محصولات شرکت PFIZER

محصولات شرکت PFIZER

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Elase Pommad 20 gr [پماد موضعی الیز 20 گرم] PFIZER Fibrinolysin
Loniten 10mg Tablet [قرص لونیتن 10 میلی گرم] PFIZER Minoxidil
Epanutin capsule 100 mg [کپسول اپانوتین 100 میلی گرم] PFIZER Phenytoin
CHAMPIX 1mg Film-Coated Tab [قرص روکشدار چمپیکس 1 میلی گرم] PFIZER Varenicline
CHAMPIX 0.5 mg Film-Coated Tab [قرص روکشدار چمپیکس 0.5میلی گرم] PFIZER Varenicline
DEPO-MEDROL Injection 40 mg/ml [آمپول دپو-مدرول (دپو مدرول) 40میلی گرم/میلی لیتر] PFIZER Methylprednisolone
LIPITOR Tablet 10 mg [قرص لیپیتور 10 میلی گرم] PFIZER Atorvastatin
LIPITOR Tablet 20 mg [قرص لیپیتور 20 میلی گرم] PFIZER Atorvastatin
PROSTIN VR Injection 0.5 mg/ml [آمپول پروستین وی آر 0.5 میلی گرم/میلی لیتر] PFIZER Alprostadil
ZAVEDOS Injection,Powder 5 mg [پودر قابل تزریق زاودوس 5 میلی گرم] PFIZER Idarubicin
ZAVEDOS Injection,Powder 10 mg [پودر قابل تزریق زاودوس 10 میلی گرم] PFIZER Idarubicin
PROSTIN E2 Tablet 3 mg,Vaginal [قرص واژینال پروستین ای 2 3 میلی گرم] PFIZER Dinoprostone
XALATAN Drop,Ophthalmic 50 mcg/ml [قطره چشمی زالاتان 50 میکروگرم/میلی لیتر] PFIZER Latanoprost
CAMPTO 100 Injection 20 mg/ml,5 ml [آمپول کامپتو 100 میلی گرم/5میلی لیتر (کمپتو)] PFIZER Irinotecan
CAMPTO 40 Injection 20 mg/ml,2 ml [آمپول کامپتو 40 میلی گرم/2میلی لیتر (کمپتو)] PFIZER Irinotecan
NORVASC Tablet 5 mg [قرص نورواسک 5 میلی گرم] PFIZER Amlodipine
SOLU-CORTEF Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق سولو-کورتف 100 میلی گرم] PFIZER Hydrocortisone-Systemic
SOLU-MEDROL Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق سولو-مدرول(سولو مدرول) 500میلی گرم] PFIZER Methylprednisolone
FRAGMIN Injection 5000U/0.2 ml [آمپول فراگمین 5000 واحد/0.2 میلی لیتر] PFIZER Dalteparin
FRAGMIN Injection 2500U/0.2 ml [آمپول فراگمین 2500 واحد/0.2 میلی لیتر] PFIZER Dalteparin
FRAGMIN Injection 7500U/0.3 ml [آمپول فراگمین 7500 واحد/0.3 میلی لیتر] PFIZER Dalteparin
AROMASIN Tablet 25 mg [قرص آروماسین 25 میلی گرم] PFIZER Exemestane
PROSTIN E2 Injection 10 mg/ml ,0.5 ml [آمپول پروستین ای2 10 میلی گرم/میلی لیتر 0.5 میلی لیتر] PFIZER Dinoprostone
DALACIN Capsule 150 mg [کپسول دالاسین 150 میلی گرم] PFIZER Clindamycin
TAZOCIN Injection,Powder 2 g/ 250 mg [پودر قابل تزریق تازوسین 2گرم+250 میلی گرم] PFIZER Piperacillin+Tazobactam
TAZOCIN Injection,Powder 4 g/ 500 mg [پودر قابل تزریق تازوسین 4/0.5 گرم] PFIZER Piperacillin+Tazobactam
DOSTINEX Tablet 0.5 mg [قرص داستینکس 0.5 میلی گرم] PFIZER Cabergoline
ESTRACYT Capsule 140 mg [کپسول استراسیت 140 میلی گرم] PFIZER Estramustine
DETRUSITOL Tablet 1 mg [قرص دتروزیتول 1 میلی گرم] PFIZER Tolterodine
DETRUSITOL Tablet 2 mg [قرص دتروزیتول 2 میلی گرم] PFIZER Tolterodine
CABASER Tablet 1 mg [قرص کاباسر 1 میلی گرم] PFIZER Cabergoline
ARICEPT 5MG Tablet [قرص آریسپت 5 میلی گرم] PFIZER Donepezil
ARICEPT 10MG Tablet [قرص آریسپت 10 میلی گرم] PFIZER Donepezil
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,15 ml [سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر] PFIZER Azithromycin
DALACIN Injection 150 mg/ml ,2ml [آمپول دالاسین 150 میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر] PFIZER Clindamycin
DAUNOBLASTINA Injection,Powder 20 mg [پودر قابل تزریق دانوبلاستینا 20میلی گرم] PFIZER Daunorubicin
NEURONTIN Capsule 300 mg [کپسول نورونتین 300 میلی گرم] PFIZER Gabapentin
NEURONTIN Capsule 400 mg [کپسول نورونتین400 میلی گرم] PFIZER Gabapentin
ZOLOFT Tablet 100 mg [قرص زولوفت(زلوفت) 100 میلی گرم] PFIZER Sertraline
ZOLOFT Tablet 50 mg [قرص زولوفت(زلوفت) 50 میلی گرم] PFIZER Sertraline
CYTOSAR Injection,Powder 1 g [پودر قابل تزریق سیتوسار 1 گرم] PFIZER Cytarabine
ATGAM Injection 250 mg/5 ml [آمپول آتگام 250 میلی گرم/5میلی لیتر] PFIZER Antilymphocyte Immunoglobulins
DETRUSITOL RETARD Capsule 4 mg,Extended Release [کپسول آهسته رهش دتروزیتول رتارد 4 میلی گرم] PFIZER Tolterodine
LYRICA Capsule 75 mg [کپسول لایریکا 75 میلی گرم (لیریکا)] PFIZER Pregabalin
LYRICA Capsule 150 mg [کپسول لایریکا 150 میلی گرم (لیریکا)] PFIZER Pregabalin
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,22.5 ml [سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میلی لیتر] PFIZER Azithromycin
CELEBREX Capsule 100 mg [کپسول سلبرکس 100میلی گرم] PFIZER Celecoxib
LYRICA Capsule 300 mg [کپسول لایریکا 300 میلی گرم (لیریکا)] PFIZER Pregabalin
XALACOM Eye Drop 50mcg/5 mg/ml,2.5ml [قطره چشمی زالاکوم 50میکروگرم/5میلی گرم 2.5 میلی لیتر] PFIZER Latanoprost+Timolol
CYTOSAR Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق سیتوسار 100 میلی گرم] PFIZER Cytarabine
CELEBREX Capsule 200 mg [کپسول سلبرکس 200میلی گرم] PFIZER Celecoxib
ADVIL LIQUI -GELS Capsule 200 mg [کپسول نرم ادویل لیکوئی ژل 200 میلی گرم] PFIZER Ibuprofen
ADRIBLASTINA Injection,Powder 10 mg [پودر قابل تزریق آدریبلاستینا 10 میلی گرم] PFIZER Doxorubicin
ADRIBLASTINA Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق آدری بلاستینا 50 میلی گرم] PFIZER Doxorubicin
FARMARUBICIN Injection,Powder 10 mg [پودر قابل تزریق فارماروبیسین 10 میلی گرم] PFIZER Epirubicin
FARMARUBICIN Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق فارماروبیسین 50 میلی گرم] PFIZER Epirubicin
VIAGRA Tablet 100 mg [قرص ویاگرا 100 میلی گرم] PFIZER Sildenafil
VIAGRA Tablet 50 mg [قرص ویاگرا 50 میلی گرم] PFIZER Sildenafil
DEPO-PROVERA Injection 500 mg [آمپول دپوپروورا 500 میلی گرم] PFIZER Medroxyprogesterone Acetate
ZITHROMAX SD Powder For Oral Susp. 2 g [سوسپانسیون زیتروماکس اس دی 2 گرم] PFIZER Azithromycin
DETRUSITOL RETARD Capsule 2 mg,Extended Release [کپسول آهسته رهش دتروزیتول رتارد 2 میلی گرم] PFIZER Tolterodine
PREVENAR 13 VACCINE [واکسن پرونار 13] PFIZER Pneumococcal Vaccines
LINEZOLID Pfizer 600 MG Tablet-ZYVOX [قرص لینزولید فایزر 600 میلی گرم-زایوکس] PFIZER Linezolid
ZYVOX 600MG/300ML Vial [ویال زایوکس 600میلی گرم/300 میلی لیتر] PFIZER Linezolid
IBRANCE 125MG CAP [کپسول ایبرانس 125 میلی گرم - پالبوسیکلیب- آی برنس] PFIZER Palbociclib
GENOTROPIN 15 IU/1.5 ML AMP [آمپول ژنوتروپین 15واحد/1.5 میلی لیتر] PFIZER Growth Hormone
GENOTROPIN 16 IU POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق ژنوتروپین 16 واحد] PFIZER Growth Hormone
SUTENT Capsule 25 mg [کپسول سوتنت 25 میلی گرم] PFIZER Sunitinib
VFEND Tablet 50 mg [قرص وی فند 50 میلی گرم] PFIZER Voriconazole
TROBICIN 2G VIAL [ویال تروبیسین 2 گرم] PFIZER Spectinomycin
ELIQUIS 2.5 MG Tablet [قرص الیکوئیز 2.5 میلی گرم] PFIZER Apixaban
ADRIAMYCIN 2 MG/ML 10ML VIAL [ویال آدریامایسین 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] PFIZER Doxorubicin
ELIQUIS 5 MG Tablet [قرص الیکوئیز 5 میلی گرم] PFIZER Apixaban
SUTENT Capsule 12.5 mg [کپسول سوتنت 12.5 میلی گرم] PFIZER Sunitinib
PRECEDEX 100 MCG/1ML 2ML VIAL [ویال پریسیدکس(پرسیدکس) 100 میکروگرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] PFIZER Dexmedetomidine
XELJANZ 5MG Tablet [قرص زلجانز 5 میلی گرم] PFIZER Tofacitinib
VFAND Injection, Powder 200 mg [پودر قابل تزریق وی فند 200 میلی گرم] PFIZER Voriconazole
ZELDOX 40MG CAP [کپسول زلدوکس 40 میلی گرم] PFIZER Ziprasidone
SUTENT Capsule 50 mg [کپسول سوتنت 50 میلی گرم] PFIZER Sunitinib
CAVERJECT 20MCG POWDER FOR SOLUTION, PFI [پودر قابل تزریق کاورجکت 20 میکروگرم] PFIZER Alprostadil
PRECEDEX 4MCG/1ML Amp [آمپول پریسیدکس(پرسیدکس) 4 میکروگرم/میلی تیتر] PFIZER Dexmedetomidine
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب