محصولات شرکت داروسازی تهران شیمی

محصولات شرکت داروسازی تهران شیمی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
ROMACAM 20MG/1ML INJ [آمپول روماکام 20 میلی گرم بر میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Piroxicam
ROMACAM 0.5% GEL [ژل روماکام 0.5%] داروسازی تهران شیمی Piroxicam
HYOTEX 10MG TAB [قرص هیوتکس 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Hyoscine
TRIMONTIL 100MG TAB [قرص تریمونتیل 100 میلی گرم - تری مونتیل] داروسازی تهران شیمی Trimipramine
TRIMONTIL 25MG TAB [قرص تریمونتیل 25 میلی گرم - تری مونتیل] داروسازی تهران شیمی Trimipramine
ERYTHROMAX 200MG/5ML 100ML SUSP [سوسپانسیون اریتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Erythromycin
G-MAX 100MG/5ML SYRUP [شربت جی-مکس 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Guaifenesin
CHEMOPROZIN 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت کموپروزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Promethazine
CALCIMAX 500MG TAB [قرص کلسیماکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Calcium
METROMAX 125MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون متروماکس 125میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Metronidazole
ATOSTROL 10MG TAB [قرص آتوسترول 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Atorvastatin
ATOSTROL 20MG TAB [قرص آتوسترول 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Atorvastatin
ATOSTROL 40MG TAB [قرص آتوسترول 40 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Atorvastatin
FLACOXIB 100MG CAP [کپسول فلاکوکسیب 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Celecoxib
CLOTRIMAZOLE TC 100MG VAG TAB [قرص واژینال کلوتریمازول تی سی 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clotrimazole
IBUPAIN 400MG TAB [قرص ایبوپین 400 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ibuprofen
BINAFIN 250MG TAB [قرص بینافین 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Terbinafine
SIVASTROL 20MG TAB [قرص سیمواسترول 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Simvastatin
SIVASTROL 10MG TAB [قرص سیمواسترول 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Simvastatin
MYPROX 250MG TAB [قرص میپروکس 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Naproxen
MYPROX 500MG TAB [قرص میپروکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Naproxen
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 200MG TAB [قرص سفیکسیم تهران شیمی 200 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cefixime
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 400MG TAB [قرص سفکسیم تهران شیمی 400 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cefixime
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG CAP [کپسول سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cephalexin
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 500MG CAP [کپسول سفالکسین تهران شیمی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cephalexin
IBUPAIN 200MG TAB [قرص ایبوپین 200 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ibuprofen
ACARMAX TEHRAN CHEMIE 50MG TAB [قرص آکارمکس تهران شیمی 50 میلی گرم-اکارماکس] داروسازی تهران شیمی Acarbose
METFORTEX 500MG TAB [قرص متفورتکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metformin
TRAZOLEX 50MG TAB [قرص ترازولکس 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Trazodone
Paranopain (300+10)MG TAB [قرص پارانوپین 310 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Acetaminophen+Codeine
IBUPAIN 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون ایبوپین 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Ibuprofen
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 125MG/5ML SUSP [سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Cephalexin
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG/5ML SUSP [سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Cephalexin
Diphand 60ML SYRUP [شربت دیفاند 60 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Diphenhydramine Compound
CEFIXIME TEHRAN CHEMIE 100MG/5ML 100ML FOR SUSP [سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Cefixime
TIAMAX 100MG TAB [قرص تیاماکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Vitamin B1
CLOCORT 0.05% 15G OINT [پماد کلوکورت 0.05% 15 گرم] داروسازی تهران شیمی Clobetasol
CLARICIN 250MG TAB [قرص کلاریسین 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clarithromycin
METROMAX 250MG TAB [قرص متروماکس 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metronidazole
DEMETIC 10MG/2ML AMP [آمپول دمتیک 10 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Metoclopramide
GLIBOTEX 5MG TAB [قرص گلیبوتکس 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Glibenclamide
DEMITRON 4MG/2ML AMP [آمپول دمیترون 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Ondansetron
HYDROXYZINE-TC 10MG TAB [قرص هیدروکسی زین-تی سی 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Hydroxyzine
HYDROXYZINE-TC 25MG TAB [قرص هیدروکسی زین-تی سی 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Hydroxyzine
NIMUSCAR 2MG TAB [قرص نیموسکار 2 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Biperiden
LOMOXILATE 2.5MG TAB [قرص لوموکسیلات 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Diphenoxylate
Histazed 10mg/5ml SYRUP [شربت هیستازد 10میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Hydroxyzine
CALAMEX 8% [کرم کالامکس 8%] داروسازی تهران شیمی Calamine
CLOMAZOLE 1% 15G TOP CREAM [کرم موضعی کلومازول 1% 15 گرم] داروسازی تهران شیمی Clotrimazole
CLOMAZOLE 1% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلومازول 1% 50 گرم] داروسازی تهران شیمی Clotrimazole
XYLA-P 30G CREAM [کرم زایلا-پی 30 گرم] داروسازی تهران شیمی Lidocaine+Prilocaine-Topical
TEXIDOL 50MG/1ML AMP [آمپول تکسیدول 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tramadol
TRICLEAN 78G VAG CREAM [کرم واژینال تری کلین 78 گرم] داروسازی تهران شیمی Triple Sulfa
CHEMOPROZIN 50MG/2ML AMP [آمپول کموپروزین 50 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Promethazine
ONANZIM TAB [قرص اونانزیم] داروسازی تهران شیمی Digestive
HYOTEX 20MG/1ML AMP [آمپول هیوتکس 20 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Hyoscine
CLOCORT 0.05% 15G CREAM [کرم کلوکورت 0.05% 15گرم] داروسازی تهران شیمی Clobetasol
LOVASTROL 20MG TAB [قرص لواسترول 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Lovastatin
TIAMAX 300MG TAB [قرص تیاماکس 300 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Vitamin B1
LORATADINE TC 10MG TAB [قرص لوراتدین تی سی 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Loratadine
POMIZOL 20MG CAP [کپسول پومیزول 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Omeprazole
CHEMOFLOCIN 0.025% 15G CREAM [کرم کموفلوسین 0.025% 15گرم] داروسازی تهران شیمی Fluocinolone
CHEMOFLOCIN 0.025% 15G OINT [پماد کموفلوسین 0.025% 15گرم] داروسازی تهران شیمی Fluocinolone
BINAFIN 1% CREAM [کرم بینافین 1%] داروسازی تهران شیمی Terbinafine-Topical
OXAZEPAM TEHRANCHEMIE 10MG TAB [قرص اگزازپام تهران شیمی 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Oxazepam
ERYTHROMAX 200MG TAB [قرص اریتروماکس 200 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Erythromycin
ERYTHROMAX 400MG TAB [قرص اریتروماکس 400 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Erythromycin
NORMAZINE 100MG TAB [قرص نورمازین 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Chlorpromazine
NORMAZINE 25MG TAB [قرص نورمازین 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Chlorpromazine
NORMAZINE 50MG/2ML AMP [آمپول نورومازین 50 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Chlorpromazine
ASA TEHRANDAROU 80MG EC TAB [قرص روکشدار آ اس آ تهران شیمی 80 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aspirin
METROMAX 0.75% VAG GEL [ژل واژینال متروماکس 0.75%] داروسازی تهران شیمی Metronidazole
CLARICIN 125MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کلاریسین 125میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Clarithromycin
AZIROCIN 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون آزیروسین 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Azithromycin
AZIROCIN 200MG/5ML SUSP [سوسپانسیون آزیروسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Azithromycin
ACARMAX TEHRANCHEMIE 100MG TAB [قرص آکارمکس تهران شیمی 100 میلی گرم-اکارماکس] داروسازی تهران شیمی Acarbose
DEMITRON 4MG TAB [قرص دمیترون 4 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ondansetron
PENTOMID 40MG TAB [قرص پنتومید 40 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pantoprazole
CLAVIMAX 375 (250/125) TAB [قرص کلاویماکس 375 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid
CLAVIMAX 625 (500/125) TAB [قرص کلاویماکس 625 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid
CLAVIMAX 156 (125/31.25) POW SUSP [سوسپانسیون کلاویماکس 156 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid
CLAVIMAX 312 (250/62.5) POW SUSP [سوسپانسیون کلاویماکس 312] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid
AMOXICILLIN-TC 500MG CAP [کپسول آموکسی سیلین-تی سی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin
AMOXICILLIN-TC 250MG CAP [کپسول اموکسی سیلین-تی سی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin
ZADIX 1MG/5ML 100ML SYRUP [شربت زادیکس 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Ketotifen
MIDAMAX 5MG/1ML AMP [آمپول میداماکس 5میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Midazolam
CLARICIN 500MG TAB [قرص کلاریسین 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clarithromycin
CLOZAPEX 25MG TAB [قرص کلوزاپکس 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clozapine
CLOZAPEX 100MG TAB [قرص کلوزاپکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clozapine
AZIROCIN 250MG CAP [کپسول ازیروسین 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Azithromycin
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 125MG/5ML 100ML POW SUSP [سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 125 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 250MG/5ML 100ML POW SUSP [سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin
MIDAMAX 15MG/3ML AMP [آمپول میداماکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Midazolam
PENTOMID 20MG TAB [قرص پنتومید 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pantoprazole
TEXIDOL 50MG TAB [قرص تکسیدول 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tramadol
AZIROCIN 250MG TAB [قرص ازیروسین 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Azithromycin
AZIROCIN 500MG TAB [قرص آزیروسین 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Azithromycin
TEXIDOL 100MG TAB [قرص تکسیدول 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tramadol
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 100MG/5ML 50ML SUSP [سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Cefixime
CLINDAMYCIN TC 300MG/2ML AMP [آمپول کلیندامایسین تی سی 300 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Clindamycin
ANGIOVASC 5MG TAB [قرص آنژیوواسک 5میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amlodipine
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TC 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amlodipine+Atorvastatin
GRANISETRON TC 1MG/1ML AMP [آمپول گرانیسترون تی سی 1میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Granisetron
ANGIOVASC 10MG TAB [قرص آنژیوواسک 10میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amlodipine
SUMITREX 50MG TAB [قرص سومی ترکس 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sumatriptan
Hisomin 60MG TAB [قرص هیسومین 60 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Fexofenadine
CLAVIMAX 200/28.5MG SUSP [سوسپانسیون کلاویماکس 200/28.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid
CLAVIMAX 400/57MG SUSP [سوسپانسیون کلاویماکس 400/57 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amoxicillin+Clavulanic acid
RABIMIZOL 20MG TAB [قرص رابیمیزول 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rabeprazole
TRINOPAIN CAP [کپسول ترینوپین - تری نوپین] داروسازی تهران شیمی Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
ROMATOBIC 7.5MG TAB [قرص روماتوبیک 7.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Meloxicam
VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 75MG TAB [قرص ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine
VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 37.5MG TAB [قرص ونلافاکسین تهران شیمی 37.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine
SEROZOL 15MG TAB [قرص سروزول 15میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aripiprazole
SEROZOL 10MG TAB [قرص سروزول 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aripiprazole
SEROZOL 5MG TAB [قرص سروزول 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aripiprazole
ROMATOBIC 15MG TAB [قرص روماتوبیک 15 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Meloxicam
METFORTEX 1000MG TAB [قرص متفورتکس 1000 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metformin
RIZATAN 5MG TAB [قرص ریزاتان 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rizatriptan
RIZATAN 10MG TAB [قرص ریزاتان 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rizatriptan
GLYCOMIN 500/5MG TAB [قرص گلیکومین 500/5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metformin+Glibenclamide
GLYCOMIN 500/2.5MG TAB [قرص گلیکومین 500/2.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metformin+Glibenclamide
SYQUEL 25MG TAB [قرص سیکوئل 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Quetiapine
SYQUEL 100MG TAB [قرص سیکوئل 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Quetiapine
DATICIN 300MG CAP [کپسول داتیسین 300 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clindamycin
DEMITRON 5MG/2ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی دمیترون 4 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Ondansetron
APREMITRON 80+125MG CAP [کپسول اپرمیترون 80+125 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aprepitant
Betacalciderm 0.005/0.05% TOP OINT [پماد موضعی بتاکلسی درم -بتاکلسیدرم] داروسازی تهران شیمی Calcipotriol+Betamethasone
CHEMOFENAC 100MG CAP [کپسول کموفناک 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Diclofenac
GLIZITEX 80 MG TAB [قرص گلی زیتکس 80 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Gliclazide
PARACALCET 60MG TAB [قرص پاراکلست 60 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cinacalcet
SUP-D-CAL 500MG+200IU FC TAB [قرص روکشدار ساپ دی کال 500میلی گرم+200واحد] داروسازی تهران شیمی Calcium
CLARICIN 250MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کلاریسین 250 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Clarithromycin
Felaxor 37.5MG Scored TAB [قرص روکشدار فلاکسور 37.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine
Felaxor 75MG Scored TAB [قرص روکشدار فلاکسور 75 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine
PENICILLIN V T.C 500MG TAB [قرص پنی سیلین تی سی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Penicillin V
JANUMIX 50/1000 MG TABLET [قرص ژانومیکس 50/1000 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sitagliptin+Metformin
FINASTERIDE TEHRAN CHEMIE 5MG TAB [قرص فیناستراید تهران شیمی 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Finasteride
TEICOPLANIN TEHRAN CHEMIE 400MG VIAL [ویال تیکوپلانین تهران شیمی 400 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Teicoplanin
JANUVEX 50MG TAB [قرص ژانووکس 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sitagliptin
KETOCONAZOLE-TC 2% SHAMPOO [شامپو کتوکونازول-تی سی 2%] داروسازی تهران شیمی Ketoconazole
PRAXOL 0.7MG TAB [قرص پراکسول 0.7 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pramipexole
SUMITREX 100MG TAB [قرص سومی ترکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sumatriptan
DICLOFENAC TEHRAN CHEMIE 50 mg Tablet [قرص دیکلوفناک تهران شیمی 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Diclofenac
TAVALOCIN 750 MG Tablet [قرص تاوالوسین 750 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levofloxacin
PRAXOL 0.088MG TAB [قرص پراکسول 0.088 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pramipexole
TADOBEN 100/25 mg Tablet [قرص تادوبن 100/25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levodopa-B
CHLORPHENIRAMINE-TC 4MG TAB [قرص کلرفنیرامین-تی سی 4 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Chlorpheniramine Maleate
METHYMEDROL 500MG VIAL [ویال متی مدرول 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Methylprednisolone
TC Pan Tehran Chemie Syrup [شربت تی سیپان تهران شیمی] داروسازی تهران شیمی Hedera helix
JARDIPLUS 5/500 MG Tablet [قرص جاردی پلاس 5/500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Empagliflozin+Metformin
Loxym 40 mg Tablet [قرص لوکسیم 40 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Paroxetine
VESIFEN 5MG Tablet [قرص وسیفن 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Solifenacin
BENZOYL PEROXIDE TC 5% 30G GEL [ژل بنزوئیل پروکساید تی سی 5% 30گرم] داروسازی تهران شیمی Benzoyl Peroxide
TAVALOCIN 500 MG Tablet [قرص تاوالوسین 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levofloxacin
FLUOCINOLONE TEHRAN CHEMIE 0.025% 15 gr Ointment [پماد فلوئوسینولون تهران شیمی 0.025% 15 گرم] داروسازی تهران شیمی Fluocinolone
XARIVAN 10 MG Tablet [قرص زاریوان 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rivaroxaban
DIAFOZIN 5 mg Tablet [قرص دیافوزین 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Dapagliflozin
NAPROXEN TEHRAN CHEMIE 500 mg Tablet [قرص ناپروکسن تهران شیمی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Naproxen
METROMAX 500 MG Tablet [قرص متروماکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metronidazole
JANUVEX 100 MG Tablet [قرص ژانووکس 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sitagliptin
LINIPA 10/5 MG Tablet [قرص لی نیپا 10/5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Empagliflozin+Linagliptin
ASA MC-TC 500MG TAB [قرص آ اس آ ام سی-تی سی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aspirin
ROKIPEN 0.25MG TAB [قرص روکیپن 0.25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ropinirole
NEURICA 150MG CAP [کپسول نوریکا 150 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pregabalin
XARIVAN 2.5 MG Tablet [قرص زاریوان 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rivaroxaban
PARACALCET 30MG TAB [قرص پاراکلست 30 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cinacalcet
EXOFLUCAN 200MG/100ML VIAL [ویال اگزوفلوکان 200 میلی گرم/100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Fluconazole
SPIDACTON 25 MG Tablet [قرص اسپیداکتون 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Spironolactone
RALOCA 60MG TAB [قرص رالوکا 60 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Raloxifene
ENOXARIN 6000IU AMP [آمپول انوکسارین 6000 واحد] داروسازی تهران شیمی Enoxaparin Sodium
TCFOL 10MG/ML 20ML INJ Emulsion [امولیسون تزریقی تی سی فول 10میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Propofol
METRONIDAZOLE-TC 500MG VAG TAB [قرص واژینال مترونیدازول-تی سی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metronidazole
CALCIDERM 50MCG/G 30G TOP OINT [پماد موضعی کلسیدرم 50میکروگرم/گرم 30 گرم] داروسازی تهران شیمی Calcipotriol
TEICOPLANIN TEHRAN CHEMIE 200MG VIAL [ویال تیکوپلانین تهران شیمی 200 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Teicoplanin
Hisomin 120 TAB [قرص هیسومین 120 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Fexofenadine
ESONEX 40MG TAB [قرص اسونکس 40میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Esomeprazole
ZOLPIDEM TEHRAN CHEMIE 5MG TAB [قرص زولپیدم تهران شیمی 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Zolpidem
JANUVEX 25MG TAB [قرص ژانووکس 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sitagliptin
ROKIPEN 1MG TAB [قرص روپینیرول تی سی 1 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ropinirole
ACICLOVIR TEHRAN CHEMIE 250MG VIAL [ویال آسیکلوویر تهران شیمی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Aciclovir
DIAJENIX 5 MG Tablet [قرص دیاجنیکس 5 میلی گرم - دیاژنیکس] داروسازی تهران شیمی Linagliptin
BETAMETHASONE LA T.C 1ML AMP [آمپول بتامتازون ال آ تی.سی 1 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Betamethasone
LORATADINE TC 1MG/ML 60ML SYRUP [شربت لوراتادین تی سی 1میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Loratadine
Hisomin 180 TAB [قرص هیسومین 180 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Fexofenadine
NEURICA 50 mg Capsule [کپسول نوریکا 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pregabalin
ZOLPIDEM TEHRAN CHEMIE 10MG TAB [قرص زولپیدم تهران شیمی 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Zolpidem
ROSUTEX 20MG TAB [قرص روزوتکس 20 میلی گرم-رزوتکس] داروسازی تهران شیمی Rosuvastatin
XARIVAN 15 MG Tablet [قرص زاریوان 15 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Rivaroxaban
PHENAZOPYRIDINE TC 100MG TAB [قرص فنازوپیریدین تی سی 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Phenazopyridine
FLUOCINOLONE TEHRAN CHEMIE 0.025% 15 gr Cream [کرم فلوئوسینولون تهران شیمی 0.025% 15 گرم] داروسازی تهران شیمی Fluocinolone
ROKIPEN 5MG TAB [قرص روپینیرول تی سی 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ropinirole
ORLISTAT TEHRANCHEMIE 60MG CAP [کپسول ارلیستات تهران شیمی 60 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Orlistat
LEVICETAM 750MG TAB [قرص لویستام 750 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levetiracetam
TCFOL 20MG/ML 50ML INJ Emulsion [امولیسون تزریقی تی سی فول 20میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Propofol
VINAZOL 50 mg Tablet [قرص وینازول 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Voriconazole
METHYMEDROL 1000MG VIAL [ویال متی مدرول 1000 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Methylprednisolone
LEXIRAM 20 MG Tablet [قرص لگزیرام 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Escitalopram
ENOXARIN 8000IU AMP [آمپول انوکسارین 8000 واحد] داروسازی تهران شیمی Enoxaparin Sodium
TAVALOCIN 5% 100ML SOLUTION [محلول تزریقی تاوالوسین 5% 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Levofloxacin
GLIZITEX 30 MG TAB [قرص گلی زیتکس 30 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Gliclazide
BENZOYL PEROXIDE TC 10% 30G GEL [ژل بنزوئیل پروکساید تی سی 10% 30گرم] داروسازی تهران شیمی Benzoyl Peroxide
GABAFORT 800MG TAB [قرص گابافورت 800 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Gabapentin
TACRIL 0.03% TOPICAL OINT [پماد موضعی تاکریل 0.03%] داروسازی تهران شیمی Tacrolimus
URSOCAP 300 mg Capsule [کپسول اورسوکپ] داروسازی تهران شیمی Ursodeoxycholic Acid
CALCIUM DOBESILATE TC 250MG TAB [قرص کلسیم دوبسیلات تی سی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Calcium Dobesilate
TACRIL 0.1% TOPICAL OINT [پماد موضعی تاکریل 0.1%] داروسازی تهران شیمی Tacrolimus
NITROFURANTOIN TC 100MG TAB [قرص نیتروفورانتوئین تی سی 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Nitrofurantoin
DEVOMIT 3mg/3ml Intravenous Injection [آمپول تزریق وریدی دوومیت 3 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Granisetron
PIOMINE 500/15MG TAB [قرص پیومین 500/15 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Metformin+Pioglitazone
VENLAFAXINE TEHRANCHEMIE 150 MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 150 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine
GABAFORT 600MG TAB [قرص گابافورت 600 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Gabapentin
AMPICILLIN TC 500MG CAP [کپسول آمپی سیلین تی سی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ampicillin
MOXATRIM 200/40MG/5ML 100ML SUSP [سوسپانسیون موکساتریم 200/40میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Co-trimoxazole
LEVICETAM 250MG TAB [قرص لویستام 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levetiracetam
LEXIRAM 5 MG Tablet [قرص لگزیرام 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Escitalopram
D-PANTEX 5% 30G TOPICAL CREAM [کرم موضعی د-پانتکس 5% 30گرم] داروسازی تهران شیمی Dexpanthenol
CEFUROXIME TEHRANCHEMIE 500MG TAB [قرص سفوروکسیم تهران شیمی 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cefuroxime
BUPIBAN 150 MG EXTENDED RELEASE Tablet [قرص آهسته رهش بوپیبان 150 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Bupropion
PARACETAMIN 10MG/ML 100ML INJ SOLU [محلول تزریقی پاراستامین 10میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Acetaminophen
ROKIPEN 0.5MG TAB [قرص روپینیرول تی سی 0.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Ropinirole
RILUMAX 50MG TAB [قرص ریلومکس 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Riluzole
BENPARKIN 100/25 mg Tablet [قرص بنپارکین 100/25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levodopa-B
PIOGLITAZONE TEHRANCHEMIE 30MG TAB [قرص پیوگلیتازون تهران شیمی 30 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pioglitazone
VESIFEN 10MG Tablet [قرص وسیفن 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Solifenacin
JANUMIX 50/500 MG Tablet [قرص ژانومیکس 50/500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sitagliptin+Metformin
DEXATICIN 8MG/2ML AMP [آمپول دگزاتیسین 8میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Dexamethasone
PENTOMID 40 mg powder For Solution [پودر قابل تزریق پنتومید 40 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pantoprazole
BETAMETHASONE T.C 4MG/1ML AMP [آمپول بتامتازون تی سی 4میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Betamethasone
LINFORTEX 2.5/500 mg Tablet [قرص لینفورتکس 2.5/500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Linagliptin+Metformin
DIVAPOX 250MG TAB [قرص دیواپوکس 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sodium Valproate
DIVAPOX 500MG TAB [قرص دیواپوکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Sodium Valproate
CEFUROXIME TEHRANCHEMIE 250MG TAB [قرص سفوروکسیم تهران شیمی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Cefuroxime
LEVICETAM 500MG TAB [قرص لویستام 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levetiracetam
PIOGLITAZONE TEHRANCHEMIE 15MG TAB [قرص پیوگلیتازون تهران شیمی 15 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pioglitazone
PARACETAMIN 10MG/ML 50ML INJ SOLU [محلول تزریقی پاراستامین 10میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Acetaminophen
LINFORTEX 2.5/1000 mg Tablet [قرص لینفورتکس 2.5/1000 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Linagliptin+Metformin
TRIPLE SULFA TEHRAN CHEMIE 78G Vaginal Cream [کرم واژینال تریپل سولفا تهران شیمی 78 گرم] داروسازی تهران شیمی Triple Sulfa
Loxym 20 MG Tablet [قرص لوکسیم 20 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Paroxetine
TINIMAX 500MG TAB [قرص تینیمکس 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tinidazole
Jardipa 10 MG Tablet [قرص جاردیپا 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Empagliflozin
Jardipa 25 MG Tablet [قرص جاردیپا 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Empagliflozin
TRAMADOL-TC 50MG CAP [کپسول ترامادول-تی سی 50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tramadol
LEXIRAM 10MG Tablet [قرص لگزیرام 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Escitalopram
GLIZITEX 60 MG TAB [قرص گلی زیتکس 60 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Gliclazide
JARDIPLUS 12.5/1000 MG Tablet [قرص جاردی پلاس 12.5/1000 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Empagliflozin+Metformin
DIAFOZIN 10 mg Tablet [قرص دیافوزین 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Dapagliflozin
DATICIN 150MG CAP [کپسول داتیسین 150 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Clindamycin
FLUCONAZOLE TEHRAN CHEMIE 400MG/200ML VIAL [ویال فلوکونازول تهران شیمی 400میلی گرم/200 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Fluconazole
VINAZOLE 200MG VIAL [ویال وینازول 200 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Voriconazole
JARDIPLUS 12.5/500 MG Tablet [قرص جاردی پلاس 12.5/500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Empagliflozin+Metformin
NEURPYRA 10MG Tablet [قرص نورپیرا 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Fampridine
LINIPA 25/5 MG Tablet [قرص لی نیپا 25/5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Empagliflozin+Linagliptin
ROSUTEX 40MG TAB [قرص روزوتکس 40 میلی گرم-رزوتکس] داروسازی تهران شیمی Rosuvastatin
LINOVOX 2MG/ML 300 ML SOLUTION INJ [محلول قابل تزریق لینووکس 2میلی گرم/میلی لیتر 300 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Linezolid
VENLAFAXINE TEHRANCHEMIE 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine
DATICIN 75 mg/5mL 80ml Powder For Solution [پودر برای تهیه سوسپانسیون داتیسین 75 میلی گرم/5 میلی لیتر 80 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Clindamycin
DEXODERM 5% 30G TOP CREAM [کرم موضعی دکسودرم 5% 30گرم] داروسازی تهران شیمی Dexpanthenol
REMSIMA 100 MG VIAL [ویال رمسینا 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Infliximab
ROSUTEX 10MG TAB [قرص روزوتکس 10 میلی گرم-رزوتکس] داروسازی تهران شیمی Rosuvastatin
NEURICA 75MG CAP [کپسول نوریکا 75 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pregabalin
PIMODERM 1% TOPICAL CREAM [کرم موضعی پیمودرم 1%] داروسازی تهران شیمی Pimecrolimus
PRAXOL 0.18MG TAB [قرص پراکسول 0.18 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pramipexole
TADOBEN 200/50 mg Tablet [قرص تادوبن 200/50 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Levodopa-B
SPIDACTON 100 MG Tablet [قرص اسپیداکتون 100 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Spironolactone
PRAXOL 0.35MG TAB [قرص پراکسول 0.35 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pramipexole
PIOGLITAZONE TEHRANCHEMIE 45MG TAB [قرص پیوگلیتازون تهران شیمی 45 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Pioglitazone
JARDIPLUS 5/1000 MG Tablet [قرص جاردی پلاس 5/1000 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Empagliflozin+Metformin
VENLAFAXINE TEHRANCHEMIE 150 MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 37.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Venlafaxine
BETAMETHASONE-TC 0.5MG TAB [قرص بتامتازون-تی سی 0.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Betamethasone
TCFOL 10MG/ML 50ML INJ Emulsion [امولیسون تزریقی تی سی فول 10میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی تهران شیمی Propofol
LODIMIN 10 mg Tablet [قرص لودیمین 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Loratadine
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TC 5/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amlodipine+Atorvastatin
Bisofar 2.5 MG Tablet [قرص بیزوفار 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Bisoprolol
Bisofar 5 MG Tablet [قرص بیزوفار 5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Bisoprolol
Bisofar 10 MG Tablet [قرص بیزوفار 10 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Bisoprolol
LINOVOX 600 mg Tablet [قرص لینووکس 600 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Linezolid
ENOXARIN 4000IU AMP [آمپول انوکسارین 4000 واحد] داروسازی تهران شیمی Enoxaparin Sodium
FINASTERIDE TEHRAN CHEMIE 1MG TAB [قرص فیناستراید تهران شیمی 1 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Finasteride
ACHORA 25MG TAB [قرص آکورا 25 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Tetrabenazine
ANGIOVASC 2.5MG TAB [قرص آنژیوواسک 2.5 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Amlodipine
LIDOCAINE TEHRAN CHEMIE 4% 30 gr Cream [کرم لیدوکائین تهران شیمی 4% 30 گرم] داروسازی تهران شیمی Lidocaine-Local
AZIROCIN 500MG VIAL [ویال آزیروسین 500 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Azithromycin
NAPROXEN TEHRAN CHEMIE 250 mg Tablet [قرص ناپروکسن تهران شیمی 250 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Naproxen
ORLISTAT TEHRANCHEMIE 120MG CAP [کپسول ارلیستات تهران شیمی 120 میلی گرم] داروسازی تهران شیمی Orlistat
شرکت داروسازی تهران شیمی
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت