محصولات شرکت داروسازی مداوا

محصولات شرکت داروسازی مداوا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
MODALYTE 8 Mg TAB [قرص مدالیت 8 میلی گرم] داروسازی مداوا Bromhexine
TRAMOD 50MG CAP [کپسول ترامد 50 میلی گرم] داروسازی مداوا Tramadol
MODAPRIL 5MG TAB [قرص مداپریل 5 میلی گرم] داروسازی مداوا Lisinopril
MODAPRIL 20MG TAB [قرص مداپریل 20 میلی گرم] داروسازی مداوا Lisinopril
MODAPRIL 10MG TAB [قرص مداپریل 10 میلی گرم] داروسازی مداوا Lisinopril
OSTOMOD 70MG TAB [قرص استئومد 70 میلی گرم] داروسازی مداوا Alendronate
MODAXEN 250MG TAB [قرص مداکسن 250 میلی گرم] داروسازی مداوا Naproxen
MODAVASC 5MG TAB [قرص مداوسک 5 میلی گرم] داروسازی مداوا Amlodipine
MODAFENAC 100MG SR CAP [کپسول آهسته رهش مدافناک 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Diclofenac
MODACINE 1MG TAB [قرص مداسین 1 میلی گرم] داروسازی مداوا Colchicine
MODAGRA 50 TAB [قرص مداگرا 50] داروسازی مداوا Sildenafil
LIPIMOD 10MG TAB [قرص لیپیمد 10 میلی گرم] داروسازی مداوا Atorvastatin
LIPIMOD 20MG TAB [قرص لیپیمد 20 میلی گرم] داروسازی مداوا Atorvastatin
LIPIMOD 40MG TAB [قرص لیپیمد 40 میلی گرم] داروسازی مداوا Atorvastatin
LOPOTIL 2MG TAB [قرص لوپوتیل 2 میلی گرم] داروسازی مداوا Loperamide
MODECTIN 200MG TABLET [قرص مدکتین 200 میلی گرم] داروسازی مداوا Tolmetin
REHYDROMOD 20.5G SACHET [ساشه ری هیدرو مد 20.5 گرم] داروسازی مداوا Oral Rehydration Solutions
EXTRAFEN (300+10)MG TAB [قرص اکسترافن 310میلی گرم] داروسازی مداوا Acetaminophen+Codeine
MODAQUENIL 200MG TAB [قرص مداکوئینیل 200 میلی گرم] داروسازی مداوا Hydroxychloroquine
MODASORBIT SACHET [ساشه مداسوربیت] داروسازی مداوا Sorbitol
CHOLESTYRAMINE MODAVA 4G SACHET [ساشه کلسترامین مداوا 4 گرم] داروسازی مداوا Colestyramine
TRAMOD 100MG TAB [قرص ترامد 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Tramadol
LOZAMOD 50MG TAB [قرص لوزامد 50 میلی گرم] داروسازی مداوا Losartan
IONEX 454G FOR SUSP [سوسپانسیون ایونکس 454 گرم-کی اگزالات-آیونکس] داروسازی مداوا Sodium Polystyrene Sulfonate
MODEXIB 100MG CAP [کپسول مدوکسیب 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Celecoxib
MODALUSIN 0.4MG CAP [کپسول مدالوسین 0.4 میلی گرم] داروسازی مداوا Tamsulosin
MODAXEN 500MG TAB [قرص مداکسن 500 میلی گرم] داروسازی مداوا Naproxen
CARVIMOD 25MG TAB [قرص کارویمود 25 میلی گرم] داروسازی مداوا Carvedilol
CARVIMOD 6.25MG TAB [قرص کارویمود 6.25 میلی گرم] داروسازی مداوا Carvedilol
ACETAMINOPHEN MODAVA 325MG TAB [قرص استامینوفن مداوا 325 میلی گرم] داروسازی مداوا Acetaminophen
KETOTIFEN MODAVA 1MG TAB [قرص کتوتیفن مداوا 1 میلی گرم] داروسازی مداوا Ketotifen
MEBENDAZOLE MODAVA 100MG TAB [قرص مبندازول مداوا 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Mebendazole
OSTOMOD 10MG TAB [قرص استئومد 10 میلی گرم] داروسازی مداوا Alendronate
LOZAMOD 25MG TAB [قرص لوزامد 25 میلی گرم] داروسازی مداوا Losartan
TETRACOR 25 mg Tablet [قرص تتراکور 25 میلی گرم] داروسازی مداوا Tetrabenazine
ARTIBET 2.5 MG Tablet [قرص آرتیبت 2.5 میلی گرم] داروسازی مداوا Bisoprolol
METFORJENT 2.5/500 mg Tablet [قرص متفورجنت 2.5/500 میلی گرم] داروسازی مداوا Linagliptin+Metformin
GLIDIANCE-L 10/5 mg Tablet [قرص گلیدیانس ال 10/5 میلی گرم] داروسازی مداوا Empagliflozin+Linagliptin
MIRTAZAPINE MODAVA 30 mg Tablet [قرص میرتازاپین مداوا 30 میلی گرم] داروسازی مداوا Mirtazapine
GLOXIGA 5 MG Tablet [قرص گلوکسیگا 5 میلی گرم] داروسازی مداوا Dapagliflozin
PAINOVA 325/40/200 mg Capsule [کپسول پینوا 325/40/200 میلی گرم] داروسازی مداوا Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
AGNALYS 20 MG Tablet [قرص آگنالیز 20 میلی گرم] داروسازی مداوا Nicorandil
SERTRALINE MODAVA 50 mg Tablet [قرص سرترالین مداوا 50 میلی گرم] داروسازی مداوا Sertraline
MODATIDIN 20 MG Tablet [قرص مداتیدین 20 میلی گرم] داروسازی مداوا Famotidine
GLIDIANCE 25 mg Tablet [قرص گلیدیانس 25 میلی گرم] داروسازی مداوا Empagliflozin
PANTOPRAZOLE MODAVA 40 NG Tablet [قرص پنتوپرازول مداوا 40 میلی گرم] داروسازی مداوا Pantoprazole
DIFESTOR 200 MG Tablet [قرص دیفستور 200 میلی گرم] داروسازی مداوا Pirfenidone
PRIMIVA 250 mg Tablet [قرص پریمیوا 250 میلی گرم] داروسازی مداوا Primidone
GLIDIANCE 10 mg Tablet [قرص گلیدیانس 10 میلی گرم] داروسازی مداوا Empagliflozin
GLYRIX 3 mg Tablet [قرص گلایریکس 3 میلی گرم] داروسازی مداوا Glimepiride
GLOXIGA 10 MG Tablet [قرص گلوکسیگا 10 میلی گرم] داروسازی مداوا Dapagliflozin
MODATIDIN 40 MG Tablet [قرص مداتیدین 40 میلی گرم] داروسازی مداوا Famotidine
GLOXIGA-M 5/850 mg Tablet [قرص گلوکسیگا ام 5/850 میلی گرم] داروسازی مداوا Dapagliflozin+Metformin
GLOXIGA-M 5/1000 mg Tablet [قرص گلوکسیگا ام 5/1000 میلی گرم] داروسازی مداوا Dapagliflozin+Metformin
ARTIBET 10 MG Tablet [قرص آرتیبت 10 میلی گرم] داروسازی مداوا Bisoprolol
GLIDIANCE-M 5/1000 mg Tablet [قرص گلیدیانس ام 5/1000 میلی گرم] داروسازی مداوا Empagliflozin+Metformin
VITAMIN B1 MODAVA 300 MG Tablet [قرص ویتامین ب1 مداوا 300 میلی گرم] داروسازی مداوا Vitamin B1
SERTRALINE MODAVA 100 mg Tablet [قرص سرترالین مداوا 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Sertraline
GLYRIX 4 mg Tablet [قرص گلایریکس 4 میلی گرم] داروسازی مداوا Glimepiride
LENALOVA 10 MG Capsule [کپسول لنالوا 10میلی گرم] داروسازی مداوا Lenalidomide
GLIDIANCE-M 12.5/1000 mg Tablet [قرص گلیدیانس ام 12.5/1000 میلی گرم] داروسازی مداوا Empagliflozin+Metformin
CHOLICAVA 300 MG Capsule [کپسول کولیکاوا 300 میلی گرم] داروسازی مداوا Ursodeoxycholic Acid
HYLOZ 500 mg Tablet [قرص هایلوز 500 میلی گرم] داروسازی مداوا Ranolazine
PAXIGA 40 mg Capsule [کپسول پکسیگا 40 میلی گرم] داروسازی مداوا Esomeprazole
MIGLUMOD 100 MG Capsule [کپسول میگلومد 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Miglustat
PAXIGA 20 mg Capsule [کپسول پکسیگا 20 میلی گرم] داروسازی مداوا Esomeprazole
GLIDIANCE-M 5/500 mg Tablet [قرص گلیدیانس ام 5/500 میلی گرم] داروسازی مداوا Empagliflozin+Metformin
LENALOVA 25 MG Capsule [کپسول لنالوا 25 میلی گرم] داروسازی مداوا Lenalidomide
DIFESTOR 801 MG Tablet [قرص دیفستور 801 میلی گرم] داروسازی مداوا Pirfenidone
HYDROXYUREA-MODAVA 500 mg Capsule [کپسول هیدروکسی اوره مداوا 500 میلی گرم] داروسازی مداوا Hydroxyurea
AGNALYS 10 MG Tablet [قرص آگنالیز 10 میلی گرم] داروسازی مداوا Nicorandil
ACNOCYCLINE 50 mg Capsule [کپسول آکنوسیکلین 50 میلی گرم] داروسازی مداوا Minocycline
PANTOPRAZOLE MODAVA 20 NG Tablet [قرص پنتوپرازول مداوا 20 میلی گرم] داروسازی مداوا Pantoprazole
SABRIMOD 500 mg Tablet [قرص سابریمد 500 میلی گرم] داروسازی مداوا Vigabatrin
ARTIBET 5 MG Tablet [قرص آرتیبت 5 میلی گرم] داروسازی مداوا Bisoprolol
GLYRIX 1 mg Tablet [قرص گلایریکس 1 میلی گرم] داروسازی مداوا Glimepiride
GLYRIX 2 mg Tablet [قرص گلایریکس 2 میلی گرم] داروسازی مداوا Glimepiride
MARELA 0.5 MG Tablet [قرص مارلا 0.5 میلی گرم] داروسازی مداوا Fingolimod
GLIDIANCE-M 12.5/500 mg Tablet [قرص گلیدیانس ام 12.5/500 میلی گرم] داروسازی مداوا Empagliflozin+Metformin
GLIDIANCE-L 25/5 mg Tablet [قرص گلیدیانس ال 25/5 میلی گرم] داروسازی مداوا Empagliflozin+Linagliptin
ANAGRIMOD 500 mcg Capsule [کپسول آناگریمد 500 میکروگرم] داروسازی مداوا Anagrelide
ITRACONAZOLE MODAVA 100 mg Capsule [کپسول ایتراکونازول مداوا 100 میلی گرم] داروسازی مداوا Itraconazole
TIRAVA 100 MG Tablet- Sapropterin [قرص تیراوا 100 میلی گرم - ساپروپترین] داروسازی مداوا Sapropterin
شرکت داروسازی مداوا
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت