اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
401 آزلوسیلین Azlocillin
402 آزوسماید Azosemide
403 آزووان بلو Azovan Blue
404 آزترونام Aztreonam
405 آزولن Azulene
406 ویتامین ب6+ب12+اسید فولیک B6+B12+Folic Acid
407 باکامپی سیلین Bacampicillin
408 باسیتراسین Bacitracin
409 باکلوفن Baclofen
410 Bactericidal Permeability Increasing Protein Protein
411 بالانسد سالت Balanced Salt
412 BALANCED SALT+GLUTATHIONE
413 بالوفلوکساسین Balofloxacin
414 سدیم بالسالازید Balsalazide Sodium
415 بامبرمایسین Bambermycin
416 بامبوترول Bambuterol
417 بامتان سولفات Bamethan Sulfate
418 بامی فیلین Bamifylline
419 بامی پین Bamipine
420 باکیلوپریم Baquiloprim
421 باربکساکلون Barbexaclone
422 باربیتال Barbital
423 باریوم Barium
424 هیدروکسید باریوم قلیایی Barium Hydroxide Lime
425 باریم سولفات Barium Sulfate
426 برانی دیپین Barnidipine
427 بیسیک آلومینیوم کربنات Basic Aluminium Carbonate
428 باسی لیکسی مب Basiliximab
429 باتی ماستات Batimastat
430 باتروکسوبین Batroxobin
431 روغن بای Bay Oil
432 بایبری Bayberry
433 BCG INTRAVESICAL
434 واکسن ب س ژ BCG Vaccines
435 BCULIZUMAB
436 بیربری Bearberry
437 بکاپلرمین Becaplermin
438 بکلامید Beclamide
439 بکلومتازون Beclometasone
440 بیتروت رد Beetroot Red
441 بفلوکساتون Befloxatone
442 بفونولول Befunolol
443 باکانامایسین Bekanamycin
444 belimumab
445 بلادونا پی بی Belladonna pb
446 بمگراید Bemegride
447 بمتیزاید Bemetizide
448 بمی پران سدیم Bemiparin Sodium
449 بناستیزین Benactyzine
450 بنازاپریل Benazepril
451 بن سیکلان فومارات Bencyclane Fumarate
452 بنداکورت Bendacort
453 بنداموستین Bendamustine
454 بندازاک Bendazac
455 بندازول Bendazol
456 بندیوکارب Bendiocarb
457 بندروفلومتیازید Bendroflumethiazide
458 بنتامین پنی سیلین Benethamine Penicillin
459 بنکسات Benexate
460 بنفلورکس Benfluorex
461 بنی دیپین Benidipine
462 بنومیل Benomyl
463 بنوریلات Benorilate
464 بنوکساپروفن Benoxaprofen
465 بن پریدول Benperidol
466 بن پروپرین Benproperine
467 بنتازپام Bentazepam
468 بنتیرومید Bentiromide
469 بنتونیت Bentonite
470 بنتوکواتام Bentoquatam
471 بنزالدئید Benzaldehyde
472 بنزالکونیوم کلراید Benzalkonium Chloride
473 بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin
474 بنزبرومارون Benzbromarone
475 بنزن Benzene
476 بنزتونیوم کلراید Benzethonium Chloride
477 بنزفتامین Benzfetamine
478 بنزیودارون Benziodarone
479 بنزنیدازول Benznidazole
480 بنزوباربیتال Benzobarbital
481 بنزوکائین Benzocaine
482 بنزودودسینیوم بروماید Benzododecinium Bromide
483 بنزوناتات Benzonatate
484 بنزوفنون-6 Benzophenone-6
485 بنزوکسی کوئین Benzoxiquine
486 بنزوکسونیوم کلراید Benzoxonium Chloride
487 بنزوئیل پراکساید Benzoyl Peroxide
488 بنزتیازاید Benzthiazide
489 بنزتروپین Benztropine
490 بنزیدامین هیدروکلراید Benzydamine Hydrochloride
491 بنزیل الکل Benzyl Alcohol
492 بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate
493 بنزیل ایزوتیوسیانات Benzyl Isothiocyanate
494 بنزیل نیکوتینات Benzyl Nicotinate
495 بنزیل تیوراسیل Benzylthiouracil
496 بفنیوم هیدروکسی نفتوات Bephenium Hydroxynaphthoate
497 بپوتاستین Bepotastine
498 بپریدیل Bepridil
499 سدیم براپروست Beraprost Sodium
500 روغن برگاموت Bergamot Oil
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب