محصولات شرکت داروسازی روز دارو

محصولات شرکت داروسازی روز دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Mucilax Sachet [ساشه موسیلاکس] داروسازی روز دارو Plantago ovata Foesk
Rouz-psyllium Husk Sachet [ساشه روز-پسیلیوم هوسک] داروسازی روز دارو Plantago ovata Foesk
Rouz-psyllium Seed Granule [گرانول روز-پسیلیوم سید] داروسازی روز دارو Plantago ovata Foesk
ATORVASTATIN RUZDAROU 40MG TAB [قرص آتورواستاتین روزدارو 40 میلی گرم] داروسازی روز دارو Atorvastatin
ATORVASTATIN RUZ 20MG TAB [قرص آتورواستاتین روز 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Atorvastatin
RUZ-RANITIDINE 150MG TAB [قرص روز-رانیتیدین 150 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ranitidine
AMLODIPINE RUZDAROU 5MG TAB [قرص آملودیپین روزدارو 5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Amlodipine
RUZ-MEFENAMIC ACID 250MG CAP [کپسول روز-مفنامیک اسید 250 میلی گرم] داروسازی روز دارو Mefenamic Acid
ATORVASTATIN ROUZDAROU 10MG TAB [قرص آتورواستاتین روزدارو 10 میلی گرم] داروسازی روز دارو Atorvastatin
LAMOTRIGINE RUZDAROU 25MG TAB [قرص لاموتریژین روزدارو 25 میلی گرم] داروسازی روز دارو Lamotrigine
LAMOTRIGINE RUZDAROU 100MG TAB [قرص لاموتریژن روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Lamotrigine
LAMOTRIGINE RUZ 50MG TAB [قرص لاموتریژین روز 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Lamotrigine
ENALAPRIL RUZDAROU 20MG TAB [قرص انالاپریل روزدارو 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Enalapril
CARBAMAZEPINE RUZDAROU 200MG TAB [قرص کاربامازپین روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Carbamazepine
NORTRIPTYLINE RUZDAROU 10MG TAB [قرص نورتریپتیلن روزدارو 10 میلی گرم] داروسازی روز دارو Nortriptyline
NORTRIPTYLINE RUZDAROU 25MG TAB [قرص نورتریپتیلن روزدارو 25 میلی گرم] داروسازی روز دارو Nortriptyline
ACETAMINOPHEN RUZDAROU 325MG TAB [قرص استامینوفن روزدارو 325 میلی گرم] داروسازی روز دارو Acetaminophen
CO TRIMOXAZOLE RUZDAROU 100/20MG TAB [قرص کوتریموکسازول روزدارو 20/100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Co-trimoxazole
RISPERIDONE RUZDAROU 2MG TAB [قرص ریسپریدول روزدارو 2 میلی گرم] داروسازی روز دارو Risperidone
SILDENAFIL RUZDAROU 50MG TAB [قرص سیلدینافیل روزدارو 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Sildenafil
ACICLOVIR RUZDAROU 200MG TAB [قرص آسیکلوویر روزدارو 200میلی گرم] داروسازی روز دارو Aciclovir
ACICLOVIR RUZDAROU 400MG TAB [قرص آسیکلوویر روزدارو 400 میلی گرم] داروسازی روز دارو Aciclovir
RUZAPHEN 500MG TAB [قرص روزافن 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Acetaminophen
OFLOXACIN RUZ 200MG TAB [قرص افلوکساسین روز 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ofloxacin
RUZ-OFLOXACIN 300MG TAB [قرص روز-افلوکساسین 300 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ofloxacin
CELECOXIB RUZ 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب روز 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Celecoxib
GEMFIBROZIL RUZDAROU 300MG CAP [کپسول جمفیبروزیل روزدارو 300 میلی گرم] داروسازی روز دارو Gemfibrozil
SERTRALINE RUZ 50MG TABLET [قرص سرترالین روز 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Sertraline
CO TRIMOXAZOLE 400/80 RUZDAROU TAB [قرص کوتریموکسازول روزدارو 80/400] داروسازی روز دارو Co-trimoxazole
RUZ-PROPRANOLOL 80MG TAB [قرص روز-پروپرانولول 80 میلی گرم] داروسازی روز دارو Propranolol
PROPRANOLOL RUZDAROU 10MG TAB [قرص پروپرانولول روز دارو 10 میلی گرم] داروسازی روز دارو Propranolol
ACETAMINOPHEN CODEINE RUZDAROU (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین روزدارو 310میلی گرم] داروسازی روز دارو Acetaminophen+Codeine
PROPRANOLOL RUZDAROU 40MG TAB [قرص پروپرانولول روز دارو 40 میلی گرم] داروسازی روز دارو Propranolol
DICLOFENAC RUZDAROU 25MG TAB [قرص دیکلوفناک روزدارو 25 میلی گرم] داروسازی روز دارو Diclofenac
CIPROFLOXACIN RUZDAROU 250MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 250 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ciprofloxacin
FOLIC ACID RUZDAROU 1MG TAB [قرص فولیک اسید روزدارو 1 میلی گرم] داروسازی روز دارو Folic Acid
FOLIC ACID RUZDAROU 5MG TAB [اسید فولیک روزدارو 5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Folic Acid
OMEPRAZOLE RUZDAROU 20MG CAP [کپسول امپرازول روزدارو 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Omeprazole
CIPROFLOXACIN RUZDAROU 500MG TAB [قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ciprofloxacin
KETOCONAZOLE RUZDAROU 200MG TAB [قرص کتوکونازول روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ketoconazole
ADULT COLD RUZDAROU TAB [قرص ادالت کلد روزدارو] داروسازی روز دارو Adult cold
HYDROXYCHLOROQUINE RUZDAROU 200MG TAB [قرص هیدروکسی کلروکین روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Hydroxychloroquine
NALIDIXIC ACID RUZDAROU 500MG TAB [قرص نالیدیکسیک اسید روزدارو 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Nalidixic Acid
NAPROXEN RUZ DAROU 250MG TAB [قرص ناپروکسن روزدارو 250 میلی گرم] داروسازی روز دارو Naproxen
NAPROXEN RUZDAROU 500MG TAB [قرص ناپروکسن روزدارو 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Naproxen
SILDENAFIL RUZDAROU 100MG TAB [قرص سیلدینافیل روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Sildenafil
MEBENDAZOLE RUZDAROU 100MG TAB [قرص مبندازول روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Mebendazole
VALPROATE SODIUM RUZDAROU 200MG TAB [قرص والپروات سدیم روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Sodium Valproate
VERAPAMIL RUZDAROU 40MG TAB [قرص وراپامیل روزدارو 40 میلی گرم] داروسازی روز دارو Verapamil
IBUPROFEN RUZDAROU 400MG TAB [قرص ایبوپروفن روزدارو 400 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ibuprofen
RUZ-TRAMADOL 50MG CAP [کپسول روز-ترامادول 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Tramadol
ITRACONAZOLE ROUZDAROU 100MG CAP [کپسول ایتراکونازول روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Itraconazole
RUZ-TRAMADOL 50MG TAB [قرص روز-ترامادول 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Tramadol
FERROUS SULFATE RUZDAROU TAB [قرص فروس سولفات روزدارو] داروسازی روز دارو Ferrous
ORS RUZDAROU SACHET [ساشه او آر اس روزدارو] داروسازی روز دارو Oral Rehydration Solutions
OLANZAPINE RUZDAROU 5MG TAB [قرص الانزاپین روزدارو 5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Olanzapine
RISPERIDONE RUZDAROU 4MG TAB [قرص ریسپریدول روزدارو 4 میلی گرم] داروسازی روز دارو Risperidone
LEVAMISOLE RUZDAROU 50MG TAB [قرص لوامیزول روزدارو 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Levamisole
CLARITHROMYCIN RUZDAROU 250MG TAB [قرص کلاریترومایسین روزدارو 250 میلی گرم] داروسازی روز دارو Clarithromycin
RISPERIDONE RUZDAROU 1MG TAB [قرص ریسپریدول روزدارو 1 میلی گرم] داروسازی روز دارو Risperidone
RISPERIDONE RUZDAROU 3MG TAB [قرص ریسپریدول روزدارو 3 میلی گرم] داروسازی روز دارو Risperidone
ERYTHROMYCIN RUZDAROU 200MG TAB [قرص اریترومایسین روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Erythromycin
ERYTHROMYCIN RUZDAROU 400MG TAB [قرص اریترومایسین روزدارو 400 میلی گرم] داروسازی روز دارو Erythromycin
TRAMADOL RUZDAROU 100MG TAB [قرص ترامادول روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Tramadol
PROPRANOLOL RUZDAROU 20MG TAB [قرص پروپرانولول روز دارو 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Propranolol
FLUCONAZOLE RUZDAROU 100MG CAP [کپسول فلوکونازول روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Fluconazole
ENALAPRIL RUZDAROU 5MG TAB [قرص انالاپریل روزدارو 5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Enalapril
ALPRAZOLAM RUZDAROU 0.5MG TAB [قرص آلپرازولام روزدارو 0.5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Alprazolam
IBUPROFEN RUZDAROU 200MG TAB [قرص ایبوپروفن روزدارو 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ibuprofen
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 40MG TAB [قرص پنتوپرازول روزدارو 40 میلی گرم] داروسازی روز دارو Pantoprazole
CAFIPAIN CAP [کپسول کات پین] داروسازی روز دارو Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
ATENOLOL RUZDAROU 100MG TAB [قرص آتنولول روزدارو 100 میلی گرم] داروسازی روز دارو Atenolol
CAPTOPRIL RUZDAROU 50MG TAB [قرص کاپتوپریل روزدارو 50 میلی گرم] داروسازی روز دارو Captopril
CLARITHROMYCIN RUZDAROU 500MG TAB [قرص کلاریترومایسین روزدارو 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Clarithromycin
ACICLOVIR RUZDAROU 800MG TAB [قرص آسیکلوویر روزدارو 800 میلی گرم] داروسازی روز دارو Aciclovir
AZITHROMYCIN ROUZDAROU 500MG TAB [قرص آزیترومایسین روزدارو 500 میلی گرم] داروسازی روز دارو Azithromycin
AZITHROMYCIN ROUZDAROU 250MG TAB [قرص آزیترومایسین روزدارو 250 میلی گرم] داروسازی روز دارو Azithromycin
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 20MG TAB [قرص پنتوپرازول روزدارو 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Pantoprazole
CAPTOPRIL RUZDAROU 25MG TAB [قرص کاپتوپریل روزدارو 25 میلی گرم] داروسازی روز دارو Captopril
COLDPLEX TAB [قرص کلداپلکس] داروسازی روز دارو Adult cold
MEMOXA 10MG TAB [قرص مموکسا 10 میلی گرم] داروسازی روز دارو Memantine
MEMOXA 5MG TAB [قرص مموکسا 5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Memantine
LEANOSTAT 120MG CAP [کپسول لینوستات 120 میلی گرم] داروسازی روز دارو Orlistat
TADARECTIL 20MG TAB [قرص تادارکتیل 20 میلی گرم] داروسازی روز دارو Tadalafil
TADARECTIL 10MG TAB [قرص تادارکتیل 10 میلی گرم] داروسازی روز دارو Tadalafil
VENLAFAXIN RUZDAROU 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 37.5 میلی گرم] داروسازی روز دارو Venlafaxine
VENLAFAXINE ROUZ DAROU 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 75 میلی گرم] داروسازی روز دارو Venlafaxine
VENLAFAXINE RUZ DAROU 150MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 150 میلی گرم] داروسازی روز دارو Venlafaxine
Melatonin Rozavit 3 MG Tablet [قرص ملاتونین رزاویت 3 میلی گرم] داروسازی روز دارو Melatonin
MOXIFLOXACIN RUZDAROU 400 MG Tablet [قرص موکسی فلوکساسین روز دارو 400 میلی گرم] داروسازی روز دارو Moxifloxacin
IBUFEEN 200 MG Softgel [سافت ژل ایبوفین 200 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ibuprofen
VERAPAMIL RUZDAROU 80MG TAB [قرص وراپامیل روزدارو 80 میلی گرم] داروسازی روز دارو Verapamil
IBUFEEN 400 MG Softgel [سافت ژل ایبوفین 400 میلی گرم] داروسازی روز دارو Ibuprofen
ASA ROUZ DAROU 81 MG Tablet [قرص آ اس آ روز دارو 81 میلی گرم] داروسازی روز دارو Aspirin
شرکت داروسازی روز دارو
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب