اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2401 کراسینین Keracyanin
2402 کراتیناز Keratinase
2403 کروزن Kerosene
2404 کتامین Ketamine
2405 کتانسرین Ketanserin
2406 کتازولام Ketazolam
2407 کتوبمیدون Ketobemidone
2408 کتوکائین Ketocaine
2409 کتوکونازول Ketoconazole
2410 کتوپروفن Ketoprofen
2411 کتورولاک Ketorolac
2412 کتوتیفن Ketotifen
2413 کین کلیبا Kinkeliba
2414 کیتاسامایسین Kitasamycin
2415 Klebsiella pneumoniae Glycoprotein
2416 کوجیک اسید Kojic Acid
2417 کربیوزن Krebiozen
2418 Krill Oil
2419 کریپتون 81 ام Krypton-81m
2420 Kveim Antigen
2421 لابتالول Labetalol
2422 Laburnum
2423 لاسیدیپین Lacidipine
2424 Lacosamide
2425 Lactase Enzyme
2426 اسید لاکتیک Lactic Acid
2427 Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
2428 Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
2429 Lactobacillus Species 1
2430 Lactobacillus Species 2
2431 Lactobacillus Species 3
2432 Lactobacillus Species 4
2433 Lactobacillus Species 5
2434 Lactobacillus Species 6
2435 Lactobacillus Species 7
2436 Lactobacillus Species 8
2437 لاکتوز Lactose
2438 لاکتولوز Lactulose
2439 لاتریل Laetrile
2440 لافوتیدین Lafutidine
2441 لامی فیبان Lamifiban
2442 لامیناریا Laminaria
2443 لامیوودین Lamivudine
2444 لاموتریژین Lamotrigine
2445 لاتانوسید سی Lanatoside C
2446 لاندیولول Landiolol
2447 لانوکونازول Lanoconazole
2448 لانوتپلاز Lanoteplase
2449 لانرئوتاید استات Lanreotide Acetate
2450 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
2451 لانسوپرازول Lansoprazole
2452 لانتانوم-لوکال Lanthanum-Local
2453 لاپاتینیب Lapatinib
2454 Lappa
2455 لاپاکونی تین Lappaconitine
2456 لارونیداز Laronidase
2457 لاسالوسید Lasalocid
2458 لاتاموکسف Latamoxef
2459 لاتانوپروست Latanoprost
2460 Latanoprost+Timolol
2461 لوروکاپرام Laurocapram
2462 Lavandula officinalis+Menth piperita
2463 Lavender
2464 Lawsone
2465 لازابماید Lazabemide
2466 L-Carnitine+Ginkgo Biloba+Butea Superba+L-Arginine
2467 ال سیستئین+ب6+زینک L-Cysteine+B6+Zinc
2468 لید Lead
2469 لیسیتین Lecithin
2470 لیچ Leech
2471 لفتامین Lefetamine
2472 لفلونوماید Leflunomide
2473 واکسن لشمانیوزیس Leishmaniasis Vaccines
2474 لیشمانین Leishmanin
2475 لنالیدومید Lenalidomide
2476 لنوگراستیم Lenograstim
2477 لنتینان Lentinan
2478 لپی رودین Lepirudin
2479 لپرومین Lepromin
2480 Leprosy Vaccines
2481 لپتین Leptin
2482 واکسن لپتوسپیروزیس Leptospirosis Vaccines
2483 لرکانی دیپین Lercanidipine
2484 لردیلیمومب Lerdelimumab
2485 لتوستئین Letosteine
2486 لترازوریل Letrazuril
2487 لتروزول Letrozole
2488 لوسین Leucine
2489 لکوسیت ها Leucocytes
2490 لئوپرورلین Leuprorelin
2491 لواستیل متادول Levacetylmethadol
2492 لوامیزول Levamisole
2493 لوتیراستام Levetiracetam
2494 لوومتامفتامین Levmetamfetamine
2495 لووبتاکسولول Levobetaxolol
2496 لووبونولول Levobunolol
2497 لووبوپیواکائین Levobupivacaine
2498 لووکاباستین Levocabastine
2499 لووستریزین Levocetirizine
2500 لوودوپا Levodopa
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب