دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی تهران شیمی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص تیاماکس 300 میلی گرم
TIAMAX 300MG TAB
1228038877 Vitamin B1
2
قرص تیاماکس 100 میلی گرم
TIAMAX 100MG TAB
1228035364 Vitamin B1
3
قرص ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم
VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 75MG TAB
1228136788 Venlafaxine
4
قرص ونلافاکسین تهران شیمی 37.5 میلی گرم
VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 37.5MG TAB
1228136818 Venlafaxine
5
کرم واژینال تریپل سولفا تهران شیمی 78 گرم
TRIPLE SULFA TEHRANCHIMI 78G VAG CREAM
1228037047 Triple Sulfa
6
قرص تری مونیل 25 میلی گرم
TRIMONTIL 25MG TAB
1228031687 Trimipramine
7
قرص تری مونیل 100 میلی گرم
TRIMONTIL 100MG TAB
1228031670 Trimipramine
8
قرص ترازولکس 50 میلی گرم
TRAZOLEX 50MG TAB
1228034503 Trazodone
9
آمپول ترامادول تهران شیمی 50 میلی گرم
TRAMADOL TEHRANCHEMI 50MG/1ML AMP
1228036453 Tramadol
10
قرص ترامادول تهران شیمی 50 میلی گرم
TRAMADOL TEHRANCHEMIE 50MG TAB
1228055850 Tramadol
11
قرص ترامادول تهران شیمی 100 میلی گرم
TRAMADOL TEHRANCHEMIE 100MG TAB
1228062353 Tramadol
12
کرم بینافین 1%
BINAFIN 1% CREAM
1228040474 Terbinafine
13
قرص سیمواسترول 20 میلی گرم
SIVASTROL 20MG TAB
1228034374 Simvastatin
14
قرص سیمواسترول 10 میلی گرم
SIVASTROL 10MG TAB
1228034381 Simvastatin
15
قرص رابیمیزول 20 میلی گرم
RABIMIZOL 20MG TAB
1228119606 Rabeprazole
16
شربت کموپروزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
CHEMOPROZIN 5MG/5ML 60ML SYRUP
1228031717 Promethazine
17
آمپول کموپروزین
CHEMOPROZIN 50MG/2ML AMP
1228037962 Promethazine
18
آمپول روماکام 20 میلی گرم بر میلی لیتر
ROMACAM 20MG/1ML INJ
1228027567 Piroxicam
19
ژل روماکام 0.5%
ROMACAM 0.5% GEL
1228027574 Piroxicam
20
قرص پنتومید 40 میلی گرم
PENTOMID 40MG TAB
1228043048 Pantoprazole
21
قرص پنتومید 20 میلی گرم
PENTOMID 20MG TAB
1228055843 Pantoprazole
22
قرص اگزازپام تهران شیمی 10 میلی گرم
OXAZEPAM TEHRANCHEMIE 10MG TAB
1228040481 Oxazepam
23
آمپول دمیترون 4 میلی گرم/2 میلی لیتر
DEMITRON 4MG/2ML AMP
1228036330 Ondansetron
24
قرص دمیترون 4 میلی گرم
DEMITRON 4MG TAB
1228043031 Ondansetron
25
کپسول امپرازول تهران شیمی 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE TEHRAN CHEMIE 20MG CAP
1228039478 Omeprazole
26
سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 125 میلی گرم
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 125MG/5ML 100ML POW SUSP
1228054310 Amoxicillin
27
کپسول اموکسی سیلین-تی سی 250 میلی گرم
AMOXICILLIN-TC 250MG CAP
1228043109 Amoxicillin
28
سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 250MG/5ML 100ML POW SUSP
1228054327 Amoxicillin
29
کپسول آموکسی سیلین-تی سی 500 میلی گرم
AMOXICILLIN-TC 500MG CAP
1228043093 Amoxicillin
30
قرص روکشدار آ اس آ تهران شیمی 80 میلی گرم
ASA TEHRANDAROU 80MG EC TAB
1228041099 Aspirin
31
قرص آتوسترول 40 میلی گرم
ATOSTROL 40MG TAB
1228032769 Atorvastatin
32
قرص آتوسترول 20 میلی گرم
ATOSTROL 20MG TAB
1228032752 Atorvastatin
33
قرص آتوسترول 10 میلی گرم
ATOSTROL 10MG TAB
1228032745 Atorvastatin
34
قرص آزیروسین 500 میلی گرم
AZIROCIN 500MG TAB
1228062322 Azithromycin
35
قرص ازیروسین 250 میلی گرم
AZIROCIN 250MG TAB
1228062315 Azithromycin
36
کپسول ازیروسین 250 میلی گرم
AZIROCIN 250MG CAP
1228052309 Azithromycin
37
سوسپانسیون آزیروسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
AZIROCIN 200MG/5ML SUSP
1228043017 Azithromycin
38
سوسپانسیون ازیروسین 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
AZIROCIN 100MG/5ML SUSP
1228043000 Azithromycin
39
قرص اکاربوز تهران شیمی 100 میلی گرم
ACARBOSE TEHRANCHEMIE 100MG TAB
1228043024 Acarbose
40
قرص آکارمکس تهران شیمی 50 میلی گرم
ACARMAX TEHRAN CHEMIE 50MG TAB
1228034473 Acarbose
41
قرص ناپروکسن تهران شیمی 500 میلی گرم
NAPROXEN TEHRANCHEMIE 500MG TAB
1228034404 Naproxen
42
قرص ناپروکسن تهران شیمی 250 میلی گرم
NAPROXEN TEHRANCHEMIE 250MG TAB
1228034398 Naproxen
43
آمپول میدامکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر
MIDAMAX 15MG/3ML AMP
1228055836 Midazolam
44
آمپول میداماکس 5میلی گرم/1 میلی لیتر
MIDAMAX 5MG/1ML AMP
1228044816 Midazolam
45
ژل واژینال متروماکس 0.75%
METROMAX 0.75% VAG GEL
1228042942 Metronidazole
46
قرص متروماکس 250 میلی گرم
METROMAX 250MG TAB
1228035791 Metronidazole
47
سوسپانسیون متروماکس 125میلی گرم/5 میلی لیتر
METROMAX 125MG/5ML 120ML SUSP
1228031731 Metronidazole
48
آمپول دمتیک 10 میلی گرم/میلی لیتر
DEMETIC 10MG/2ML AMP
1228035807 Metoclopramide
49
قرص متفورتکس 500 میلی گرم
METFORTEX 500MG TAB
1228034497 Metformin
50
قرص نیموسکار 2 میلی گرم
NIMUSCAR 2MG TAB
1228036361 Biperiden
51
قرص لوواسترول 20 میلی گرم
LOVASTROL 20MG TAB
1228038624 Lovastatin
52
قرص لوراتدین تی سی 10 میلی گرم
LORATADINE TC 10MG TAB
1228039461 Loratadine
53
کرم کالامکس 8%
CALAMEX 8%
1228036415 Calamine
54
کپسول سفالکسین تهران شیمی 500 میلی گرم
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 500MG CAP
1228034459 Cephalexin
55
سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG/5ML SUSP
1228034541 Cephalexin
56
سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 125MG/5ML SUSP
1228034534 Cephalexin
57
کپسول سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG CAP
1228034442 Cephalexin
58
قرص سفکسیم تهران شیمی 400 میلی گرم
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 400MG TAB
1228034435 Cefixime
59
قرص سفیکسیم تهران شیمی 200 میلی گرم
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 200MG TAB
1228034428 Cefixime
60
سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 100MG/5ML 50ML SUSP
1228077135 Cefixime
61
سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
CEFIXIME TEHRAN CHEMIE 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
1228034572 Cefixime
62
کرم زایلا-پی 30 گرم
XYLA-P 30G CREAM
1228036446 Lidocaine-Local
63
کپسول فلاکوکسیب 100 میلی گرم
FLACOXIB 100MG CAP
1228032776 Celecoxib
64
قرص نورمازین 100 میلی گرم
NORMAZINE 100MG TAB
1228040528 Chlorpromazine
65
قرص نورمازین 25 میلی گرم
NORMAZINE 25MG TAB
1228040535 Chlorpromazine
66
آمپول نرمازین 50 میلی گرم/2میلی لیتر
NORMAZINE 50MG/2ML AMP
1228040559 Chlorpromazine
67
قرص کلاریسین 500 میلی گرم
CLARICIN 500MG TAB
1228052255 Clarithromycin
68
قرص کلاریسین 250 میلی گرم
CLARICIN 250MG TAB
1228035784 Clarithromycin
69
سوسپانسیون کلاریسین 125میلی گرم/5میلی لیتر
CLARICIN 125MG/5ML SUSP
1228042997 Clarithromycin
70
آمپول کلیندامایسین تی سی 300 میلی گرم/2میلی لیتر
CLINDAMYCIN TC 300MG/2ML AMP
1228106644 Clindamycin
71
آمپول دانی سین 300 میلی گرم
CLINDAMYCIN TC 300MG/2ML AMP
1228106644 Clindamycin
72
کرم کلوکورت 0.05% 15گرم
CLOCORT 0.05% 15G CREAM
1228038563 Clobetasol
73
پماد کلوکورت 0.05% 15 گرم
CLOCORT 0.05% 15G OINT
1228035777 Clobetasol
74
قرص واژینال کلوتریمازول تی سی 100 میلی گرم
CLOTRIMAZOLE TC 100MG VAG TAB
1228032783 Clotrimazole
75
کرم واژینال کلومازول 1% 50 گرم
CLOMAZOLE 1% 50G VAG CREAM
1228036439 Clotrimazole
76
کرم موضعی کلومازول 1% 15 گرم
CLOMAZOLE 1% 15G TOP CREAM
1228036422 Clotrimazole
77
قرص کلوزاپکس 25 میلی گرم
CLOZAPEX 25MG TAB
1228052286 Clozapine
78
قرص کلوزاپکس 100 میلی گرم
CLOZAPEX 100MG TAB
1228052293 Clozapine
79
سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو تی.سی 156
CO-AMOXICLAV T.C 156 (125/31.25) POW SUSP
1228043079 Co-Amoxiclav
80
قرص کو-آموکسی کلاو تی.سی 625
CO-AMOXICLAV T.C 625 (500/125) TAB
1228043062 Co-Amoxiclav
81
قرص کو-آموکسی کلاو تی.سی 375
CO-AMOXICLAV T.C 375 (250/125) TAB
1228043055 Co-Amoxiclav
82
سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو تی.سی 312
CO-AMOXICLAV T.C 312 (250/62.5) POW SUSP
1228043086 Co-Amoxiclav
83
قرص اونانزیم
ONANZIM TAB
1228038075 Digestive
84
قرص ایبوپین 400 میلی گرم
IBUPAIN 400MG TAB
1228032790 Ibuprofen
85
قرص ایبوپین 200 میلی گرم
IBUPAIN 200MG TAB
1228034466 Ibuprofen
86
سوسپانسیون ایبوپین 100میلی گرم/5میلی لیتر
IBUPAIN 100MG/5ML SUSP
1228034527 Ibuprofen
87
قرص هیوتکس 10 میلی گرم
HYOTEX 10MG TAB
1228031663 Hyoscine
88
آمپول هیوتکس 20 میلی گرم/1میلی لیتر
HYOTEX 20MG/1ML AMP
1228038112 Hyoscine
89
قرص هیدروکسی زین-تی سی 10 میلی گرم
HYDROXYZINE-TC 10MG TAB
1228036347 Hydroxyzine
90
شربت هیدروکسی زین تهران شیمی
HYDROXYZINE TEHRANCHIMI SYRUP
1228036392 Hydroxyzine
91
قرص هیدروکسی زین-تی سی 25 میلی گرم
HYDROXYZINE-TC 25MG TAB
1228036354 Hydroxyzine
92
شربت جی-مکس 100میلی گرم/5میلی لیتر
G-MAX 100MG/5ML SYRUP
1228031700 Guaifenesin
93
آمپول گرانیسترون تی سی 1میلی گرم/1میلی لیتر
GRANISETRON TC 1MG/1ML AMP
1228106781 Granisetron
94
قرص گلیبوتکس 5 میلی گرم
GLIBOTEX 5MG TAB
1228035814 Glibenclamide
95
شربت دیفن هیدرامین کامپاند-تی سی 60 میلی لیتر
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-TC 60ML SYRUP
1228034565 Diphenhydramine Compound
96
قرص دیفنوکسیلات تی سی 2.5 میلی گرم
DIPHENOXYLATE TC 2.5MG TAB
1228036385 Diphenoxylate
97
پماد کموفلوسین 0.025% 15گرم
CHEMOFLOCIN 0.025% 15G OINT
1228039515 Fluocinolone
98
کرم کموفلوسین 0.025% 15گرم
CHEMOFLOCIN 0.025% 15G CREAM
1228039492 Fluocinolone
99
قرص فکسوفنادین تی سی 60 میلی گرم
FEXOFENADINE TC 60MG TAB
1228111617 Fexofenadine
100
قرص اریتروماکس 400 میلی گرم
ERYTHROMAX 400MG TAB
1228040504 Erythromycin
101
قرص کلسی ماکس 500 میلی گرم
CALCIMAX 500MG TAB
1228031724 Calcium
102
کپسول ترینوپین
TRINOPAIN CAP
1228123474 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
103
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/20 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TC 5/20MG TAB
1228106729 Amlodipine+Atorvastatin
104
قرص استامینوفن کدئین تهران شیمی 310 میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE TEHRANCHEMIE (300+10)MG TAB
1228034510 Acetaminophen+Codeine
105
قرص آنژیوواسک 10میلی گرم
ANGIOVASC 10MG TAB
1228106927 Amlodipine
106
قرص آنژیوواسک 5میلی گرم
ANGIOVASC 5MG TAB
1228106705 Amlodipine
107
قرص سروزول 10 میلی گرم
SEROZOL 10MG TAB
1228136917 Aripiprazole
108
قرص سروزول 15میلی گرم
SEROZOL 15MG TAB
1228136900 Aripiprazole
109
قرص سرزول 5 میلی گرم
SEROZOL 5MG TAB
1228143076 Aripiprazole
110
قرص بینافین 250 میلی گرم
BINAFIN 250MG TAB
1228034367 Terbinafine
111
قرص سومی ترکس 50 میلی گرم
SUMITREX 50MG TAB
1228111600 Sumatriptan
112
قرص سیکوئل 25 میلی گرم
SYQUEL 25MG TAB
1228183249 Quetiapine
113
قرص سیکوئل 100 میلی گرم
SYQUEL 100MG TAB
1228183256 Quetiapine
114
قرص گلیکومین 500/2.5 میلی گرم
GLYCOMIN 500/2.5MG TAB
1228181030 Metformin+Glibenclamide
115
قرص گلایکومین 500/5 میلی گرم
GLYCOMIN 500/5MG TAB
1228181023 Metformin+Glibenclamide
116
قرص متفورتکس 1000 میلی گرم
METFORTEX 1000MG TAB
1228143236 Metformin
117
قرص روماتوبیک 7.5 میلی گرم
ROMATOBIC 7.5MG TAB
1228131509 Meloxicam
118
قرص روماتوبیک 15 میلی گرم
ROMATOBIC 15MG TAB
1228143182 Meloxicam
119
شربت زادیکس 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
ZADIX 1MG/5ML 100ML SYRUP
1228044144 Ketotifen
120
قرص ریزاتان 5 میلی گرم
RIZATAN 5MG TAB
1228150425 Rizatriptan
121
قرص ریزاتان 10 میلی گرم
RIZATAN 10MG TAB
1228150432 Rizatriptan
122
سوسپانسیون اریتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
ERYTHROMAX 200MG/5ML 100ML SUSP
1228031694 Erythromycin
123
قرص اریتروماکس 200 میلی گرم
ERYTHROMAX 200MG TAB
1228040498 Erythromycin
124
سوسپانسیون کلاویمیکس 400/57 میلی گرم
CLAVIMAX 400/57MG SUSP
1228115837 Co-Amoxiclav
125
سوسپانسیون کلاویمیکس 200/28.5 میلی گرم
CLAVIMAX 200/28.5MG SUSP
1228115820 Co-Amoxiclav
126
کپسول داتیسین 300 میلی گرم
DATICIN® 300MG CAP
1228219085 Clindamycin
127
آمپول کلیندامایسین تی سی 300 میلی گرم/2میلی لیتر
DATICIN® 300MG/2ML AMP
1228106644 Clindamycin
128
آمپول دانی سین 300 میلی گرم
DATICIN® 300MG/2ML AMP
1228106644 Clindamycin
بازگشت به لیست شرکت ها