محصولات شرکت CIPLA

محصولات شرکت CIPLA

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
FLOHALE 250MCG/DOSE INHALER [اسپری فلوهیل 250 میکروگرم/دوز - فلوهال] CIPLA Fluticasone
FINPECIA Tablet 1 mg [قرص فین پشیا 1 میلی گرم-فینپشیا] CIPLA Finasteride
ERECTO Tablet 100 mg [قرص ارکتو 100 میلی گرم] CIPLA Sildenafil
COBIX Capsule 100 mg [کپسول کوبیکس 100میلی گرم] CIPLA Celecoxib
OSTEOPHOS Tablet 10 mg [قرص استئوفوس 10 میلی گرم] CIPLA Alendronate
DANOGEN Capsule 100 mg [کپسول دانوژن 100 میلی گرم - دانازول] CIPLA Danazol
DANOGEN Capsule 200 mg [کپسول دانوژن 200 میلی گرم - دانازول] CIPLA Danazol
CROMAL Capsule 20 mg,For Inhalation [کپسول استنشاقی کرومال 20 میلی گرم - کرومولین] CIPLA Cromolyn Sodium
IMATIB Capsule 100 mg [کپسول ایماتیب 100میلی گرم] CIPLA Imatinib
OSTEOFOS 70MG TAB [قرص استئوفوس 70میلی کرم] CIPLA Alendronate
ERTICAN Injection 20 mg/ml,5 ml [آمپول ارتیکان 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] CIPLA Irinotecan
DOCETAX 80 Injection 80 mg [آمپول دوستاکس 80 میلی گرم] CIPLA Docetaxel
BECLATE AQUANASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal [اسپری بینی بکلیت آکوآناز 50میکروگرم/دوز] CIPLA Beclometasone
DOCETAX 20 Injection 20 mg [آمپول داستکس 20 میلی گرم] CIPLA Docetaxel
PHOTERICIN B Injection ,Powder,Lyophilized 50 mg [پودر قابل تزریق فوتریسین 50 میلی گرم] CIPLA Amphotericin B
FEXIGRA Tablet 120 mg [قرص فیکسیگرا 120 میلی گرم] CIPLA Fexofenadine
FEXIGRA Tablet 180 mg [قرص فیکسیگرا 180 میلی گرم] CIPLA Fexofenadine
SEROFLO Inhaler 25/125 mcg [اسپری سروفلو 25/125 میکروگرم] CIPLA Salmeterol+Fluticasone
SEROFLO Inhaler 25/250 mcg [اسپری سروفلو 25/250 میکروگرم] CIPLA Salmeterol+Fluticasone
ALERID-10 Capsule 10 mg [کپسول آلراید-10 میلی گرم] CIPLA Cetirizine
ESTRIN Cream,Vaginal 0.625 mg/g [کرم واژینال استرین 0.625 میلی گرم/گرم] CIPLA Conjugated Estrogens
FLOMIST Inhaler 50 mcg/dose,Nasal [اسپری بینی فلومیست 50میکروگرم/دوز] CIPLA Fluticasone
OXALIPLATIN Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 100 میلی گرم] CIPLA Oxaliplatin
OXALIPLATIN Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 50 میلی گرم] CIPLA Oxaliplatin
SEROFLO Inhaler 25/50 mcg [اسپری سروفلو 25/50 میکروگرم] CIPLA Salmeterol+Fluticasone
DUOLIN Nebulisation (200 mcg/1 mg)/ml, 2.5 ml [نبولایز (دائولین) دوئولین 200میکروگرم/1 میلی گرم 2.5 میلی لیتر] CIPLA Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
CYTODROX Capsule 500 mg [کپسول سیتودروکس 500 میلی گرم - سایتودرکس] CIPLA Hydroxyurea
ASTHALIN Inhaler 2.5 mg/2.5 ml For Nebulization [نبول آستالین 2.5 میلی گرم/2.5 میلی لیتر] CIPLA Salbutamol
BUDECORT Inhaler 200 mcg/dose [اسپری بودکورت 200میکروگرم/دوز] CIPLA Budesonide
TICOCIN Injection,Powder 200 mg [پودر قابل تزریق تیکوسین 200 میلی گرم] CIPLA Teicoplanin
TICOCIN Injection,Powder 400 mg [پودر قابل تزریق تیکوسین 400 میلی گرم] CIPLA Teicoplanin
ONCOBINE Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول انکوبین 10 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] CIPLA Vinorelbine
ONCOBINE Injection 10 mg/ml,1 ml [آمپول اونکوبین 10 میلی گرم/میلی لیتر] CIPLA Vinorelbine
BLEOCIP Injection 15 IU [آمپول بلئوسیپ 15 واحد] CIPLA Bleomycin Sulfate
TENVIR Tablet 300 mg [قرص تنویر 300 میلی گرم] CIPLA Tenofovir
CALUTIDE Tablet 50 mg [قرص کالوتاید 50 میلی گرم] CIPLA Bicalutamide
Revolizer Instrument For KP-Tiova [دستگاه ریولایزر برای کاپی تیوا] CIPLA Tiotropium
Vitacip Softgel [سافت ژل ویتاسیپ] CIPLA Multivitamin preparation
FLOHALE 125 MCG/DOSE Spray [اسپری فلوهیل 125 میکروگرم/دوز - فلوهال] CIPLA Fluticasone
TEKTANEX 100 mg Capsule [کپسول تکنانکس 100 میلی گرم] CIPLA Temozolomide
DUONASE 137 mcg/50 mcg /Puff Nasal Spray [اسپری بینی دوئونیز 137/50 میکرو گرم] CIPLA Azelastine+Fluticasone
ASTHALIN 100 ug/dose 200 DOSE SPRAY [اسپری استنشاقی آستالین 100 میکروگرم/دوز 200 دوز] CIPLA Salbutamol
IPRAVENT RESPULES 500MCG/2ML Spray [اسپری ایپراونت رسپیول 500 میکروگرم/2 میلی لیتر] CIPLA Ipratropium Bromide
DAUNORUBICIN CIPLA 20 MG Powder For Injection-DAUNOTEC [پودر قابل تزریق دانوروبیسین سیپلا-دانوتک-داونوتک] CIPLA Daunorubicin
IPRAVENT Inhaler 20 mcg/dose,200MD [اسپری ایپراونت 20 میکروگرم/دوز 200دوز] CIPLA Ipratropium Bromide
IMUTREX 2.5 MG Tablet [قرص ایموترکس 2.5 میلی گرم] CIPLA Methotrexate
ALBENDAZOLE CIPLA 400 MG Tablet [قرص آلبندازول سیپلا 400 میلی گرم] CIPLA Albendazole
ANTI FLU 75 mg Capsule [کپسول آنتی فلو 75 میلی گرم] CIPLA Oseltamivir
BUDECORT RESPULE Nebulizer Susp 1 MG/2 ML [نبولایز بودکورت رسپیول 1میلی گرم/2 میلی لیتر] CIPLA Budesonide
ETOSID 100MG/5ML Vial [ویال اتوزید 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] CIPLA Etoposide
KP-TIOVA 0.018MG FOR INHAL CAP [کپسول استنشاقی کی پی تیوا(کاپی تیوا) 0.018 میلی گرم] CIPLA Tiotropium
CAPEGARD 500 mg Tablet [قرص کپگارد 500 میلی گرم] CIPLA Capecitabine
TEKTANEX 20 mg Capsule [کپسول تکنانکس 20 میلی گرم] CIPLA Temozolomide
TENVIR 25 MG Tablet [قرص تنویر 25 میلی گرم] CIPLA Tenofovir
DUPROST 0.5 MG Capsule [کپسول دوپروست 0.5 میلی گرم] CIPLA Dutasteride
PIRFENEX 200 MG Tablet [قرص پیرفنکس 200 میلی گرم] CIPLA Pirfenidone
BUDECORT RESPULE Nebulizer Susp 0.5 MG/2 ML [نبولایز بودکورت رسپیول 0.5میلی گرم/2 میلی لیتر] CIPLA Budesonide
TOBAMIST 300MG/5ML INHALATION [اسپری استنشاقی توپامیست 300 میلی گرم/5 میلی لیتر] CIPLA Tobramycin
IPRANASE 21 mcg/Paff 15 ml NASAL SPRAY [اسپری بینی ایپرانیز 21 میکروگرم/پاف 15 میلی لیتر] CIPLA Ipratropium Bromide
تازه های دارویی
اخبار شرکت