دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی تهران شیمی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص تیاماکس 300 میلی گرم
TIAMAX 300MG TAB
1228038877 Vitamin B1 Substances
2
قرص تیاماکس 100 میلی گرم
TIAMAX 100MG TAB
1228035364 Vitamin B1 Substances
3
قرص ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم
VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 75MG TAB
1228136788 Venlafaxine Hydrochloride
4
قرص ونلافاکسین تهران شیمی 37.5 میلی گرم
VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 37.5MG TAB
1228136818 Venlafaxine Hydrochloride
5
کرم واژینال تریپل سولفا تهران شیمی 78 گرم
TRIPLE SULFA TEHRANCHIMI 78G VAG CREAM
1228037047 Triple Sulfa
6
قرص تری مونیل 25 میلی گرم
TRIMONTIL 25MG TAB
1228031687 Trimipramine
7
قرص تری مونیل 100 میلی گرم
TRIMONTIL 100MG TAB
1228031670 Trimipramine
8
قرص ترازولکس 50 میلی گرم
TRAZOLEX 50MG TAB
1228034503 Trazodone Hydrochloride
9
آمپول ترامادول تهران شیمی 50 میلی گرم
TRAMADOL TEHRANCHEMI 50MG/1ML AMP
1228036453 Tramadol Hydrochloride
10
قرص ترامادول تهران شیمی 50 میلی گرم
TRAMADOL TEHRANCHEMIE 50MG TAB
1228055850 Tramadol Hydrochloride
11
قرص ترامادول تهران شیمی 100 میلی گرم
TRAMADOL TEHRANCHEMIE 100MG TAB
1228062353 Tramadol Hydrochloride
12
کرم بینافین 1%
BINAFIN 1% CREAM
1228040474 Terbinafine
13
قرص سومیترکس 100 میلی گرم
SUMITREX 100MG TAB
1228034480 Sumatriptan Succinate
14
قرص سیمواسترول 20 میلی گرم
SIVASTROL 20MG TAB
1228034374 Simvastatin
15
قرص سیمواسترول 10 میلی گرم
SIVASTROL 10MG TAB
1228034381 Simvastatin
16
قرص رابیمیزول 20 میلی گرم
RABIMIZOL 20MG TAB
1228119606 Rabeprazole Sodium
17
شربت پرومتازین تهران شیمی 60 میلی لیتر
PROMETHAZINE TEHRANCHEMIE 5MG/5ML 60ML SYRUP
1228031717 Promethazine
18
آمپول کموپروزین
CHEMOPROZIN 50MG/2ML AMP
1228037962 Promethazine
19
آمپول روماکام 20 میلی گرم بر میلی لیتر
ROMACAM 20MG/1ML INJ
1228027567 Piroxicam
20
ژل روماکام 0.5%
ROMACAM 0.5% GEL
1228027574 Piroxicam
21
قرص پنتومید 40 میلی گرم
PENTOMID 40MG TAB
1228043048 Pantoprazole
22
قرص پنتومید 20 میلی گرم
PENTOMID 20MG TAB
1228055843 Pantoprazole
23
قرص اگزازپام تهران شیمی 10 میلی گرم
OXAZEPAM TEHRANCHEMIE 10MG TAB
1228040481 Oxazepam
24
آمپول دیمترون 4 میلی گرم/2 میلی لیتر
DEMITRON 4MG/2ML AMP
1228036330 Ondansetron
25
قرص دیمترون 4 میلی گرم
DEMITRON 4MG TAB
1228043031 Ondansetron
26
کپسول امپرازول تهران شیمی 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE TEHRAN CHEMIE 20MG CAP
1228039478 Omeprazole
27
قرص آملودیپین تی سی 5 میلی گرم
AMLODIPINE TC 5MG TAB
1228106705 Amlodipine Besilate
28
قرص آنژیوواسک 5میلی گرم
AMLODIPINE TC 5MG TAB
1228106705 Amlodipine Besilate
29
سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 125 میلی گرم
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 125MG/5ML 100ML POW SUSP
1228054310 Amoxicillin
30
کپسول اموکسی سیلین-تی سی 250 میلی گرم
AMOXICILLIN-TC 250MG CAP
1228043109 Amoxicillin
31
سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 250MG/5ML 100ML POW SUSP
1228054327 Amoxicillin
32
کپسول آموکسی سیلین-تی سی 500 میلی گرم
AMOXICILLIN-TC 500MG CAP
1228043093 Amoxicillin
33
قرص روکشدار آ اس آ تهران شیمی 80 میلی گرم
ASA TEHRANDAROU 80MG EC TAB
1228041099 Aspirin
34
قرص آتوسترول 40 میلی گرم
ATOSTROL 40MG TAB
1228032769 Atorvastatin Calcium
35
قرص آتوسترول 20 میلی گرم
ATOSTROL 20MG TAB
1228032752 Atorvastatin Calcium
36
قرص آتوسترول 10 میلی گرم
ATOSTROL 10MG TAB
1228032745 Atorvastatin Calcium
37
قرص آزیروسین 500 میلی گرم
AZIROCIN 500MG TAB
1228062322 Azithromycin
38
قرص ازیروسین 250 میلی گرم
AZIROCIN 250MG TAB
1228062315 Azithromycin
39
کپسول ازیروسین 250 میلی گرم
AZIROCIN 250MG CAP
1228052309 Azithromycin
40
سوسپانسیون آزیروسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
AZIROCIN 200MG/5ML SUSP
1228043017 Azithromycin
41
سوسپانسیون ازیروسین 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
AZIROCIN 100MG/5ML SUSP
1228043000 Azithromycin
42
قرص اکاربوز تهران شیمی 100 میلی گرم
ACARBOSE TEHRANCHEMIE 100MG TAB
1228043024 Acarbose
43
قرص آکاربوز تهران شیمی 50 میلی گرم
ACARBOSE TEHRAN CHEMIE 50MG TAB
1228034473 Acarbose
44
قرص ناپروکسن تهران شیمی 500 میلی گرم
NAPROXEN TEHRANCHEMIE 500MG TAB
1228034404 Naproxen
45
قرص ناپروکسن تهران شیمی 250 میلی گرم
NAPROXEN TEHRANCHEMIE 250MG TAB
1228034398 Naproxen
46
آمپول میدامکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر
MIDAMAX 15MG/3ML AMP
1228055836 Midazolam
47
آمپول میداماکس 5میلی گرم/1 میلی لیتر
MIDAMAX 5MG/1ML AMP
1228044816 Midazolam
48
ژل واژینال متروماکس 0.75%
METROMAX 0.75% VAG GEL
1228042942 Metronidazole
49
قرص متروماکس 250 میلی گرم
METROMAX 250MG TAB
1228035791 Metronidazole
50
سوسپانسیون متروماکس 125میلی گرم/5 میلی لیتر
METROMAX 125MG/5ML 120ML SUSP
1228031731 Metronidazole
51
آمپول دمتیک 10 میلی گرم/میلی لیتر
DEMETIC 10MG/2ML AMP
1228035807 Metoclopramide
52
قرص متفورتکس 500 میلی گرم
METFORTEX 500MG TAB
1228034497 Metformin Hydrochloride
53
قرص نیموسکار 2 میلی گرم
NIMUSCAR 2MG TAB
1228036361 Biperiden
54
قرص لوواسترول 20 میلی گرم
LOVASTROL 20MG TAB
1228038624 Lovastatin
55
قرص لوراتدین تی سی 10 میلی گرم
LORATADINE TC 10MG TAB
1228039461 Loratadine
56
کرم کالامکس 8%
CALAMEX 8%
1228036415 Calamine
57
کپسول سفالکسین تهران شیمی 500 میلی گرم
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 500MG CAP
1228034459 Cephalexin
58
سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG/5ML SUSP
1228034541 Cephalexin
59
سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 125MG/5ML SUSP
1228034534 Cephalexin
60
کپسول سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم
CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG CAP
1228034442 Cephalexin
61
قرص سفکسیم تهران شیمی 400 میلی گرم
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 400MG TAB
1228034435 Cefixime
62
قرص سفیکسیم تهران شیمی
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 200MG TAB
1228034428 Cefixime
63
سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 100MG/5ML 50ML SUSP
1228077135 Cefixime
64
سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
CEFIXIME TEHRAN CHEMIE 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
1228034572 Cefixime
65
کرم زایلا-پی 30 گرم
XYLA-P 30G CREAM
1228036446 Lidocaine
66
کپسول فلاکوکسیب 100 میلی گرم
FLACOXIB 100MG CAP
1228032776 Celecoxib
67
قرص نورمازین 100 میلی گرم
NORMAZINE 100MG TAB
1228040528 Chlorpromazine
68
قرص نورمازین 25 میلی گرم
NORMAZINE 25MG TAB
1228040535 Chlorpromazine
69
آمپول نرمازین 50 میلی گرم/2میلی لیتر
NORMAZINE 50MG/2ML AMP
1228040559 Chlorpromazine
70
قرص کلاریسین 500 میلی گرم
CLARICIN 500MG TAB
1228052255 Clarithromycin
71
قرص کلاریسین 250 میلی گرم
CLARICIN 250MG TAB
1228035784 Clarithromycin
72
سوسپانسیون کلاریسین 125میلی گرم/5میلی لیتر
CLARICIN 125MG/5ML SUSP
1228042997 Clarithromycin
73
آمپول کلیندامایسین تی سی 300 میلی گرم/2میلی لیتر
CLINDAMYCIN TC 300MG/2ML AMP
1228106644 Clindamycin
74
کرم کلوکورت 0.05% 15گرم
CLOCORT 0.05% 15G CREAM
1228038563 Clobetasol Propionate
75
پماد کلوکورت 0.05% 15 گرم
CLOCORT 0.05% 15G OINT
1228035777 Clobetasol Propionate
76
قرص واژینال کلوتریمازول تی سی 100 میلی گرم
CLOTRIMAZOLE TC 100MG VAG TAB
1228032783 Clotrimazole
77
کرم واژینال کلومازول 1% 50 گرم
CLOMAZOLE 1% 50G VAG CREAM
1228036439 Clotrimazole
78
کرم موضعی کلومازول 1% 15 گرم
CLOMAZOLE 1% 15G TOP CREAM
1228036422 Clotrimazole
79
قرص کلوزاپکس 25 میلی گرم
CLOZAPEX 25MG TAB
1228052286 Clozapine
80
قرص کلوزاپکس 100 میلی گرم
CLOZAPEX 100MG TAB
1228052293 Clozapine
81
سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو تی.سی 156
CO-AMOXICLAV T.C 156 (125/31.25) POW SUSP
1228043079 Co-Amoxiclav
82
قرص کو-آموکسی کلاو تی.سی 625
CO-AMOXICLAV T.C 625 (500/125) TAB
1228043062 Co-Amoxiclav
83
قرص کو-آموکسی کلاو تی.سی 375
CO-AMOXICLAV T.C 375 (250/125) TAB
1228043055 Co-Amoxiclav
84
سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو تی.سی 312
CO-AMOXICLAV T.C 312 (250/62.5) POW SUSP
1228043086 Co-Amoxiclav
85
قرص اونانزیم
ONANZIM TAB
1228038075 Digestive
86
قرص ایبوپروفن تی.سی 400 میلی گرم
IBUPROFEN T.C 400MG TAB
1228032790 Ibuprofen
87
قرص ایبوپروفن تهران شیمی 200 میلی گرم
IBUPROFEN TEHRANCHEMIE 200MG TAB
1228034466 Ibuprofen
88
سوسپانسیون ایبوپروفن تهران شیمی 100میلی گرم/5میلی لیتر
IBUPROFEN TEHRAN CHEMI 100MG/5ML SUSP
1228034527 Ibuprofen
89
قرص هیوتکس 10 میلی گرم
HYOTEX 10MG TAB
1228031663 Hyoscine
90
آمپول هیوتکس 20 میلی گرم/1میلی لیتر
HYOTEX 20MG/1ML AMP
1228038112 Hyoscine
91
قرص هیدروکسی زین-تی سی 10 میلی گرم
HYDROXYZINE-TC 10MG TAB
1228036347 Hydroxyzine Hydrochloride
92
شربت هیدروکسی زین تهران شیمی
HYDROXYZINE TEHRANCHIMI SYRUP
1228036392 Hydroxyzine Hydrochloride
93
قرص هیدروکسی زین-تی سی 25 میلی گرم
HYDROXYZINE-TC 25MG TAB
1228036354 Hydroxyzine Hydrochloride
94
شربت جی-مکس 100میلی گرم/5میلی لیتر
G-MAX 100MG/5ML SYRUP
1228031700 Guaifenesin
95
آمپول گرانیسترون تی سی 1میلی گرم/1میلی لیتر
GRANISETRON TC 1MG/1ML AMP
1228106781 Granisetron Hydrochloride
96
قرص گلیبوتکس 5 میلی گرم
GLIBOTEX 5MG TAB
1228035814 Glibenclamide
97
شربت دیفن هیدرامین کامپاند-تی سی 60 میلی لیتر
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-TC 60ML SYRUP
1228034565 Diphenhydramine Compound
98
قرص دیفنوکسیلات تی سی 2.5 میلی گرم
DIPHENOXYLATE TC 2.5MG TAB
1228036385 Diphenoxylate Hydrochloride
99
پماد کموفلوسین 0.025% 15گرم
CHEMOFLOCIN 0.025% 15G OINT
1228039515 Fluocinolone Acetonide
100
کرم کموفلوسین 0.025% 15گرم
CHEMOFLOCIN 0.025% 15G CREAM
1228039492 Fluocinolone Acetonide
101
قرص فکسوفنادین تی سی 60 میلی گرم
FEXOFENADINE TC 60MG TAB
1228111617 Fexofenadine Hydrochloride
102
قرص اریتروماکس 400 میلی گرم
ERYTHROMAX 400MG TAB
1228040504 Erythromycin
103
قرص کلسی ماکس 500 میلی گرم
CALCIMAX 500MG TAB
1228031724 Calcium Supplements
104
کپسول ترینوپین
TRINOPAIN CAP
1228123474 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
105
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/20 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TC 5/20MG TAB
1228106729 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
106
قرص استامینوفن کدئین تهران شیمی 310 میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE TEHRANCHEMIE (300+10)MG TAB
1228034510 Acetaminophen+Codeine
107
قرص آنژیوواسک 10میلی گرم
ANGIOVASC 10MG TAB
1228106927 Amlodipine Besilate
108
قرص آملودیپین تی سی 5 میلی گرم
ANGIOVASC 5MG TAB
1228106705 Amlodipine Besilate
109
قرص آنژیوواسک 5میلی گرم
ANGIOVASC 5MG TAB
1228106705 Amlodipine Besilate
بازگشت به لیست شرکت ها