محصولات شرکت داروسازی الحاوی

محصولات شرکت داروسازی الحاوی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
RIBOFLOUR 1000 MG VIAL [ویال ریبوفلور 1000 میلی گرم] داروسازی الحاوی Fluorouracil
PARACETAMOL 10MG/ML 100 ML VIAL [ویال پاراستامول 10MG/ML الحاوی 100 میلی لیتری] داروسازی الحاوی Acetaminophen
LABETALOL KERN PHARMA 100MG/20ML VIAL [ویال لبتالول کرن فارما 100میلی گرم/20 میلی لیتر - لابتالول] داروسازی الحاوی Labetalol
MULTIVITAMIN-ALHAVI DROP [قطره مولتی ویتامین-الحاوی] داروسازی الحاوی Multivitamin
VITAMIN A+D-ALHAVI ORAL DROP [قطره خوراکی آ+د الحاوی] داروسازی الحاوی Vitamin A+D-Oral
AMOXICILLIN-ALHAVI 500MG CAP [کپسول آموکسی سیلین-الحاوی 500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Amoxicillin
MULTIVITAMIN MINERAL-ALHAVI CAP [کپسول مولتی ویتامین مینرال-الحاوی] داروسازی الحاوی Multivitamin Plus Mineral
ZINC SULFATE ALHAVI 60ML SYRUP [شربت زینک سولفات الحاوی 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Zinc supplement
CALAMINE-ALHAVI 8% LOTION [لوسیون کالامین-الحاوی 8%] داروسازی الحاوی Calamine
CHLORAMPHENICOL-ALHAVI 250MG CAP [کپسول کلرامفنیکل-الحاوی 250 میلی گرم] داروسازی الحاوی Chloramphenicol
LITHIUM CABONATE-ALHAVI 300MG TAB-LITHOMID [قرص لیتیم کربنات-الحاوی 300 میلی گرم-لیتومید] داروسازی الحاوی Lithium Carbonate
KETOTIFEN-ALHAVI 1MG/5ML 120 SYRUP-ZADIKID [شربت کتوتیفن-الحاوی 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر-زادی کید] داروسازی الحاوی Ketotifen
CYPROHEPTADIN-ALHAVI 4MG TAB [قرص سیپروهپتادین-الحاوی 4 میلی گرم] داروسازی الحاوی Cyproheptadine
ALUMINIUM MGS-ALHAVI TAB [قرص آلومینیوم ام جی اس-الحاوی] داروسازی الحاوی Aluminium MGS
DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI DROP [قطره دکسترومتورفان-الحاوی] داروسازی الحاوی Dextromethorphan
FerFolic 60/0.4 MG F.C Tab [قرص خط دار فرفولیک 60/0.4 میلی گرم] داروسازی الحاوی Ferrous sulfate+folic acid
ALUMINIUM MG-ALHAVI TAB [قرص آلومینیوم ام جی-الحاوی] داروسازی الحاوی Aluminium MG
DICYCLOMINE-ALHAVI 60ML SYRUP [شربت دی سیکلومین-الحاوی 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Dicyclomine
DIPHENHYDRAMINE-ALHAVI 25MG TAB [قرص دیفن هیدرامین-الحاوی 25 میلی گرم] داروسازی الحاوی Diphenhydramine
TRAMADOL-ALHAVI 50MG CAP [کپسول ترامادول-الحاوی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tramadol
DIPHENHYDRAMINE-ALHAVI SYRUP-DIPHEN DIBET [شربت دیفن هیدرامین-الحاوی - دیفن دیبت] داروسازی الحاوی Diphenhydramine
NALTREXONE-ALHAVI 25MG CAP [کپسول نالتروکسان-الحاوی 25 میلی گرم] داروسازی الحاوی Naltrexone
NALTREXONE-ALHAVI 50MG CAP [کپسول نالتروکسان-الحاوی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Naltrexone
RIFAMPIN-ALHAVI 300MG CAP [کپسول ریفامپین-الحاوی 300 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rifampin
RIFAMPIN-ALHAVI 150MG CAP [کپسول ریفامپین-الحاوی 150 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rifampin
Suzin 220mg Cap [کپسول سوزین 220 میلی گرم] داروسازی الحاوی Zinc supplement
MEFENAMIC ACID-ALHAVI 250MG CAP [کپسول مفنامیک اسید-الحاوی 250 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mefenamic Acid
DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI 15MG/5ML 60ML SYRUP-DEX DIBET [شربت دکسترومتورفان-الحاوی 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر-دکس دیبت] داروسازی الحاوی Dextromethorphan
EXPECTORANT-ALHAVI 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Expectorant
MULTIVITAMIN-ALHAVI SYRUP [شربت مولتی ویتامین-الحاوی] داروسازی الحاوی Multivitamin
KETOTIFEN-ALHAVI 1MG TAB [قرص کتوتیفن-الحاوی 1 میلی گرم] داروسازی الحاوی Ketotifen
METHIMAZOLE ALHAVI 5MG TAB [قرص متی مازول الحاوی 5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Methimazole
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-ALHAVI SYRUP-DIPHEN DIBET-C [شربت دیفن هیدرامین کامپاند-الحاوی - دیفن دیبت سی] داروسازی الحاوی Diphenhydramine Compound
OXYMETHOLONE-ALHAVI 50MG TAB [قرص اکسی متولون-الحاوی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Oxymetholone
EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI SYRUP [شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی] داروسازی الحاوی Expectorant Codeine
GABAPENTIN-ALHAVI 100MG CAP [کپسول گاباپنتین-الحاوی 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Gabapentin
TRAMADOL ALHAVI 100MG TAB [قرص ترامادول الحاوی 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tramadol
GLICLAZIDE-ALHAVI 80MG TAB [قرص گلی کلازید-الحاوی 80 میلی گرم] داروسازی الحاوی Gliclazide
TRAMADOL-ALHAVI 50MG TAB [قرص ترامادول-الحاوی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tramadol
PHENYTOIN-ALHAVI 30MG/5ML SUSP [سوسپانسیون فنی توئین-الحاوی 30 میلی گرم بر 5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Phenytoin
ETHOSUXIMIDE-ALHAVI 250MG/5ML 240ML SYRUP [شربت اتوسوکسیمید-الحاوی 250میلی گرم/5میلی لیتر 240 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Ethosuximide
PHENYTOIN-ALHAVI 100MG CAP [کپسول فنی توئین-الحاوی 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Phenytoin
AMOXICILLIN-ALHAVI 250MG CAP [کپسول اموکسی سیلین-الحاوی 250 میلی گرم] داروسازی الحاوی Amoxicillin
CHILDRENS NOVAFEN 120MG/5ML SUSP [سوسپانسیون نوافن اطفال 120میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی الحاوی Acetaminophen
DEXTROMETHORPHAN P-ALHAVI 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی-الحاوی 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
Buprenorphine 8MG-Alhavi Sublingual Tablet [قرص زیر زبانی بوپرنورفین 8 میلی گرم-الحاوی] داروسازی الحاوی Buprenorphine
Buprenorphine 2MG-Alhavi Sublingual Tablet [قرص زیر زبانی بوپرنورفین 2 میلی گرم-الحاوی] داروسازی الحاوی Buprenorphine
ADAPALENE ALHAVI 0.1% 60ML LOTION [لوسیون آداپالن الحاوی 0.1%] داروسازی الحاوی Adapalene
Ferfolic 60/0.4 MG CAP [کپسول فرفولیک 60/0.4 میلی گرم] داروسازی الحاوی Ferrous sulfate+folic acid
Novafen Capsule [کپسول نوافن] داروسازی الحاوی Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
ZONIMIX 100MG TAB [قرص زونی میکس 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Zonisamide
ZONIMIX 100MG CAP [کپسول زونی میکس 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Zonisamide
AMLOTOREX 5/20MG TAB [قرص آملوتورکس 5/20میلی گرم] داروسازی الحاوی Amlodipine+Atorvastatin
Mesalex 250 MG E.C Tab [قرص آهسته رهش مزالکس 250 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mesalazine
Mesalex 500 MG E.C Tab [قرص آهسته رهش مزالکس 500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mesalazine
MEBERIX 135MG TAB [قرص مبریکس 135 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mebeverine
BELLADONNA PB-ALHAVI 60ML ELIXIR [الگزیر بلادونا پی بی-الحاوی 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Belladonna pb
Metoclopramide-Alhavi 4 mg/ml Drop [قطره متوکلوپرامید-الحاوی 4 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی الحاوی Metoclopramide
RANITIDINE-ALHAVI 75MG/5ML 240ML SYRUP [شربت رانیتیدین-الحاوی 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Ranitidine
Ferrous Fumarate-Alhavi 60 MG FC Tab [قرص روکشدار فروس فومارات-الحاوی 60 میلی گرم] داروسازی الحاوی Ferrous
Acid Block 10/800/165 MG Tab [قرص اسید بلاک 10/800/165 میلی گرم] داروسازی الحاوی Famotidine+Ca Carbonate+MG Hydroxide
MOFINAL 100MG TAB [قرص موفینال 100 میلی گرم] داروسازی الحاوی Modafinil
Dabexa 110MG CAP [کپسول دابکسا 110 میلی گرم] داروسازی الحاوی Dabigatran
Methadone-Alhavi 25mg/5ml Syrup [شربت متادون-الحاوی 25 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی الحاوی Methadone
Parakid 100 mg/ml Drop [قطره پاراکید 100 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی الحاوی Acetaminophen
Stratome 40 MG CAP [کپسول استراتوم 40 میلی گرم] داروسازی الحاوی Atomoxetine
Stratome 18 MG CAP [کپسول استراتوم 18 میلی گرم] داروسازی الحاوی Atomoxetine
Melijent 5MG Tablet [قرص ملیجنت 5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Linagliptin
Zitamix Syrup [شربت زیتامیکس] داروسازی الحاوی Multivitamin
NITISINONE ALHAVI 2MG CAP [کپسول نیتیزینون الحاوی 2 میلی گرم] داروسازی الحاوی Nitisinone
Adokid Drop [قطره آدوکید] داروسازی الحاوی Vitamin A+D-Oral
Neozink 25MG CAP [کپسول نئوزینک 25] داروسازی الحاوی Zinc supplement
Neozink 5mg/5ml Syrup [شربت نئوزینک 5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Zinc supplement
Zitokid Drop [قطره زیتوکید] داروسازی الحاوی Multivitamin
Vitokid Drop [قطر ویتوکید] داروسازی الحاوی Multivitamin
Folidin Alhavi Tablet [قرص فولیدین الحاوی] داروسازی الحاوی Iodine+Folic acid
Tri D3 Alhavi Syrup [شربت تری دی تری الحاوی] داروسازی الحاوی Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
DALFAREX 10MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص پیوسته رهش دالفارکس 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Fampridine
Fertinforce M Sachet [ساشه فرتی اینفورس ام ] داروسازی الحاوی Herbal Combination For Sexual power in Men
Ovo Ease 6.5 gr Sachet [ساشه اوو ایز 6.5 گرم] داروسازی الحاوی Herbal Combination For Sexual power in Women
MEFNAFORTE 500 mg Capsule [کپسول مفنافورت 500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mefenamic Acid
NITISINONE ALHAVI 10MG CAP [کپسول نیتیزینون الحاوی 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Nitisinone
TETRABENAZINE ALHAVI 25 MG Tablet [قرص تترابنازین الحاوی 25 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tetrabenazine
CHLORAMPHENICOL ALHAVI 150MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کلرامفنیکل الحاوی 150میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی الحاوی Chloramphenicol
EMPAJENT 25/5 MG Tablet [قرص امپاجنت 25/5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Empagliflozin+Linagliptin
TOLTERODINE-ALHAVI 2MG TAB [قرص تولترودین-الحاوی 2 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tolterodine
LEPRACETAM 100 mg/mL 120 ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی لپراستام 100 میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Levetiracetam
APRETEX 125/80/80MG CAP [کپسول آپرتکس 125/80/80 میلی گرم] داروسازی الحاوی Aprepitant
LEVOFLOXACIN-ALHAVI(TAVACIDAL ) 750MG TAB [قرص لووفلوکساسین-الحاوی(تاواسیدال) 750 میلی گرم] داروسازی الحاوی Levofloxacin
MAGNEDOX Tablet [قرص مگندوکس ] داروسازی الحاوی Magnesium Supplement
Zitokid Syrup [شربت زیتوکید] داروسازی الحاوی Multivitamin
MELIJENT-M 2.5/500 MG Tablet [قرص ملیجنت-ام 2.5/500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Linagliptin+Metformin
EMPADIANCE 25 MG Tablet [قرص امپادیانس 25 میلی گرم] داروسازی الحاوی Empagliflozin
DABEXA 150MG CAP [کپسول دابکسا 150 میلی گرم] داروسازی الحاوی Dabigatran
ROSALVI 40 MG Tablet [قرص رزال وی 40 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rosuvastatin
ROSUVASTATIN-ALHAVI 5MG TAB [قرص رزوواستاتین-الحاوی 5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rosuvastatin
DEPROQUIT 20 MG Tablet [قرص دپروکوئیت 20 میلی گرم] داروسازی الحاوی Escitalopram
SITALVI-M 50/500 MG Tablet [قرص سیتال وی ام 50/500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Sitagliptin+Metformin
NOVAFEN MIGRAINE 85/500MG TAB [قرص نوافن میگرن 85/500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Sumatriptan+Naproxen
BUPRENORPHINE ALHAVI 0.4MG SL TAB [قرص بوپرنورفین الحاوی 0.4 میلی گرم] داروسازی الحاوی Buprenorphine
MEBERIX ER 200MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش مبریکس ای آر 200 میلی گرم] داروسازی الحاوی Mebeverine
KIDOFAST 30 mg/5ml SUSPENSION [سوسپانسیون کیدوفست 30میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Fexofenadine
PEPTILOCK 10/800/165 MG Tablet [قرص پپتی لاک 10/800/165 میلی گرم] داروسازی الحاوی Famotidine+Ca Carbonate+MG Hydroxide
ORLISTAT-ALHAVI 120MG CAP [کپسول ارلیستات-الحاوی 120 میلی گرم] داروسازی الحاوی Orlistat
METIXAR 1000 MG EXTENDED RELEASE Tablet [قرص پیوسته رهش متیکسار 1000 میلی گرم] داروسازی الحاوی Metformin
RILUZOLE ALHAVI 50 MG Tablet [قرص ریلوزول الحاوی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Riluzole
DAPOGIL 30MG Tablet [قرص داپوژل 30 میلی گرم] داروسازی الحاوی Dapoxetine
DEPROQUIT 10 MG Tablet [قرص دپروکوئیت 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Escitalopram
EMPADIANCE-M 5/1000 MG Tablet [قرص امپادیانس-ام 5/1000 میلی گرم] داروسازی الحاوی Empagliflozin+Metformin
PAROMOMYCIN ALHAVI 250MG CAP [کپسول پارامومایسین الحاوی 250 میلی گرم] داروسازی الحاوی Paromomycin
SITALVI 50MG TAB [قرص سیتال وی 50 میلی گرم] داروسازی الحاوی Sitagliptin
Argi Heal 9.5 gr Sachet [ساشه آرژی هیل 9.5 گرم] داروسازی الحاوی Arginine
FEBUXURIC 80 MG Tablet [قرص فبکسوریک 80 میلی گرم] داروسازی الحاوی Febuxostat
REMITA 0.5MG CAP [کپسول رمیتا 0.5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Fingolimod
DEPOBAN 75 MG Tablet [قرص دپوبان 75 میلی گرم] داروسازی الحاوی Bupropion
METRONIDAZOLE-ALHAVI 125MG/5ML SUSP [سوسپانسیون مترونیدازول-الحاوی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Metronidazole
EMPADIANCE 10 MG Tablet [قرص امپادیانس 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Empagliflozin
TINAZOLEX 500MG TAB [قرص تینازولکس 500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tinidazole
IBUPROFEN-ALHAVI 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون ایبوپروفن-الحاوی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Ibuprofen
DELONEX 5 MG Tablet [قرص دلونکس 5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Desloratadine
ROSALVI 10 MG Tablet [قرص رزال وی 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rosuvastatin
DESOKID 2.5MG/5ML 120 ML Syrup [شربت دزوکید 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Desloratadine
PSEUDOEPHEDRINE-ALHAVI 30MG/5ML 60ML SYRUP [شربت سودوافدرین-الحاوی 30میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر] داروسازی الحاوی Pseudoephedrine
DEPOBAN 150 MG EXTENDED RELEASE Tablet [قرص آهسته رهش دپوبان 150 میلی گرم] داروسازی الحاوی Bupropion
EMPAJENT 10/5 MG Tablet [قرص امپاجنت 10/5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Empagliflozin+Linagliptin
PHENYTOIN COMPOUND-ALHAVI TAB [قرص فنی توئین کامپاند-الحاوی] داروسازی الحاوی Phenytoin Compound
PAROMOMYCIN ALHAVI 125MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پارامومایسین الحاوی 125 میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر] داروسازی الحاوی Paromomycin
DEPROQUIT 5 MG Tablet [قرص دپروکوئیت 5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Escitalopram
XAREXA 15 MG Tablet [قرص زارکسا 15 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rivaroxaban
SITALVI-M 50/1000 MG Tablet [قرص سیتال وی ام 50/1000 میلی گرم] داروسازی الحاوی Sitagliptin+Metformin
Femobra Alhavi Tablet [قرص فموبرا الحاوی] داروسازی الحاوی Multivitamin preparation
STRATOME 60MG CAP [کپسول استراتوم 60 میلی گرم] داروسازی الحاوی Atomoxetine
MELIJENT-M 2.5/1000 MG Tablet [قرص ملیجنت-ام 2.5/1000 میلی گرم] داروسازی الحاوی Linagliptin+Metformin
SITALVI 25MG TAB [قرص سیتال وی 25 میلی گرم] داروسازی الحاوی Sitagliptin
D-KID ALHAVI Drop [قطره دی-کید الحاوی] داروسازی الحاوی Vitamin D3
ZYNELID 400MG TAB [قرص زاینلید 400 میلی گرم] داروسازی الحاوی Linezolid
NITISINONE ALHAVI 5MG CAP [کپسول نیتیزینون الحاوی 5 میلی گرم] داروسازی الحاوی Nitisinone
TRIHEXYPHENIDYL-ALHAVI 2MG TAB [قرص تری هگزی فنیدیل-الحاوی 2 میلی گرم] داروسازی الحاوی Trihexyphenidyl
TOLTERODINE-ALHAVI 1MG TAB [قرص تولترودین-الحاوی 1 میلی گرم] داروسازی الحاوی Tolterodine
ORLISTAT-ALHAVI 60MG CAP [کپسول ارلیستات-الحاوی 60 میلی گرم] داروسازی الحاوی Orlistat
DABEXA 75MG CAP [کپسول دابکسا 75 میلی گرم] داروسازی الحاوی Dabigatran
LACTULOSE-ALHAVI 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز-الحاوی 10گرم/15 میلی لیتر 240 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Lactulose
Enercaff 200 MG Capsule [کپسول انرکاف 200 میلی گرم] داروسازی الحاوی Caffeine
BELLADONNA PB ALHAVI TAB [قرص بلادونا پی بی الحاوی] داروسازی الحاوی Belladonna pb
EMPADIANCE-M 12.5/1000 MG Tablet [قرص امپادیانس-ام 12.5/1000 میلی گرم] داروسازی الحاوی Empagliflozin+Metformin
FEBUXURIC 40 MG Tablet [قرص فبکسوریک 40 میلی گرم] داروسازی الحاوی Febuxostat
KIDIGRIP 60 ML Syrup [شربت کیدی گریپ 60 میلی لیتر] داروسازی الحاوی Pediatric Gripe
METIXAR 500 MG EXTENDED RELEASE Tablet [قرص پیوسته رهش متیکسار 500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Metformin
XAREXA 10 MG Tablet [قرص زارکسا 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rivaroxaban
XAREXA 20 MG Tablet [قرص زارکسا 20 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rivaroxaban
STRATOME 10MG CAP [کپسول استراتوم 10 میلی گرم] داروسازی الحاوی Atomoxetine
ROSALVI 20 MG Tablet [قرص رزال وی 20 میلی گرم] داروسازی الحاوی Rosuvastatin
LEVOFLOXACIN-ALHAVI(TAVACIDAL) 500MG TAB [قرص لووفلوکساسین-الحاوی(تاواسیدال) 500 میلی گرم] داروسازی الحاوی Levofloxacin
MOFINAL 200MG TAB [قرص مفینال 200 میلی گرم] داروسازی الحاوی Modafinil
شرکت داروسازی الحاوی
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت