اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1401 دی مکروتیک اسید Dimecrotic Acid
1402 دی مفلین Dimefline
1403 دی ممورفان Dimemorfan
1404 دیمن هیدرینات Dimenhydrinate
1405 دیمرکاپرول Dimercaprol
1406 دی متامفنول Dimetamfenol
1407 دی متوات Di-methoate
1408 دی متوکسانات Dimethoxanate
1409 دی متوکسی متان Dimethoxymethane
1410 دی متیل اتر Dimethyl Ether
1411 دی متیل فومارات Dimethyl Fumarate
1412 DIMETHYL GLYCIN
1413 دی متیل فتالات Dimethyl Phthalate
1414 دی متیل سولفوکساید Dimethyl Sulfoxide
1415 دی متیل استامید Dimethylacetamide
1416 دی متیل فورمامید Dimethylformamide
1417 دی متیل تریپتامین Dimethyltryptamine
1418 دایمتیکون Dimeticone
1419 دیمتیندن Dimetindene
1420 دی متوفرین Dimetofrine
1421 دیمتوتیازین Dimetotiazine
1422 دیمتریدازول Dimetridazole
1423 دیموامید Dimevamide
1424 دیمینازن استورات Diminazene Aceturate
1425 دیمپیلات Dimpylate
1426 دینیتولمید Dinitolmide
1427 دی نیترو او کرزول Dinitro-o-cresol
1428 دی نیتروفنل Dinitrophenol
1429 دینوپروست Dinoprost
1430 پروستاگلاندین ای2 Dinoprostone
1431 دی اکتیل آدیپات Dioctyl Adipate
1432 دیولامین Diolamine
1433 دیوکسان Dioxan
1434 دی اوکساتیون Dioxation
1435 دیوکسی اتدرین Dioxethedrin
1436 دیوکسین ها Dioxins
1437 دیوکسی بنزون Dioxybenzone
1438 دیپرودون Diperodon
1439 دیفمانیل Diphemanil
1440 دی فنادیون Di-phenadione
1441 دیفن سیپرون Diphencyprone
1442 دیفن هیدرامین Diphenhydramine
1443 دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
1444 دیفنوکسیلات Diphenoxylate
1445 دی فنیل Diphenyl
1446 دیفنیل پیرالین Diphenylpyraline
1447 توکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفه Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTP
1448 توکسوئید دیفتری و کزاز-دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT
1449 توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
1450 ضدسم دیفتری Diphtheria Antitoxins
1451 واکسن دیفتری Diphtheria Vaccines
1452 واکسن دیفتری،کزاز و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, and Haemophilus Influenzae Vaccines
1453 واکسن دیفتری،کزاز و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, and Hepatitis B Vaccines
1454 واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines
1455 واکسن دیفتری،کزاز و فلج اطفال Diphtheria, Tetanus, and Poliomyelitis Vaccines
1456 واکسن دیفتری،کزاز و سرخجه Diphtheria, Tetanus, and Rubella Vaccines
1457 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccines
1458 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و فلج اطفال Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Poliomyelitis Vaccines
1459 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccines
1460 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccines
1461 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هپاتیت بی،فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Poliomyelitis, and Haemophilus lnfluenzae
1462 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, and Haemophilus lnfluenzae Vaccines
1463 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،فلج اطفال و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, and Hepatitis B Vaccines
1464 دی پی پانون Dipipanone
1465 دیپی وفرین Dipivefrine
1466 DIPIVERIN
1467 دی پرنورفین Diprenorphine
1468 دیپروفیلین Diprophylline
1469 دیپروکوالون Diproqualone
1470 دیپریدامول+آ اس آ Dipyridamol+ASA
1471 دی پیریدامول Dipyridamole
1472 دی پریتیون Dipyrithione
1473 دیپیرون Dipyrone
1474 دی کوات دی بروماید Diquat Dibromide
1475 دیریترومایسین Dirithromycin
1476 دی سدیم ادتا Disodium Edetate
1477 دی سدیم گوانیلات Disodium Guanylate
1478 دی سدیم اینوسینات Disodium Inosinate
1479 دیسوفنل Disophenol
1480 دیسوپیرامید Disopyramide
1481 دیستیگمین بروماید Distigmine Bromide
1482 DISTILLED WATER
1483 دی سولفیرام Disulfiram
1484 دیتازول Ditazole
1485 دی تیوسالیسیلیک اسید Dithiosalicylic Acid
1486 دیترانول Dithranol
1487 دی تیوکارب سدیم Ditiocarb Sodium
1488 دیویستیرامین Divistyramine
1489 دیکسی رازین Dixyrazine
1490 دیزوسیلپین مالئات Dizocilpine Maleate
1491 دوبوتامین Dobutamine
1492 دوکارپامین Docarpamin
1493 داستاکسل Docetaxel
1494 دوکوسانول موضعی Docosanol-Topical
1495 دوکوسات Docusates
1496 دودکلونیوم بروماید Dodeclonium Bromide
1497 دوفتیلید Dofetilide
1498 دولاسترون مسیلات Dolasetron Mesilate
1499 DOMEPRIDOL
1500 دومیودول Domiodol
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب