دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی امین زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص زولپیدم 5 میلی گرم امین
ZOLPIDEM AMIN 5MG TAB
1228085512 Zolpidem
2
قرص زولپیدم 10 میلی گرم امین
ZOLPIDEM AMIN 10MG TAB
1228085505 Zolpidem
3
کپسول ترانسید 250 میلی گرم
TRANCID 250MG CAP
1228038372 Tranexamic Acid
4
قرص آلاپین 50 میلی گرم
ALLAPAIN 50MG TAB
1228037481 Tramadol
5
قرص آلاپین 100 میلی گرم
ALLAPAIN 100MG TAB
1228033544 Tramadol
6
قرص تیکلامین 250 میلی گرم
TICLAMIN 250MG TAB
1228029721 Ticlopidine
7
قرص زولامین 50 میلی گرم
ZOLAMIN 50MG TAB
1228039874 Sertraline
8
قرص زولامین 100 میلی گرم
ZOLAMIN 100MG TAB
1228039881 Sertraline
9
قرص خط دار روپینول 5 میلی گرم
ROPINOL 5MG FC TAB
1228047909 Ropinirole
10
قرص خط دار روپینول 1 میلی گرم
ROPINOL 1MG FC TAB
1228047893 Ropinirole
11
قرص ریسیدون 2 میلی گرم
RISIDONE 2MG TAB
1228048807 Risperidone
12
قرص ریسیدون 1 میلی گرم
RISIDONE 1MG TAB
1228048791 Risperidone
13
قرص رانیتیدین امین 300 میلی گرم
RANITIDINE AMIN 300MG TAB
1228146961 Ranitidine
14
قرص رانیتیدین امین 150 میلی گرم
RANITIDINE AMIN 150MG TAB
1228029684 Ranitidine
15
شربت پرومتازین امین 60 میلی لیتر
PROMETHAZINE AMIN 60ML SYRUP
1228044007 Promethazine
16
قرص آمی-فنوباربیتال 60 میلی گرم
AMI-PHENOBARBITAL 60MG TAB
1228047794 Phenobarbital
17
قرص فنوباربیتال امین 100 میلی گرم
PHENOBARBITAL AMIN 100MG TAB
1228044410 Phenobarbital
18
قرص آهسته رهش پنتوکسی فیلین امین 400 میلی گرم
PENTOXIFYLLINE AMIN 400MG SR TAB
1228070280 Pentoxifylline
19
شربت کید کلد 60 میلی لیتر
KIDI COLD 60ML SYRUP
1228054068 Pediatric Gripe
20
کپسول امپرازول امین 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE AMIN 20MG CAP
1228068850 Omeprazole
21
قرص افلوکساسین امین 300 میلی گرم
OFLOXACIN AMIN 300MG TAB
1228099236 Ofloxacin
22
شربت استامینوفن امین 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
ACETAMINOPHEN AMIN 120MG/5ML 60ML SYRUP
1228053153 Acetaminophen
23
قرص آسیکلوویر امین 200 میلی گرم
ACICLOVIR AMIN 200MG TAB
1228084423 Aciclovir
24
قرص آسیکلوویر امین 400 میلی گرم
ACICLOVIR AMIN 400MG TAB
1228084430 Aciclovir
25
قرص آسیکلوویر امین 800 میلی گرم
ACICLOVIR AMIN 800MG TAB
1228138225 Aciclovir
26
قرص سوپرا کلد
SUPRACOLD TAB
1228101908 Adult cold
27
قرص سوپراکلد-دی
SUPRACOLD-D TAB
1228146022 Adult cold
28
قرص ادالت کلد امین
ADULT COLD AMIN TAB
1228143878 Adult cold
29
کپسول آمورل 100 میلی گرم
AMMOREL 100MG CAP
1228029691 Amantadine
30
قرص آمیودارون امین 200 میلی گرم
AMIODARONE AMIN 200MG TAB
1228029677 Amiodarone
31
قرص آملودیپین امین 5 میلی گرم
AMLODIPINE AMIN 5MG TAB
1228042096 Amlodipine
32
قرص آ اس آ امین 80 میلی گرم
ASA AMIN 80MG EC TAB
1228144905 Aspirin
33
قرص آتورواستاتین-امین 20 میلی گرم
ATORVASTATIN-AMIN 20MG TAB
1228071676 Atorvastatin
34
قرص آکاربوز امین 100 میلی گرم
ACARBOSE AMIN 100MG TAB
1228104985 Acarbose
35
قرص اکاربوز امین 50 میلی گرم
ACARBOSE AMIN 50MG TAB
1228104978 Acarbose
36
قرص نورتریپتیلین امین 25 میلی گرم
NORTRIPTYLINE AMIN 25MG TAB
1228047749 Nortriptyline
37
قرص نورتریپتیلین امین 10 میلی گرم
NORTRIPTYLINE AMIN 10MG TAB
1228047732 Nortriptyline
38
قرص مترونیدازول امین 250 میلی گرم
METRONIDAZOLE AMIN 250MG TAB
1228046728 Metronidazole
39
قرص امی-بتاهیستین 8 میلی گرم
AMI-BETAHISTINE 8MG TAB
1228047756 Betahistine
40
قطره خوراکی متوکلوپرامید امین 4 میلی گرم/میلی لیتر
METOCLOPRAMIDE AMIN 4MG/ML 15ML ORAL DROP
1228035586 Metoclopramide
41
قرص امی-متوکلوپرامید 10 میلی گرم
AMI-METOCLOPRAMIDE 10MG TAB
1228038969 Metoclopramide
42
قرص مگزامین 10 میلی گرم
MEXAMINE 10MG TAB
1228042065 Methoxsalen
43
قرص متوکاربامول امین 500 میلی گرم
METHOCARBAMOL AMIN 500MG TAB
1228053139 Methocarbamol
44
کپسول امی-مفنامیک اسید 250 میلی گرم
AMI-MEFENAMIC 250MG CAP
1228053214 Mefenamic Acid
45
قرص لواستاتین-امین 20 میلی گرم
LOVASTATIN-AMIN 20MG TAB
1228072918 Lovastatin
46
قرص لوپرامید امین 2 میلی گرم
LOPERAMIDE AMIN 2MG TAB
1228042089 Loperamide
47
کپسول سلبرین 100 میلی گرم
CELEBRIN 100MG CAP
1228045288 Celecoxib
48
شربت ستریزین امین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
CETIRIZINE AMIN 5MG/5ML 60ML SYRUP
1228170461 Cetirizine
49
قرص سینازین 25 میلی گرم
CINAZIN 25MG TAB
1228037160 Cinnarizine
50
قرص سینازین 75 میلی گرم
CINAZIN 75MG TAB
1228037177 Cinnarizine
51
قرص سیپروفلوکساسین امین 500 میلی گرم
CIPROFLOXACIN AMIN 500MG TAB
1228069307 Ciprofloxacin
52
قرص سیتالوپرام امین 40 میلی گرم
CITALOPRAM AMIN 40MG TAB
1228048784 Citalopram
53
قرص سیتالوپرام امین 20 میلی گرم
CITALOPRAM AMIN 20MG TAB
1228048777 Citalopram
54
قرص کلماستین امین 1 میلی گرم
CLEMASTINE AMIN 1MG TAB
1228047787 Clemastine
55
قرص کلیدینیوم-سی امین
CLIDINIUM-C AMIN TAB
1228044021 Clidinium-C
56
قرص کلوزامین 10 میلی گرم
CLOZAMIN 10MG TAB
1228042638 Clobazam
57
قرص آبنیل 75 میلی گرم
ABNYL 75MG TAB
1228029714 Clomipramine
58
قرص آبنیل 50 میلی گرم
ABNYL 50MG TAB
1228029707 Clomipramine
59
قرص کلومیپرامین امین 25 میلی گرم
CLOMIPRAMINE AMIN 25MG TAB
1228047763 Clomipramine
60
قرص کلومیپرامین-امین 10 میلی گرم
CLOMIPRAMINE AMIN 10MG TAB
1228047770 Clomipramine
61
شربت آمتین 60 میلی لیتر
AMITEN 60ML SYRUP
1228038976 Ketotifen
62
قطره خوراکی کتوتیفن امین 1میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر
KETOTIFEN AMIN 1MG/ML 30ML ORAL DROP
1228184727 Ketotifen
63
قرص کتوتیفن امین 1 میلی گرم
KETOTIFEN AMIN 1MG TAB
1228042058 Ketotifen
64
قرص سیپروهپتادین امین 4 میلی گرم
CYPROHEPTADINE AMIN 4MG TAB
1228042690 Cyproheptadine
65
قرص ایمی پرامین امین 25 میلی گرم
IMIPRAMINE AMIN 25MG TAB
1228038334 Imipramine
66
قرص ایمی پرامین امین 10 میلی گرم
IMIPRAMINE AMIN 10MG TAB
1228038327 Imipramine
67
قرص بروپین 400 میلی گرم
BROPAIN 400MG TAB
1228069802 Ibuprofen
68
قرص هیدروکسی کلروکین امین 200 میلی گرم
HYDROXYCHLOROQUINE AMIN 200MG TAB
1228042072 Hydroxychloroquine
69
کپسول امی-هماتنیک
AMI-HEMATINIC CAP
1228033568 Hematinic
70
شربت گایافنزین امین 100میلی گرم/5میلی لیتر
GUAIFENESIN AMIN 100MG/5ML 60ML SYRUP
1228053146 Guaifenesin
71
کپسول جم فیبروزیل امین 300 میلی گرم
GEMFIBROZIL AMIN 300MG CAP
1228085833 Gemfibrozil
72
قرص آمیدیل 60 میلی گرم
AMIDIL 60MG TAB
1228044106 Diltiazem
73
کپسول آمیدیل 120 میلی گرم
AMIDIL 120MG SR CAP
1228044939 Diltiazem
74
شربت دیفن هیدرامین کامپاند امین 60 میلی لیتر
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND AMIN 60ML SYRUP
1228044014 Diphenhydramine Compound
75
شربت امی-دیفن هیدامین
AMI-DIPHENHYDRAMINE SYRUP
1228044564 Diphenhydramine
76
قرص دیفنوکسیلات امین 2.5 میلی گرم
DIPHENOXYLATE AMIN 2.5MG TAB
1228047725 Diphenoxylate
77
کپسول گاباپنتین امین 100 میلی گرم
GABAPENTIN AMIN 100MG CAP
1228075346 Gabapentin
78
کپسول گاباپنتین امین 300 میلی گرم
GABAPENTIN AMIN 300MG CAP
1228075353 Gabapentin
79
کپسول فلوکونازول امین 50 میلی گرم
FLUCONAZOLE AMIN 50MG CAP
1228143625 Fluconazole
80
کپسول فلوکونازول امین 200 میلی گرم
FLUCONAZOLE AMIN 200MG CAP
1228134524 Fluconazole
81
کپسول فلوکونازول امین 150 میلی گرم
FLUCONAZOLE AMIN 150MG CAP
1228134517 Fluconazole
82
کپسول فلوکونازول امین 100 میلی گرم
FLUCONAZOLE AMIN 100MG CAP
1228143533 Fluconazole
83
قطره خوراکی ویتن
VITEN ORAL DROP
1228035609 Multivitamin
84
شربت امی-مولتی ویتامین
AMI-MULTIVITAMIN SYRUP
1228037153 Multivitamin
85
قرص امی-ویتامین ب کمپلکس
AMI-VITAMIN B COMPLEX TAB
1228042102 Vitamin B Complex
86
قطره آمیفن 100 میلی گرم/میلی لیتر
AMIPHEN 100MG/ML DROP
1228044052 Acetaminophen
87
قرص استامینوفن کدئین امین 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE AMIN (300+10)MG TAB
1228093456 Acetaminophen+Codeine
88
قرص دگزتاکلد
DEXTACOLD TAB
1228177996 Adult cold
89
قرص دکستاکلد-سی
DEXTACOLD-C TAB
1228178009 Adult cold
90
قرص ویتامین ب1 امین 300 میلی گرم
VITAMIN B1 AMIN 300MG TAB
1228186585 Vitamin B1
91
قرص والزارتان امین 80 میلی گرم
VALSARTAN AMIN 80MG TAB
1228201226 Valsartan
92
کپسول اوسودزوکسی کولیک اسید امین 300 میلی گرم
URSODEOXYCHOLIC ACID AMIN 300MG CAP
1228208768 Ursodeoxycholic Acid
93
قرص سیلد-آپ 100 میلی گرم
SILD-UP® 100MG TAB
1228186608 Sildenafil
94
شربت بی بی کلد
BABY COLD SYRUP
1228218330 Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
95
قرص کوتیاپین امین 25 میلی گرم
QUETIAPINE AMIN 25MG TAB
1228211744 Quetiapine
96
قرص دی والپروکس امین 250 میلی گرم
DIVALPROEX AMIN 250MG TAB
1228124396 Sodium Valproate
97
قرص متوگلامین 500/5 میلی گرم
METOGLAMIN 500/5MG TAB
1228200892 Metformin+Glibenclamide
98
قرص برونفکت 320 میلی گرم
Bronfect 320 MG Tab
66542947 Gemifloxacin
99
کپسول دولوکستین امین 20 میلی گرم
DULOXETINE AMIN 20MG CAP
1228186547 Duloxetine
100
کپسول دولوکستین امین 30 میلی گرم
DULOXETINE AMIN 30MG CAP
1228186554 Duloxetine
101
کپسول دولوکستین امین 60 میلی گرم
DULOXETINE AMIN 60MG CAP
1228186561 Duloxetine
102
قرص آهسته رهش متوپرولول امین 47.5 میلی گرم
METOPROLOL AMIN 47.5MG ER TAB
1228212529 Metoprolol
103
قرص بنفوتامین 50 میلی گرم
Benfotamine 50 mg Tab
211111111 Vitamin B1
104
قرص بنفوتامین 80 میلی گرم
Benfotamine 80 mg Tab
211111112 Vitamin B1
105
قرص بنفوتامین 100 میلی گرم
Benfotamine 100 mg Tab
211111113 Vitamin B1
106
قرص گارلت 100 عددی
Garlet-No:100 S.C. Tablet
1228033537 Allium sativum
107
قرص روکشدار فیتوون
Phytoven F.C.Tablet
1228078903 Aesculus hippocastanum
108
قرص روکشدار انار-امین
Anar-amin F.C.Tablet
1228171390 Punica granatum
109
سوسپانسیون امین-کید کولیک
Amin-Kidi Colic Susp
990020 Anethum graveolens+Foeniculum vulgare
110
قرص امی-سیلیمارین
Ami-silymarin 70 F.C.Tablet
1228053849 Silybum marianum
111
قرص خط دار لیورهرب 140
Liverherb 140 F.C.Tablet
990105 Silybum marianum
112
قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی
Liverherb plus B S.C. Tablet
990106 Silybum marianum
113
قطره سیلیمارین
Silymarin Drop
990117 Silybum marianum
114
شربت تیمی کلد
Thymi cold Syrup
990739 Thymus daenensis celak
115
قطره تیمی کلد
Thymi cold Drop
990738 Thymus daenensis celak
116
شربت ایوی توس
Ivytuss Syrup
990703 Hedera helix
117
شربت هانی-توس امین
Honey Tuss-Amin Syrup
990701 Thymus daenensis celak
118
قرص روکشدار آرتروهرب
Arthroherb F.C.Tablet
990576 Harpagophytum procumbens
119
قرص روکشدار یوری فکت
Urifect F.C.Tablet
990488 Vaccinium macrocarpon
120
قطره بابونه امین
Babooneh Drop
990191 Matricaria chamomilla
121
قرص روکشدار گرین برن
Green burn F.C.Tablet
990216 Camellia sinensis+Anethum graveolens+Zingiber officinale+Capsicum annum+ Mentha piperita
122
قرص روکشدار واسکوهرب
Vascoherb F.C.Tablet
990291 Vaccinium myrtillus
123
قرص گارلت 50 عددی
Garlet-No:50 S.C. Tablet
990339 Allium sativum
124
قرص فوزامین-دی 70میلی گرم+ 140میکروگرم
Fosamin-D Tablet 70mg+140mcg
1228226878 Alendronic Acid+Colecalciferol
125
محلول خوراکی دی سیکلومین امین 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر
DICYCLOMINE AMIN 10MG/5ML ORAL SOLUTION
1228206504 Dicyclomine
126
قرص ریزاتریپتان امین 10 میلی گرم
RIZATRIPTAN AMIN 10MG TAB
1228212567 Rizatriptan
127
قرص ریزاتریپتان امین 5 میلی گرم
RIZATRIPTAN AMIN 5MG TAB
1228212550 Rizatriptan
128
قرص کوئه تیاپین امین 100 میلی گرم
QUETIAPINE AMIN 100MG TAB
1228211751 Quetiapine
129
قرص دی والپروکس امین 500 میلی گرم
DIVALPROEX AMIN 500MG TAB
1228124402 Sodium Valproate
130
کپسول اس امپرازول امین 20 میلی گرم
ESOMEPRAZOLE AMIN 20MG CAP
1228186592 Esomeprazole
131
شربت اکسپکتورانت امین 60 میلی لیتر
EXPECTORANT AMIN 60ML SYRUP
1228052699 Expectorant
132
قرص استامینوفن/کافئین امین 500/65 میلی گرم
ACETAMINOPHEN/CAFEINE AMIN 500/65MG TAB
1228215209 Acetaminophen+Caffeine
133
قرص آملودیپین/والزارتان امین 5/80 میلی گرم
AMLODIPINE/VALSARTAN AMIN 5/80MG TAB
1228197741 Amlodipine+Valsartan
134
قرص آری پیپرازول امین 10 میلی گرم
ARIPIPRAZOLE AMIN 10MG TAB
1228214165 Aripiprazole
135
قرص آری پیپرازول امین 15 میلی گرم
ARIPIPRAZOLE AMIN 15MG TAB
1228214172 Aripiprazole
136
قرص آری پیپرازول امین 5 میلی گرم
ARIPIPRAZOLE AMIN 5MG TAB
1228214158 Aripiprazole
بازگشت به لیست شرکت ها