محصولات شرکت داروسازی البرز دارو

محصولات شرکت داروسازی البرز دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
FEROGLUBIN B12 Syrup ALBORZDAROU [شربت فروگلوبین B12 البرز دارو] داروسازی البرز دارو Ferrous sulfate+folic acid
Dabigatran alborz darou 75 mg Cap [کپسول دابیگاتران البرز دارو 75] داروسازی البرز دارو Dabigatran
METORAL 50MG TAB [قرص متورال 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Metoprolol
ALFEN XL SR 100MG TAB [قرص آهسته رهش آلفن ایکس ال 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Diclofenac
NITROCARDIN 2.6MG TAB [قرص نیتروکاردین 2.6 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Nitroglycerin
NITROCARDIN 6.4MG TAB [قرص نیتروکاردین 6.4 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Nitroglycerin
AMLOPRES 5MG TAB [قرص آملوپرس 5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Amlodipine
ALPHA-FLUVOXAMIN 50MG TAB [قرص آلفا-فلووکسامین 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Fluvoxamine
LOZEN 25MG TAB [قرص لوزن 25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Losartan
LAXIGEL 240ML SUSP [سوسپانسیون لاکسی ژل 240 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Magnesium Hydroxide
ALPHA-ACETAMINOPHEN 500MG TAB [قرص آلفا-استامینوفن 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Acetaminophen
THEOCHAL-G 120ML SYRUP [شربت تئوکال-جی 120 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Theophylline G
PYRAMIST 60MG TAB [قرص پیرامیست 60 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Pyridostigmine
SALBUTAMOL ALBORZDAROU 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبوتامول البرزدارو 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی] داروسازی البرز دارو Salbutamol
ALPHA-BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP [بتامتازون] داروسازی البرز دارو Betamethasone
ADIGEL-S 240ML SUSP [سوسپانسیون آدیژل-اس 240 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Aluminium MGS
METRONIDAZOLE ALBORZDAROU 250MG TAB [قرص مترونیدازول البرزدارو 250 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Metronidazole
PARKIN C FORTE 250/25MG TAB [قرص پارکین سی فورت 250 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Levodopa-C
PARKIN C 110MG TAB [قرص پارکین سی 110 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Levodopa-C
ADIGEL 240ML SUSP [سوسپاسیون آدیژل 240 میلی لیتر- آدی ژل] داروسازی البرز دارو Aluminium MG
DEXTROMETHORPHAN P ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Dextromethorphan+Pseudoephedrine
PSEUDOEPHEDRINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت پزدوافدرین البرز دارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Pseudoephedrine
DEXTROMETHORPHAN ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Dextromethorphan
ACETAMINOPHEN ALBORZDAROU 325MG TAB [قرص استامینوفن البرزدارو 325 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Acetaminophen
ALPHA-VERAPAMIL 40MG TAB [قرص آلفا-وراپامیل 40 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Verapamil
CITICOLINE ALBORZ DAROU 250MG/2ML AMP [آمپول سیتی کولین البرز دارو 250 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Citicoline
GENTAMICIN ALBORZ DAROU 20MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین البرزدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Gentamicin
GENTAMICIN ALBORZ DAROU 80MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین البرزدارو 80میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Gentamicin
ALPEX 20MG/1ML AMP [آمپول آلپکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Piroxicam
ADIGEL-S 10ML SACHET [ساشه آدیژل-اس 10 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Aluminium MGS
GUAIFENESIN ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت گایافنزین البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Guaifenesin
ACETAMINOPHEN CODEINE ALBORZDAROU (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین البرزدارو 310میلی گرم] داروسازی البرز دارو Acetaminophen+Codeine
ALPHA-PIRACETAM 800MG TAB [قرص آلفا-پیراستام 800 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Piracetam
ALPHA-PANCREATIN TAB [قرص آلفا-پانکراتین] داروسازی البرز دارو Pancreatin
ADIGEL-S TAB [قرص آدیژل-اس] داروسازی البرز دارو Aluminium MGS
DEXAMETHASONE ALBORZDAROU 8MG/2ML AMP [آمپول دگزامتازون البرز دارو 8 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Dexamethasone
ALPHA-TRAMADOL 50MG TAB [قرص آلفا-ترامادول 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Tramadol
IBUPROFEN ALBORZDAROU 100MG/5ML SUSP [سوسپاسیون ایبوپروفن البرزدارو 100 میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Ibuprofen
TRAMADOL ALBORZDAROU 100MG TAB [قرص ترامادول البرز دارو 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Tramadol
ALPHA-CHLORPHENIRAMINE 10MG/1ML AMP [آمپول آلفا-کلرفنیرامین 10 میلی گرم/ 1میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Chlorpheniramine Maleate
NALIDIXIC ACID ALBORZDAROU 60MG/ML 120ML SUSP [سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید البرزدارو 60میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Nalidixic Acid
OMEPRAZOLE ALBORZDAROO 20MG CAP [کپسول امپرازول البرز دارو 20 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Omeprazole
CO TRIMOXAZOLE ALBORZDAROU 100ML SUSP [سوسپانسیون کوتریموکسازول البرز دارو 100 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Co-trimoxazole
ACA ALBORZDAROU TAB [قرص آ سی آ البرزدارو] داروسازی البرز دارو ACA
TRIAMCINOLONE ALBORZDAROU 40MG/1ML AMP [آمپول تریامسینولون البرز دارو 40 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Triamcinolone
EXPECTORANT ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Expectorant
EXPECTORANT CODEINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت کدئین البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Expectorant Codeine
TRAMADOL ALBORZDAROU 50MG/1ML AMP [آمپول ترامادول البرز دارو 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Tramadol
DIPHENHYDRAMINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Diphenhydramine
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند البرزدارو] داروسازی البرز دارو Diphenhydramine Compound
CIPROFLOXACIN ALBORZDAROU 500MG TAB [قرص سیپروفلوگساسین البرزدارو 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Ciprofloxacin
PEDICOLD 60ML SYRUP [شربت پدی کلد 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Pediatric Gripe
ENOXAN 100MG/ML 6000 IU INJ [آمپول انوکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد] داروسازی البرز دارو Enoxaparin Sodium
ATRACURAL 25MG/2.5ML AMP [آمپول آتراکورال 25میلی گرم/2.5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Atracurium Besilate
ATRACURAL 50MG/5ML AMP [آمپول آتراکورال 50 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Atracurium Besilate
CARVIDAL 6.25MG TAB [قرص کارویدال 6.25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Carvedilol
CARVIDAL 12.5MG TAB [قرص کارویدال 12.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Carvedilol
LACTULOSE ALBORZDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز البرزدارو 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Lactulose
ATROPINE SULFATE ALBORZDAROU 0.5MG/1ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق آتروپین سولفات البرزدارو 0.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Atropine
METORAL 5MG/5ML AMP [آمپول متورال 5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Metoprolol
L-CARNITE 1G/10ML 120ML ORAL SOL [محلول خوراکی ال-کارنیت 1گرم/10 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Carnitine
RANITIDINE ALBORZDAROU 50MG/2ML AMP [آمپول رانیتیدین البرز دارو 50 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Ranitidine
FUROSEMIDE ALBORZDAROU 20MG/2ML AMP [آمپول فورزماید البرزدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Furosemide
LIPIVAS 5/20 TAB [قرص لیپیواس5/20] داروسازی البرز دارو Amlodipine+Atorvastatin
CLINDAMYCIN ALBORZDAROU 300MG/2ML AMP [آمپول کلیندامایسین البرزدارو 300میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Clindamycin
RIVASTIGMINE ALBORZDAROU 6MG CAP [کپسول ریواستیگمین البرز دارو 6 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Rivastigmine
METRONIDAZOLE ALBORZDAROU 125MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون مترونیدازول البرزدارو 125 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Metronidazole
ALFEN 25MG/ML 3ML AMP [آمپول آلفن 25میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Diclofenac
HEPARIN ALBORZDAROU 5000U/1ML AMP [آمپول هپارین البرزدارو 5000 واحد/1میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Heparin
HEPARIN ALBORZDAROU 5000U/1ML PRE FILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق هپارین البرزدارو 5000واحد/1میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Heparin
RAXAL CAP [کپسول راکسال] داروسازی البرز دارو Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
SIBUTHIN 10MG CAP [کپسول سیبوتین 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Sibutramine
SIBUTHIN 15MG CAP [کپسول سیبوتین 15 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Sibutramine
VENOLA 150MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونولا 150 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Venlafaxine
VENOLA 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونولا 75 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Venlafaxine
MONONITRAL 50MG SR CAP [کپسول آهسته رهش مونونیترال 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Isosorbide Mononitrate
EZITAL 10MG TAB [قرص ازیتال 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Ezetimibe
TIRACETAL 500MG TAB [قرص تیراستال 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Levetiracetam
IMIPENEM+CILASTATIN ALBORZ DAROU (500+500)MG VIAL [ویال ایمی پنم/سیلاستاتین البرز دارو 500+500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Imipenem+Cilastatin
ENOXAN 100MG/ML 4000 U 0.4ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق انوکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد] داروسازی البرز دارو Enoxaparin Sodium
EXEDRAL 250/65/250MG TAB [قرص اکسدرال 250/65/250 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Acetaminophen+Caffein+ASA
VENOLA 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونولا 37.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Venlafaxine
CIS-ATRACURAL 2MG/ML 5ML AMP [آمپول سیس-آتروکورال 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Atracurium Besilate
ALFEN-SR 100MG ER CAP [کپسول آهسته رهش آلفن-اس آر 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Diclofenac
ONDANSETRON ALBORZ 4MG/2ML AMP [آمپول اندانسترون البرز 4 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Ondansetron
BETAMETHASONE ALBORZ DAROU 4MG/1ML AMP [آمپول بتامتازون البرزدارو 4میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Betamethasone
SODIUM CHLORIDE ALBORZDARU 0.45% 1L INF P-BOTTLE [سرم تزریقی سدیم کلراید البرزدارو 0.45% 1لیتری] داروسازی البرز دارو Sodium Chloride INF
GENTAMICIN ALBORZDAROU 40MG/1ML AMP [آمپول جنتامایسین البرزدارو 40میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Gentamicin
VERAPAMIL ALBORZDAROU 40MG TAB [قرص وراپامیل البرزدارو 40 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Verapamil
RESERPINE ALBORZ 0.1MG TAB [قرص رزرپین البرز 0.1 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Reserpine
WATER FOR INJECTION ALPHA 5ML G-AMP [آمپول آب سترون قابل تزریق آلفا 5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Water For Injection
OXYTOCIN ALBORZ 10 U/ML AMP [آمپول اکسی توسین البرز 10 واحد/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Oxytocin
METORAL 95MG TAB-METOEXTEND [قرص متورال 95 میلی گرم-متواکستند] داروسازی البرز دارو Metoprolol
SILVER SULFADIAZINE ALBORZDAROU 10MG/G 500G CREAM [کرم سیلور سولفادیازین البرزدارو 10میلی گرم/گرم 500 گرم] داروسازی البرز دارو Silver Sulphadiazine-Topical
L-CARNIT ALBORZDARU 1G/10ML SACHET [ساشه ال-کارنیت البرزدارو 1گرم] داروسازی البرز دارو Carnitine
KIDICARE Syrup [شربت کیدیکر (کیدی کر)] داروسازی البرز دارو Multivitamin preparation
RIVASTIGMINE ALBORZDAROU 1.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین البرزدارو 1.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Rivastigmine
NITROCARDIN 10 mg/5 ml Ampule [آمپول نیتروکاردین 10 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Nitroglycerin
SUMATRIPTAN ALBORZDARU 6MG/0.5 ML AMP-MIGRAJECT [آمپول سوماتریپتان البرزدارو 6میلی گرم/0.5میلی لیتر - میگراجکت] داروسازی البرز دارو Sumatriptan
ZEBERAL-H 10/25 mg Tablet [قرص زبرال-اچ 10/25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Bisoprolol+Hydrochlorothiazide
PARKINB 200/50 mg Tablet [قرص پارکین بی 200/50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Levodopa-B
POTACITRAL 5 MEq Tablet [قرص پتاسیترال 5 میلی اکی والان] داروسازی البرز دارو Potasium Citrate
VACCINE-DIPHTERIA+TETANUS ALBORZDARU 1DOSE ADULT AMP [آمپول واکسن دیفتریس کزار البرزدارو بزرگسالان تک دوز] داروسازی البرز دارو Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
BISMUTH SUBCITRATE ALBORZ DARU 120 MG Tablet [قرص بیسموت ساب سیترات البرز دارو 120 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Bismuth Salts
PERMETHRIN ALBORZ 1% 60ML SHAMPOO [شامپو پرمترین البرز 1% 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Permethrin
CEFAZOLIN ALBORZ DAROU 500MG VIAL [ویال سفازولین البرزدارو 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Cefazolin
SOLIFENACIN ALBORZDARU 5MG TAB [قرص سولیفناسین البرزدارو 5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Solifenacin
INSPRONE 50 MG Tablet [قرص اینسپرون 50 میلی گرم- اپلرنون] داروسازی البرز دارو Eplerenone
BIPERIDEN ALBORZDARU 2MG TAB [قرص بی پریدین البرزدارو 2 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Biperiden
FAMPRIDINE ALBORZ DAROU 10MG ER TAB-FAMPRIDAL [قرص پیوسته رهش فامپریدین البرزدارو 10 میلی گرم-فامپریدال] داروسازی البرز دارو Fampridine
PROMETHAZINE ALBORZ 50MG/2 ML AMP [آمپول پرومتازین البرز 50میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Promethazine
ZEBERAL 2.5 MG Tablet [قرص زبرال 2.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Bisoprolol
METORAL 47.5 MG TAB-METOEXTEND [قرص متورال 47.5 میلی گرم-کتواکستند] داروسازی البرز دارو Metoprolol
CIMETIDINE ALBORZ DAROU 200MG/2ML AMP [آمپول سایمتیدین البرزدارو 200 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Cimetidine
IVERMECTIN ALBORZ DARU 6 MG Tablet [قرص ایورمکتین البرز دارو 6 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Ivermectin
ADIGEL 10ML SACHET [ساشه آدیژل 10 میلی لیتر -آدی ژل] داروسازی البرز دارو Aluminium MG
EMPAGLFLOZIN ALBORZDAROU 25 mg Tablet [قرص امپاگلیفلوزین البرز دارو 25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Empagliflozin
LORAZEPAM ALBORZ DAROU 2MG/ML AMP [آمپول لورازپام البرزدارو 2 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Lorazepam
PARATEL 1G/6.7ML AMP [آمپول پاراتل 1 گرم/6.7 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Acetaminophen
ZEBERAL-H 2.5/6.25 mg Tablet [قرص زبرال-اچ 2.5/6.25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Bisoprolol+Hydrochlorothiazide
LEVOFLOXACIN ALBORZ DAROU 500MG TAB [قرص لووفلوکساسین البرزدارو 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Levofloxacin
WATER FOR INJECTION ALBORZDARU 3ML [آمپول آب سترون قابل تزریق البرز دار 3 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Water For Injection
LOSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE ALBORZ 50/12.5MG TAB [قرص لوزارتان+هیدروکلروتیازید البرز 50/12.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Losartan+Hydrochlorothiazide
POLYPILL-E 81/20/5/12.5 MG TAB [قرص پلی پیل ای 81/20/5/12.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
RIVASTIGMINE ALBORZDAROU 4.5MG CAP [کئسول ریواستیگمین البرزدارو 4.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Rivastigmine
BETAMETHASONE LA ALBORZDAROU 1ML AMP [آمپول بتامتازون ال آ البرزدارو 1 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Betamethasone
SITAGLIPTIN ALBORZDAROU 25MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین البرز دارو 25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Sitagliptin
SODIUM CHLORIDE ALBORZDARU 0.9% IRRIG 1L P-BOTT [سرم شستشو بطری سدیم کلراید البرزدارو 0.9% یک لیتری] داروسازی البرز دارو Sodium Chloride-Irrigation
DICLOFENAC POTASSIUM ALBORZ DAROU 50MG TAB [قرص دیکلوفناک پتاسیم البرزدارو 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Diclofenac
METHYLPREDNISOLON ACETATE ALBORZ 40MG/ML AMP [آمپول متیل پردنیزولون استات البرز 40 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Methylprednisolone
GLATIRAMER ALBORZ 20 MG/1 ML AMP [آمپول گلاتیرامر البرز 20 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Glatiramer Acetate
ZEBERAL-H 5/6.25mg Tablet [قرص زبرال-اچ 5/6.25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Bisoprolol+Hydrochlorothiazide
MEXITONE 200 mg Capsule [کپسول مگزیتون 200 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Mexiletine
LIPIVAS 5/10MG TAB [قرص لیپیواس 5/10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Amlodipine+Atorvastatin
EXDINOR 5/160 mg Tablet [قرص اکس دینور 5/160 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Amlodipine+Valsartan
ORLA DELAYED RELEASE 200MG TAB [قرص پیوسته رهش اورلا 200 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Sodium Valproate
EXDINOR 10/160 mg Tablet [قرص اکس دینور 10/160 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Amlodipine+Valsartan
SILDENAFIL ALBORZDAROU 100MG TAB [قرص سیلدنافیل البرزدارو 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Sildenafil
LISORIL 20MG TAB [قرص لیزوریل 20 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Lisinopril
VOMETRAL 4 MG Tablet [قرص ومترال 4 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Ondansetron
HIPRES 100MG TAB [قرص هیپرس 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Atenolol
RIVALBAN 10 MG Tablet [قرص ریوالبان 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Rivaroxaban
DIPHTERIA ANTITOXIN ALBORZDARU VIAL [ویال پادزهر دیفتری البرزدارو] داروسازی البرز دارو Diphtheria Antitoxins
CEFTRIAXONE ALBORZ DAROU 1G VIAL [ویال سفتریاکسون البرزدارو 1 گرم] داروسازی البرز دارو Ceftriaxone
MIMORANGE(MIM ORANGE) 200ML Syrup [شربت میم اورنج 200 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Multivitamin+Iron
NEOSTIGMINE ALBORZ DAROU 0.5MG/1ML AMP [آمپول نئوستیگمین البرز دارو 0.5میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Neostigmine
ZEBERAL-H 10/6.25 mg Tablet [قرص زبرال-اچ 10/6.25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Bisoprolol+Hydrochlorothiazide
VOMETRAL 4 mg/5mL 60 ML Syrup [شربت ومیترال 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Ondansetron
SILDENAFIL ALBORZDAOU 50MG TAB [قرص سیلدنافیل البرزدارو 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Sildenafil
ACICLOVIR ALBOLRZDARU 250MG VIAL [ویال آسیکلوویر البرز دارو 250 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Aciclovir
ENOXAN 100MG/ML 10000 IU SYRINGE [سرنگ آماده تزریق انوکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 10000 واحد] داروسازی البرز دارو Enoxaparin Sodium
VACCINE-DIPHTERIA+TETANUS ALBORZDARU 14DOSE CHILD VIAL [ویال واکسن دیفتری-کزار البرزدارو کودکان 14 دوز] داروسازی البرز دارو Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
SORBITOL ALBORZDARU 5G SACHET [ساشه سوربیتول البرزدارو 5 گرم] داروسازی البرز دارو Sorbitol
VITAMIN B1/B6/B12 ALBORZDARU AMP [آمپول ویتامین B1/B6/B12 البرز دارو 100/100/1000 3میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Vitamin B1+B6+B12
ZEBERAL-H 5/12.5 mg Tablet [قرص زبرال-اچ 5/12.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Bisoprolol+Hydrochlorothiazide
DABIGATRAN ALBORZ DAROU 110MG CAP [کپسول دابیگاتران البرزدارو 110 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Dabigatran
EMPAGLFLOZIN ALBORZDAROU 10 mg Tablet [قرص امپاگلیفلوزین البرز دارو 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Empagliflozin
RANITIDINE ALBORZDAROU 75MG/5M SYR [شربت رانیتیدین البرزدارو 75میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Ranitidine
DEXTROSE NACL ALBORZDARU 5% 0.45% 0.5L INF [سرم دکستروز سدیم کلراید البرزدارو 5%/0.45% نیم لیتری] داروسازی البرز دارو Dextrose+NACL INF
DULOXETINE ALBORZDARU 60 MG CAP [کپسول دولوکستین البرزدارو 60 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Duloxetine
DIPYRIDAMOLE ALBORZDARU 10MG/2ML AMP [آمپول دی پیریدامول البرزدارو 10میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Dipyridamole
ALENDRONATE ALBORZDARU 10MG TAB [قرص آلندرونیت البرز دارو 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Alendronate
NALIDIXIC ACID ALBORZ 500MG TAB [قرص نالیدیکسیک اسید البرز 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Nalidixic Acid
ENOXAN 100MG/ML 2000 IU SYRINGE [سرنگ آماده تزریق انوکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 2000 واحد] داروسازی البرز دارو Enoxaparin Sodium
TETRABENAZINE ALBORZDAROU25 mg Tablet [قرص تترابنازین البرز دارو 25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Tetrabenazine
TETRACOSACTIDE ALBORZ DAROU 1MG/ML AMP [آمپول تتراکوزاکتاید البرزدارو 1میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Tetracosactide
ENOXAN 100MG/ML 8000 IU SYRINGE [سرنگ آماده تزریق انوکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 8000 واحد] داروسازی البرز دارو Enoxaparin Sodium
GLICLAZIDE ALBORZDAROU 80 MG Tablet [قرص گلیکلازید البرز دارو 80 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Gliclazide
PARKINB 100/25 mg Tablet [قرص پارکین بی 100/25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Levodopa-B
PERMETHRIN ALBORZ 1% 100ML SHAMPOO [شامپو پرمترین البرز 1% 100 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Permethrin
HEPARIN ALBORZDAROU 10000U/1ML AMP [آمپول هپارین البرزدارو 10000 واحد/1میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Heparin
MEBEVERINE ALBORZ 135MG TAB [قرص مبورین البرز 135 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Mebeverine
MEFENAMIC ACID ALBORZDAROU 250 mg Capsule [کپسول مفنامیک اسید البرز دارو 250 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Mefenamic Acid
ANTISCORPION VENOM ALBORZDARU 5ML VIAL [ویال سرم ضد عقرب گزیدگی البرزدارو 5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Antiscorpion Venum Serum
NITROCARDIN 5 mg/5 ml Ampule [آمپول نیتروکاردین 5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Nitroglycerin
OCTREOTIDE ALBORZDAROU 50MCG/ML AMP [آمپول اکتروتاید البرز دارو 50 میکروگرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Octreotide Acetate
PRASUGREL ALBORZ DAROU 5MG TAB [قرص پراسوگرل البرز دارو 5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Prasugrel
AMINO ACID ALBORZDARU 5% 500 ML INFU [سرم تزریقی آمینو اسید البرز دارو 5% 500میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Amino acid
PRASUGREL ALBORZDAROU 10MG TAB [قرص پراسوگرل البرز دارو 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Prasugrel
DEXTROSE NACL ALBORZDARU 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE [سرم بطری دکستروز سدیم کلراید البرزدارو 5% 0.9% یک لیتری] داروسازی البرز دارو Dextrose+NACL INF
SODIUM CHLORIDE ALBORZDARU 0.9% 1L INF P-BOTTLE [سرم بطری سدیم کلراید البرزدارو 0.9% یک لیتری] داروسازی البرز دارو Sodium Chloride INF
MORPHINE SULFATE ALBORZ 10MG/1ML AMP [آمپول مرفین سولفات البرز 10میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Morphine
CEFOTAXIM ALBORZDARU 1G VIAL [ویال سفوتاکسیم البرزدارو 1 گرم] داروسازی البرز دارو Cefotaxime
MINOXIDIL ALBORZ 2% 60ML TOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل البرز 2% 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Minoxidil-Topical
FUROSEMIDE ALBORZDAROU 40MG/4ML AMP [آمپول فورزماید البرزدارو 40میلی گرم/4میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Furosemide
BIOTIN 5 MG/ML AMP [آمپول بیوتین 5 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Biotin
ONDANSETRON ALBORZ 4MG/5ML AMP [آمپول اندانسترون البرز 4میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Ondansetron
ALPHA-HYDROXYZINE 25MG TAB [قرص آلفا-هیدروکسی زین 25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Hydroxyzine
SOLIFENACIN ALBORZDARU 10MG TAB [قرص سولیفناسین البرزدارو 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Solifenacin
CEFTRIAXONE ALBORZ DAROU 500MG VIAL [ویال سفتریاکسون البرزدارو 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Ceftriaxone
SITAGLIPTIN ALBORZDAROU 50MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین البرز دارو 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Sitagliptin
LORAZEPAM ALBORZ DAROU 4MG/ML AMP [آمپول لورازپام البرزدارو 4میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Lorazepam
MEROPENEM ALBORZ 1G VIAL [ویال مروپنم البرز 1 گرم] داروسازی البرز دارو Meropenem
CARVIDAL 25MG TAB [قرص کارویدال 25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Carvedilol
MEXITONE 100 mg Capsule [کپسول مگزیتون 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Mexiletine
CODEINE/GUAIFENESIN/PHENYLEPHRINE ALBORZDAROU 60 ml Syrup [شربت کدئین/گایافنزین/فنیل افرین البرز دارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Codeine+Guaifenesin+Phenyephrin
ALBUMIN HUMAN 5% 100ML VIAL [ویال آلبومین هیومن 5% 100 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Albumin
LANSOPRAZOLE ALBORZ 15MG CAP [کپسول لانسوپرازول البرز 15 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Lansoprazole
CEFOTAXIME ALBORZ DARU 500 MG VIAL [ویال سفوتاکسیم البرزدارو 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Cefotaxime
POLYPILL V 81/20/12.5/40MG TAB [قرص پلی پیل وی 81/20/12.5/40 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
EXDINOR 5/80 mg Tablet [قرص اکس دینور 5/80 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Amlodipine+Valsartan
RIVASTIGMINE ALBORZDAROU 3MG CAP [کپسول ریواستیگمین البرزدارو 3 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Rivastigmine
ANTISNAKE VENOM ALBORZDARU 10ML VIAL [ویال سرم ضد مار گزیدگی البرزدارو 10 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Antisnake Venum Serum
URSODEOXYCHOLIC ACID ALBORZDARU 250MG CAP [کپسول اورسوداکسی کولیک اسید البرزدارو 250 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Ursodeoxycholic Acid
KETOROLAC ALBORZDARU 30MG/ML AMP [آمپول کتورولاک البرزدارو 30میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Ketorolac
ONDANSETRON ALBORZ 8MG/4ML AMP-VOMETRAL [آمپول اندانسترون البرز 8میلی گرم/4 میلی لیتر-ومترال] داروسازی البرز دارو Ondansetron
CALCITONIN ALBORZ DAROU 50 IU/ML AMP [آمپول کلسی تونین البرزدارو 50واحد/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Calcitonin
CEFAZOLIN ALBORZ DAROU 1G VIAL [ویال سفازولین البرزدارو 1 گرم] داروسازی البرز دارو Cefazolin
HYDROCORTISONE ALBORZDAROU 100MG/2ML AMP [آمپول هیدروکورتیزون البرزدارو 100میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Hydrocortisone-Systemic
ALDAPOX 30 Tablet [قرص آلداپوکس 30 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Dapoxetine
LISORIL 5MG TAB [قرص لیزوریل 5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Lisinopril
MEBEVERINE ALBORZ 200 MG CAP [کپسول مبورین البرز 200 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Mebeverine
PAMIDRONATE ALBORZDAROU 90MG/10ML AMP [آمپول پامیدرونیت البرز دارو 90 میلی گرم/10میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Pamidronate
ZEBERAL 5 MG Tablet [قرص زبرال 5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Bisoprolol
CYPROHEPTADINE ALBORZDAROU 2 mg/5mL 200 ml Syrup [شربت سیپروهپتادین البرز دارو 2 میلی گرم/5 میلی لیتر 200 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Cyproheptadine
FAMOTIDINE ALBORZDAROU 20 mg/2 ml Amp [آمپول فاموتیدین البرز دارو 20 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Famotidine
URSOFLOR 300MG CAP [کپسول اورزوفلور 300 میلی گرم -اورسوفلور] داروسازی البرز دارو Ursodeoxycholic Acid
BEPANVIT 500 MG/2 ML Amp [آمپول بپانویت 500 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Dexpanthenol
INSPRONE 25MG Tablet [قرص اینسپرون 25 میلی گرم- اپلرنون] داروسازی البرز دارو Eplerenone
DULOXETINE ALBORZDARU 30 MG CAP [کپسول دولوکستین البرزدارو 30 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Duloxetine
PROPRANOLOL ALBORZDAROU 1MG/1ML AMP [آمپول پروپرانولول البرزدارو 1میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Propranolol
LISORIL 10MG TAB [قرص لیزوریل 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Lisinopril
MEROPENEM ALBORZ 500 MG VIAL [ویال مروپنم البرز 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Meropenem
GEMIFLOXACIN ALBORZ DAROU 320MG TAB [قرص جمی فلوکساسین البرزدارو 320 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Gemifloxacin
NITROFURANTOIN ALBORZ 100MG TAB [قرص نیتروفورانتوئین البرز 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Nitrofurantoin
QUETIAPINE ALBORZ DAROU 25MG TAB [قرص کوئتیاپین البرزدارو 25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Quetiapine
RIVALBAN 15 MG Tablet [قرص ریوالبان 15 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Rivaroxaban
ZEBERAL 10 MG Tablet [قرص زبرال 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Bisoprolol
METORAL 23.75 MG TAB-METOEXTEND [قرص متورال 23.75 میلی گرم-متواکستند] داروسازی البرز دارو Metoprolol
LANSOPRAZOLE ALBORZ 30MG CAP [کپسول لانسوپرازول البرز 30 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Lansoprazole
VOMETRAL 4 mg/2 ml Amp [آمپول ومترال 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Ondansetron
ACETAMINOPHEN ALBORZDAROU 150 MG/ML 6ML AMP [آمپول استامینوفن البرز دارو 150میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Acetaminophen
DIGESTIVE ALBORZDAROU Tablet [قرص دایجستیو البرز دارو] داروسازی البرز دارو Digestive
ALBUMIN HUMAN BIOTEST 20% 50ML VIAL [ویال آلبومین هیومن بیوتست 20%] داروسازی البرز دارو Albumin
SODIUM CHLORIDE ALBORZDARU 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT [سرم شستشو بطری سدیم کلراید البرزدارو 0.9% نیم لیتری] داروسازی البرز دارو Sodium Chloride-Irrigation
NEUROVIM 100 mg/100 mg/1000 mcg Ampule [آمپول نوروویم 100میلی گرم/100 میلی گرم/1000 میکروگرم] داروسازی البرز دارو Vitamin B1+B6+B12
RINGERS ALBORZDAROU 1L INF P-BOTTLE [سرم بطری رینگر البرزدارو 1 لیتر] داروسازی البرز دارو Ringers
ITRACONAZOLE ALBORZ 100MG CAP [کپسول ایتراکونازول البرز 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Itraconazole
AMIODARONE ALBORZ DAROU 150MG/3ML AMP [آمپول آمیودارون البرز دارو 150 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Amiodarone
VITAMIN C ALBORZDARU 500MG/5ML AMP [آمپول ویتامین سی البرزدارو 500میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Vitamin C
IBUPROFEN ALBORZDAROU 400MG TAB [قرص ایبوپروفن البرزدارو 400 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Ibuprofen
شرکت داروسازی البرز دارو
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت