اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
101 آلاسپریل Alacepril
102 آلانین Alanine
103 آلاتروفلوکساسین مسیلات Alatrofloxacin Mesilate
104 آلبندازول Albendazole
105 آلبومین Albumin
106 آلبومین تانات Albumin Tannate
107 آلکافتادین Alcaftadine
108 آلکلومتازون Alclometasone
109 الکلوکسا Alcloxa
110 الکل Alcohol
111 آلکورونیوم کلراید Alcuronium Chloride
112 آلدیوکسا Aldioxa
113 آلدوسترون Aldosterone
114 آلفاسپت Alefacept
115 آلمتوزومب Alemtuzumab
116 آلندرونیت Alendronate
117 آلندرونیک اسید+کوله کلسی فرول Alendronic Acid+Colecalciferol
118 آلکسیتول سدیم Alexitol Sodium
119 آلفادولون استات Alfadolone Acetate
120 الفالفا Alfalfa
121 آلفاپروستول Alfaprostol
122 آلفاکسالون Alfaxalone
123 آلفنتانیل Alfentanil
124 آلفوزوسین Alfuzosin
125 آلژستون استوفنید Algestone Acetophenide
126 آلژینیک اسید Alginic Acid
127 الگلوکراز Alglucerase
128 Alglucosidase
129 آلی بندول Alibendol
130 آلی ممازین Alimemazine
131 ALISKIRAN
132 آلیسکرن Aliskiren
133 آلی ترتینوئین Alitretinoin
134 آلیزاپراید Alizapride
135 آلکیل بنزوات AlkyI Benzoate
136 آلکیل گالات Alkyl Gallates
137 آلانتوئین Allantoin
138 ترکیبات آلرژن Allergen Products
139 ALLERGIC EXTRACTS
140 آلوباربیتال Allobarbital
141 آلوکلامید Alloclamide
142 الوپورینول Allopurinol
143 آلورا قرمز ا سی Allura Red AC
144 آلیل استرنول Allylestrenol
145 آلماگات Almagate
146 آلماسیلات Almasilate
147 آلمینوپروفن Alminoprofen
148 آلمیترین دی مسیلات Almitrine Dimesilate
149 روغن بادام Almond Oil
150 آلموتریپتان مالات Almotriptan Malate
151 Aloe barbadensis+Rosa damascene+Crocus sativus L
152 آلوس Aloes
153 آلوگلوتامول Aloglutamol
154 آلوئین Aloin
155 آلوسترون Alosetron
156 آلوکسی پرین Aloxiprin
157 الفا گالاکتوزیداز ا Alpha Galactosidase A
158 آلفا لیپوئیک اسید Alpha Lipoic Acid
159 مهار کننده آلفاپروتئیناز Alpha, -proteinase Inhibitor
160 آلپیروپرید Alpiropride
161 آلپرازولام Alprazolam
162 آلپرنولول Alprenolol
163 آلپروستادیل Alprostadil
164 آلتپلاز Alteplase
165 آلتیازید Altizide
166 آلترنوژست Altrenogest
167 آلترتامین Altretamine
168 آلومینیوم Aluminium
169 آلومینیوم استات Aluminium Acetate
170 آلومینیوم اسپیرین Aluminium Aspirin
171 آلومینیوم کلرهیدرات Aluminium Chlorohydrate
172 آلومینیوم گلیسینات Aluminium Glycinate
173 آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxide
174 آلومینیوم هیدروکساید-منیزیوم کربنات کو دراید ژل Aluminium Hydroxide-Magnesium Carbonate Co-dried Gel
175 آلومینیوم لاکتات Aluminium Lactate
176 الومینیوم منیزیم سیلیکات Aluminium Magnesium Silicate
177 الومینیوم ام جی Aluminium MG
178 آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS
179 آلومینیوم منواستئارات Aluminium Monostearate
180 آلومینیوم اکسید Aluminium Oxide
181 آلومینیوم فسفات Aluminium Phosphate
182 آلومینیوم فسفید Aluminium Phosphide
183 آلومینیوم پتاسیم سولفات Aluminium Potassium Sulphate
184 آلومینیوم سدیم سیلیکات Aluminium Sodium Silicate
185 آلومینیوم سولفات Aluminium Sulfate
186 آلومینیوم کلراید هگزاهیدرات Aluminum Chloride Hexahydrate
187 آلورین سیترات Alverine Citrate
188 آلویموپان Alvimopan
189 آمانتادین Amantadine
190 آمارانت Amaranth
191 آمبنونیوم کلراید Ambenonium Chloride
192 آمبریسنتان Ambrisentan
193 آمبروکسول Ambroxol
194 امبوستامید Ambucetamide
195 آمبوتونیوم بروماید Ambutonium Bromide
196 آمسینونید Amcinonide
197 آمزینیوم متیل سولفات Amezinium Metilsulfate
198 آمفتامین Amfetamine
199 آمفتامینیل Amfetaminil
200 آمیدفرین Amidefrine
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب