اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2101 گوتول Guethol
2102 گوسپریموس Gusperimus
2103 گوتا پرکا Gutta Percha
2104 مشتقات هم Haem Derivatives
2105 هماتوپورفیرین Haematoporphyrin
2106 هموگلوبین Haemoglobin
2107 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا و فلج اطفال Haemophilus Influenzae and Poliomyelitis Vaccines
2108 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
2109 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Haemophilus lnfluenzae and Hepatitis B Vaccines
2110 واکسن تب خونریزی دهنده با سندرم کلیوی Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome Vaccines
2111 HAEMOSTATIC COAGULATION COMPLEX
2112 هالازپام Halazepam
2113 هالازون Halazone
2114 هالسینونید Halcinonide
2115 هالیبوت لیور اویل Halibut-liver Oil
2116 هالوفانترین Halofantrine
2117 هالومتازون Halometasone
2118 هالوپریدول Haloperidol
2119 هالوپروژین Haloprogin
2120 هالوتان Halothane
2121 هالوکسازولام Haloxazolam
2122 هالوکسون Haloxon
2123 هاماملیس Hamamelis
2124 Hamamelis Water+Compound Benzoin Tincture+Zinc Oxid
2125 چربی جامد Hard Fat
2126 پارافین جامد Hard Paraffin
2127 هرمالین Harmaline
2128 هلی سیدین Helicidine
2129 واکسن هلیکوباکترپیلوری Helicobacter Pylori Vaccines
2130 هلیوم Helium
2131 هماتنیک Hematinic
2132 هپارین Heparin
2133 هپارینوییدها Heparinoids
2134 واکسن هپاتیت آ و بی Hepatitis A and B Vaccines
2135 واکسن هپاتیت ا وحصبه Hepatitis A and Typhoid Vaccines
2136 ایمنوگلوبولین هپاتیت آ Hepatitis A Immunoglobulins
2137 واکسن هپاتیت آ Hepatitis A Vaccines
2138 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
2139 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
2140 هپتاکلر Heptachlor
2141 هپتامینول Heptaminol
2142 هپتامینول آسفیلینات Heptaminol Acefyllinate
2143 هپتنوفوس Heptenophos
2144 Herbal Blend For Migraine
2145 هرنیاریا Herniaria
2146 واکسن تبخال Herpes Simplex Vaccines
2147 هتافلور Hetaflur
2148 هگزاکلروبنزن Hexachlorobenzene
2149 هگزاکلرواتان Hexachloroethane
2150 هگزاکلروفن موضعی Hexachlorophene-Topical
2151 هگزامیدین ایستیونات Hexamidine Isetionate
2152 هگزسترول Hexestrol
2153 هگزتیدین Hexetidine
2154 هگزوباربیتال Hexobarbital
2155 هگزوبندین Hexobendine
2156 هگزوپرنالین Hexoprenaline
2157 هگزیل نیکوتینات Hexyl Nicotinate
2158 هگزیلن گلایکول Hexylene Glycol
2159 هگزیل ایرسورکرینول Hexylresorcinol
2160 هیرودین Hirudin
2161 هیستامین Histamine
2162 هیستیدین Histidine
2163 هیستوپلاسمین Histoplasmin
2164 هیسترلین Histrelin
2165 هماتروپین Homatropine
2166 هوموکلرسیکلیزین Homochlorcyclizine
2167 هموفنازین Homofenazine
2168 هوموهارینگ تونین Homoharringtonine
2169 هوموسالات Homosalate
2170 Horseradish
2171 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
2172 واکسن ویروس پاپیلومای انسانی Human Papilloma Virus Vaccines
2173 هیالورونیک اسید Hyaluronic Acid
2174 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
2175 هیدرالازین Hydralazine
2176 هیدرانژيی Hydrangea
2177 هیدرارگافن Hydrargaphen
2178 هیدراستین Hydrastine
2179 هیدراستیس Hydrastis
2180 هیدرازین Hydra-zine
2181 Hydroactivegel
2182 هیدروکلریک اسید Hydrochloric Acid
2183 گوانفاسین Hydrochloride
2184 هیدروکلروفلوروکربن Hydrochlorofluorocarbons
2185 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
2186 هیدروکدون Hydrocodone
2187 هیدروکورتامات Hydrocortamate
2188 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
2189 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
2190 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
2191 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
2192 هیدروسیانیک اسید Hydrocyanic Acid
2193 هیدروفلومتیازید Hydroflumethiazide
2194 هیدروفلوریک اسید Hydrofluoric Acid
2195 هیدروفلوروکربن Hydrofluorocarbons
2196 هیدروژن پراکساید Hydrogen Peroxide
2197 هیدروژن سولفید Hydrogen Sulfide
2198 هیدرومرفون Hydromorphone
2199 هیدروکینیدین Hydroquinidine
2200 هیدروکینین Hydro-quinine
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب