اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2101 گوار گام Guar Gum
2102 گوتول Guethol
2103 گوسپریموس Gusperimus
2104 گوتا پرکا Gutta Percha
2105 مشتقات هم Haem Derivatives
2106 هماتوپورفیرین Haematoporphyrin
2107 هموگلوبین Haemoglobin
2108 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا و فلج اطفال Haemophilus Influenzae and Poliomyelitis Vaccines
2109 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
2110 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Haemophilus lnfluenzae and Hepatitis B Vaccines
2111 واکسن تب خونریزی دهنده با سندرم کلیوی Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome Vaccines
2112 HAEMOSTATIC COAGULATION COMPLEX
2113 هالازپام Halazepam
2114 هالازون Halazone
2115 هالسینونید Halcinonide
2116 هالیبوت لیور اویل Halibut-liver Oil
2117 هالوفانترین Halofantrine
2118 هالومتازون Halometasone
2119 هالوپریدول Haloperidol
2120 هالوپروژین Haloprogin
2121 هالوتان Halothane
2122 هالوکسازولام Haloxazolam
2123 هالوکسون Haloxon
2124 هاماملیس Hamamelis
2125 Hamamelis Water+Compound Benzoin Tincture+Zinc Oxid
2126 چربی جامد Hard Fat
2127 پارافین جامد Hard Paraffin
2128 هرمالین Harmaline
2129 پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
2130 هلی سیدین Helicidine
2131 واکسن هلیکوباکترپیلوری Helicobacter Pylori Vaccines
2132 هلیوم Helium
2133 هماتنیک Hematinic
2134 هپارین Heparin
2135 هپارینوییدها Heparinoids
2136 واکسن هپاتیت آ و بی Hepatitis A and B Vaccines
2137 واکسن هپاتیت ا وحصبه Hepatitis A and Typhoid Vaccines
2138 ایمنوگلوبولین هپاتیت آ Hepatitis A Immunoglobulins
2139 واکسن هپاتیت آ Hepatitis A Vaccines
2140 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
2141 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
2142 هپتاکلر Heptachlor
2143 هپتامینول Heptaminol
2144 هپتامینول آسفیلینات Heptaminol Acefyllinate
2145 هپتنوفوس Heptenophos
2146 Herbal Blend For Migraine
2147 هرنیاریا Herniaria
2148 واکسن تبخال Herpes Simplex Vaccines
2149 هتافلور Hetaflur
2150 هگزاکلروبنزن Hexachlorobenzene
2151 هگزاکلرواتان Hexachloroethane
2152 هگزاکلروفن موضعی Hexachlorophene-Topical
2153 هگزامیدین ایستیونات Hexamidine Isetionate
2154 هگزسترول Hexestrol
2155 هگزتیدین Hexetidine
2156 هگزوباربیتال Hexobarbital
2157 هگزوبندین Hexobendine
2158 هگزوپرنالین Hexoprenaline
2159 هگزیل نیکوتینات Hexyl Nicotinate
2160 هگزیلن گلایکول Hexylene Glycol
2161 هگزیل ایرسورکرینول Hexylresorcinol
2162 هیرودین Hirudin
2163 هیستامین Histamine
2164 هیستیدین Histidine
2165 هیستوپلاسمین Histoplasmin
2166 هیسترلین Histrelin
2167 هماتروپین Homatropine
2168 هوموکلرسیکلیزین Homochlorcyclizine
2169 هموفنازین Homofenazine
2170 هوموهارینگ تونین Homoharringtonine
2171 هوموسالات Homosalate
2172 Horseradish
2173 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
2174 واکسن ویروس پاپیلومای انسانی Human Papilloma Virus Vaccines
2175 هیالورونیک اسید Hyaluronic Acid
2176 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
2177 هیدرالازین Hydralazine
2178 هیدرانژيی Hydrangea
2179 هیدرارگافن Hydrargaphen
2180 هیدراستین Hydrastine
2181 هیدراستیس Hydrastis
2182 هیدرازین Hydra-zine
2183 Hydroactivegel
2184 هیدروکلریک اسید Hydrochloric Acid
2185 گوانفاسین Hydrochloride
2186 هیدروکلروفلوروکربن Hydrochlorofluorocarbons
2187 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
2188 هیدروکدون Hydrocodone
2189 هیدروکورتامات Hydrocortamate
2190 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
2191 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
2192 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
2193 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
2194 هیدروسیانیک اسید Hydrocyanic Acid
2195 هیدروفلومتیازید Hydroflumethiazide
2196 هیدروفلوریک اسید Hydrofluoric Acid
2197 هیدروفلوروکربن Hydrofluorocarbons
2198 هیدروژن پراکساید Hydrogen Peroxide
2199 هیدروژن سولفید Hydrogen Sulfide
2200 هیدرومرفون Hydromorphone
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب