محصولات شرکت داروسازی زهراوی

محصولات شرکت داروسازی زهراوی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Laxipearl Softgel [سافت ژل لاکسی پرل] داروسازی زهراوی Ricinus communis
Pepostrin Softgel [سافت ژل پپوسترین] داروسازی زهراوی Cucurbita pepo
Pygium affricanum Softgel [سافت ژل پیجیوم آفریکانوم] داروسازی زهراوی Pygeum Africanum
Tanamigraine Capsule [کپسول تانامیگرن] داروسازی زهراوی Tanacetum partenium
PILOZEC 20MG CAP [کپسول پایلوزک 20 میلی گرم] داروسازی زهراوی Omeprazole
DICLOFENAC ZAHRAVI 25MG TAB [قرص دیکلوفناک زهراوی 25 میلی گرم] داروسازی زهراوی Diclofenac
E-ZAVIT 200IU Softgel [سافت ژل ای-زاویت(ای زاویت) 200واحد] داروسازی زهراوی Vitamin E
E-ZAVIT 400IU Softgel [سافت ژل ای-زاویت(ای زاویت) 400واحد] داروسازی زهراوی Vitamin E
E-ZAVIT 100IU Softgel [سافت ژل ای-زاویت (ای زاویت) 100واحد] داروسازی زهراوی Vitamin E
CELLCEPT ZAHRAVI 500MG TAB [قرص سل سپت زهراوی 500 میلی گرم-سلسپت] داروسازی زهراوی Mycophenolate Mofetil
METOCLOPRAMIDE ZAHRAVI 10MG TAB [قرص متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Metoclopramide
CELLCEPT ZAHRAVI 250MG CAP [کپسول سل سپت زهراوی 250 میلی گرم-سلسپت] داروسازی زهراوی Mycophenolate Mofetil
FLUCONAZOLE ZAHRAVI 100MG CAP [کپسول فلوکنازول زهراوی 100 میلی گرم] داروسازی زهراوی Fluconazole
FLUCONAZOLE ZAHRAVI 50MG CAP [کپسول فلوکونازول زهراوی 50 میلی گرم] داروسازی زهراوی Fluconazole
LIPASTIN 10MG TAB [قرص لیپاستین 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Atorvastatin
LIPASTIN 20MG TAB [قرص لیپاستین 20 میلی گرم] داروسازی زهراوی Atorvastatin
LIPASTIN 40MG TAB [قرص لیپاستین 40 میلی گرم] داروسازی زهراوی Atorvastatin
METOCLOPRAMIDE ZAHRAVI 10MG/2ML AMP [آمپول متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی زهراوی Metoclopramide
GENTAMICIN ZAHRAVI 20MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین زهراوی 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی زهراوی Gentamicin
IMINORAL 100MG CAP [کپسول ایمنورال 100 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ciclosporin
IMINORAL 25MG CAP [کپسول ایمنورال 25 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ciclosporin
MEFENAMIC ACID ZAHRAVI 250MG CAP [کپسول مفنامیک اسید زهراوی 250 میلی گرم] داروسازی زهراوی Mefenamic Acid
NITROPEARL 0.4MG CAP [کپسول نیتروپرل 0.4 میلی گرم] داروسازی زهراوی Nitroglycerin
FLUCONAZOLE ZAHRAVI 150MG CAP [کپسول فلوکونازول زهراوی 150 میلی گرم] داروسازی زهراوی Fluconazole
VITAMIN B12 ZAHRAVI 100MCG/1ML AMP [آمپول ویتامین ب12 زهراوی 100 میکروگرم] داروسازی زهراوی Vitamin B12
BACLOFEN ZAHRAVI 10MG TAB [قرص بکلوفن زهراوی 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Baclofen
PLAZILIN 4MG/ML 15ML DROP [قطره پلازیلین 4 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی زهراوی Metoclopramide
ACETAMINOPHEN ZAHRAVY 100MG/ML DROP [قطره استامینوفن زهراوی 100 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی زهراوی Acetaminophen
EXPECTORANT ZAHRAVI 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت زهراوی 60 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Expectorant
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT ZAHRAVI TAB [قرص آنتی هیستامین دکونژستان زهراوی] داروسازی زهراوی Antihistamine Decongestant
ZANIFED 10MG PEARL [پرل زانیفد 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Nifedipine
ZAVITROL O.25MCG CAPSULE -SOFT GEL [کپسول نرم زاویترول 0.25 میکروگرم] داروسازی زهراوی Calcitriol
D-VITIN 50000U PEARL [پرل د-ویتین 50000واحد د ویتین] داروسازی زهراوی Vitamin D3
A-VITIN 25000IU PEARL [پرل آ-ویتین 25000 واحد] داروسازی زهراوی Vitamin A
A-VITIN 50000IU PEARL [پرل آ-ویتین 50000 واحد] داروسازی زهراوی Vitamin A
SERTRALINE ZAHRAVI 50MG TAB [قرص سرترالین زهراوی 50 میلی گرم] داروسازی زهراوی Sertraline
AMLODIPINE ZAHRAVI 5MG TAB [قرص آملودیپین زهراوی 5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Amlodipine
Omega 3 Zahravi 1000MG Softgel [سافت ژل امگا 3 زهراوی 1000 میلی گرم] داروسازی زهراوی Omega-3 Triglycerides
LORAZEPAM ZAHRAVI 2MG TAB [قرص لورازپام زهراوی 2 میلی گرم] داروسازی زهراوی Lorazepam
CLONAZEPAM ZAHRAVI 2MG TAB [قرص کلونازپام زهراوی 2 میلی گرم] داروسازی زهراوی Clonazepam
SELEGILINE ZAHRAVI 5MG TAB [قرص سلژیلین زهراوی 5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Selegiline
ADVIFEN 200MG PEARL [پرل ادویفن 200 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ibuprofen
ADVIFEN 400MG PEARL [پرل ادویفن 400 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ibuprofen
NITROSUSTIN 2.6MG SR TAB [قرص نیتروسوستین 2.6 میلی گرم] داروسازی زهراوی Nitroglycerin
NITROSUSTIN 6.4MG SR TAB [قرص آهسته رهش نیتروسوستین 6.4 میلی گرم] داروسازی زهراوی Nitroglycerin
GLITOZ 15MG TAB [قرص گلیتوز 15 میلی گرم] داروسازی زهراوی Pioglitazone
GLITOZ 30MG TAB [قرص گلیتوز 30 میلی گرم] داروسازی زهراوی Pioglitazone
GLITOZ 45MG TAB [قرص گلیتوز 45 میلی گرم] داروسازی زهراوی Pioglitazone
CELECOXIB ZAHRAVI 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب زهراوی 100 میلی گرم] داروسازی زهراوی Celecoxib
CLOFIBRATE ZAHRAVI 500MG LIQ CAP [کپسول نرم کلوفیبرات زهراوی 500 میلی گرم] داروسازی زهراوی Clofibrate
ZOLPIDEM ZAHRAVI 10MG TAB [قرص زولپیدم 10 میلی گرم زهراوی] داروسازی زهراوی Zolpidem
ROACCUTANE ZAHRAVI 20MG CAP [کپسول رواکوتان زهراوی 20 میلی گرم] داروسازی زهراوی Isotretinoin
VITAMIN B COMPLEX ZAHRAVI AMP [آمپول ویتامین ب کمپلکس زهراوی] داروسازی زهراوی Vitamin B Complex
RIVASTIGMINE ZAHRAVI 3MG CAP [کپسول ریواستیگمین زهراوی 3 میلی گرم] داروسازی زهراوی Rivastigmine
RIVASTIGMINE ZAHRAVI 1.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین زهراوی 1.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Rivastigmine
COGRAFT 0.5MG CAP [کپسول کوگرافت 0.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Tacrolimus
IMINORAL 50MG CAP [کپسول ایمنورال 50 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ciclosporin
DIGOXIN ZAHRAVI 0.25MG TAB [قرص دیگوکسین زهراوی 0.25 میلی گرم] داروسازی زهراوی Digoxin
CLINDAMYCIN ZAHRAVI 300MG/2ML AMP [آمپول کلیندامایسین زهراوی 300 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی زهراوی Clindamycin
COGRAFT 1MG CAP [کپسول کوگرافت 1 میلی گرم] داروسازی زهراوی Tacrolimus
METHYLDOPA ZAHRAVI 250MG TAB [قرص متیل دوپا زهراوی 250 میلی گرم] داروسازی زهراوی Methyldopa
MONTELUKAST ZAHRAVI 10MG TAB [قرص مونته لوکاست زهراوی 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Montelukast
HEMATINIC ZAHRAVI CAP [کپسول هماتینیک (هماتنیک) زهراوی] داروسازی زهراوی Hematinic
VITAMIN B12 ZAHRAVI 1000MCG/1ML AMP [ویتامین ب12 زهراوی 1000میکروگرم] داروسازی زهراوی Vitamin B12
PROMETHAZINE ZAHRAVI 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پرومتازین زهراوی 5 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Promethazine
GENTAMICIN ZAHRAVI 80MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین زهراوی 80میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی زهراوی Gentamicin
GENTAMICIN ZAHRAVI 40MG/1ML AMP [آمپول جنتامایسین زهراوی 40میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی زهراوی Gentamicin
ACETAMINOPHEN ZAHRAVI 120MG/5ML SYRUP [شربت استامینوفن زهراوی 120میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی زهراوی Acetaminophen
MELOXICAM ZAHRAVI 15MG TAB [قرص ملوکسیکام زهراوی 15 میلی گرم] داروسازی زهراوی Meloxicam
MELOXICAM ZAHRAVI 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام زهراوی 7.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Meloxicam
METHOTREXATE ZAHRAVI 2.5MG TAB [قرص متوترکسات زهراوی 2.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Methotrexate
LANZACID 30MG CAP [کپسول لانزاسید 30 میلی گرم] داروسازی زهراوی Lansoprazole
LANZACID 15MG CAP [کپسول لانزاسید 15 میلی گرم] داروسازی زهراوی Lansoprazole
CETRIGEL 10MG CAP(SOFT GEL) [کپسول نرم ستریژل 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Cetirizine
LEUCOFOLIN 30MG/3ML AMP [آمپول لوکوفولین 30 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Folinic Acid
DOMPERIDONE ZAHRAVI 10MG TAB [قرص دومپریدون زهراوی 10 میلی گرم (دمپریدون)] داروسازی زهراوی Domperidone
ZAVICOLD CAP-SOFT GEL [کپسول سافت ژل زاوی کلد] داروسازی زهراوی Adult cold
D-GAS 125MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم دی-گس 125 میلی گرم] داروسازی زهراوی Dimeticone
Geriviton Softgel [سافت ژل ژریویتون] داروسازی زهراوی Multivitamin preparation
COPAMER 20MG/ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق کوپامر 20میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی زهراوی Glatiramer Acetate
D-GAS 180MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم دی-گس 180 میلی گرم] داروسازی زهراوی Dimeticone
Nephrotonic Tablet [قرص نفروتونیک] داروسازی زهراوی Multivitamin for CKD Patients
Melatonin Zahravi 3MG Tablet [قرص ملاتونین زهراوی 3 میلی گرم] داروسازی زهراوی Melatonin
TOMS ULTRA STRENGTH 1000 MG Tablet [قرص تامز اولترا استرنت 1000 میلی گرم] داروسازی زهراوی Calcium
Vitamin B12 + Folic Acid Super Natural Capsule [کپسول ویتامین ب 12 و فولیک اسید سوپر نچرال] داروسازی زهراوی Vitamin B12
Saw-Palmetto Super Natural Softgel [سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال] داروسازی زهراوی Serenoa repens
Multivitamin Mineral+Ginseng Super Natural Softgel [سافت ژل مولتی ویتامین مینرال و جینسینگ سوپرنچرال] داروسازی زهراوی Panax ginseng
Zinc Plus 5 Zahravi Softge [سافت ژل زینک پلاس 5 زهراوی] داروسازی زهراوی Zinc supplement
E-ZAVIT 600IU Softgel [سافت ژل ای زاویت 600 واحد - ایزاویت] داروسازی زهراوی Vitamin E
Caffeine Super Natural Tablet [قرص کافئین سوپرنچرال] داروسازی زهراوی Caffeine
Omega3-6-9 Super Natural Softgel [سافت ژل امگا 9-6-3 سوپرنچرال] داروسازی زهراوی Omega 369
Aloe Vera 300mg Super Natural Softgel [سافت ژل آلوئه ورا 300 میلی گرم سوپرنچرال] داروسازی زهراوی Aloe Vera
Omega-3 Super Natural Softgel [سافت ژل امگا3 سوپرنچرال] داروسازی زهراوی Omega-3 Triglycerides
Royaljelly+Ginseng Super Natural Softgel [سافت ژل رویال ژلی و جینسینگ سوپرنچرال] داروسازی زهراوی Royal jelly+Ginseng
CoQ10 60mg Super Natural Capsule [کوکیوتن 60 میلی گرم سوپرنچرال] داروسازی زهراوی Coenzyme Q10
RIVASTIGMINE ZAHRAVI 4.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین زهراوی 4.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Rivastigmine
VIOBION 100+100+1000 mcg 3ML AMP [آمپول ویوبیون 100+100+1000 میکروگرم 3میلی لیتر] داروسازی زهراوی Vitamin B1+B6+B12
DIVALPROEX ZAHRAVI 250MG TAB [قرص دی والپروئکس زهراوی 250 میلی گرم] داروسازی زهراوی Sodium Valproate
Calci-D-Gel Zahravi Softgel [سافت ژل کلسی دی ژل زهراوی] داروسازی زهراوی Calcium
D-VITIN 2000 IU Softgel [سافت ژل د-ویتین 2000 واحد - د ویتین] داروسازی زهراوی Vitamin D3
NEUPOGRASTIM 300MCG/1ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق نوپوگراستیم 300میکروگرم] داروسازی زهراوی Filgrastim
LORAZEPAM ZAHRAVI 2MG/ML AMP [آمپول لورازپام زهراوی 2میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی زهراوی Lorazepam
BETAPOETIN 2000IU PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق بتاپوئتین 2000واحد] داروسازی زهراوی Recombinant Erythropoietin
CETRORELIX ZAHRAVI 250 mcg Injection,Powder [پودر برای تزریق سترورلیکس زهراوی 250 میکرو گرم] داروسازی زهراوی Cetrorelix
ONDANZA 4 mg/2 ml Amp [آمپول اوندانزا 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Ondansetron
D-VITIN 1000 IU Capsule [کپسول دی-ویتین 1000 واحد - د ویتین] داروسازی زهراوی Vitamin D3
ENZALUTAMIDE ZAHRAVI 40 mg Softgel [سافت ژل انزالوتامید زهراوی 40 میلی گرم] داروسازی زهراوی Enzalutamide
KITREEZ 1 mg Tablet [قرص کیتریز 1 میلی گرم] داروسازی زهراوی Granisetron
KETOROLAC ZAHRAVI 30MG/ML INJ [آمپول کتورولاک زهراوی 30 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی زهراوی Ketorolac
ZOLPIDEM ZAHRAVI 5MG TAB [قرص زولپیدم زهراوی 5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Zolpidem
BACLOFEN ZAHRAVI 25MG TAB [قرص باکلوفن زهراوی 25 میلی گرم] داروسازی زهراوی Baclofen
KETOTIFEN ZAHRAVI 1MG TAB [قرص کتوتیفن زهراوی 1 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ketotifen
CINACALCET ZAHRAVI 30MG TAB [قرص سیناکلست 30 میلی گرم] داروسازی زهراوی Cinacalcet
DEFRAZIT 360 mg Tablet [قرص دفرازیت 360 میلی گرم] داروسازی زهراوی Deferasirox
PIROXICAM ZAHRAVI 10MG CAP [کپسول پیروکسیکام زهراوی 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Piroxicam
METHOTREXATE ZAHRAVI 5MG TAB [قرص متوترکسات زهراوی 5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Methotrexate
NOVAPEARL 325/40/200 MG Softgel [سافت ژل نواپرل 325/40/200 میلی گرم] داروسازی زهراوی Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
FINGOLIA 0.5 mg Capsule [کپسول فینگولیا 0.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Fingolimod
RIVASTIGMINE ZAHRAVI 6MG CAP [کپسول ریواستیگمین زهراوی 6 میلی گرم] داروسازی زهراوی Rivastigmine
MILRINONE 10MG/10ML AMP [آمپول میلرینون زهراوی 10میلی گرم /10 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Milrinone
Easy Iron Super Natural Capsule [کپسول ایزی آیرون سوپرنچرال] داروسازی زهراوی Ferrous
NITROGLYCERIN ZAHRAVI 10 mg/5 ml Ampule [آمپول نیتروگلیسیرین زهراوی 10 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Nitroglycerin
DEFRAZIT 180 mg Tablet [قرص دفرازیت 180 میلی گرم] داروسازی زهراوی Deferasirox
CLEXAPARIN 6000IU AMP [آمپول کلگزاپارین 6000 واحد] داروسازی زهراوی Enoxaparin Sodium
SOLIFENACIN ZAHRAVI 5 MG TAB [قرص سولیفناسین زهراوی 5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Solifenacin
DIVALPROEX ZAHRAVI 500MG TAB [قرص دی والپروئکس زهراوی 500 میلی گرم] داروسازی زهراوی Sodium Valproate
FAMZEERA 10MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص آهسته رهش فمزیرا 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Fampridine
ACETAPEARL 325 MG SOFT GEL [سافت ژل استاپرل 325 میلی گرم] داروسازی زهراوی Acetaminophen
INDOMETHACIN ZAHRAVI 25MG CAP [کپسول ایندومتاسین زهراوی 25 میلی گرم] داروسازی زهراوی Indomethacin
CLEXAPARIN 4000IU AMP [آمپول کلگزاپارین 4000 واحد] داروسازی زهراوی Enoxaparin Sodium
VENLAFAXINE ZAHRAVI 75MG ER CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین زهراوی 75 میلی گرم] داروسازی زهراوی Venlafaxine
DUTASTERIDE ZAHRAVI 0.5 MG Softgel [سافت ژل دوتاستراید زهراوی 0.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Dutasteride
DIPHENPEARL 25 MG Softgel [سافت ژل دیفن پرل 25 میلی گرم] داروسازی زهراوی Diphenhydramine
GUAIFENESIN ZAHRAVI 100 MG SOFT GEL [کپسول نرم گایافنزین زهراوی 100 میلی گرم] داروسازی زهراوی Guaifenesin
GUAIFENESIN ZAHRAVI 200 MG SOFT GEL [کپسول نرم گایافنزین زهراوی 200 میلی گرم] داروسازی زهراوی Guaifenesin
DEFRAZIT 90 mg Tablet [قرص دفرازیت 90 میلی گرم] داروسازی زهراوی Deferasirox
SEVELAMER ZAHRAVI 800 MG TAB [قرص سولامر زهراوی 800 میلی گرم] داروسازی زهراوی Sevelamer
POTASSIUM CITRATE ZAHRAVI 10 MEq Tablet [قرص پتاسیم سیترات زهراوی 10 میلی اکی والان] داروسازی زهراوی Potasium Citrate
PRAMIKSON 0.25 MG Tablet [قرص پرامیکسون 0.25 میلی گرم] داروسازی زهراوی Pramipexole
MIGRATEX 100MG TAB [قرص میگراتکس 100 میلی گرم] داروسازی زهراوی Sumatriptan
DEXAMETHASONE ZAHRAV 8MG /2 ML AMP [آمپول دگزامتازون زهراوی 8میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی زهراوی Dexamethasone
LORAZEPAM ZAHRAVI 1MG TAB [قرص لورازپام زهراوی 1 میلی گرم] داروسازی زهراوی Lorazepam
VENLAFAXINE ZAHRAVI 150MG ER CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین زهراوی 150 میلی گرم] داروسازی زهراوی Venlafaxine
CINACALCIN 30 mg Tablet [قرص سیناکلسین 30 میلی گرم] داروسازی زهراوی Cinacalcet
PRAMIKSON 1 MG Tablet [قرص پرامیکسون 1 میلی گرم] داروسازی زهراوی Pramipexole
MIGRATEX 50MG TAB [قرص میگراتکس 50 میلی گرم] داروسازی زهراوی Sumatriptan
SULFASALAZINE ZAHRAVI 500MG TAB [قرص سولفاسالازین زهراوی 500 میلی گرم] داروسازی زهراوی Sulfasalazine
ACETACO-PEARL 300/10MG SOFT GEL [کپسول نرم استاکو-پرل 300/10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Acetaminophen+Codeine
COPAMER 40 mg/1ml PREFILLED SYRING [سرنگ آماده تزریق کوپامر 40 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Glatiramer Acetate
APRESIS 125 mg Capsule [کپسول اپرسیس 125 میلی گرم] داروسازی زهراوی Aprepitant
FINGOLIMOD ZAHRAVI 0.5 MG TAB [قرص فینگولیمد زهراوی 0.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Fingolimod
CINACALCIN 60 mg Tablet [قرص سیناکلسین 60 میلی گرم] داروسازی زهراوی Cinacalcet
ONDANZA 4 mg Tablet [قرص اوندانزا 4 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ondansetron
CLIDINIUM C ZAHRAVI TAB [قرص کلیدینیوم سی-زهراوی] داروسازی زهراوی Clidinium-C
DEFRAZIT 500 mg Tablet For Oral Suspension [قرص برای تهیه محلول خوراکی دفرازیت 500 میلی گرم] داروسازی زهراوی Deferasirox
KITREEZ 3 mg/3 ml Intravenous Injection [آمپول تزریق وریدی کیتزیر 3 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Granisetron
ACETAPEARL 500 MG SOFT GEL [سافت ژل استاپرل 500 میلی گرم] داروسازی زهراوی Acetaminophen
TRIGIO 14 MG Tablet [قرص تریجیو 14 میلی گرم] داروسازی زهراوی Teriflunomide
FEBUXOSTAT ZAHRAVI 80 MG Tablet [قرص فبوکسوستات زهراوی 80 میلی گرم] داروسازی زهراوی Febuxostat
PHOSPHATE SODIUM ZAHRAVI 500MG EFF TAB [قرص جوشان فسفات سدیم زهراوی 500 میلی گرم] داروسازی زهراوی Phosphate supplement
NAPROSOFT 200 MG Softgel [سافت ژل ناپروسافت 200 میلی گرم] داروسازی زهراوی Naproxen
شرکت داروسازی زهراوی
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت