پماد ترامسینولون ان ان رها 15گرم


TRIAMCINOLONE N N RAHA 15G OINT

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب