قرص ممانتین ایران دارو 10 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Memantine
LEVOCETIRIZINE IRANDAROU 5MG TAB [قرص لووستریزین ایران دارو 5 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Levocetirizine
LEVETIRACETAM IRAN DAROU 250MG TAB [قرص لوتیراستام ایران دارو 250 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Levetiracetam
LEVETIRACETAM IRAN DAROU 500MG TAB [قرص لوتیراستام ایران دارو 500 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Levetiracetam
YOHIMBINE IRANDAROU 5.4MG TAB [قرص یوهمبین ایران دارو 5.4 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Yohimbine
POTAFENAC 50MG TAB [قرص پتافناک 50 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Diclofenac
PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 20MG CAP [کپسول پنتوپرازول ایران دارو 20 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Pantoprazole
PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 40MG CAP [کپسول پنتوپرازول ایران دارو 40 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Pantoprazole
NAPROXEN IRAN DAROU 375MG TAB [قرص ناپروکسن ایران دارو 375 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Naproxen
HYDROCORTISONE IRAN DAROU 1% CREAM [کرم هیدروکورتیزون ایران دارو 1%] داروسازی ایران دارو Hydrocortisone-topical
NAPROCOLD TAB [قرص ناپروکلد] داروسازی ایران دارو Adult cold
SYMOXETIN 60MG CAP [کپسول سیموکستین 60 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Duloxetine
SYMOXETIN 30MG CAP [کپسول سیموکستین 30 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Duloxetine
SYMOXETIN 20MG CAP [کپسول سیموکستین 20 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Duloxetine
ACICLOVIR IRAN DAROU 5% CREAM [کرم آسیکلوویر ایران دارو 5%] داروسازی ایران دارو Aciclovir
MODAFINIL IRAN DAROU 100MG TAB [قرص مدافنیل ایران دارو 100 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Modafinil
HYDROCORTISONE IRAN DAROU 1% 15G TOPICAL OINT [پماد هیدروکورتیزون ایران دارو 1% 15 گرم] داروسازی ایران دارو Hydrocortisone-topical
MERELAX 200MG ER CAP [کپسول آهسته رهش مری لاکس 200 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Mebeverine
PROGAN 10MG TAB [قرص پروگان 10 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Prasugrel
LORATADINE IRAN DARU 10MG ORODISPERSIBLE TAB [قرص دهان بازشو لوراتادین ایران دارو 10 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Loratadine
BIOTIN IRAN DAROU 5MG TAB [قرص بیوتین ایران دارو 5 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Biotin
SORBITOL IRANDAROU 5G SACHET [ساشه سوربیتول ایران دارو 5 گرم] داروسازی ایران دارو Sorbitol
HYDROCHLOROTHIAZIDE IRANDAROU 50MG TAB [قرص هیدروکلروتیازید ایران دارو 50 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Hydrochlorothiazide
XANOXIL NIGHT 5/5/0.025/0.025% TOP SOLUTION [محلول موضعی زانوکسیل شب 5/0.025/0.025%] داروسازی ایران دارو Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
XANOXIL DAY 5/5/0.025% TOPICAL SOLUTION [محلول موضعی زانوکسیل روز 5/5/0.025%] داروسازی ایران دارو Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
LAXAPEG 1 Powder for oral solution [پودر برای تهیه محلول خوراکی لاگزاپگ 1] داروسازی ایران دارو Polyethylene Glycol
Cranvit Capsule [کپسول کرنویت ] داروسازی ایران دارو Cranberry
TETRACYCLINE IRAN DARU 250 MG CAPSULE [کپسول تتراسیکلین ایران دارو 250 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Tetracycline
PRASUGREL IRAN DARU 5MG TAB [قرص پراسوگرل ایران دارو 5 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Prasugrel
MOMETASONE IRAN DAROU 0.1% TOP CREAM [کرم موضعی مومتازون ایران دارو 0.1%] داروسازی ایران دارو Mometasone
MOMETASONE IRAN DAROU 0.1% TOP OINTMENT [پماد موضعی مومتازون ایران دارو 0.1%] داروسازی ایران دارو Mometasone
ESOMEPRAZOLE IRAN DARU 40 CAP [کپسول اس امپرازول ایران دارو 40 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Esomeprazole
CHLORPHENIRAMINE IRAN DARU 4MG TAB [قرص کلرفنیرامین ایران دارو 4 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Chlorpheniramine Maleate
BISMUTH SUBCITRATE IRAN DAROU 120MG TAB [قرص بیسموت ساب سیترات ایران دارو 120 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Bismuth Salts
CLOBETASOL IRAN DARU 0.05% TOPICAL CREAM [کرم موضعی کلوبتازول ایران دارو 0.05%] داروسازی ایران دارو Clobetasol
APREPITANT IRAN DAROU 80MG CAP [کپسول آپرپیتانت ایران دارو 80 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Aprepitant
MUCOSIL 600 mg+ Vit C 75 mg Powder [پودر موکوسیل 600 میلی گرم+ ویتامین سی 75 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Acetylcysteine
FINASTERIDE IRAN DARU 5MG TAB [قرص فیناستراید ایران دارو 5 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Finasteride
FAMOTIDINE IRANDAROU 40 MG Tablet [قرص فاموتیدین ایران دارو 40 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Famotidine
CLINDAMYCIN/TERTINOIN IRAN DAROU 1.2/0.025% GEL [ژل موضعی کلیندامایسین/ترتینوئین ایران دارو 1.2/0.025%] داروسازی ایران دارو Clindamycin+Tertinoin
CIMETIDINE IRAN DARU 200MG TAB [قرص سایمتیدین ایران دارو 200 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Cimetidine
AMITRIPTYLINE IRAN DARU 10MG TAB [قرص آمی تریپتیلین ایران دارو 10 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Amitriptyline
PHENAZOPYRIDINE IRANDAROU 100 mg Tablet [قرص فنازوپیریدین ایران دارو 100 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Phenazopyridine
CATRIOL 50MCG/G 15G OINT [پماد موضعی کاتریول 50MCG/GR 15 گرم] داروسازی ایران دارو Calcipotriol
PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 15MG CAP [کپسول پنتوپرازول ایران دارو 15 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Pantoprazole
HYDROCHLOROTHIAZIDE IRAN DARU 25 MG TAB [قرص هیدروکلروتیازید ایران دارو 25 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Hydrochlorothiazide
IBUPROFEN IRAN DAROU 400MG TAB [قرص ایبوپروفن ایران دارو 400 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Ibuprofen
DAPOGRA 30 MG Tablet [قرص داپوگرا 30 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Dapoxetine
ORS IRAN DARU POWDER [پودر او آر اس ایران دارو] داروسازی ایران دارو Oral Rehydration Solutions
BENZOTEX GEL BUCCAL 7.5 % [ژل دهانی بنزوتکس 7.5%] داروسازی ایران دارو Benzocaine
OXYBUTYNIN IRAN DARU 5 MG TAB [قرص اکسی بوتینین ایران دارو 5 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Oxybutynin Chloride
RIZATRIPTAN IRAN DARU 10MG TAB [قرص ریزاتریپتان ایران دارو 10 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Rizatriptan
ANTIHEMORRHOID IRAN DARU OINTMENT RECTAL 15G [پماد رکتال آنتی هموروئید ایران دارو 15 گرم] داروسازی ایران دارو Antihemorrhoid
CIPROFLOXACIN IRAN DAROU 0.3% OPH OINT [پماد چشمی سیپروفلوکساسین ایران دارو 0.3%] داروسازی ایران دارو Ciprofloxacin-Ophthalmic
LANSOPRAZOLE IRAN DAROU 30MG CAP [کپسول لانسوپرازول ایران دارو 30 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Lansoprazole
TRANEXAMIC ACID IRAN DAROU 250MG CAP [کپسول ترانگزامیک اسید ایران دارو 250 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Tranexamic Acid
FLUOCINOLONE IRAN DARU 0.025% TOPICAL OINTMENT [پماد موضعی فلوسینولون ایران دارو 0.025%] داروسازی ایران دارو Fluocinolone
Minola 15gr Topical Cream [کرم موضعی ماینولا 15 گرم] داروسازی ایران دارو Lidocaine+Prilocaine-Topical
ESOMEPRAZOLE IRAN DARU 20 CAP [کپسول اس امپرازول ایران دارو 20 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Esomeprazole
AMITRIPTYLINE IRAN DARU 25MG TAB [قرص آمی تریپتیلین ایران دارو 25 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Amitriptyline
IRAMECTIN 3 mg Tablet [قرص ایرامکتین 3 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Ivermectin
IRAMECTIN 6 mg Tablet [قرص ایرامکتین 6 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Ivermectin
SITAGLIPTIN IRAN DAROU 25MG TAB [قرص سیتاگلیپتین ایران دارو 25 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Sitagliptin
MELOXICAM IRAN DARU 15 MG TAB [قرص ملوکسیکام 15 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Meloxicam
SOLIFENACIN IRAN DARU 10MG TAB [قرص سولیفناسین ایران دارو 10 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Solifenacin
LAXAPEG 2 Powder 70 Gr [پودر لاگزاپگ2- 70 گرم] داروسازی ایران دارو Polyethylene Glycol+Electrolytes
Magnosolv 300 mg Sachet [ساشه مگنوسولو 300 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Magnesium Supplement
AMLODIPINE/ATORVASTATIN IRANDAROU 5/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین ایران دارو 5/20 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Amlodipine+Atorvastatin
STATEX 10MG SUPP [شیاف استاتکس 10 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Morphine
HEMATINIC IRANDAROU Capsule [کپسول هماتینیک ایران دارو] داروسازی ایران دارو Hematinic
MODAFINIL IRAN DAROU 200MG TAB [قرص مدافنیل ایران دارو 200 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Modafinil
LANSOPRAZOLE IRAN DAROU 15MG CAP [کپسول لانسوپرازول ایران دارو 15 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Lansoprazole
DEXPANTHENOL IRANDAROU 5% 30G CREAM [کرم دکسپانتنول ایران دارو 5% 30 گرم] داروسازی ایران دارو Dexpanthenol
AZELAIC ACID IRAN DAROU 20% CREAM [کرم آزلائیک اسید ایران دارو 20%] داروسازی ایران دارو Azelaic Acid
ONDANSETRON IRAN DARU 4 MG Tablet [قرص اندانسترون ایران دارو 4 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Ondansetron
FOSFOMYCIN IRAN DARU 3 GR SACHET [ساشه فسفومایسین ایران دارو 3 گرم] داروسازی ایران دارو Fosfomycin
Sildnagel Topical Gel for men [ژل موضعی سیلدناژل آقایان] داروسازی ایران دارو Sildenafil
TOLMETIN IRAN DAROU 200MG TAB [قرص تولمتین ایران دارو 200 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Tolmetin
ZEBACOR 2.5 MG Tablet [قرص زباکر 2.5 میلی گرم (زباکور)] داروسازی ایران دارو Bisoprolol
HYDROXYCHLOROQUINE IRAN DAROU 200MG TAB [قرص هیدروکسی کلروکین ایران دارو 200 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Hydroxychloroquine
FOLIC ACID IRAN DARU 1 MG TAB [قرص فولیک اسید ایران دارو 1 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Folic Acid
PREGABALIN IRAN DARU 100 MG CAP [کپسول پرگابالین ایران دارو 100میلی گرم] داروسازی ایران دارو Pregabalin
PREGABALIN IRAN DARU 50 MG CAP [کپسول پرگابالین ایران دارو 50 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Pregabalin
APREPITANT IRAN DAROU 125MG CAP [کپسول آپرپیتانت ایران دارو 125 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Aprepitant
RIZATRIPTAN IRAN DARU 5MG TAB [قرص ریزاتریپتان ایران دارو 5 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Rizatriptan
PREGABALIN IRAN DARU 150 MG CAP [کپسول پرگابالین ایران دارو 150میلی گرم] داروسازی ایران دارو Pregabalin
DABIGATRAN IRAN DARU 75MG CAP [کپسول دابیگاتران ایران دارو 75 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Dabigatran
PREGABALIN IRAN DARU 300 MG CAP [کپسول پرگابالین ایران دارو 300 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Pregabalin
SITAGLIPTIN IRAN DAROU 50MG TAB [قرص سیتاگلیپتین ایران دارو 50 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Sitagliptin
CLOBETASOL IRAN DARU 0.05% TOPICAL OINTMENT [پماد موضعی کلوبتازول ایران دارو 0.05%] داروسازی ایران دارو Clobetasol
FUROSEMIDE IRAN DAROU 40MG TAB [قرص فورزماید ایران دارو 40 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Furosemide
FLUOCINOLONE IRAN DARU 0.025% TOPICAL CREAM [کرم موضعی فلوسینولون ایران دارو 0.025%] داروسازی ایران دارو Fluocinolone
ISOTRETINOIN IRAN DAROU 0.05% TOP GEL [ژل موضعی ایزوترتینوئین ایران دارو 0.05%] داروسازی ایران دارو Isotretinoin
8 NAPROXEN IRAN DAROU 500MG TAB [قرص ناپروکسن ایران دارو 500 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Naproxen
PAGLIANCE 10 mg Tablet [قرص پگلیانس 10 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Empagliflozin
FOLIC ACID IRAN DARU 5 MG TAB [قرص فولیک اسید ایران دارو 5 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Folic Acid
ZINC OXIDE IRAN DARU 25% 30G Oint [پماد زینک اکساید ایران دارو 25% 30گرم-زینک اکسید] داروسازی ایران دارو Zinc Oxide
ZEBACOR 5 MG Tablet [قرص زباکر 5 میلی گرم (زباکور)] داروسازی ایران دارو Bisoprolol
BENZOYL PEROXIDE IRAN DARU 10% LOTION [لوسیون بنزوئیل پروکساید ایران دارو 10%] داروسازی ایران دارو Benzoyl Peroxide
AMLODIPINE/ATORVASTATIN IRANDAROU 5/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین ایران دارو 5/10 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Amlodipine+Atorvastatin
DABIGATRAN IRAN DARU 110MG CAP [کپسول دابیگاتران ایران دارو 110 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Dabigatran
PAGLIANCE 25 mg Tablet [قرص پگلیانس 25 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Empagliflozin
Sildnagel Topical Gel for women [ژل موضعی سیلدناژل بانوان] داروسازی ایران دارو Sildenafil
DABIGATRAN IRAN DARU 150MG CAP [کپسول دابیگاتران ایران دارو 150 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Dabigatran
PREGABALIN IRAN DARU 75 MG CAP [کپسول پرگابالین ایران دارو 75 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Pregabalin
AMITRIPTYLINE IRAN DARU 50MG TAB [قرص آمی تریپتیلین ایران دارو 50 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Amitriptyline
FAMOTIDINE IRANDAROU 20 MG Tablet [قرص فاموتیدین ایران دارو 20 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Famotidine
LIDOFORT 4% 15 gr Cream [کرم لیدوفورت 4% 15 گرم] داروسازی ایران دارو Lidocaine-Local
CAPTOPRIL IRANDAROU 50MG TAB [قرص کاپتوپریل ایران دارو 50 میلی گرم] داروسازی ایران دارو Captopril
شرکت داروسازی ایران دارو
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت