محصولات شرکت داروسازی کاسپین تامین

محصولات شرکت داروسازی کاسپین تامین

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
LIGNODIC 2% AMP [آمپول لیگنودیک 2%] داروسازی کاسپین تامین Lidocaine-Systemic
LIGNODIC 1% AMP [آمپول لیگنودیک 1%] داروسازی کاسپین تامین Lidocaine-Systemic
NANDRODEC 25MG/1ML AMP [آمپول ناندرودک 25 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Nandrolone
BEVICOM AMP [آمپول بویکام] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B Complex
BETASON 4MG/1ML AMP [آمپول بتازون 4 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Betamethasone
LOFEDIC 75MG/3ML AMP [آمپول لوفدیک 75میلی گرم/3میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Diclofenac
GENTADIC 80MG/2ML AMP [آمپول جنتادیک 80میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Gentamicin
GENTADIC 40MG/ML 1ML AMP [آمپول جنتادیک 40میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Gentamicin
GENTADIC 20MG/2ML AMP [آمپول جنتادیک 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Gentamicin
IPACIN 100MG/2ML AMP [آمپول ایپاسین 100 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Amikacin
IPACIN 500MG/2ML AMP [آمپول ایپاسین 500 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Amikacin
TRANEXIP 500MG/5ML AMP [آمپول ترانگزیپ 500 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Tranexamic Acid
TRIFLUZIC 1MG/1ML AMP [آمپول تری فلوزیک 1 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Trifluoperazine
AKINIDIC 5MG/1ML AMP [آمپول آکینیدیک 5 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Biperiden
AMINODIC 250MG/10ML AMP [آمپول آمینودیک 250 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Aminophylline
ROSEMID 20MG/2ML AMP [آمپول رزماید 20 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Furosemide
ZEPADIC 10MG/2ML AMP [آمپول زپادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Diazepam
DICATRO 0.5MG/1ML AMP [آمپول دیکاترو 0.5 میلی گرم/میلی لیتر-آتروپین] داروسازی کاسپین تامین Atropine
ROCAMIX 20MG/1ML AMP [آمپول روکامیکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Piroxicam
IPICLOMIN 20MG/2ML AMP [آمپول ایپی کلومین 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Dicyclomine
DALADIC 300MG/2ML AMP [آمپول دالادیک 300میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Clindamycin
GRANIC 1MG/1ML AMP [آمپول گرانیک 1میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Granisetron
DEXADIC 8MG/2ML AMP [آمپول دگزادیک 8 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Dexamethasone
IPOSTIGMINE 2.5MG/1ML AMP [آمپول ایپوستیگمین 2.5 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Neostigmine
BETASON LA 4MG/1ML AMP [آمپول بتازون ال آ 4میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Betamethasone
CUROPAN 4MG/2ML AMP [آمپول کورپان 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Pancuronium Bromide
HYOCIDIC 20MG AMP [آمپول هیوسیدیک 20 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Hyoscine
RELAXIMOL 1000MG/10ML AMP [آمپول ریلاکسی مول 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Methocarbamol
OXYTIP 5U/1ML AMP [آمپول اکسی تیپ 5 واحد/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Oxytocin
HEPARODIC 10000U/1ML AMP [آمپول هپارودیک 10000واحد/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Heparin
HEPARODIC 5000IU/1ML AMP [آمپول هپارودیک 5000واحد/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Heparin
DOPADIC 200MG/5ML AMP [آمپول دپادیک 200 میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Dopamine
VIKADIC 10MG/1ML AMP [آمپول ویکادیک 10 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Phytonadione
VIBALMIN 100MG/1ML AMP [آمپول ویبالمین 100 میکروگرم] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B12
VIBSIX 100/2ML AMP [آمپول ویبیسیکس 100 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B6
IPOSTIGMIN 0.5MG/1ML AMP [آمپول ایپوستیگمین 0.5 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Neostigmine
DITHRECOL 300000IU AMP [آمپول دیترکول 300000واحد-دی تری کل] داروسازی کاسپین تامین Vitamin D3
LOFEDIC 100MG SUPP [شیاف لوفدیک 100 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Diclofenac
IPANTHEN 5% CREAM [کرم ایپانتن 5%] داروسازی کاسپین تامین Dexpanthenol
INDIC 100MG SUPP [شیاف ایندیک 100 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Indomethacin
INDIC 50MG SUPP [شیاف ایندیک 50 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Indomethacin
METEDIC Topical ointment 30g [پماد موضعی متدیک 30گرم] داروسازی کاسپین تامین Methyl Salicylate
ROCAMIX 0.5% GEL [ژل روکامیکس 0.5%] داروسازی کاسپین تامین Piroxicam
IPOZINC 25% Top Oint [پماد موضعی ایپوزینک 25%] داروسازی کاسپین تامین Zinc Oxide
MENTODIC OINT [پماد منتودیک] داروسازی کاسپین تامین Menthol Salicylate
OXYTIP 10U/1ML AMP [آمپول اکسی تیپ 10 واحد/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Oxytocin
HALODIC 5MG/1ML AMP [آمپول هالودیک 5 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Haloperidol
PROVEDIC 150MG/1ML AMP [آمپول پروودیک 150میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Medroxyprogesterone Acetate
HYDANTIC 250MG/5ML AMP [آمپول هیدانتیک 250 میلی گرم بر 5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Phenytoin
PLADIC 10MG/2ML AMP [آمپول پلادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Metoclopramide
OCTOSTATIN 0.05MG/1ML AMP [آمپول اکتوستاتین 0.05 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Octreotide Acetate
LOFEDIC 50MG SUPP [شیاف لوفدیک 50 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Diclofenac
TRAMADIC 50MG/1ML AMP [آمپول ترامادیک 50 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Tramadol
COTRIM 400/80 MG/5ML AMP [آمپول کوتریم 80/400 میلی گرم بر 5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Co-trimoxazole
IPROID SUPP [شیاف ایپروئید] داروسازی کاسپین تامین Antihemorrhoid
IPROID OINT [پماد ایپروئید] داروسازی کاسپین تامین Antihemorrhoid
SALBODIC 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبودیک 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی] داروسازی کاسپین تامین Salbutamol
HISTADIC 10MG/1ML AMP [آمپول هیستادیک 10 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Chlorpheniramine Maleate
PSEUDOEPHEDRINE CASPIAN 30MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پزدوافدرین کاسپین 60 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Pseudoephedrine
PROMETHAZINE IPDIC 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پرومتازین آی پی دی آی سی 60 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Promethazine
NITRAL 10MG/2ML AMP [آمپول نیترال 10 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Nitroglycerin
NITRAL 5MG/5ML AMP [آمپول نیترال 5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Nitroglycerin
ACNOPAL 0.1% 30G TOPICAL GEL [ژل موضعی آکنوپال 0.1% 30 گرم] داروسازی کاسپین تامین Adapalene
PETHIDINE IPDIC 50MG/1ML AMP [آمپول پتیدین آی پی دی آی سی 50 میلی گرم/ 1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Pethidine
PETHIDINE IPDIC 100 MG/2ML AMP [آمپول پتیدین آی پی دی آی سی 100 میلی گرم/ 2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Pethidine
PAMIDATE 90MG/10ML AMP [آمپول پامیدات 90 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Pamidronate
GRANIC 3MG/3ML AMP [آمپول گرانیک 3میلی گرم/3میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Granisetron
CETIRIZINE IPDIC 60ML SYRUP [شربت ستریزین آی پی دی آی سی 60 میلی لیتر (ستیریزین)] داروسازی کاسپین تامین Cetirizine
ANDRONE 100MG/1ML AMP [آمپول آندرون 100 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Testosterone
ANDRONE 250MG/ML AMP [آمپول آندرون 250 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Testosterone
DICATRO 20MG/2ML AMP [آمپول دیکاترو 20 میلی گرم/2 میلی لیتر-آتروپین] داروسازی کاسپین تامین Atropine
SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE IPDIC 500MG/10ML AMP [آمپول سوکسینیل کولین آی پی دی آی سی 500 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Succinylcholine Chloride
ROSEMID 40MG/4ML AMP [آمپول رزماید 40 میلی گرم/4 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Furosemide
ATRACURIUM CASPIAN 50MG/5ML AMP [آمپول آتراکوریوم کاسپین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Atracurium Besilate
NEUROTAMINE AMP [آمپول نوروتامین] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B1+B6+B12
MUPICA 2% 15GR OINT [پماد موپیکا 2% 15 گرم] داروسازی کاسپین تامین Mupirocin
FENTANYLE IPDIC 50MCG/ML 10ML AMP [آمپول فنتانیل آی پی دی آی سی 50میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Fentanyl
TRIAMCINOLONE IPDIC 40MG/1ML AMP [آمپول تریامسینولون آی پی دی آی سی 40 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Triamcinolone
VIBALMIN 1000MCG/1ML AMP [آمپول ویبالمین 1000میکروگرم] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B12
CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE IPD 1+0.05 % CREAM [کرم کلوتریمازول/بتامتازون آی پی دی 1-0.05%] داروسازی کاسپین تامین Clotrimazole+Betamethasone
DALADIC 600MG/4ML AMP [آمپول دالادیک 600میلی گرم/4میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Clindamycin
CISATRACURIUM IPD 10MG/5ML 5ML AMP [آمپول سیس آتروکوریوم آی پی دی 10 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Atracurium Besilate
METHYLPREDNISOLONE ACETATE IPDIC 40MG/1ML AMP [آمپول متیل پردنیزولون استات آی پی دی سی 40 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Methylprednisolone
HEPARODIC 25000IU/5ML VIAL [ویال هپارودیک 25000 واحد/5میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Heparin
PROMETHAZINE CASPIAN 50MG/2ML AMP [آمپول پرومتازین کاسپین 50میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Promethazine
PROGESTERONE CASPIAN 200MG VAG OR RECT SUPP [شیاف رکتال یا واژینال پروژسترون کاسپین 200 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Progesterone
PROGESTERONE CASPIAN 400MG VAG OR RECT SUPP [شیاف رکتال یا واژینال پروژسترون کاسپین 400 میلی گرم] داروسازی کاسپین تامین Progesterone
VIBSIX 300MG/3ML AMP [آمپول ویبیسیکس 300میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Vitamin B6
IBUPROFEN CASPIAN 800MG/8ML INJ [آمپول ایبوپروفن کاسپین 800میلی گرم/8 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Ibuprofen
IBUPROFEN CASPIAN 400MG/4ML AMP [آمپول ایبوپروفن کاسپین 400میلی گرم/4 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Ibuprofen
ENOXAPARIN CASPIAN 6000 IU/0.6 ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق انوکساپارین کاسپین 6000 واحد/0.6 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Enoxaparin Sodium
DILTIAZEM CASPIAN 2% GEL [ژل دیلتیازم کاسپین 2%] داروسازی کاسپین تامین Diltiazem
WATER FOR INJECTION IPDIC 5ML G-AMP [آمپول آب سترون قابل تزریق آی پی دی آی سی 5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Water For Injection
ZODALEM 5MG/ML Amp [آمپول زودالم 5 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Midazolam
L-CARNITINE CASPIAN 100 MG/1ML 120ML SYRUP [شربت ال کارنیتین کاسپین 100 میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر-لووکارنیتین] داروسازی کاسپین تامین Carnitine
ESMOLOL CASPIAN TAMIN 100 mg/10 ml Vial [ویال اسمولول کاسپین تامین 100 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Esmolol
ONDANSETRON CASPIAN 8 MG/24 ML AMP [آمپول اندانسترون کاسپین 8 میلی گرم/4 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Ondansetron
CASPIRAMER 40 MG/1 ML AMP [آمپول کاسپیرامر 40 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Glatiramer Acetate
VITAMIN C CAPIAN 500 mg/5 ML Amp [آمپول ویتامین سی کاسپین 500 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Vitamin C
CITICOLINE CASPIAN 250 MG/2 ML AMP [آمپول سیتی کولین کاسپین 250 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Citicoline
SODIUM BICARBONATE IPDIC 8.4% 10 ML VIAL [ویال سدیم بیکربنات کاسپین 8.4% 10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Sodium Bicarbonate
ZODALEM 15MG/3ML Amp [آمپول زودالم 15 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Midazolam
ACETAJECT 150MG/ML 6.7ML Amp [آمپول استاجکت 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Acetaminophen
LIDOPRIL TOPICAL 30 G CREAM [کرم موضعی لیدوپریل 30 گرم] داروسازی کاسپین تامین Lidocaine+Prilocaine-Topical
THEOPHYLLINE-G CASPIAN 120 ML Syrup [شربت تئوفیلین جی کاسپین 120 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Theophylline G
ENOXAPARIN CASPIAN 4000 IU/0.4 ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق انوکساپارین کاسپین 4000 واحد/0.4 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Enoxaparin Sodium
SILDENAFIL CASPIAN TOPICAL GEL 1% 15 G [ژل موضعی سیلدنافیل کاسپین 1% 15گرم] داروسازی کاسپین تامین Sildenafil
FAMOTIDINE CASPIAN 10 mg/1mL 2ml Amp [آمپول فاموتیدین کاسپین 20 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Famotidine
KETOROLAC CASPIAN 30 MG/1 ML AMP [آمپول کتورولاک کاسپین 30 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Ketorolac
CASPIRAMER 20 MG/1 ML AMP [آمپول کاسپیرامر 20 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Glatiramer Acetate
VIKADIC 1MG/0.5 ML AMP [آمپول ویکادیک 1 میلی گرم/0.5 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Phytonadione
DEXPANTHENOL CASPIAN 500 MG/2 ML AMP [آمپول دکسپانتنول کاسپین 500 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Dexpanthenol
NALOXONE CASPIAN 0.4 mg/1mL AMP [آمپول نالوکسون کاسپین 0.4 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Naloxone
FENOFEN 10 mg /2 ml IV Amp [آمپول تزریق وریدی فنوفن 10 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Ibuprofen
CYPROHEPTADINE CASPIAN 2 mg/5mL 200 ml Syrup [شربت سیپروهپتادین کاسپین 2 میلی گرم/5 میلی لیتر 200 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Cyproheptadine
CIMETIDINE CASPIAN 200MG/2ML AMP [آمپول سایمتیدین کاسپین 200میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Cimetidine
ONDANSETRON CASPIAN 4 MG/2 ML AMP [آمپول اندانسترون کاسپین 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Ondansetron
Diphenhydramine CASPIAN 50mg/ml Amp [آمپول دیفن هیدرامین کاسپین 50 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Diphenhydramine
SUFENTANIL CASPIAN 50 MCG/10 ML VIAL [ویال سوفنتانیل کاسپین 50 میکروگرم/10 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Sufentanil
Biotin CASPIAN 5 mg/1 ml Amp [آمپول بیوتین کاسپین 5 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی کاسپین تامین Biotin
شرکت داروسازی کاسپین تامین
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت