اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3701 پیریتینول Pyritinol
3702 پیروگالول Pyrogallol
3703 پیروناریدین Pyronaridine
3704 پیروکسی لین Pyroxylin
3705 پیرول نیترین Pyrrolnitrin
3706 پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate
3707 واکسن تب کیو Q Fever Vaccines
3708 Quassia
3709 کوازپام Quazepam
3710 کوتیاپین Quetiapine
3711 کوئی فنادین Quifenadine
3712 کوییلایا Quillaia
3713 کیناکرین Quinacrine
3714 کیناگولید Quinagolide
3715 کیناپریل Quinapril
3716 کوئین استرادیول Quinestradol
3717 کوئین استرول Quinestrol
3718 کوئین اتازون Quinethazone
3719 کوئین فامید Quinfamide
3720 کینیدین Quinidine
3721 کنین Quinine
3722 کینیسوکائین Quinisocaine
3723 زرد کینولین Quinoline Yellow
3724 کینوپرامین Quinupramine
3725 کینوپریستین+دالفوپریستین Quinupristin+Dalfopristin
3726 رابپرازول سدیم Rabeprazole
3727 آنتی سرم هاری Rabies Antisera
3728 ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
3729 واکسن هاری Rabies Vaccines
3730 راسه کادوتریل Racecadotril
3731 راکلوپراید Raclopride
3732 رافوکسانید Rafoxanide
3733 رالوکسیفن Raloxifene
3734 رالتگراویر Raltegravir
3735 رالتی ترکسید Raltitrexed
3736 راملتون Ramelteon
3737 رامی فنازون Ramifenazone
3738 رامی پریل Ramipril
3739 راموپلانین Ramoplanin
3740 راموسترون Ramosetron
3741 راموسیرومب Ramucirumab
3742 رانی بیزومب Ranibizumab
3743 رانیموستین Ranimustine
3744 رانیتیدین Ranitidine
3745 Ranolasine
3746 رانولازین Ranolazine
3747 رانپیرناسم Ranpirnasem
3748 راپاکورونیوم بروماید Rapacuronium Bromide
3749 رازاگیلین Rasagiline
3750 راسبوریکاز Rasburicase
3751 تمشک Raspberry
3752 Raspberry Leaf
3753 راولفیا سرپنتینا Rauwolfia Serpentina
3754 رازوکسان Razoxane
3755 ربامیپید Rebamipide
3756 ربوکستین Reboxetine
3757 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
3758 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
3759 قرمز 2جی Red 2G
3760 گلبول های قرمز Red Blood Cells
3761 قرمز چری Red Cherry
3762 رد اسکوئیل Red Squill
3763 قرمز پاپی پتال Red-Poppy Petal
3764 قرمز رز پتال Red-Rose Petal
3765 رگورافنیب Regorafenib
3766 رماسمید Remacemide
3767 رمی فنتانیل Remifentanil
3768 رمیکرن Remikiren
3769 رنزاپراید Renzapride
3770 رپاگلینید Repaglinide
3771 ریپرتاکسین ال لیزین Repertaxin L-Iysine
3772 رپی ریناست Repirinast
3773 رپروترول Reproterol
3774 رسینامین Rescinnamine
3775 رزرپین Reserpine
3776 رزین Resin
3777 رسی کوئی مود Resiquimod
3778 رسمترین Resmethrin
3779 رزورسینول Resorcinol
3780 Respiratory Syncytial Virus Vaccines
3781 رتاپامولین-موضعی Retapamulin-Topical
3782 رتاپلاز Reteplase
3783 رویپارین Reviparin
3784 رامنوز Rhamnose
3785 Rhatany Root
3786 رنیوم 186 Rhenium-186
3787 روناس Rhubarb
3788 Rhus
3789 ریباویرین Ribavirin
3790 Ribes biebersteinil Berl
3791 ریبونوکلئاز Ribonuclease
3792 ریبونوکلئیک اسید Ribonucleic Acid
3793 ریسین Ricin
3794 ریسیلونئیک اسید Ricinoleic Acid
3795 ریفابوتین Rifabutin
3796 ریفامپین Rifampin
3797 ریفامپین+ایزونیازید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
3798 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide
3799 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
3800 ریفامایسین Rifamycin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب