اسپری بینی دسمورین 10 میکروگرم/دوز 5 میلی لیتر


DESMORIN 10MCG/DOSE 5ML NASAL SPRAY

داروسازی رها [ ایران ]

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب