دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی امین زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص زولپیدم 5 میلی گرم امین
ZOLPIDEM AMIN 5MG TAB
1228085512 Zolpidem Tartrate
2
قرص زولپیدم 10 میلی گرم امین
ZOLPIDEM AMIN 10MG TAB
1228085505 Zolpidem Tartrate
3
کپسول ترانسید 250 میلی گرم
TRANCID 250MG CAP
1228038372 Tranexamic Acid
4
قرص آلاپین 50 میلی گرم
ALLAPAIN 50MG TAB
1228037481 Tramadol Hydrochloride
5
قرص آلاپین 100 میلی گرم
ALLAPAIN 100MG TAB
1228033544 Tramadol Hydrochloride
6
قرص تیکلامین 250 میلی گرم
TICLAMIN 250MG TAB
1228029721 Ticlopidine Hydrochloride
7
قرص زولامین 50 میلی گرم
ZOLAMIN 50MG TAB
1228039874 Sertraline Hydrochloride
8
قرص زولامین 100 میلی گرم
ZOLAMIN 100MG TAB
1228039881 Sertraline Hydrochloride
9
قرص خط دار روپینول 5 میلی گرم
ROPINOL 5MG FC TAB
1228047909 Ropinirole Hydrochloride
10
قرص خط دار روپینول 1 میلی گرم
ROPINOL 1MG FC TAB
1228047893 Ropinirole Hydrochloride
11
قرص ریسیدون 2 میلی گرم
RISIDONE 2MG TAB
1228048807 Risperidone
12
قرص ریسیدون 1 میلی گرم
RISIDONE 1MG TAB
1228048791 Risperidone
13
قرص رانیتیدین امین 300 میلی گرم
RANITIDINE AMIN 300MG TAB
1228146961 Ranitidine
14
قرص رانیتیدین امین 150 میلی گرم
RANITIDINE AMIN 150MG TAB
1228029684 Ranitidine
15
شربت پرومتازین امین 60 میلی لیتر
PROMETHAZINE AMIN 60ML SYRUP
1228044007 Promethazine
16
قرص آمی-فنوباربیتال 60 میلی گرم
AMI-PHENOBARBITAL 60MG TAB
1228047794 Phenobarbital
17
قرص فنوباربیتال امین 100 میلی گرم
PHENOBARBITAL AMIN 100MG TAB
1228044410 Phenobarbital
18
قرص آهسته رهش پنتوکسی فیلین امین 400 میلی گرم
PENTOXIFYLLINE AMIN 400MG SR TAB
1228070280 Pentoxifylline
19
شربت کید کلد 60 میلی لیتر
KIDI COLD 60ML SYRUP
1228054068 Pediatric Gripe
20
کپسول امپرازول امین 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE AMIN 20MG CAP
1228068850 Omeprazole
21
قرص افلوکساسین امین 300 میلی گرم
OFLOXACIN AMIN 300MG TAB
1228099236 Ofloxacin
22
قطره استامینوفن امین 100 میلی گرم/میلی لیتر
ACETAMINOPHEN AMIN 100MG/ML DROP
1228044052 Acetaminophen
23
قطره آمیفن 100 میلی گرم/میلی لیتر
ACETAMINOPHEN AMIN 100MG/ML DROP
1228044052 Acetaminophen
24
شربت استامینوفن امین 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
ACETAMINOPHEN AMIN 120MG/5ML 60ML SYRUP
1228053153 Acetaminophen
25
قرص آسیکلوویر امین 200 میلی گرم
ACICLOVIR AMIN 200MG TAB
1228084423 Aciclovir
26
قرص آسیکلوویر امین 400 میلی گرم
ACICLOVIR AMIN 400MG TAB
1228084430 Aciclovir
27
قرص آسیکلوویر امین 800 میلی گرم
ACICLOVIR AMIN 800MG TAB
1228138225 Aciclovir
28
قرص سوپرا کلد
SUPRACOLD TAB
1228101908 Adult cold
29
قرص سوپراکلد-دی
SUPRACOLD-D TAB
1228146022 Adult cold
30
قرص ادالت کلد امین
ADULT COLD AMIN TAB
1228143878 Adult cold
31
کپسول آمورل 100 میلی گرم
AMMOREL 100MG CAP
1228029691 Amantadine Hydrochloride
32
قرص آمیودارون امین 200 میلی گرم
AMIODARONE AMIN 200MG TAB
1228029677 Amiodarone
33
قرص آملودیپین امین 5 میلی گرم
AMLODIPINE AMIN 5MG TAB
1228042096 Amlodipine Besilate
34
قرص آ اس آ امین 80 میلی گرم
ASA AMIN 80MG EC TAB
1228144905 Aspirin
35
قرص آتورواستاتین-امین 20 میلی گرم
ATORVASTATIN-AMIN 20MG TAB
1228071676 Atorvastatin Calcium
36
قرص آکاربوز امین 100 میلی گرم
ACARBOSE AMIN 100MG TAB
1228104985 Acarbose
37
قرص اکاربوز امین 50 میلی گرم
ACARBOSE AMIN 50MG TAB
1228104978 Acarbose
38
قرص نورتریپتیلین امین 25 میلی گرم
NORTRIPTYLINE AMIN 25MG TAB
1228047749 Nortriptyline Hydrochloride
39
قرص نورتریپتیلین امین 10 میلی گرم
NORTRIPTYLINE AMIN 10MG TAB
1228047732 Nortriptyline Hydrochloride
40
قرص مترونیدازول امین 250 میلی گرم
METRONIDAZOLE AMIN 250MG TAB
1228046728 Metronidazole
41
قرص امی-بتاهیستین 8 میلی گرم
AMI-BETAHISTINE 8MG TAB
1228047756 Betahistine
42
قطره خوراکی متوکلوپرامید امین 4 میلی گرم/میلی لیتر
METOCLOPRAMIDE AMIN 4MG/ML 15ML ORAL DROP
1228035586 Metoclopramide
43
قرص امی-متوکلوپرامید 10 میلی گرم
AMI-METOCLOPRAMIDE 10MG TAB
1228038969 Metoclopramide
44
قرص مگزامین 10 میلی گرم
MEXAMINE 10MG TAB
1228042065 Methoxsalen
45
قرص متوکاربامول امین 500 میلی گرم
METHOCARBAMOL AMIN 500MG TAB
1228053139 Methocarbamol
46
کپسول امی-مفنامیک اسید 250 میلی گرم
AMI-MEFENAMIC 250MG CAP
1228053214 Mefenamic Acid
47
قرص لواستاتین-امین 20 میلی گرم
LOVASTATIN-AMIN 20MG TAB
1228072918 Lovastatin
48
قرص لوپرامید امین 2 میلی گرم
LOPERAMIDE AMIN 2MG TAB
1228042089 Loperamide Hydrochloride
49
کپسول سلبرین 100 میلی گرم
CELEBRIN 100MG CAP
1228045288 Celecoxib
50
شربت ستریزین امین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
CETIRIZINE AMIN 5MG/5ML 60ML SYRUP
1228170461 Cetirizine Hydrochloride
51
قرص سینازین 25 میلی گرم
CINAZIN 25MG TAB
1228037160 Cinnarizine
52
قرص سینازین 75 میلی گرم
CINAZIN 75MG TAB
1228037177 Cinnarizine
53
قرص سیپروفلوکساسین امین 500 میلی گرم
CIPROFLOXACIN AMIN 500MG TAB
1228069307 Ciprofloxacin
54
قرص سیتالوپرام امین 40 میلی گرم
CITALOPRAM AMIN 40MG TAB
1228048784 Citalopram
55
قرص سیتالوپرام امین 20 میلی گرم
CITALOPRAM AMIN 20MG TAB
1228048777 Citalopram
56
قرص کلماستین امین 1 میلی گرم
CLEMASTINE AMIN 1MG TAB
1228047787 Clemastine Fumarate
57
قرص کلیدینیوم-سی امین
CLIDINIUM-C AMIN TAB
1228044021 Clidinium-C
58
قرص کلوزامین 10 میلی گرم
CLOZAMIN 10MG TAB
1228042638 Clobazam
59
قرص آبنیل 75 میلی گرم
ABNYL 75MG TAB
1228029714 Clomipramine Hydrochloride
60
قرص آبنیل 50 میلی گرم
ABNYL 50MG TAB
1228029707 Clomipramine Hydrochloride
61
قرص کلومیپرامین امین 25 میلی گرم
CLOMIPRAMINE AMIN 25MG TAB
1228047763 Clomipramine Hydrochloride
62
قرص کلومیپرامین-امین 10 میلی گرم
CLOMIPRAMINE AMIN 10MG TAB
1228047770 Clomipramine Hydrochloride
63
شربت آمتین 60 میلی لیتر
AMITEN 60ML SYRUP
1228038976 Ketotifen Fumarate
64
قطره خوراکی کتوتیفن امین 1میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر
KETOTIFEN AMIN 1MG/ML 30ML ORAL DROP
1228184727 Ketotifen Fumarate
65
قرص کتوتیفن امین 1 میلی گرم
KETOTIFEN AMIN 1MG TAB
1228042058 Ketotifen Fumarate
66
قرص سیپروهپتادین امین 4 میلی گرم
CYPROHEPTADINE AMIN 4MG TAB
1228042690 Cyproheptadine Hydrochloride
67
قرص ایمی پرامین امین 25 میلی گرم
IMIPRAMINE AMIN 25MG TAB
1228038334 Imipramine
68
قرص ایمی پرامین امین 10 میلی گرم
IMIPRAMINE AMIN 10MG TAB
1228038327 Imipramine
69
قرص بروپین 400 میلی گرم
BROPAIN 400MG TAB
1228069802 Ibuprofen
70
قرص هیدروکسی کلروکین امین 200 میلی گرم
HYDROXYCHLOROQUINE AMIN 200MG TAB
1228042072 Hydroxychloroquine Sulfate
71
کپسول امی-هماتنیک
AMI-HEMATINIC CAP
1228033568 Hematinic
72
شربت گایافنیزین امین 100میلی گرم/5میلی لیتر
GUAIFENESIN AMIN 100MG/5ML 60ML SYRUP
1228053146 Guaifenesin
73
کپسول جم فیبروزیل امین 300 میلی گرم
GEMFIBROZIL AMIN 300MG CAP
1228085833 Gemfibrozil
74
قرص امیدیل 60 میلی گرم
AMIDIL 60MG TAB
1228044106 Diltiazem Hydrochloride
75
کپسول آمیدیل 120 میلی گرم
AMIDIL 120MG SR CAP
1228044939 Diltiazem Hydrochloride
76
شربت دیفن هیدرامین کامپاند امین 60 میلی لیتر
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND AMIN 60ML SYRUP
1228044014 Diphenhydramine Compound
77
شربت امی-دیفن هیدامین
AMI-DIPHENHYDRAMINE SYRUP
1228044564 Diphenhydramine
78
قرص دیفنوکسیلات امین 2.5 میلی گرم
DIPHENOXYLATE AMIN 2.5MG TAB
1228047725 Diphenoxylate Hydrochloride
79
کپسول گاباپنتین امین 100 میلی گرم
GABAPENTIN AMIN 100MG CAP
1228075346 Gabapentin
80
کپسول گاباپنتین امین 300 میلی گرم
GABAPENTIN AMIN 300MG CAP
1228075353 Gabapentin
81
کپسول فلوکونازول امین 50 میلی گرم
FLUCONAZOLE AMIN 50MG CAP
1228143625 Fluconazole
82
کپسول فلوکونازول امین 200 میلی گرم
FLUCONAZOLE AMIN 200MG CAP
1228134524 Fluconazole
83
کپسول فلوکونازول امین 150 میلی گرم
FLUCONAZOLE AMIN 150MG CAP
1228134517 Fluconazole
84
کپسول فلوکونازول امین 100 میلی گرم
FLUCONAZOLE AMIN 100MG CAP
1228143533 Fluconazole
85
قطره خوراکی ویتن
VITEN ORAL DROP
1228035609 Multivitamin
86
شربت امی-مولتی ویتامین
AMI-MULTIVITAMIN SYRUP
1228037153 Multivitamin
87
قرص امی-ویتامین ب کمپلکس
AMI-VITAMIN B COMPLEX TAB
1228042102 Vitamin B Substances
88
قرص گارلت
GARLET Tablet
1228033537 سیر
89
قطره استامینوفن امین 100 میلی گرم/میلی لیتر
AMIPHEN 100MG/ML DROP
1228044052 Acetaminophen
90
قطره آمیفن 100 میلی گرم/میلی لیتر
AMIPHEN 100MG/ML DROP
1228044052 Acetaminophen
91
قرص استامینوفن کدئین امین 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE AMIN (300+10)MG TAB
1228093456 Acetaminophen+Codeine
92
قرص دگزتاکلد
DEXTACOLD TAB
1228177996 Adult cold
93
قرص دکستاکلد-سی
DEXTACOLD-C TAB
1228178009 Adult cold
94
قرص انار
Anar Tablet
1228171390 انار
95
قرص فیتوون 50میلی گرم
Phytoven Tablet 50mg
1228078903 شاه بلوط هندی
بازگشت به لیست شرکت ها