محصولات شرکت داروسازی امین

محصولات شرکت داروسازی امین

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Amin-Kidi Colic Susp [سوسپانسیون کیدی کولیک امین] داروسازی امین Anethum graveolens+Foeniculum vulgare
Liverherb 140 F.C.Tablet [قرص خط دار لیورهرب 140] داروسازی امین Silybum marianum
Liverherb plus B S.C. Tablet [قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی] داروسازی امین Silybum marianum
Silymarin Drop [قطره سیلیمارین] داروسازی امین Silybum marianum
Babooneh Drop [قطره بابونه امین] داروسازی امین Matricaria chamomilla
Green burn F.C.Tablet [قرص روکشدار گرین برن] داروسازی امین Camellia sinensis+Anethum graveolens+Zingiber officinale+Capsicum annum+ Mentha piperita
Vascoherb F.C.Tablet [قرص روکشدار وسکوهرب-واسکوهرب] داروسازی امین Vaccinium myrtillus
Garlet-No:50 S.C. Tablet [قرص گارلت 50 عددی] داروسازی امین Allium sativum
Urifect F.C.Tablet [قرص روکشدار یوری فکت] داروسازی امین Vaccinium macrocarpon
Arthroherb F.C.Tablet [قرص روکشدار آرتروهرب] داروسازی امین Harpagophytum procumbens
Ivytuss Syrup [شربت ایوی توس] داروسازی امین Hedera helix
Thymi cold Drop [قطره تیمی کلد] داروسازی امین Thymus daenensis celak
Thymi cold Syrup [شربت تیمی کلد] داروسازی امین Thymus daenensis celak
Bronfect 320 MG Tab [قرص برونفکت 320 میلی گرم] داروسازی امین Gemifloxacin
Benfotamine 50 mg Tab [قرص بنفوتامین 50 میلی گرم] داروسازی امین Vitamin B1
Benfotamine 80 mg Tab [قرص بنفوتامین 80 میلی گرم] داروسازی امین Vitamin B1
Benfotamine 100 mg Tab [قرص بنفوتامین 100 میلی گرم] داروسازی امین Vitamin B1
AMIODARONE AMIN 200MG TAB [قرص آمیودارون امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Amiodarone
RANITIDINE AMIN 150MG TAB [قرص رانیتیدین امین 150 میلی گرم] داروسازی امین Ranitidine
AMMOREL 100MG CAP [کپسول آمورل 100 میلی گرم] داروسازی امین Amantadine
ABNYL 50MG TAB [قرص آبنیل 50 میلی گرم] داروسازی امین Clomipramine
ABNYL 75MG TAB [قرص آبنیل 75 میلی گرم] داروسازی امین Clomipramine
TICLAMIN 250MG TAB [قرص تیکلامین 250 میلی گرم] داروسازی امین Ticlopidine
Garlet-No:100 S.C. Tablet [قرص گارلت 100 عددی] داروسازی امین Allium sativum
ALLAPAIN 100MG TAB [قرص آلاپین 100 میلی گرم] داروسازی امین Tramadol
AMI-HEMATINIC CAP [کپسول امی-هماتنیک] داروسازی امین Hematinic
METOCLOPRAMIDE AMIN 4MG/ML 15ML ORAL DROP [قطره خوراکی متوکلوپرامید امین 4 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی امین Metoclopramide
VITEN ORAL DROP [قطره خوراکی ویتن امین] داروسازی امین Multivitamin
AMI-MULTIVITAMIN SYRUP [شربت امی-مولتی ویتامین] داروسازی امین Multivitamin
CINAZIN 25MG TAB [قرص سینازین 25 میلی گرم] داروسازی امین Cinnarizine
CINAZIN 75MG TAB [قرص سینازین 75 میلی گرم] داروسازی امین Cinnarizine
ALLAPAIN 50MG TAB [قرص آلاپین 50 میلی گرم] داروسازی امین Tramadol
IMIPRAMINE AMIN 10MG TAB [قرص ایمی پرامین امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Imipramine
IMIPRAMINE AMIN 25MG TAB [قرص ایمی پرامین امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Imipramine
TRANCID 250MG CAP [کپسول ترنسید 250 میلی گرم - ترانسید] داروسازی امین Tranexamic Acid
AMI-METOCLOPRAMIDE 10MG TAB [قرص امی-متوکلوپرامید 10 میلی گرم] داروسازی امین Metoclopramide
AMITEN 60ML SYRUP [شربت آمتین 60 میلی لیتر] داروسازی امین Ketotifen
ZOLAMIN 50MG TAB [قرص زولامین 50 میلی گرم] داروسازی امین Sertraline
ZOLAMIN 100MG TAB [قرص زولامین 100 میلی گرم] داروسازی امین Sertraline
KETOTIFEN AMIN 1MG TAB [قرص کتوتیفن امین 1 میلی گرم] داروسازی امین Ketotifen
MEXAMINE 10MG TAB [قرص مگزامین 10 میلی گرم] داروسازی امین Methoxsalen
HYDROXYCHLOROQUINE AMIN 200MG TAB [قرص هیدروکسی کلروکین امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Hydroxychloroquine
AMILOPRA 2MG TAB [قرص آمی لوپرا 2 میلی گرم] داروسازی امین Loperamide
NORVEIN 5MG TAB [قرص نوروین 5 میلی گرم] داروسازی امین Amlodipine
AMI-VITAMIN B COMPLEX TAB [قرص امی-ویتامین ب کمپلکس] داروسازی امین Vitamin B Complex
CLOZAMIN 10MG TAB [قرص کلوزامین 10 میلی گرم] داروسازی امین Clobazam
CYPROHEPTADINE AMIN 4MG TAB [قرص سیپروهپتادین امین 4 میلی گرم] داروسازی امین Cyproheptadine
PROMETHAZINE AMIN 60ML SYRUP [شربت پرومتازین امین 60 میلی لیتر] داروسازی امین Promethazine
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND AMIN 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند امین 60 میلی لیتر] داروسازی امین Diphenhydramine Compound
CLIDINIUM-C AMIN TAB [قرص کلیدینیوم-سی امین] داروسازی امین Clidinium-C
AMIPHEN 100MG/ML DROP [قطره آمیفن 100 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی امین Acetaminophen
AMIDIL 60MG TAB [قرص آمیدیل 60 میلی گرم] داروسازی امین Diltiazem
PHENOBARBITAL AMIN 100MG TAB [قرص فنوباربیتال امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Phenobarbital
AMI-DIPHENHYDRAMINE SYRUP [شربت امی-دیفن هیدامین] داروسازی امین Diphenhydramine
AMIDIL 120MG SR CAP [کپسول آمیدیل 120 میلی گرم] داروسازی امین Diltiazem
CELEBRIN 100MG CAP [کپسول سلبرین 100 میلی گرم] داروسازی امین Celecoxib
METRONIDAZOLE AMIN 250MG TAB [قرص مترونیدازول امین 250 میلی گرم] داروسازی امین Metronidazole
DIPHENOXYLATE AMIN 2.5MG TAB [قرص دیفنوکسیلات امین 2.5 میلی گرم] داروسازی امین Diphenoxylate
NORTRIPTYLINE AMIN 10MG TAB [قرص نورتریپتیلین امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Nortriptyline
NORTRIPTYLINE AMIN 25MG TAB [قرص نورتریپتیلین امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Nortriptyline
BETAHISTINE AMIN 8MG TAB-AMIBET [قرص بتاهیستین امین 8 میلی گرم-آمی بت] داروسازی امین Betahistine
CLOMIPRAMINE AMIN 25MG TAB [قرص کلومیپرامین امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Clomipramine
CLOMIPRAMINE AMIN 10MG TAB [قرص کلومیپرامین-امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Clomipramine
CLEMASTINE AMIN 1MG TAB [قرص کلماستین امین 1 میلی گرم] داروسازی امین Clemastine
AMI-PHENOBARBITAL 60MG TAB [قرص آمی-فنوباربیتال 60 میلی گرم] داروسازی امین Phenobarbital
ROPINOL 1MG FC TAB [قرص خط دار روپینول 1 میلی گرم] داروسازی امین Ropinirole
ROPINOL 5MG FC TAB [قرص خط دار روپینول 5 میلی گرم] داروسازی امین Ropinirole
CITALOPRAM AMIN 20MG TAB [قرص سیتالوپرام امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Citalopram
CITALOPRAM AMIN 40MG TAB [قرص سیتالوپرام امین 40 میلی گرم] داروسازی امین Citalopram
RISIDONE 1MG TAB [قرص ریسیدون 1 میلی گرم] داروسازی امین Risperidone
RISIDONE 2MG TAB [قرص ریسیدون 2 میلی گرم] داروسازی امین Risperidone
EXPECTORANT AMIN 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت امین 60 میلی لیتر] داروسازی امین Expectorant
METHOCARBAMOL AMIN 500MG TAB-CARBACOAT [قرص متوکاربامول امین 500 میلی گرم -کارباکوت] داروسازی امین Methocarbamol
GUAIFENESIN AMIN 100MG/5ML 60ML SYRUP [شربت گایافنزین امین 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی امین Guaifenesin
ACETAMINOPHEN AMIN 120MG/5ML 60ML SYRUP [شربت استامینوفن امین 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی امین Acetaminophen
AMI-MEFENAMIC 250MG CAP [کپسول امی-مفنامیک اسید 250 میلی گرم] داروسازی امین Mefenamic Acid
Ami-silymarin 70 F.C.Tablet [قرص امی-سیلیمارین] داروسازی امین Silybum marianum
KIDI COLD 60ML SYRUP [شربت کیدی کلد 60 میلی لیتر] داروسازی امین Pediatric Gripe
OMEPRAZOLE AMIN 20MG CAP [کپسول امپرازول امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Omeprazole
CIPROFECT 500MG TAB [قرص سیپروفکت 500 میلی گرم] داروسازی امین Ciprofloxacin
BROPAIN 400MG TAB [قرص بروپین 400 میلی گرم] داروسازی امین Ibuprofen
PENTOXIFYLLINE AMIN 400MG SR TAB [قرص آهسته رهش پنتوکسی فیلین امین 400 میلی گرم] داروسازی امین Pentoxifylline
ATORVASTATIN-AMIN 20MG TAB [قرص آتورواستاتین-امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Atorvastatin
LOVASTATIN-AMIN 20MG TAB - LOVAPID [قرص لوواستاتین-امین 20 میلی گرم - لواپید] داروسازی امین Lovastatin
GABAPENTIN AMIN 100MG CAP [کپسول گاباپنتین امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Gabapentin
GABAPENTIN AMIN 300MG CAP [کپسول گاباپنتین امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Gabapentin
Phytoven F.C.Tablet [قرص روکشدار فیتوون] داروسازی امین Aesculus hippocastanum
ACICLOVIR AMIN 200MG TAB [قرص آسیکلوویر امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Aciclovir
ACICLOVIR AMIN 400MG TAB [قرص آسیکلوویر امین 400 میلی گرم] داروسازی امین Aciclovir
ZOLPIDEM AMIN 10MG TAB [قرص زولپیدم 10 میلی گرم امین] داروسازی امین Zolpidem
ZOLPIDEM AMIN 5MG TAB [قرص زولپیدم 5 میلی گرم امین] داروسازی امین Zolpidem
GEMIPID 300 MG CAP [کپسول جمی پید 300 میلی گرم] داروسازی امین Gemfibrozil
ACETAMINOPHEN CODEINE AMIN (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین امین 310میلی گرم] داروسازی امین Acetaminophen+Codeine
OFLOFECT 300 MG TAB [قرص افلوفکت 300 میلی گرم] داروسازی امین Ofloxacin
SUPRACOLD TAB [قرص سوپرا کلد] داروسازی امین Adult cold
ACARBOSE AMIN 50MG TAB [قرص آکاربوز امین 50 میلی گرم] داروسازی امین Acarbose
ACARBOSE AMIN 100MG TAB [قرص آکاربوز امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Acarbose
DIVALPROEX AMIN 250MG TAB [قرص دی والپروکس امین 250 میلی گرم] داروسازی امین Sodium Valproate
DIVALPROEX AMIN 500MG TAB [قرص دی والپروکس امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Sodium Valproate
FLUCONAZOLE AMIN 150MG CAP [کپسول فلوکونازول امین 150 میلی گرم] داروسازی امین Fluconazole
FLUCONAZOLE AMIN 200MG CAP [کپسول فلوکونازول امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Fluconazole
ACICLOVIR AMIN 800MG TAB [قرص آسیکلوویر امین 800 میلی گرم] داروسازی امین Aciclovir
FLUCONAZOLE AMIN 100MG CAP [کپسول فلوکونازول امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Fluconazole
FLUCONAZOLE AMIN 50MG CAP [کپسول فلوکونازول امین 50 میلی گرم] داروسازی امین Fluconazole
ADULT COLD AMIN TAB [قرص ادالت کلد امین] داروسازی امین Adult cold
ASA AMIN 80MG EC TAB [قرص آ اس آ امین 80 میلی گرم] داروسازی امین Aspirin
SUPRACOLD-D TAB [قرص سوپراکلد-دی] داروسازی امین Adult cold
RANITIDINE AMIN 300MG TAB [قرص رانیتیدین امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Ranitidine
CETIRIZINE AMIN 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت ستریزین امین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Cetirizine
Anar-amin F.C.Tablet [قرص انار-امین] داروسازی امین Punica granatum
DEXTACOLD TAB [قرص دگزتاکلد] داروسازی امین Adult cold
DEXTACOLD-C TAB [قرص دکستاکلد-سی] داروسازی امین Adult cold
KETOTIFEN AMIN 1MG/ML 30ML ORAL DROP [قطره خوراکی کتوتیفن امین 1میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر] داروسازی امین Ketotifen
DULOXETINE AMIN 20MG CAP [کپسول دولوکستین امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Duloxetine
DULOXETINE AMIN 30MG CAP [کپسول دولوکستین امین 30 میلی گرم] داروسازی امین Duloxetine
DULOXETINE AMIN 60MG CAP [کپسول دولوکستین امین 60 میلی گرم] داروسازی امین Duloxetine
VITAMIN B1 AMIN 300MG TAB [قرص ویتامین ب1 امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Vitamin B1
ESOMEPRAZOLE AMIN 20MG CAP [کپسول اس امپرازول امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Esomeprazole
SILD-UP 100MG TAB [قرص سیلد-آپ 100 میلی گرم] داروسازی امین Sildenafil
AMLODIPINE/VALSARTAN AMIN 5/80MG TAB [قرص آملودیپین/والزارتان امین 5/80 میلی گرم] داروسازی امین Amlodipine+Valsartan
METOGLAMIN 500/5MG TAB [قرص متوگلامین 500/5 میلی گرم] داروسازی امین Metformin+Glibenclamide
VALSAMIN 80MG TAB [قرص والزامین 80 میلی گرم] داروسازی امین Valsartan
DICYCLOMINE AMIN 10MG/5ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی دی سیکلومین امین 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر] داروسازی امین Dicyclomine
URSODEOXYCHOLIC ACID AMIN 300MG CAP [کپسول اوسودزوکسی کولیک اسید امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Ursodeoxycholic Acid
SERAMIN 25MG TAB [قرص سرامین 25 میلی گرم] داروسازی امین Quetiapine
SERAMIN 100MG TAB [قرص سرامین 100 میلی گرم] داروسازی امین Quetiapine
METOPROLOL AMIN 47.5MG ER TAB [قرص آهسته رهش متوپرولول امین 47.5 میلی گرم] داروسازی امین Metoprolol
RIZATRIPTAN AMIN 5MG TAB [قرص ریزاتریپتان امین 5 میلی گرم] داروسازی امین Rizatriptan
RIZATRIPTAN AMIN 10MG TAB [قرص ریزاتریپتان امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Rizatriptan
ARIPIPRAZOLE AMIN 5MG TAB [قرص آریپیپرازول امین 5 میلی گرم] داروسازی امین Aripiprazole
ARIPIPRAZOLE AMIN 10MG TAB [قرص آریپیپرازول امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Aripiprazole
ARIPIPRAZOLE AMIN 15MG TAB [قرص آریپیپرازول امین 15 میلی گرم] داروسازی امین Aripiprazole
ACETAMINOPHEN/CAFEINE AMIN 500/65MG TAB [قرص استامینوفن/کافئین امین 500/65 میلی گرم- آمیفن اکسترا] داروسازی امین Acetaminophen+Caffeine
BABY COLD SYRUP [شربت بی بی کلد -بیبی کلد] داروسازی امین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
Fosamin-D Tablet 70mg+140mcg [قرص فوزامین-دی 70میلی گرم+ 140میکروگرم] داروسازی امین Alendronic Acid+Colecalciferol
Anar+Vitamin C Tablet [قرص انار+ویتامین سی] داروسازی امین Punica granatum
StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel [سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم] داروسازی امین Evening Primrose Oil
Amizole 500 MG Tablet [قرص آمیزول 500 میلی گرم] داروسازی امین Metronidazole
LOSARTAN AMIN 25 MG TAB [قرص لوزارتان امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Losartan
Calcit-D 200 IU Tablet [قرص کلسیت دی 200] داروسازی امین Calcium
LOWCIDAMIN 40 mg/5 ml, 120 ml Powder For Oral Suspension [پودر برای تهیه سوسپانسیون لوسیدامین 40میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی امین Famotidine
Honey Tuss Syrup [شربت هانی توس] داروسازی امین Thymus vulgaris+Honey
Prostaherb Tablet [قرص پروستاهرب] داروسازی امین Saw Palmetto+Red Clover+Bearberry leaves+Nettle Root+Pumpkin Seed Oil
Aditen 15ML Drop [قطره آدیتن 15 میلی لیتر] داروسازی امین Vitamin A+D-Oral
Amivital Iodine And Folic Acid Tablet [قرص ید و فولیک اسید امی ویتال] داروسازی امین Iodine+Folic acid
BioHeart Capsule [کپسول بیوهارت] داروسازی امین Lactobacillus Species 4
Multivitamin Mineral AMIN CAP [کپسول مولتی ویتامین مینرال امین] داروسازی امین Multivitamin Plus Mineral
Spirulina Amivital 500 MG Tablet [قرص اسپیرولینا آمی ویتال 500 میلی گرم] داروسازی امین Spirulina
Oralamin Chew Tablet [قرص جویدنی ارالامین] داروسازی امین Streptococcus Salivarius
Zinc Plus Amin Amivital Capsule [کپسول زینک پلاس امین آمی ویتال] داروسازی امین Zinc supplement
Bon Ami Syrup [شربت بن آمی] داروسازی امین Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Amivital Vitamin B12 1000 mcg Sublingual Tablet [قرص زیر زبانی ویتامین ب12 آمی ویتال 1000 میکرو گرمی] داروسازی امین Vitamin B12
Gelograph 1000 MG Softgel [سافت ژل ژلوگراف 1000 میلی گرم] داروسازی امین Ricinus communis
Protectal Capsule [کپسول پروتکتال] داروسازی امین Saccharomyces boulardi
Omeg3 1000 MG Amivital Softgel [سافت ژل امگا3 آمی ویتال] داروسازی امین Omega-3 Triglycerides
MultiVitamin Amivital Tablet [قرص مولتی ویتامین آمی ویتال] داروسازی امین Multivitamin
Moodamin Capsule [کپسول مودامین] داروسازی امین Lactobacillus Species 3
Viten Plus Amivital Drop [قطره ویتن پلاس آمی ویتال] داروسازی امین Multivitamin+Iron
Vitamin E 200 IU Amivital Softgel [سافت ژل ویتامین ایی 200 واحد آمی ویتال] داروسازی امین Vitamin E
Femiguard Capsule [کپسول فمی گارد] داروسازی امین Lactobacillus Species 5
Mega Kid Amivital 200 ML Syrup [شربت مگا کید آمی ویتال 200 میلی لیتر - مگاکید] داروسازی امین Omega-3 Triglycerides
DABIGATRAN AMIN 110MG CAP [کپسول دابیگاتران امین 110 میلی گرم] داروسازی امین Dabigatran
Lady Viten Amivital Tablet [قرص لیدی ویتن آمی ویتال] داروسازی امین Multivitamin preparation
SUMATRIPTAN/NAPROXEN AMIN 85/500MG TAB [قرص سوماتریپتان/ناپروکسن امین 85/500 میلی گرم] داروسازی امین Sumatriptan+Naproxen
Zinc Kid Amivital 200 ML Syrup [شربت زینک کید آمی ویتال - زینک گلوکونات] داروسازی امین Zinc supplement
METFORMIN AMIN 1000MG TAB [قرص متفورمین امین 1000 میلی گرم] داروسازی امین Metformin
Vagamin Vaginal Capsule [کپسول واژینال واژامین] داروسازی امین Lactobacillus Species 2
Amivital Melatonin 1MG/1ML Drop [قطره آمی ویتال ملاتونین 1 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی امین Melatonin
Promogy Capsule [کپسول پروموجی] داروسازی امین Saccharomyces boulardi
Aditen Plus Mineral Amivital 15 ML Drop [قطره آدیتن پلاس مینرال آمی ویتال 15 میلی لیتر] داروسازی امین Multivitamin Plus Mineral
Nephraheal Ami Vital Tablet [قرص نفراهیل آمی ویتال] داروسازی امین Multivitamin for CKD Patients
Maxamin Capsule [کپسول مکسامین] داروسازی امین Lactobacillus Species 7
CELEBRIN 200MG CAP [کپسول سلبرین 200 میلی گرم] داروسازی امین Celecoxib
Zoviramin Poder For Oral Suspension 200 mg/5 ml [پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی زوویرامین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی امین Aciclovir
OFLOFECT 200 MG TAB [قرص افلوفکت 200 میلی گرم] داروسازی امین Ofloxacin
Furosemide Kidamin 40 mg/5 ml 60 ml Syrup [شربت فورزماید کیدامین 40 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Furosemide
Propranolol Kidamin 4.28 mg/1mL 60 ml Syrup [شربت پروپرانولول کیدامین 4.28 میلی گرم/1 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی امین Propranolol
Penta Viten Plus Zinc 200 ML Syrup [شربت پنتاویتن پلاس زینک 200 میلی لیتر - پنتا ویتن] داروسازی امین Vitamin B Complex
ATOMOXETINE AMIN 60MG CAP-AMIXETINE [کپسول آتوموکستین امین 60 میلی گرم-آمیکستین] داروسازی امین Atomoxetine
IRIMEB 200MG CAP [کپسول ایریمب 200 میلی گرم] داروسازی امین Mebeverine
SOLFENAMIN 10 MG TAB [قرص سولفنامین 10 میلی گرم] داروسازی امین Solifenacin
OXCARBAZEPINE AMIN 150MG TAB [قرص اکس کاربامازپین-امین 150 میلی گرم] داروسازی امین Oxcarbazepine
MIGNOT DISINTEGRATING ORAL 10 mg [قرص دهان بازشو میگنات 10 میلی گرم] داروسازی امین Rizatriptan
LEVETIRAMIN 100 mg/mL 120 ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی لوتیرامین 100 میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی امین Levetiracetam
METFORMIN AMIN 500MG TAB [قرص متفورمین امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Metformin
LEVOFECT 250 MG TAB [قرص لووفکت 250 میلی گرم] داروسازی امین Levofloxacin
DEXTROMETHORPHAN AMIN 15MG/5ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان امین 15میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی امین Dextromethorphan
LANSOPRAZOLE AMIN 15MG CAP [کپسول لانسوپرازول امین 15 میلی گرم] داروسازی امین Lansoprazole
DICLOFENAC POTASSIUM AMIN 50MG TAB [قرص دیکلوفناک پتاسیم امین 50 میلی گرم] داروسازی امین Diclofenac
ATOMOXETINE AMIN 40MG CAP-AMIXETINE [کپسول آتوموکستین امین 40 میلی گرم-آمیکستین] داروسازی امین Atomoxetine
METHADONE Amin 5MG/5ML ORAL SOLUTION [شربت متادون امین 5 میلی گرم / 5 میلی لیتر] داروسازی امین Methadone
METHADONE Amin 20 MG TAB [قرص متادون امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Methadone
AMISTOR 20 MG TAB [قرص آمیستور 20 میلی گرم] داروسازی امین Rosuvastatin
ENTA LEVO-C 100/25/200MG TAB [قرص انتالوو-سی 100/25/200 میلی گرم] داروسازی امین Levodopa+Carbidopa+Entacapone
CARBACOAT 750 mg Tablet [قرص کارباکوت 750 میلی گرم] داروسازی امین Methocarbamol
Amifer-S 50MG Tablet [قرص آمی فر-اس (آمیفر-اس) 50 میلی گرم] داروسازی امین Ferrous
DAPOTENCE 60 MG Tablet [قرص داپوتنس 60 میلی گرم] داروسازی امین Dapoxetine
FAMOTIDINE AMIN 20 MG Tablet [قرص فاموتیدین امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Famotidine
URSODEOXYCHOLIC ACID AMIN 500MG TAB [قرص اورسوداکسی کولیک اسید امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Ursodeoxycholic Acid
BISAMIN 120 MG Tablet [قرص بیسامین 120 میلی گرم] داروسازی امین Bismuth Salts
SODIUM BENZOATE Amin 500 mg Tablet [قرص سدیم بنزوات امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Sodium Benzoate
CARBAMAZEPINE AMIN 200 MG Tablet [قرص کاربامازپین امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Carbamazepine
PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 200MG CAP [کپسول پرگابالین امین 200 میلی گرم (پرگاسول)] داروسازی امین Pregabalin
DIMETHICONE ACTIVATED AMIN 40MG/ML ORAL DROP [قطره دایمتیکون فعال شده امین 40میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی امین Dimeticone
VORICONAZOLE AMIN 200MG TAB [قرص وریکونازول امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Voriconazole
Kefol Capsule [کپسول کفول] داروسازی امین Ferrous sulfate+folic acid
DEXTA COLD-C 60 ml Syrup [شربت دکستا کلد-سی 60 میلی لیتر] داروسازی امین Acetaminophen+Chlorpheniramine+Dextromethorphan+Phenylephrine
DAPOTENCE 30 MG Tablet [قرص داپوتنس 30 میلی گرم] داروسازی امین Dapoxetine
METOTAR 50MG TAB [قرص متوتار 50 میلی گرم] داروسازی امین Metoprolol
SITAGMIN 100 MG Tablet [قرص سیتاگمین 100 میلی گرم] داروسازی امین Sitagliptin
AMIPHEN 160 mg Disintegration Tablet [قرص دهان بازشو آمیفن 160 میلی گرم] داروسازی امین Acetaminophen
LAMOTRIGINE AMIN 100 mg Tablet [قرص لاموتریژین امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Lamotrigine
AMICOL 500MG Tablet [قرص آمیکول 500 میلی گرم] داروسازی امین Mesalazine
DIUREZID 50MG TAB [قرص دیورزید 50 میلی گرم] داروسازی امین Hydrochlorothiazide
Amifer-F 182MG Tablet [قرص آمی فر-اف (آمیفر-اف) 182 میلی گرم] داروسازی امین Ferrous
SOLFENAMIN 5 MG TAB [قرص سولفنامین 5 میلی گرم] داروسازی امین Solifenacin
AMIGOUT 40 MG TAB [قرص آمیگوت 40 میلی گرم] داروسازی امین Febuxostat
ASA AMIN 500MG MC TAB [قرص آ اس آ امین 500 میلی گرم ام سی] داروسازی امین Aspirin
METOLOW-S 47.5MG Tablet [قرص متولو-اس 47.5 میلی گرم] داروسازی امین Metoprolol
DICLOFENAC SODIUM AMIN 100 MG TAB [قرص دیکلوفناک امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Diclofenac
LEVETIRACETAM AMIN 250MG TAB [قرص لوتیراستام امین 250 میلی گرم] داروسازی امین Levetiracetam
FENOPID 200MG CAP [کپسول فنوپید 200 میلی گرم] داروسازی امین Fenofibrate
LOSARTAN AMIN 50MG TAB [قرص لوزارتان امین 50 میلی گرم] داروسازی امین Losartan
ATOMOXETINE AMIN 18MG CAP-AMIXETINE [کپسول آتوموکستین امین 18 میلی گرم-آمیکستین] داروسازی امین Atomoxetine
SYRUBITAL 15 mg/5 ml 60 ml Syrup [شربت سیروبیتال 15 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Phenobarbital
SITAGMIN 50 MG Tablet [قرص سیتاگمین 50 میلی گرم] داروسازی امین Sitagliptin
CLINDAMYCIN AMIN 300 MG Capsule [کپسول کلیندامایسین امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Clindamycin
URSOGARD 300 MG Capsule [کپسول اورسوگارد 300 میلی گرم] داروسازی امین Ursodeoxycholic Acid
BACLOFEN AMIN 10 MG Tablet [قرص باکلوفن امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Baclofen
DIMENHYDRINATE AMIN 50 MG Tablet [قرص دیمن هیدرینات امین 50 میلی گرم] داروسازی امین Dimenhydrinate
AMIREST 5 MG CAP [کپسول آمیرست 5 میلی گرم] داروسازی امین Zaleplon
FAMOTIDINE AMIN 40 MG Tablet [قرص فاموتیدین امین 40 میلی گرم] داروسازی امین Famotidine
L CARNITINE-AMIN 250MG TAB [قرص ال کارنیتین-امین 250 میلی گرم] داروسازی امین Carnitine
LEVOFECT 750 MG TAB [قرص لووفکت 750 میلی گرم] داروسازی امین Levofloxacin
AMLODIPINE/ATORVASTATIN AMIN 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین امین 5/20 میلی گرم] داروسازی امین Amlodipine+Atorvastatin
DICYCLOMINE AMIN 10 MG Tablet [قرص دی سیکلومین امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Dicyclomine
DOMPERIDONE AMIN 10 MG Tablet [قرص دومپریدون امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Domperidone
AMISTOR 40 MG TAB [قرص آمیستور 40 میلی گرم] داروسازی امین Rosuvastatin
PHENOBARBITAL AMIN 15 MG TAB [قرص فنوباربیتال امین 15 میلی گرم] داروسازی امین Phenobarbital
VALACYCLOVIR AMIN 500MG TAB [قرص والاسیکلوویر امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Valaciclovir
AMIGOUT 80 MG TAB [قرص آمیگوت 80 میلی گرم] داروسازی امین Febuxostat
DEXTROMETHORPHAN P AMIN 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی امین 60 میلی لیتر] داروسازی امین Dextromethorphan+Pseudoephedrine
URSOGARD 500 MG Tablet [قرص اورسوگارد 500 میلی گرم] داروسازی امین Ursodeoxycholic Acid
EPLERIN 50 MG Table [قرص اپلرین 50 میلی گرم] داروسازی امین Eplerenone
VENLAFAXINE AMIN 75MG CAP [کپسول ونلافاکسین امین 75 میلی گرم] داروسازی امین Venlafaxine
PRAZOSIN AMIN 5 MG Tablet [قرص پرازوسین امین 5 میلی گرم] داروسازی امین Prazosin
Captopril Kidamin 5 mg/5 ml 60 ml Syrup [شربت کاپتوپریل کیدامین 5 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Captopril
AMISTOR 10 MG TAB [قرص آمیستور 10 میلی گرم] داروسازی امین Rosuvastatin
METHADONE Amin 5 MG TAB [قرص متادون امین 5 میلی گرم] داروسازی امین Methadone
ZAFIRLUKAST AMIN 20MG TAB [قرص زفیرلوکاست امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Zafirlukast
ONDAMIN 4MG/5ML 60ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی اندامین 4میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Ondansetron
RIVASTIGMINE AMIN 4.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین امین 4.5 میلی گرم] داروسازی امین Rivastigmine
ONDAMIN 4 MG TAB [قرص اندامین 4 میلی گرم] داروسازی امین Ondansetron
BROPAIN ORAL Drop 40 mg/1mL(Suspension) [قطره خوراکی بروپین 40 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی امین Ibuprofen
SITAGMIN 25 MG Tablet [قرص سیتاگمین 25 میلی گرم] داروسازی امین Sitagliptin
PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 75MG CAP [کپسول پرگابالین امین 75 میلی گرم (پرگاسول)] داروسازی امین Pregabalin
Kefol Plus Capsule [کپسول کفول پلاس] داروسازی امین Ferrous sulfate+folic acid
ATOMOXETINE AMIN 10MG CAP-AMIXETINE [کپسول آتوموکستین امین 10 میلی گرم-آمیکستین] داروسازی امین Atomoxetine
LAMOTRIGINE AMIN 25 mg Tablet [قرص لاموتریژین امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Lamotrigine
CALCIFAM-MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی کلسی فام-ام جی - کلسیفام] داروسازی امین Famotidine+Ca Carbonate+MG Hydroxide
PRAZOSIN AMIN 1 MG Tablet [قرص پرازوسین امین 1 میلی گرم] داروسازی امین Prazosin
DILTIAZEM AMIN 30 MG Tablet-AMIDIL [قرص دیلتیازم امین 30 میلی گرم - آمیدیل] داروسازی امین Diltiazem
Amifer Plus Tablet [قرص آمی فر پلاس (آمیفر پلاس)] داروسازی امین Ferrous sulfate+folic acid
ATOMOXETINE AMIN 25MG CAP-AMIXETINE [کپسول آتوموکستین امین 25 میلی گرم-آمیکستین] داروسازی امین Atomoxetine
Vitamin E 400 IU Amivital Softgel [سافت ژل ویتامین ایی 400 واحد آمی ویتال] داروسازی امین Vitamin E
KETOROLAC AMIN 10MG TAB [قرص کتورولاک امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Ketorolac
LEVETIRAMIN 500 MG Tablet [قرص لوتیرامین 500 میلی گرم] داروسازی امین Levetiracetam
EPLERIN 25 MG Tablet [قرص اپلرین 25 میلی گرم] داروسازی امین Eplerenone
CO TRIMOXAZOLE AMIN 800/160 MG TAB [کوتریموکسازول امین 800/160 میلی گرم] داروسازی امین Co-trimoxazole
Socado Amin 300 MG Capsule [کپسول سوکادو امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Avocado-Soybean unsaponifiables extract
Nutro-B Tablet [قرص نوترو-بی (نوترو بی)] داروسازی امین Vitamin B Complex
LEVOFECT 500 MG TAB [قرص لووفکت 500 میلی گرم] داروسازی امین Levofloxacin
PRASUGREL AMIN 10MG TAB [قرص پراسوگرل امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Prasugrel
LAMOTRIGINE AMIN 50 mg Tablet [قرص لاموتریژین امین 50 میلی گرم] داروسازی امین Lamotrigine
BIPERIDEN AMIN 2 MG Tablet [قرص بی پریدین امین 2 میلی گرم] داروسازی امین Biperiden
OXCARBAZEPINE AMIN 600MG TAB [قرص اکس کاربامازپین-امین 600 میلی گرم] داروسازی امین Oxcarbazepine
FAMPIRIDINE ER AMIN 10MG TAB [قرص فامپریدین پیوسته رهش امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Fampridine
CO TRIMOXAZOLE AMIN 400/80MG TAB [قرص کوتریموکسازول امین 400/80 میلی گرم] داروسازی امین Co-trimoxazole
ANTIPLATTE 75MG TAB [قرص آنتی پلت 75 میلی گرم] داروسازی امین Clopidogrel
RIVASTIGMINE AMIN 3MG CAP [کپسول ریواستیگمین امین 3 میلی گرم] داروسازی امین Rivastigmine
AMILOPRA 1 mg/5mL 60ML Syrup [شربت آمی لوپرا 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر-آمیلوپرا] داروسازی امین Loperamide
RIVASTIGMINE AMIN 1.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین امین 1.5 میلی گرم] داروسازی امین Rivastigmine
BACLOFEN AMIN 25 MG Tablet [قرص باکلوفن امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Baclofen
AMIPHEN PLUS Capsule [کپسول آمیفن پلاس] داروسازی امین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
TREZ AMIN 2MG/5ML 60ML SYRUP [شربت ترزامین 2میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Cyproheptadine
PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 150MG CAP [کپسول پرگابالین امین 150 میلی گرم (پرگاسول)] داروسازی امین Pregabalin
NAPROXEN AMIN 500MG TAB [قرص ناپروکسن امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Naproxen
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE AMIN 50/12.5MG TAB [قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید امین 50/12.5 میلی گرم] داروسازی امین Losartan+Hydrochlorothiazide
METFORMIN/PIOGLITAZONE AMIN 500/15MG TAB [قرص متفورمین/پیوگلیتازون امین 15/500 میلی گرم] داروسازی امین Metformin+Pioglitazone
AMIREST 10 MG CAP [کپسول آمیرست 10 میلی گرم] داروسازی امین Zaleplon
PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 100MG CAP [کپسول پرگابالین امین 100 میلی گرم (پرگاسول)] داروسازی امین Pregabalin
LEVETIRAMIN 1000 MG Tablet [قرص لوتیرامین 1000 میلی گرم] داروسازی امین Levetiracetam
CLINDAMYCIN AMIN 150 MG Capsule [کپسول کلیندامایسین امین 150 میلی گرم] داروسازی امین Clindamycin
REBUMER 800 MG TAB [قرص ریبامر 800 میلی گرم] داروسازی امین Sevelamer
AMI-NALIDIXIC ACID 500MG TAB [قرص آمی-نالیدیکسیک اسید 500 میلی گرم] داروسازی امین Nalidixic Acid
Ferrous Sulfate Amivital Drop [قطره فروس سولفات آمی ویتال] داروسازی امین Ferrous
PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 50MG CAP [کپسول پرگابالین امین 50 میلی گرم (پرگاسول)] داروسازی امین Pregabalin
AMIPHEN 125 mg Disintegration Tablet [قرص دهان بازشو آمیفن 125 میلی گرم] داروسازی امین Acetaminophen
NAPROXEN AMIN 250MG TAB [قرص ناپروکسن امین 250 میلی گرم] داروسازی امین Naproxen
LORAMENT 5 MG/5 ML 60 ML Syrup [شربت لورامنت 5 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Loratadine
OXCARBAZEPINE AMIN 300MG TAB [قرص اکس کاربامازپین-امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Oxcarbazepine
Bon Ami Tablet [قرص بن آمی] داروسازی امین Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
DIUREZID 25 mg Tablet [قرص دیورزید 25 میلی گرم] داروسازی امین Hydrochlorothiazide
TRIHEXYPHENIDYL AMIN 2 MG Tablet [قرص تری هگزی فنیدیل امین 2 میلی گرم] داروسازی امین Trihexyphenidyl
Phenobarbital Kidamin 15 mg/5 ml 60 ml Syrup [شربت فنوباربیتال کیدامین 15 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Phenobarbital
VITAMIN B3 AMIN 20 mg Tablet [قرص ویتامین ب3 امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Nicotinic Acid
شرکت داروسازی امین
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت