محصولات شرکت داروسازی رازک

محصولات شرکت داروسازی رازک

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Fijan 60 ml Syrup [شربت فیژان 60 میلی لیتر] داروسازی رازک cassia angustifolia+Ficus carica
Cratavil F.C.Tablet [قطره کرتاویل] داروسازی رازک Crataegus pentagyna
Kamoderma Ointment [پماد کامودرما] داروسازی رازک Chamomilla recutita
Marynthol Gel [ژل مارینتول] داروسازی رازک Rosmarinus officinalis+ Menthol+ Cinnamomum camphora
Marynthol forte Gel [ژل مارینتول فورت] داروسازی رازک Rosmarinus officinalis+ Menthol+ Cinnamomum camphora
AlgorellaTablet [قرص آلگورلا 300 یلی گرم] داروسازی رازک Chlorella Vulgaris
HERBAL BURN Ointment 15 gr [پماد هربال برن 15 گرم] داروسازی رازک Chamomile Extract+Zinc oxide 3%
LOZAR 25MG TAB [قرص لوزار 25 میلی گرم] داروسازی رازک Losartan
AMLODIPINE RAZAK 5MG TAB [قرص آملودیپین رازک 5 میلی گرم] داروسازی رازک Amlodipine
ATORVASTATIN RAZAK 10MG TAB [قرص آتورواستاتین رازک 10 میلی گرم] داروسازی رازک Atorvastatin
VIGRAZ 100MG TAB [قرص ویگراز 100 میلی گرم] داروسازی رازک Sildenafil
RAZOCETIRIZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت رازوستریزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی رازک Cetirizine
RAZOEXPECTORANT 60ML SYRUP [شربت رازواکسپکتورانت 60 میلی لیتر] داروسازی رازک Expectorant
RAZOPRAZOSIN 1MG TAB [قرص رازوپرازوسین 1 میلی گرم] داروسازی رازک Prazosin
RAZOACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SYRUP [شربت رازواستامینوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی رازک Acetaminophen
RAZOALPRAZOLAM 1MG TAB [قرص رازوآلپرازولام 1 میلی گرم] داروسازی رازک Alprazolam
ALPRAZOLAM RAZAK 0.5MG TAB [قرص آلپرازولام رازک 0.5میلی گرم] داروسازی رازک Alprazolam
RAZOCIPROFLOXACIN 250MG TAB [قرص رازوسیپروفلوکساسین 250 میلی گرم] داروسازی رازک Ciprofloxacin
RAZOCIPROFLOXACIN 500MG TAB [قرص رازوسیپروفلوکساسین 500 میلی گرم] داروسازی رازک Ciprofloxacin
TETRACYCLINE RAZAK 250MG CAP [کپسول تتراسیکلین رازک 250 میلی گرم] داروسازی رازک Tetracycline
RAZODOXYCYCLINE 100MG CAP [کپسول رازوداکسی سیکلین 100 میلی گرم] داروسازی رازک Doxycycline
TETRACYCLINE RAZAK 3% OINT [پماد تتراسیکلین رازک 3%] داروسازی رازک Tetracycline
RAZOTHEOPHYLLINE G 120ML SYRUP [شربت رازوتئوفیلین جی 120 میلی لیتر] داروسازی رازک Theophylline G
LOZAR 50MG TAB [قرص لوزار 50 میلی گرم] داروسازی رازک Losartan
RAZOPRAZOSIN 5MG TAB [قرص رازوپرازوسین 5 میلی گرم] داروسازی رازک Prazosin
SERTRAZINE 50MG TAB [قرص سرترازین 50 میلی گرم] داروسازی رازک Sertraline
THIOTHIXENE RAZAK 5MG CAP [کپسول تیوتیکسین رازک 5 میلی گرم] داروسازی رازک Thiotixene
RAZOMEFENAMIC ACID CAP [کپسول رازومفنامیک اسید] داروسازی رازک Mefenamic Acid
HEMATINIC RAZAK CAP [کپسول هماتنیک(هماتینیک) رازک] داروسازی رازک Hematinic
RAZOCELECOXIB 100MG CAP [کپسول رازوسلکوکسیب 100 میلی گرم] داروسازی رازک Celecoxib
RAZOPIROXICAM 10MG CAP [کپسول رازوپیروکسیکام 10 میلی گرم] داروسازی رازک Piroxicam
RAZODICLOFENAC 60G 1% GEL [ژل رازودیکلوفناک 1% 60 گرم] داروسازی رازک Diclofenac-Topical
RAZOPIROXICAM 0.5% 60G GEL [ژل رازوپیروکسیکام 0.5% 60 گرم] داروسازی رازک Piroxicam
RAZOVALPROATE SODIUM 200/5ML 120ML SYRUP [شربت رازووالپروات سدیم 120 میلی لیتر] داروسازی رازک Sodium Valproate
RAZOANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB [قرص رازو آنتی هیستامین دکونژستان] داروسازی رازک Antihistamine Decongestant
RAZOCETIRIZINE 10MG TAB [قرص رازوسیتریزین 10 میلی گرم] داروسازی رازک Cetirizine
ALUMINIUM HYDROXIDE RAZAK 300MG TAB [قرص آلومینیوم هیدروکساید رازک 300 میلی گرم] داروسازی رازک Aluminium Hydroxide
TRAZODONE RAZAK 50MG TAB [قرص ترازودون رازک 50 میلی گرم] داروسازی رازک Trazodone
NAPROXEN RAZAK 250MG TAB [قرص ناپروکسن رازک 250 میلی گرم] داروسازی رازک Naproxen
MAPROTILINE RAZAK 25MG TAB [قرص ماپروتیلین رازک 25 میلی گرم] داروسازی رازک Maprotiline
MAPROTILINE RAZAK 75MG TAB [قرص ماپروتیلین رازک 75 میلی گرم] داروسازی رازک Maprotiline
RAZOENALAPRIL 20MG TAB [قرص رازوانالاپریل 20 میلی گرم] داروسازی رازک Enalapril
RAZOENALAPRIL 5MG TAB [قرص رازوانالاپریل 5 میلی گرم] داروسازی رازک Enalapril
LISINORAZ 5MG TAB [قرص لیزینوراز 5 میلی گرم] داروسازی رازک Lisinopril
VIGRAZ 50MG TAB [قرص ویگراز 50 میلی گرم] داروسازی رازک Sildenafil
LISINORAZ 10MG TAB [قرص لیزینوراز 10 میلی گرم] داروسازی رازک Lisinopril
SERTRAZINE 100MG TAB [قرص سرترازین 100 میلی گرم] داروسازی رازک Sertraline
SUMATRIPTAN RAZAK 100mg FC TAB [قرص سوماتریپتان رازک 100 میلی گرم] داروسازی رازک Sumatriptan
SUMATRIPTAN RAZAK 50mg FC TAB [قرص سوماتریپتان رازک 50 میلی گرم] داروسازی رازک Sumatriptan
TERAZOSIN RAZAK 5 mg Tablet [قرص ترازوسین رازک 5 میلی گرم] داروسازی رازک Terazosin
CARDOL 12.5MG TAB [اقرص کاردول 12.5 میلی گرم] داروسازی رازک Carvedilol
RAZODOXEPIN 25MG CAP [کپسول رازودوکسپین 25 میلی گرم] داروسازی رازک Doxepin
RAZODOXEPIN 10MG CAP [کپسول رازودوکسپین 10 میلی گرم] داروسازی رازک Doxepin
RAZOTRAMADOL 50MG CAP [کپسول رازوترامادول 50 میلی گرم] داروسازی رازک Tramadol
TERAZOSIN RAZAK 2 mg Tablet [قرص ترازوسین رازک 2 میلی گرم] داروسازی رازک Terazosin
CLOPIDOGREL RAZAK 75MG TAB [قرص کلوپیدگرل رازک 75 میلی گرم] داروسازی رازک Clopidogrel
GABAPENTIN-RAZAK 300MG CAP [کپسول گاباپنتین-رازک 300 میلی گرم] داروسازی رازک Gabapentin
GABAPENTIN-RAZAK 100MG CAP [کپسول گاباپنتین-رازک 100 میلی گرم] داروسازی رازک Gabapentin
PIOGRAZ 30MG TAB-PIOGLITAZONE RAZAK [قرص پیوگراز 30 میلی گرم -پیوگلیتازون رازک] داروسازی رازک Pioglitazone
RAZORIVASTIGMINE 1.5MG CAP [کپسول رازوریواستیگمین 1.5 میلی گرم] داروسازی رازک Rivastigmine
RAZORIVASTIGMINE 3MG CAP [کپسول رازوریواستیگمین 3 میلی گرم] داروسازی رازک Rivastigmine
TADALAFIL RAZAK 20MG TAB [قرص تادالافیل رازک 20 میلی گرم] داروسازی رازک Tadalafil
Fijan 120 ml Syrup [شربت فیژان 120 میلی لیتر] داروسازی رازک cassia angustifolia+Ficus carica
Thymorant Syrup [شربت تیمورانت] داروسازی رازک Thymus daenensis celak
TAMUSIN 0.4MG CAP [کپسول تاموسین 0.4 میلی گرم] داروسازی رازک Tamsulosin
AMOSTATINE 5/20MG TAB [قرص آموستاتین 5/20میلی گرم] داروسازی رازک Amlodipine+Atorvastatin
ZONISAMIDE RAZAK 100MG CAP [کپسول زونسماید 100 میلی گرم رازک] داروسازی رازک Zonisamide
CARDOL 25MG TAB [قرص کاردول 25 میلی گرم] داروسازی رازک Carvedilol
CARDOL 6.25MG TAB [قرص کاردول 6.25 میلی گرم] داروسازی رازک Carvedilol
LEVOCETIRIZINE RAZAK 5MG TAB [قرص لووستریزن رازک 5 میلی گرم] داروسازی رازک Levocetirizine
GABAPENTIN-RAZAK 400MG CAP [کپسول گاباپنتین-رازک 400 میلی گرم] داروسازی رازک Gabapentin
ATORVASTATIN RAZAK 20MG TAB [قرص آتورواستاتین رازک 20 میلی گرم] داروسازی رازک Atorvastatin
Ariseptin 5MG TAB [قرص آریسپتین 5 میلی گرم] داروسازی رازک Donepezil
Ariseptin 10MG TAB [قرص آریسپتین 10 میلی گرم] داروسازی رازک Donepezil
CLINDAPLUS 1.2/0.025% 15G GEL [ژل کلینداپلاس 1.2/0.025% 15 گرم] داروسازی رازک Clindamycin+Tertinoin
ADAPALENE RAZAK 0.1% 30G TOP GEL [ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 30گرم] داروسازی رازک Adapalene
RIVASTIGMINE RAZAK 4.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین رازک 4.5 میلی گرم] داروسازی رازک Rivastigmine
NAPROXEN RAZAK 500MG TAB [قرص ناپروکسن رازک 500 میلی گرم] داروسازی رازک Naproxen
CUTPAIN RAZAK 500/65MG TAB [قرص کات پین رازک 565میلی گرم] داروسازی رازک Acetaminophen+Caffeine
RELIEFEN CAP [کپسول ریلیفن] داروسازی رازک Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
CETIRIZINE RAZAK 5MG TAB [قرص ستریزین رازک 5 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی رازک Cetirizine
MELOXICAM RAZAK 15MG TAB [قرص ملوکسیکام رازک 15 میلی گرم] داروسازی رازک Meloxicam
MELOXICAM RAZAK 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام رازک 7.5 میلی گرم] داروسازی رازک Meloxicam
XENIKO 60MG CAP [کپسول زنیکو 60 میلی گرم] داروسازی رازک Orlistat
Policosanol Razak 10mg Tab [قرص پلی کوزانول رازک 10 میلی گرم] داروسازی رازک Policosanol
CLINDAPLUS 1.2/0.025% 30G GEL [ژل کلینداپلاس 1.2/0.025% 30 گرم] داروسازی رازک Clindamycin+Tertinoin
Pruspitan Syrup [شربت پروسپیتان] داروسازی رازک Hedera helix
COLDIFEN TAB [قرص کلدیفن] داروسازی رازک Adult cold
GEMOX 320MG TAB [قرص جموکس 320 میلی گرم] داروسازی رازک Gemifloxacin
COLD STOP RAZAK TAB [قرص کلد استاپ رازک] داروسازی رازک Adult cold
Talental 480mg F.C.Tablet [قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم] داروسازی رازک Harpagophytum procumbens
ADAPALENE RAZAK 0.1% 15G TOP GEL [ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 15گرم] داروسازی رازک Adapalene
METHOCARBAMOL RAZAK 500MG TAB [قرص متوکاربامول رازک 500 میلی گرم] داروسازی رازک Methocarbamol
DOMPERIDONE RAZAK 10MG TAB [قرص دومپریدون رازک 10 میلی گرم (دمپریدون)] داروسازی رازک Domperidone
Marynthol forte Ointment [پماد مارینتول فورت] داروسازی رازک Rosmarinus officinalis+ Menthol+ Cinnamomum camphora
LACTULOSE RAZAK 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز رازک 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر] داروسازی رازک Lactulose
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE RAZAK 10MG TAB [قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید رازک 10 میلی گرم] داروسازی رازک Hyoscine
METFORMIN RAZAK 500MG TAB [قرص متفورمین رازک 500 میلی گرم] داروسازی رازک Metformin
CELECOXIB RAZAK 200MG CAP [کپسول سلکوکسیب رازک 200 میلی گرم] داروسازی رازک Celecoxib
RAZOFENAC 100MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش رازوفناک 100 میلی گرم] داروسازی رازک Diclofenac
Talentin 30G Topical ointment [پماد موضعی تالنتین 30 گرم] داروسازی رازک Harpagophytum procumbens
Ekolife RAZAK Tablet [قرص اکولایف رازک] داروسازی رازک Multivitamin preparation
pyasidin300 mg Capsules [کپسول پیاسیدین 300 میلی گرم] داروسازی رازک Avocado-Soybean unsaponifiables extract
Cystine B6 Zinc Razak Scored tablet [قرص خط دار سیستین ب6 زینک رازک] داروسازی رازک L-Cysteine+B6+Zinc
Laxita Razak Syrup [شربت لاکسیتا رازک] داروسازی رازک Laxative Herbal Combination
Policosanol 20mg cap [قرص پلی کوزانول رازک 20 میلی گرم] داروسازی رازک Policosanol
Zinc+C 300 Razak Capsule [کپسول زینک+ث 300 رازک] داروسازی رازک Zinc supplement
Vitamax 120 MLSyrup [شربت ویتامکس 120 میلی لیتر] داروسازی رازک Cyproheptadine
Foliron+Zinc SR Capsule [کپسول فولایرون+زینک] داروسازی رازک Ferrous sulfate+folic acid
Foliron SR Capsule [کپسول آهسته رهش فولایرون] داروسازی رازک Ferrous sulfate+folic acid
Rosemary Marynthol Razak Topical gel 30 g [ژل رزماری مارینتول رازک 30 گرم] داروسازی رازک Rosmarinus officinalis+ Mentha piperita
Varigel Razak Topical Gel [ژل موضعی واریژل رازک] داروسازی رازک Herbal Combination For hemorrhoid and varise
ZINC SULFATE RAZAK 5MG/5ML 120 ML Syrup [شربت زینک سولفات رازک 5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی رازک Zinc supplement
METOPROLOL RAZAK 47.5 MG EXTENDED RELEASE Tablet [قرص پیوسته رهش متوپرولول رازک 47.5 میلی گرم] داروسازی رازک Metoprolol
SITAGLIPTIN/METFORMIN Razak 50/500 mg Tablet [قرص سیتاگلیپتین/متفورمین رازک 50/500 میلی گرم] داروسازی رازک Sitagliptin+Metformin
SITAGLIPTIN RAZAK 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین رازک 50 میلی گرم] داروسازی رازک Sitagliptin
SERTRALINE RAZAK 50 mg Tablet [قرص سرترالین رازک 50 میلی گرم] داروسازی رازک Sertraline
METFORMIN RAZAK 1000 MG TAB [قرص متفورمین رازک 1000 میلی گرم] داروسازی رازک Metformin
PREGABALIN RAZAK 75 MG Capsule [کپسول پرگابالین رازک 75 میلی گرم] داروسازی رازک Pregabalin
PROPRANOLOL RAZAK 10 MG Tablet [قرص پروپرانولول رازک 10 میلی گرم] داروسازی رازک Propranolol
VARENICLINE RAZAK 1 MG Tablet [قرص وارنیکلین رازک 1 میلی گرم] داروسازی رازک Varenicline
MESALAZINE RAZAK 500 MG Tablet [قرص مزالازین رازک 500 میلی گرم] داروسازی رازک Mesalazine
Honey Zoufa Razak Syrup 120 ML [شربت زوفا عسلی رازک] داروسازی رازک Herbal Combination For Cough and Cold
ENALAPRIL RAZAK 5 mg Tablet [قرص انالاپریل رازک 5 میلی گرم] داروسازی رازک Enalapril
LOZAR-H 50/12.5 mg Tablet [قرص لوزار-اچ 50/12.5 میلی گرم] داروسازی رازک Losartan+Hydrochlorothiazide
THEOPHYLLINE-RAZAK 200 MG Tablet [قرص تئوفیلین رازک 200 میلی گرم] داروسازی رازک Theophylline
SITAGLIPTIN RAZAK 100 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین رازک 100 میلی گرم] داروسازی رازک Sitagliptin
OSELTAMIVIR RAZAK 75MG CAP [کپسول اسلتامی ویر رازک 75 میلی گرم] داروسازی رازک Oseltamivir
FLUOXETINE RAZAK 20 MG Capsule [کپسول فلوکستین رازک 20 میلی گرم] داروسازی رازک Fluoxetine
DELCOR 10 mg Tablet [قرص دلکور 10 میلی گرم] داروسازی رازک Bisoprolol
MODAFINIL RAZAK 200MG Tablet [قرص مدافنیل رازک 200 میلی گرم] داروسازی رازک Modafinil
SERTRALINE RAZAK 100 mg Tablet [قرص سرترالین رازک 100 میلی گرم] داروسازی رازک Sertraline
DELCOR 5 mg Tablet [قرص دلکور 5 میلی گرم] داروسازی رازک Bisoprolol
SITAGLIPTIN RAZAK 25 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین رازک 25 میلی گرم] داروسازی رازک Sitagliptin
ENALAPRIL RAZAK 20 mg Tablet [قرص انالاپریل رازک 20 میلی گرم] داروسازی رازک Enalapril
GLICLAZIDE RAZAK 80 MG Tablet [قرص گلی کلازید رازک 80 میلی گرم] داروسازی رازک Gliclazide
ZINC SULFATE RAZAK 10MG/5ML 120 ML Syrup [شربت زینک سولفات رازک 10 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی رازک Zinc supplement
Melatonin 3mg Razak Tablet [قرص ملاتونین 3 میلی گرم رازک] داروسازی رازک Melatonin
Ferbisin Razak Capsule [کپسول فربیسین رازک] داروسازی رازک Ferrous sulfate+folic acid
BISMUTH SUBCITRATE RAZAK 120 MG Tablet [قرص بیسموت ساب سیترات رازک 120 میلی گرم] داروسازی رازک Bismuth Salts
FEBUXOSTAT RAZAK 80 MG Tablet [قرص فبوکسوستات رازک 80 میلی گرم] داروسازی رازک Febuxostat
Prustacare Capsule [کپسول پروستاکر] داروسازی رازک Serenoa repens
DELCOR 2.5 mg Tablet [قرص دلکور 2.5 میلی گرم] داروسازی رازک Bisoprolol
FEBUXOSTAT RAZAK 40 MG Tablet [قرص فبوکسوستات رازک 40 میلی گرم] داروسازی رازک Febuxostat
MODAFINIL RAZAK 100 MG Tablet [قرص مدافنیل رازک 100 میلی گرم] داروسازی رازک Modafinil
URSODEOXYCHOLIC ACID RAZAK 300 MG Capsule [کپسول اورسودئوکسی کولیک اسید رازک 300 میلی گرم] داروسازی رازک Ursodeoxycholic Acid
Curcumin Razak Capsule [کپسول کورکومین رازک] داروسازی رازک Curcuma longa
VARENICLINE RAZAK 0.5 MG Tablet [قرص وارنیکلین رازک 0.5 میلی گرم] داروسازی رازک Varenicline
شرکت داروسازی رازک

شرکت سهامی لابراتوارهای رازک در سال 1343 هجری شمسی (1964 میلادی) با نام شرکت سهامی لابراتوارهای فایزر تحت مالکیت شرکت فایزر آمریکا فعالیت خود را آغاز نمود. پس از انقلاب اسلامی، سهام این شرکت به سازمان صنایع ملی ایران انتقال یافت و نام آن به شرکت لابراتوارهای رازک تغییر یافت و در حال حاضر شرکت رازک بصورت سهامی عام ادامه فعالیت می دهد و سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می گردد.

:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت