محصولات شرکت داروسازی دانا

محصولات شرکت داروسازی دانا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
B-COMPLEX DANA 60 Softgel [کپسول نرم ب-کمپلکس دانا 60 عددي] داروسازی دانا Vitamin B Complex
CLA Softgel [کپسول نرم کونژگیتد لینولئیک اسید] داروسازی دانا Linoleic Acid
COD LIVER OIL DANA Softgel [کپسول نرم روغن کبد ماهی دانا] داروسازی دانا Omega-3 Triglycerides
CONJUGATED LINOLEIC ACID DANA 1000MG Softgel [سافت ژل کونژوگيتد لينولئيک اسيد دانا 1000م گ] داروسازی دانا Linoleic Acid
Gelax 1000 Softgel [سافت ژل ژلاکس] داروسازی دانا Ricinus communis
Walnugel 500mg Softgel [سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم] داروسازی دانا Juglans regia
Prosta Pharma Syrup [شربت پروستافارما] داروسازی دانا Cucurbita pepo
Primogel 1000mg Softgel [سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم] داروسازی دانا Oenothera biennis
ALERAGEL 10MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم آلراژل 10 میلی گرم] داروسازی دانا Cetirizine
AMPIVIL 500MG VIAL [ویال آمپیویل 500 میلی گرم] داروسازی دانا Ampicillin
AMPIVIL 250MG VIAL [ویال آمپی ویل 250 میلی گرم] داروسازی دانا Ampicillin
AMPICILLIN DANA 1G VIAL [ویال آمپی سیلین دانا 1 گرم] داروسازی دانا Ampicillin
CEFAZOLIN ZAK 250MG VIAL [ویال سفازولین زاک 250 میلی گرم] داروسازی دانا Cefazolin
CEFAZOLIN ZAK 500MG VIAL [ویال سفازولین زک 500 میلی گرم] داروسازی دانا Cefazolin
CEFAZOLIN ZAK 1G VIAL [ویال سفازولین زاک 1 گرم] داروسازی دانا Cefazolin
CEFOTAXIME DANA 500MG VIAL [ویال سفوتاکسیم دانا 500 میلی گرم] داروسازی دانا Cefotaxime
ZACZIDIM 500MG VIAL [ویال زاک زیدیم 500 میلی گرم] داروسازی دانا Ceftazidime
ZAKZIDIM 1G VIAL [ویال زاک زیدیم 1 گرم] داروسازی دانا Ceftazidime
ZACZIDIM 2G VIAL [ویال زاک زیدیم 2 گرم] داروسازی دانا Ceftazidime
CEFTIZOXIME DANA 500MG VIAL [ویال سفتی زوکسیم دانا 500 میلی گرم] داروسازی دانا Ceftizoxime
CEFTIZOXIME DANA 1G VIAL [ویال سفتیزوکسیم دانا 1 گرم] داروسازی دانا Ceftizoxime
CEFTRIANA 250MG VIAL [ویال سفتریانا 250 میلی گرم] داروسازی دانا Ceftriaxone
CEFTRIANA 500MG VIAL [ویال سفتریانا 500 میلی گرم] داروسازی دانا Ceftriaxone
CEFTRIANA 1G VIAL [ویال سفتریانا 1 گرم] داروسازی دانا Ceftriaxone
CLOXACILLIN DANA 250MG VIAL [ویال کلوگزاسیلین دانا 250 میلی گرم] داروسازی دانا Cloxacillin
CLOXACILLIN DANA 500MG VIAL [ویال کلوگزاسیلین دانا 500 میلی گرم] داروسازی دانا Cloxacillin
TRI-PEN 6-3-3 VIAL [ویال تری-پن 3-3-6] داروسازی دانا Penicillin 6-3-3
BENZA-PEN 1200000IU VIAL [ویال بنزا-پن 1200000 واحد] داروسازی دانا Benzathine Penicillin
PROCA-PEN 800000IU VIAL [ویال پروکا-پن 800000 واحد] داروسازی دانا Procaine Penicillin G
VANCOMAX 500MG VIAL [ویال ونکومکس 500 میلی گرم - ونکوماکس] داروسازی دانا Vancomycin
AMORAX 500MG CAP [کپسول آموراکس 500 میلی گرم] داروسازی دانا Amoxicillin
CEFAL-X 500MG CAP [کپسول سفال-اکس 500 میلی گرم] داروسازی دانا Cephalexin
AMPIRAL 500MG CAP [کپسول آمپیرال 500 میلی گرم] داروسازی دانا Ampicillin
AMORAX 250MG CAP [کپسول آموراکس 250 میلی گرم] داروسازی دانا Amoxicillin
GELOFEN 400MG PEARL [پرل ژلوفن 400 میلی گرم] داروسازی دانا Ibuprofen
AMPISUL 2G/1G VIAL [ویال آمپی سول 2+1 گرم] داروسازی دانا Ampicillin+Sulbactam
Shark Cartilage CM CAVA PHARMA Cap [کپسول شارک کارتیلاژ سی ام کاوا فارما] داروسازی دانا Shark Cartilage
CLAMOX 500/125MG TAB [قرص کلاموکس 125/500 میلی گرم] داروسازی دانا Amoxicillin+Clavulanic acid
Clamox 625 MG F.C TAB [قرص خط دار کلاموکس 625 میلی گرم] داروسازی دانا Amoxicillin+Clavulanic acid
AMPISUL 1G/0.5G VIAL [ویال آمپی سول 1+0.5 گرم] داروسازی دانا Ampicillin+Sulbactam
PIPRATAZ 2G/250MG VIAL [ویال پیپراتاز 2گرم/250میلی گرم] داروسازی دانا Piperacillin+Tazobactam
PIPRATAZ 3G/375MG VIAL [ویال پیپراتاز 3گرم/375میلی گرم] داروسازی دانا Piperacillin+Tazobactam
GELOFEN 200MG PEARL [پرل ژلوفن 200 میلی گرم] داروسازی دانا Ibuprofen
CLAMOX 312 SUSP [سوسپانسیون کلاموکس 312] داروسازی دانا Amoxicillin+Clavulanic acid
AMORAX 250MG/5ML POW SUSP [سوسپانسیون آمواکس 250 میلی گرم] داروسازی دانا Amoxicillin
PIPRATAZ 4G/500MG VIAL [ویال پیپراتاز 4گرم/500میلی گرم] داروسازی دانا Piperacillin+Tazobactam
ZAXIME 200MG CAP [کپسول زاکسیم 200 میلی گرم] داروسازی دانا Cefixime
ZAXIME 400MG CAP [کپسول زاکسیم 400 میلی گرم] داروسازی دانا Cefixime
ZAXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP [سوسپانسیون زاکسیم 100میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر] داروسازی دانا Cefixime
ZAXIME 200MG TAB [قرص زاکسیم 200 میلی گرم] داروسازی دانا Cefixime
ZAXIME 400MG TAB [قرص زاکسیم 400 میلی گرم] داروسازی دانا Cefixime
CEPHAL-X 250MG/5ML SUSP [سوسپانسیون سفال-ایکس 250میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی دانا Cephalexin
CEPIMAX 2G VIAL [ویال سپی ماکس 2 گرم] داروسازی دانا Cefepime
PROCA-PEN 400000 IU VIAL [ویال پروکا-پن 400000 واحد] داروسازی دانا Procaine Penicillin G
CEPIMAX 1G VIAL [ویال سپی ماکس 1 گرم] داروسازی دانا Cefepime
CEPIMAX 500MG VIAL [ویال سپی ماکس 500 میلی گرم] داروسازی دانا Cefepime
MEROXAN 1G VIAL [ویال مروکسان 1 گرم] داروسازی دانا Meropenem
MEROXAN 500MG VIAL [ویال مروکسان 500 میلی گرم] داروسازی دانا Meropenem
GELOTID 150MG SOFT CAP [کپسول نرم ژلوتید 150 میلی گرم] داروسازی دانا Ranitidine
CILAVIL (750+750)MG VIAL [ویال سیلاویل 750+750 میلی گرم] داروسازی دانا Imipenem+Cilastatin
CILAVIL (500+500)MG VIAL [ویال سیلاویل 500+500 میلی گرم] داروسازی دانا Imipenem+Cilastatin
CILAVIL (250+250)MG VIAL [ویال سیلاویل 250+250 میلی گرم] داروسازی دانا Imipenem+Cilastatin
D-VIGEL 50000IU CAP [کپسول د-ویژل 50000 واحد د ویژل] داروسازی دانا Vitamin D3
A-VIGEL 25000IU PEARL [پرل آ-ویژل 25000 واحد] داروسازی دانا Vitamin A
A-VIGEL 50000IU PEARL [پرل آ-ویژل 50000 واحد] داروسازی دانا Vitamin A
NIFI-GEL 10MG PEARL [پرل نیفی-ژل 10 میلی گرم] داروسازی دانا Nifedipine
ACETAGEL 500MG CAP(SOFT GEL) [کپسول نرم استاژل 500 میلی گرم] داروسازی دانا Acetaminophen
ACETAGEL 325MG CAP(SOFT GEL) [کپسول نرم استاژل 325 میلی گرم] داروسازی دانا Acetaminophen
COLD-GEL CAP(SOFT GEL) [کپسول نرم کلد-ژل] داروسازی دانا Adult cold
ZAXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP [سوسپانسیون زاکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی دانا Cefixime
NITROGEL 0.4MG SL PEARL [پرل زیرزبانی نیتروژل 0.4 میلی گرم] داروسازی دانا Nitroglycerin
PENICILLIN G POTASSIUM DANA 5000000 U VIAL [ویال پنی سیلین جی پتاسیم دانا 5000000 واحد] داروسازی دانا Penicillin G Sodium
AMORAX 125MG/5ML 100ML POW SUSP [سوسپانسیون آموراکس 125MG/5ML] داروسازی دانا Amoxicillin
CEFAL-X 125MG/5ML 100ML SUSP [سوسپانسیون سفال-ایکس 125 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی دانا Cephalexin
SEUDOGEL 30MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم سودوژل 30 میلی گرم] داروسازی دانا Pseudoephedrine
Proxagel 200MG SOFTGEL CAP [کپسول نرم پروکساژل 200 میلی گرم] داروسازی دانا Naproxen
CEFTRIANA 2G VIAL [ویال سفتریانا 2 گرم] داروسازی دانا Ceftriaxone
GELOCOUGH 15MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم ژلوکاف 15 میلی گرم] داروسازی دانا Dextromethorphan
DH-GEL 25MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم دی اچ-ژل 25 میلی گرم] داروسازی دانا Diphenhydramine
HISTAGEL SOFT GEL CAP [کپسول نرم هیستاژل] داروسازی دانا Antihistamine Decongestant
GELOPRAMID 10MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم ژلوپرامید 10 میلی گرم] داروسازی دانا Metoclopramide
ACETAMINOPHEN CODEINE DANA 300/10MG SOFT GEL CAP [کپسول ژلاتین استامینوفن کدئین دانا 310میلی گرم] داروسازی دانا Acetaminophen+Codeine
AMPIRAL 250MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آمپیرال 250میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی دانا Ampicillin
AMORAX 400MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آموراکس 400میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی دانا Amoxicillin
AMORAX 200MG/5ML POWDER FOR SUSP [سوسپانسیون آموراکس 200میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی دانا Amoxicillin
GELOFEN-SINUS SOFT GEL CAP [کپسول سافت ژل ژلوفن-سینوس] داروسازی دانا Ibuprofen+Phenylephrine
Loratagel 10MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم لوراتاژل 10 میلی گرم] داروسازی دانا Loratadine
Flatugel 125MG soft gel Cap [کپسول نرم فلاتوژل 125 میلی گرم] داروسازی دانا Dimeticone
Flatugel 180 MG soft gel [کپسول نرم فلاتوژل 180 میلی گرم] داروسازی دانا Dimeticone
GELOFEN COMPOUND SOFT GEL CAP [کپسول سافت ژل ژلوفن کامپاند] داروسازی دانا Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
MUCOFENESIN 100MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم موکوفنزین 100 میلی گرم] داروسازی دانا Guaifenesin
MUCOFENESIN 200MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم موکوفنزین 200 میلی گرم] داروسازی دانا Guaifenesin
E-Vigel (E Vigel) 200MG Softgel [سافت ژل ایویژل 200 میلی گرم] داروسازی دانا Vitamin E
Co Q10 DANA 100 MG Softgel [سافت ژل کوکیوتن دانا 100 میلی گرم] داروسازی دانا Coenzyme Q10
Omega vision D3 Softgel [سافت ژل امگا ویژن د3] داروسازی دانا Omega-3 Triglycerides
CALCITRIOL Dana 0.25MCG Softgel [سافت ژل کلسی تریول دانا 0.25 میکروگرم] داروسازی دانا Calcitriol
CLAMOX 228MG/5ML FOR SUSP [سوسپانسیون کلاموکس 228میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی دانا Amoxicillin+Clavulanic acid
CLAMOX 375MG TAB [قرص کلاموکس 375 میلی گرم] داروسازی دانا Amoxicillin+Clavulanic acid
Omega 3-6-9 Dana Softgel [سافت ژل امگا 3-6-9 دانا] داروسازی دانا Omega 369
WATER FOR INJECTION DANA 5ML P-AMP [آمپول آب سترون قابل تزریق دانا 5 میلی لیتر] داروسازی دانا WATER FOR INJECTION
STREPTOMYCIN DANA 1G VIAL [ویال استرپتومایسین دانا 1 گرم] داروسازی دانا Streptomycin
CLAMOX 156 MG POW FOR SUSP [سوسپانسیسون کلاموکس 156 میلی گرم] داروسازی دانا Amoxicillin+Clavulanic acid
Vitamin E Tradepharma 400 IU Softgel [ویتامین ایی تریدفارما 400 واحد] داروسازی دانا Vitamin E
CEFALEXIN COSAR 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP [سوسپانسیون سفالکسین کوثر 250 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی دانا Cephalexin
CLAMOX 457MG/5ML FOR SUSP [سوسپانسیون کلاموکس 457میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی دانا Amoxicillin+Clavulanic acid
Daana Osteogel Softgel [سافت ژل دانا استئوژل] داروسازی دانا Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
E-Vigel 400mg Softgel [سافت ژل ای ویژل 400 میلی گرم] داروسازی دانا Vitamin E
E-Vigel 100mg Softgel [سافت ژل ای ویژل 100 میلی گرم] داروسازی دانا Vitamin E
VANCOMAX 1G VIAL [ویال ونکومکس 1 گرم - ونکوماکس] داروسازی دانا Vancomycin
شرکت داروسازی دانا
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب