محصولات شرکت داروسازی جابربن حیان

محصولات شرکت داروسازی جابربن حیان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
PIPERAXILL 2G VIAL [ویال پیپراکسیل 2 گرم] داروسازی جابربن حیان Piperacillin
TRIAMCICORT N N OINT [پماد تریامسیکورت ان ان] داروسازی جابربن حیان Triamcinolone NN
TRIAMCICORT 0.1% OINT [پماد تریامسیکورت 0.1%] داروسازی جابربن حیان Triamcinolone-Topical
NISTAT 100000U/G 15G OINT [پماد نیستات 100000واحد/گرم] داروسازی جابربن حیان Nystatin
NISTAT 100000U VAG TAB [قرص نیستات 100000 واحد] داروسازی جابربن حیان Nystatin
AMOXCILL 500MG CAP [کپسول آموکسیل 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Amoxicillin
ZOXIME 1G VIAL [ویال زوکسیم 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Ceftizoxime
ZOXIME 500MG VIAL [ویال زوکسیم 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ceftizoxime
CEFZOLIX 250MG VIAL [ویال سفزولیکس 250 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefazolin
CEFZOLIX 1G VIAL [ویال سفزولیکس 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Cefazolin
CEFZOLIX 500MG VIAL [ویال سفزولیکس 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefazolin
CEFIXAN 100MG/5ML 100ML FOR SUSP [سوسپانسیون سفیکسان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Cefixime
PEN SODIUM 5000000IU VIAL [ویال پن سدیم 5000000 واحد] داروسازی جابربن حیان Penicillin G Sodium
PEN POTASSIUM 5000000IU VIAL [ویال پن پتاسیم 5000000 واحد] داروسازی جابربن حیان Penicillin G Sodium
PEN POTASSIUM 1000000IU VIAL [ویال پن پتاسیم 1000000 واحد] داروسازی جابربن حیان Penicillin G Sodium
CEFOROXILL 750MG VIAL [ویال سفوروکسیل 750 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefuroxime
CEFOROXILL 1500MG VIAL [ویال سفوروکسیل 1500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefuroxime
VANKO 500MG VIAL [ویال وانکو 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Vancomycin
PEN 800 VIAL [ویال پن 800] داروسازی جابربن حیان Procaine Penicillin G
PEN 400 VIAL [ویال پن 400] داروسازی جابربن حیان Procaine Penicillin G
PEN 6-3-3 VIAL [ویال پن 3-3-6] داروسازی جابربن حیان Penicillin 6-3-3
CEFIXAN 200MG TAB [قرص سفیکسان 200 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefixime
CEFIXAN 400MG TAB [قرص سفیکسان 400 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefixime
CLOXACILL 500MG VIAL [ویال کلوگزاسیل 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cloxacillin
PEN-VK 250MG/5ML SYRUP [شربت پن-وی کا 250 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Penicillin V
PEN V K 500MG TAB [قرص پن وی کا 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Penicillin V
KEPHALEX 125mg/5ML SUSP [سوسپانسیون کفالکس 125 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Cephalexin
KEPHALEX 250MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کفالکس 250 میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Cephalexin
CLOXACILL 250MG VIAL [ویال کلوگزاسیل 250 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cloxacillin
CEFTAZIDE 500MG VIAL [ویال سفتازید 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ceftazidime
CEFTAZIDE 1G VIAL [ویال سفتازید 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Ceftazidime
CEFTAZIDE 2G VIAL [ویال سفتازید 2 گرم] داروسازی جابربن حیان Ceftazidime
CEFTRAX 500MG VIAL [ویال سفتراکس 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ceftriaxone
CEFTRAX 1G VIAL [ویال سفتراکس 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Ceftriaxone
AMOXCILL 250MG/5ML SUSP [سوسپانسیون آموکسیل 250 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Amoxicillin
STREPTOCIN 1G VIAL [ویال استرپتوسین 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Streptomycin
PEN 1200000 VIAL [ویال پن 1200000 واحد] داروسازی جابربن حیان Benzathine Penicillin
KEPHALEX 250MG CAP [کپسول کفالکس 250 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cephalexin
KEPHALEX 500MG CAP [کپسول کفالکس 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cephalexin
AMPIXILL 250MG VIAL [ویال آمپیکسیل 250 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ampicillin
AMPIXILL 500MG VIAL [ویال آمپیکسیل 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ampicillin
AMPIXILL 1G VIAL [ویال آمپیکسیل 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Ampicillin
NISTAT 100000U/ML 12ML FOR SUSP [سوسپانسیون نیستات 100000واحد/میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Nystatin
NISTAT 500000U TAB [قرص نیستات 500000 واحد] داروسازی جابربن حیان Nystatin
PIPRACTAM 2G/250MG VIAL [ویال پیپراکتام 2گرم/250میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Piperacillin+Tazobactam
PIPRACTAM 3G/375MG VIAL [ویال پیپراکتام 3گرم/375 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Piperacillin+Tazobactam
CLOTIZOL 100MG VAG TAB [قرص واژینال کلوتیزول 100 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Clotrimazole
PHENICOL 1G VIAL [ویال فنیکل 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Chloramphenicol
CEPHOTAX 1G VIAL [ویال سفوتاکس 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Cefotaxime
CEPHOTAX 500MG VIAL [ویال سفوتاکس 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefotaxime
CEFEMAX 1G VIAL [ویال سفماکس 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Cefepime
CEFEMAX 2G VIAL [ویال سفی مکس 2 گرم] داروسازی جابربن حیان Cefepime
CEFEMAX 500MG VIAL [ویال سفی ماکس 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefepime
CEFOROXILL 500MG TAB [قرص سفوروکسیل 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefuroxime
AMPIBACTAM 2G/1G VIAL [ویال آمپی باکتام 2+1 گرم] داروسازی جابربن حیان Ampicillin+Sulbactam
AMPIBACTAM 1G/0.5G VIAL [ویال آمپی باکتام 1گرم/0.5گرم] داروسازی جابربن حیان Ampicillin+Sulbactam
MEROPEN 500MG VIAL [ویال مروپن 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Meropenem
MEROPEN 1G VIAL [ویال مروپن 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Meropenem
CEFIXAN 200MG CAP [کپسول سفیکسان 200 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefixime
CEFIXAN 400MG CAP [کپسول سفیکسان 400 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Cefixime
IPRATREX-S INHALER [اسپری ایپراترکس-اس] داروسازی جابربن حیان Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
FLUTIZOX 125MCG/DOSE INHALER [اسپری فلوتیزوکس 125میکروگرم/دوز] داروسازی جابربن حیان Fluticasone
BECLOTROX 50MCG/DOSE 200D SPRAY [اسپری بکلوتروکس 50 میکروگرم/دوز] داروسازی جابربن حیان Beclometasone
SALOZIX 25MCG/DOSE INHALER [اسپری سالوزیکس 25 میکرو گرم بر دوز] داروسازی جابربن حیان Salmeterol
IPRATREX 20mcg/Dose INHALER [اسپری ایپراترکس 20میکروگرم/دوز] داروسازی جابربن حیان Ipratropium Bromide
CEFIXAN 100MG/5ML 50ML FOR SUSP [سوسپانسیون سفیکسان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Cefixime
MAXINAM 500/500MG VIAL [ویال ماکسی نام 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Imipenem+Cilastatin
IMIPENEM+CILASTATIN JABER (250+250)MG VIAL [ویال ایمی پنم+سیلاستاتین جابر 250+250 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Imipenem+Cilastatin
SALBUTREX 100MCG/DOSE 200DOSE INHALER [اسپری سالبوترکس 200 دوز] داروسازی جابربن حیان Salbutamol
BECLOMETHASONE JABER 50MCG/DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی بکلومتازون جابر 50 میکروگرم/دوز] داروسازی جابربن حیان Beclometasone
DEFEROXAMINE J.H 500MG VIAL [ویال دفروکسامین جی.اچ 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Deferoxamine
RINOMEXAN 2% 13ML NASAL SPRAY [اسپری بینی رینومکسان 2% 13 میلی لیتر - کرومولین] داروسازی جابربن حیان Cromolyn Sodium
FLUNIX 50MCG/DOSE 120DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی فلونیکس 50میکروگرم/دوز 120دوز] داروسازی جابربن حیان Fluticasone
CO-AMOXICLAV JABER 457MG/5ML POW SUSP [سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 457میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Amoxicillin+Clavulanic acid
CO-AMOXICLAV JABER 228MG/5ML POW SUSP [سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 228میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Amoxicillin+Clavulanic acid
CO-AMOXICLAV JABER 312MG/5ML POW SUSP [سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 312میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Amoxicillin+Clavulanic acid
CO-AMOXICLAV JABER 156MG/5ML POW SUSP [سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 156میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Amoxicillin+Clavulanic acid
CEFTRAX 2G VIAL [ویال سفتراکس 2 گرم] داروسازی جابربن حیان Ceftriaxone
DESMONIX 0.1MG/ML NASAL SPRAY [اسپری بینی دزمونیکس 0.1میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Desmopressin
OXYNIX 0.1% 15ML NASAL SPRAY [اسپری بینی اکسی نیکس 0.1% 15 میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Oxymetazoline
OXYNIX 0.05% 15ML NASAL SPRAY [اسپری بینی اکسی نیکس 0.05% 15 میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Oxymetazoline
CALTONIX 200 IU/DOS NASAL SPRAY [اسپری بینی کلتونیکس 200واحد/دوز] داروسازی جابربن حیان Calcitonin
CALTONIX 100 IU/DOS NASAL SPRAY [اسپری بینی کلتونیکس 100واحد/دوز] داروسازی جابربن حیان Calcitonin
HYDROCORTISONE(AS SODIUM SUCCINATE) JABER 100MG V [ویال هیدروکوتیزون جابر 100 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Hydrocortisone-Systemic
PIPRACTAM 4G/500MG VIAL [ویال پیپراکتام 4گرم/500رمیلی گرم] داروسازی جابربن حیان Piperacillin+Tazobactam
MOMENIX 0.05% NASAL SPRAY [اسپری بینی مومنیکس 0.05%] داروسازی جابربن حیان Mometasone
FLUTIZOX 50MCG/DOSE SPRAY INHALER [اسپری استنشاقی فلوتیزوکس 50میکروگرم/دوز] داروسازی جابربن حیان Fluticasone
FLUSALMEX 25/50MIC INHALER [اسپری فلوسالمکس 25/50 میکروگرم] داروسازی جابربن حیان Salmeterol+Fluticasone
FLUSALMEX 25/125MIC INHALER [اسپری فلوسالمکس 25/125 میکروگرم] داروسازی جابربن حیان Salmeterol+Fluticasone
GELOPAIN 200MG CAP [کپسول ژلوپین 200 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ibuprofen
GELOPAIN 400MG CAP [کپسول ژلوپین 400 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ibuprofen
FLUSALMEX 25/250MIC INHALER [اسپری فلوسالمکس 25/250 میکروگرم] داروسازی جابربن حیان Salmeterol+Fluticasone
FLUTIZOX 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY [اسپری فلوتیزوکس 250میکروگرم/دوز 120دوز] داروسازی جابربن حیان Fluticasone
BECLOTROX 250MCG/DOSE 200D SPRAY [اسپری بکلوتروکس 250 میکروگرم/دوز] داروسازی جابربن حیان Beclometasone
VANKO 1G VIAL [ویال وانکو 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Vancomycin
NORMONIX 0.65% NASAL SPRAY [اسپری بینی نورمونیکس 0.65%] داروسازی جابربن حیان Sodium Chloride-Nasal
Calcipotriol-Jaber 50 mcg/g TOP OIN [پماد موضعی کلسیپوتریول-جابر 50 میکروگرم/گرم] داروسازی جابربن حیان Calcipotriol
FOMOTIZOX 4.5MCG INHALER [پودر استنشاقی فوموتیزوکس 4.5 میکروگرم] داروسازی جابربن حیان Formoterol
BECLOTROX 100MCG/DOSE SPRAY [اسپری بکلوتروکس 100 میکروگرم/دوز] داروسازی جابربن حیان Beclometasone
BUDOFORMEX 160/4.5MCG INHALER [اسپری بودوفورمکس 160/4.5 میکروگرم] داروسازی جابربن حیان Budesonide+Formoterol
BUDOFORMEX 80/4.5MCG INHALER [اسپری بودوفورمکس 80/4.5 میکروگرم] داروسازی جابربن حیان Budesonide+Formoterol
BUDENIX 64MCG/DOSE 120DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی بودنیکس 64 میکرو گرم/دوز 120 دوز] داروسازی جابربن حیان Budesonide
FOMOTIZOX 12MCG/DOSE 100DOSE INHALER [اسپری فوموتیزوکس 12 میکروگرم/دوز 100 دوز] داروسازی جابربن حیان Formoterol
BUDESONIDE JABER 100MCG/DOSE 200DOSE INHALER [اسپری بودسوناید جابر 100 میکروگرم/دوز 200 دوز] داروسازی جابربن حیان Budesonide
BUDESONIDE JABER 200MCG/DOSE 200DOSE INHALER [اسپری بودسوناید جابر 200 میکروگرم/دوز 200 دوز] داروسازی جابربن حیان Budesonide
SKIN PROTECTANT 15G TOP OINT [پماد موضعی اسکین پروتکتان 15 گرم] داروسازی جابربن حیان Menthol+Zinc Oxide+Calamine
EPHONIX 0.25% 15ML NASAL SPRAY [اسپری بینی افونیکس 0.25% 15 میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Phenylephrine
EPHONIX 0.5% 15ML NASAL SPRAY [اسپری بینی افونیکس 0.5% 15 میلی لیتر] داروسازی جابربن حیان Phenylephrine
SIMOTEX 125MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم سیموتکس 125 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Dimeticone
ACICLOVIR JABER 250MG VIAL [ویال آسیکلوویر جابر 250 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Aciclovir
ACICLOVIR JABER 500MG VIAL [ویال آسیکلوویر جابر 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Aciclovir
PANTOPRAZOLE JABER 40MG FOR INJECTION [پودر قابل تزریق پنتوپرازول جابر 40 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Pantoprazole
PHR 160 Inhaler Spray [اسپری تنفسی پی اچ آر 160] داروسازی جابربن حیان Herbal Combination For Covid-19
Methlprednisolone Jaber 500 MG Injection,Powder [پودر قابل تزریق متیل پردنیزولون جابر 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Methylprednisolone
PUDIZOLINE 40MG CAP [کپسول پودیزولین 40 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Esomeprazole
LINEZOLIDE JABER 400MG TAB [قرص لینزولید جابر 400 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Linezolid
DEPROMOVE 250MG TAB [قرص دپروموو 250 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Sodium Valproate
TRIPTORELIN JABER 3.75 MG POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق تریپتورلین جابر 3.75 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Triptorelin
Lactozinc Demex Capsule [کپسول لاکتوزینک درمکس] داروسازی جابربن حیان Zinc supplement
DEPROMOVE 500MG TAB [قرص دپروموو 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Sodium Valproate
SITAGLIPTIN JABER 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین جابر 50 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Sitagliptin
IPRATROPIUM BROMIDE Jaber 21 mcg/Paff NASAL SPRAY [اسپری بینی ایپراتروپیوم بروماید جابر 21 میکروگرم/پاف] داروسازی جابربن حیان Ipratropium Bromide
ALZANEX 10MG TAB [قرص آلزانکس 10 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Memantine
ACETAMINOPHEN JABER 500MG SOFT GEL CAP [سافت ژل استامینوفن جابر 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Acetaminophen
RIVAROXABAN JABER 15 MG Tablet [قرص ریواروکسابان جابر 15 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Rivaroxaban
SITAGLIPTIN JABER 25 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین جابر 25 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Sitagliptin
RIVAROXABAN JABER 20 MG Tablet [قرص ریواروکسابان جابر 20 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Rivaroxaban
VABER 160 mg Tablet [قرص وابر 160 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Valsartan
TEICOPLANIN JABER 400MG VIAL [ویال تیکوپلانین جابر 400 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Teicoplanin
RIVAROXABAN JABER 10 MG Tablet [قرص ریواروکسابان جابر 10 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Rivaroxaban
SIMOTEX 180MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم سایموتکس 180 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Dimeticone
FEBUXOSTAT JABER 120 MG Tablet [قرص فبوکسوستات جابر 120 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Febuxostat
JABTIN 5 mg Tablet [قرص جابتین 5 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Linagliptin
EMPAGLIFLOZIN JABER 25 mg Tablet [قرص امپاگلیفلوزین جابر 25 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Empagliflozin
GEMIFLOXACIN Jaber 320 MG Tablet [قرص جمی فلوکساسین جابر 320 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Gemifloxacin
COLOVERINE 200MG ER CAP [کپسول کولوورین 200 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Mebeverine
EMPAGLIFLOZIN JABER 10 mg Tablet [قرص امپاگلیفلوزین جابر 10 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Empagliflozin
FEBUXOSTAT JABER 40 MG Tablet [قرص فبوکسوستات جابر 40 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Febuxostat
ONDANSETRON Jaber 8 mg Tablet [قرص اندانسترون جابر 8 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ondansetron
COLOVERINE 135MG TAB [قرص کولوورین 135 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Mebeverine
COLY-MATE 4500000 IU Powder For Injection [پودر برای تزریق کولیمیت 4500000 واحد] داروسازی جابربن حیان Colistin
IPRATROPIUM BROMIDE Jaber 42mcg/Paff NASAL SPRAY [اسپری بینی ایپراتروپیوم بروماید جابر 42 میکروگرم/پاف] داروسازی جابربن حیان Ipratropium Bromide
AMPHOTRICIN B JABER 50MG POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق آمفوتریسین بی جابر 50 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Amphotericin B
SITAGLIPTIN JABER 100 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین جابر 100 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Sitagliptin
Methlprednisolone Jaber 250 MG Injection,Powder [پودر قابل تزریق متیل پردنیزولون جابر 250 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Methylprednisolone
THIOPENTAL JABER 1G POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق تیوپنتال جابر 1 گرم] داروسازی جابربن حیان Thiopental Sodium
FEXOFEN 120MG TAB [قرص فکسوفن 120 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Fexofenadine
VABER 80 mg Tablet [قرص وابر 80 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Valsartan
LINEZOLIDE JABER 600MG TAB [قرص لینزولید جابر 600 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Linezolid
ESCITALOPRAM JABER 10 MG Tablet [قرص اس سیتالوپرام جابر 10 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Escitalopram
Vitamin E 400 IU JABER Softgel [سافت ژل ویتامین ایی 400 جابر] داروسازی جابربن حیان Vitamin E
TEICOPLANIN JABER 200MG VIAL [ویال تیکوپلانین جابر 200 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Teicoplanin
ONDANSETRON Jaber 4 mg Tablet [قرص اندانسترون جابر 4 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ondansetron
ESCITALOPRAM JABER 5 MG Tablet [قرص اس سیتالوپرام جابر 5 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Escitalopram
SERTRALINE JABER 50 mg Tablet [قرص سرترالین جابر 50 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Sertraline
URODEX 1MG TAB [قرص یورودکس 1 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Tolterodine
TICAGRELOR JABER 90 mg Tablet [قرص تیکاگرلور جابر 90 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ticagrelor
SITAGLIPTIN/METFORMIN JABER 50/500 mg Tablet [قرص سیتاگلیپتین/متفورمین جابر 50/500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Sitagliptin+Metformin
ESCITALOPRAM JABER 20 MG Tablet [قرص اس سیتالوپرام جابر 20 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Escitalopram
Eczotin Dermex Capsule [کپسول اگزوتین درمکس] داروسازی جابربن حیان Collagen
URODEX 2MG TAB [قرص یورودکس 2میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Tolterodine
THIOPENTAL JABER 500MG POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق تیوپنتال جابر 500 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Thiopental Sodium
COLY-MATE 1000000 IU Powder For Injection [پودر برای تزریق کولیمیت 1000000 واحد] داروسازی جابربن حیان Colistin
PUDIZOLINE 20MG CAP [کپسول پودیزولین 20 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Esomeprazole
SERTRALINE JABER 100 mg Tablet [قرص سرترالین جابر 100 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Sertraline
OLOPATADINE JABER 0.6% NASAL SPRAY-PATANIX [اسپری بینی اولاپاتادین جابر 0.6%-پاتانیکس] داروسازی جابربن حیان Olopatadine
TICAGRELOR JABER 60 mg Tablet [قرص تیکاگرلور جابر 60 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Ticagrelor
COLY-MATE 2000000 IU Powder For Injection [پودر برای تزریق کولیمیت 2000000 واحد ] داروسازی جابربن حیان Colistin
ALZANEX 5MG TAB [قرص آلزانکس 5 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Memantine
FEXOFEN 180MG TAB [قرص فکسوفن 180 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Fexofenadine
FEBUXOSTAT JABER 80 MG Tablet [قرص فبوکسوستات جابر 80 میلی گرم] داروسازی جابربن حیان Febuxostat
شرکت داروسازی جابربن حیان
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت