اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3701 پیریتیون زینک Pyrithione Zinc
3702 پریتیل دیون Pyrithyldione
3703 پیریتینول Pyritinol
3704 پیروگالول Pyrogallol
3705 پیروناریدین Pyronaridine
3706 پیروکسی لین Pyroxylin
3707 پیرول نیترین Pyrrolnitrin
3708 پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate
3709 واکسن تب کیو Q Fever Vaccines
3710 Quassia
3711 کوازپام Quazepam
3712 کوتیاپین Quetiapine
3713 کوئی فنادین Quifenadine
3714 کوییلایا Quillaia
3715 کیناکرین Quinacrine
3716 کیناگولید Quinagolide
3717 کیناپریل Quinapril
3718 کوئین استرادیول Quinestradol
3719 کوئین استرول Quinestrol
3720 کوئین اتازون Quinethazone
3721 کوئین فامید Quinfamide
3722 کینیدین Quinidine
3723 کنین Quinine
3724 کینیسوکائین Quinisocaine
3725 زرد کینولین Quinoline Yellow
3726 کینوپرامین Quinupramine
3727 کینوپریستین+دالفوپریستین Quinupristin+Dalfopristin
3728 رابپرازول سدیم Rabeprazole
3729 آنتی سرم هاری Rabies Antisera
3730 ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
3731 واکسن هاری Rabies Vaccines
3732 راسه کادوتریل Racecadotril
3733 راکلوپراید Raclopride
3734 رافوکسانید Rafoxanide
3735 رالوکسیفن Raloxifene
3736 رالتگراویر Raltegravir
3737 رالتی ترکسید Raltitrexed
3738 راملتون Ramelteon
3739 رامی فنازون Ramifenazone
3740 رامی پریل Ramipril
3741 راموپلانین Ramoplanin
3742 راموسترون Ramosetron
3743 راموسیرومب Ramucirumab
3744 رانی بیزومب Ranibizumab
3745 رانیموستین Ranimustine
3746 رانیتیدین Ranitidine
3747 Ranolasine
3748 رانولازین Ranolazine
3749 رانپیرناسم Ranpirnasem
3750 راپاکورونیوم بروماید Rapacuronium Bromide
3751 رازاگیلین Rasagiline
3752 راسبوریکاز Rasburicase
3753 تمشک Raspberry
3754 Raspberry Leaf
3755 راولفیا سرپنتینا Rauwolfia Serpentina
3756 رازوکسان Razoxane
3757 ربامیپید Rebamipide
3758 ربوکستین Reboxetine
3759 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
3760 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
3761 قرمز 2جی Red 2G
3762 گلبول های قرمز Red Blood Cells
3763 قرمز چری Red Cherry
3764 رد اسکوئیل Red Squill
3765 قرمز پاپی پتال Red-Poppy Petal
3766 قرمز رز پتال Red-Rose Petal
3767 رگورافنیب Regorafenib
3768 رماسمید Remacemide
3769 رمی فنتانیل Remifentanil
3770 رمیکرن Remikiren
3771 رنزاپراید Renzapride
3772 رپاگلینید Repaglinide
3773 ریپرتاکسین ال لیزین Repertaxin L-Iysine
3774 رپی ریناست Repirinast
3775 رپروترول Reproterol
3776 رسینامین Rescinnamine
3777 رزرپین Reserpine
3778 رزین Resin
3779 رسی کوئی مود Resiquimod
3780 رسمترین Resmethrin
3781 رزورسینول Resorcinol
3782 Respiratory Syncytial Virus Vaccines
3783 رتاپامولین-موضعی Retapamulin-Topical
3784 رتاپلاز Reteplase
3785 رویپارین Reviparin
3786 رامنوز Rhamnose
3787 Rhatany Root
3788 رنیوم 186 Rhenium-186
3789 روناس Rhubarb
3790 Rhus
3791 ریباویرین Ribavirin
3792 Ribes biebersteinil Berl
3793 ریبونوکلئاز Ribonuclease
3794 ریبونوکلئیک اسید Ribonucleic Acid
3795 ریسین Ricin
3796 ریسیلونئیک اسید Ricinoleic Acid
3797 ریفابوتین Rifabutin
3798 ریفامپین Rifampin
3799 ریفامپین+ایزونیازید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
3800 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب