اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2401 کبوزون Kebuzone
2402 کلوآمید Keluamid
2403 کراسینین Keracyanin
2404 کراتیناز Keratinase
2405 کروزن Kerosene
2406 کتامین Ketamine
2407 کتانسرین Ketanserin
2408 کتازولام Ketazolam
2409 کتوبمیدون Ketobemidone
2410 کتوکائین Ketocaine
2411 کتوکونازول Ketoconazole
2412 کتوپروفن Ketoprofen
2413 کتورولاک Ketorolac
2414 کتوتیفن Ketotifen
2415 کین کلیبا Kinkeliba
2416 کیتاسامایسین Kitasamycin
2417 Klebsiella pneumoniae Glycoprotein
2418 کوجیک اسید Kojic Acid
2419 کربیوزن Krebiozen
2420 Krill Oil
2421 کریپتون 81 ام Krypton-81m
2422 Kveim Antigen
2423 لابتالول Labetalol
2424 Laburnum
2425 لاسیدیپین Lacidipine
2426 Lacosamide
2427 Lactase Enzyme
2428 اسید لاکتیک Lactic Acid
2429 Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
2430 Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
2431 Lactobacillus Species 1
2432 Lactobacillus Species 2
2433 Lactobacillus Species 3
2434 Lactobacillus Species 4
2435 Lactobacillus Species 5
2436 Lactobacillus Species 6
2437 Lactobacillus Species 7
2438 Lactobacillus Species 8
2439 لاکتوز Lactose
2440 لاکتولوز Lactulose
2441 لاتریل Laetrile
2442 لافوتیدین Lafutidine
2443 لامی فیبان Lamifiban
2444 لامیناریا Laminaria
2445 لامیوودین Lamivudine
2446 لاموتریژین Lamotrigine
2447 لاتانوسید سی Lanatoside C
2448 لاندیولول Landiolol
2449 لانوکونازول Lanoconazole
2450 لانوتپلاز Lanoteplase
2451 لانرئوتاید استات Lanreotide Acetate
2452 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
2453 لانسوپرازول Lansoprazole
2454 لانتانوم-لوکال Lanthanum-Local
2455 لاپاتینیب Lapatinib
2456 Lappa
2457 لاپاکونی تین Lappaconitine
2458 لارونیداز Laronidase
2459 لاسالوسید Lasalocid
2460 لاتاموکسف Latamoxef
2461 لاتانوپروست Latanoprost
2462 Latanoprost+Timolol
2463 لوروکاپرام Laurocapram
2464 Lavandula officinalis+Menth piperita
2465 Lavender
2466 Lawsone
2467 لازابماید Lazabemide
2468 L-Carnitine+Ginkgo Biloba+Butea Superba+L-Arginine
2469 ال سیستئین+ب6+زینک L-Cysteine+B6+Zinc
2470 لید Lead
2471 لیسیتین Lecithin
2472 لیچ Leech
2473 لفتامین Lefetamine
2474 لفلونوماید Leflunomide
2475 واکسن لشمانیوزیس Leishmaniasis Vaccines
2476 لیشمانین Leishmanin
2477 لنالیدومید Lenalidomide
2478 لنوگراستیم Lenograstim
2479 لنتینان Lentinan
2480 لپی رودین Lepirudin
2481 لپرومین Lepromin
2482 Leprosy Vaccines
2483 لپتین Leptin
2484 واکسن لپتوسپیروزیس Leptospirosis Vaccines
2485 لرکانی دیپین Lercanidipine
2486 لردیلیمومب Lerdelimumab
2487 لتوستئین Letosteine
2488 لترازوریل Letrazuril
2489 لتروزول Letrozole
2490 لوسین Leucine
2491 لکوسیت ها Leucocytes
2492 لئوپرورلین Leuprorelin
2493 لواستیل متادول Levacetylmethadol
2494 لوامیزول Levamisole
2495 لوتیراستام Levetiracetam
2496 لوومتامفتامین Levmetamfetamine
2497 لووبتاکسولول Levobetaxolol
2498 لووبونولول Levobunolol
2499 لووبوپیواکائین Levobupivacaine
2500 لووکاباستین Levocabastine
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب