اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3601 پروکلروپرازین Prochlorperazine
3602 پروسینونید Procinonide
3603 پروکودازول Procodazole
3604 پروسیکلیدین Procyclidine
3605 پروفنامین Profenamine
3606 پروگابید Progabide
3607 پروژسترون Progesterone
3608 پروگلومتاسین Proglumetacin
3609 پروگلومید Proglumide
3610 پروگوانیل Proguanil
3611 پرولاکتین Prolactin
3612 پرولیژستون Proligestone
3613 پرولین Proline
3614 پرولینتان Prolintane
3615 پرولونیوم یداید Prolonium Iodide
3616 پرومازین امبونات Promazine Embonate
3617 پرومژستون Promegestone
3618 Promelase
3619 پرومسترین Promestriene
3620 پرومتازین Promethazine
3621 پرومولات Promolate
3622 پروپاستامول Propacetamol
3623 پروپافنون Propafenone
3624 پروپاگرمانیوم Propagermanium
3625 پروپامیدین ایستیونات Propamidine Isetionate
3626 پروپان Propane
3627 پروپانیدید Propanidid
3628 پروپانوکائین Propanocaine
3629 پروبانتلین Propantheline
3630 پروپاتیل نیترات Propatylnitrate
3631 پروپنتوفیلین Propentofylline
3632 پروپتامفوس Propetamphos
3633 پروپیسیلین Propicillin
3634 پروپیولاکتون Propiolactone
3635 پروپیومازین Propiomazine
3636 پروپیونیک اسید Propionic Acid
3637 پروپیونیل پرومازین Propionylpromazine
3638 پروپیپوکائین Propipocaine
3639 پروپی ورین Propiverine
3640 پروپوفول Propofol
3641 پروپولیس Propolis
3642 پروپوکسور Propoxur
3643 پروپوکسی کائین Propoxycaine
3644 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
3645 پروپرانولول Propranolol
3646 پروپیل الکل Propyl Alcohol
3647 پروپیل نیکوتینات Propyl Nicotinate
3648 پروپیلن کربنات Propylene Carbonate
3649 پروپیلن گلایکول Propylene Glycol
3650 پروپیلن گلیکول دی استات Propylene Glycol Diacetate
3651 پروپیلن گلیکول لورات Propylene Glycol Laurate
3652 پروپیلن گلیکول منوپالمیتواستئارات Propylene Glycol Monopalmitostearate
3653 پروپیل هگزدرین Propylhexedrine
3654 پروپیل آیودون Propyliodone
3655 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
3656 پروپیل فنازون Propyphenazone
3657 پروکوازون Proquazone
3658 پروروکسان Proroxan
3659 پروس سیلاریدین Proscillaridin
3660 پروتامین Protamine
3661 پروتئین سی Protein C
3662 Protein Supplement
3663 پروتی پندیل Prothipendyl
3664 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
3665 پروتیونامید Protionamide
3666 پروتی رلین Protirelin
3667 Protoporphyrin IX Disodium
3668 پروتریپتیلین Protriptyline
3669 پروکسازول سیترات Proxazole Citrate
3670 پروکسی باربال Proxibarbal
3671 پروکسی متاکائین Proxymetacaine
3672 پروکسی فیلین Proxyphylline
3673 پروزاپین Pro-zapine
3674 PRUCALOPRIDE
3675 پرولی فلوکساسین Prulifloxacin
3676 پرون Prune
3677 پروسیان بلو Prussian Blue
3678 پزودوافدرین Pseudoephedrine
3679 ایمنوگلوبولین پسودوموناس Pseudomonas Immunoglobulins
3680 واکسن پسودوموناس Pseudomonas Vaccines
3681 Psilocin
3682 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
3683 Pulsatilla
3684 Pumilio Pine Oil
3685 Punarnava
3686 عسل خالص Purified Honey
3687 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
3688 پیراکلوفوس Pyraclofos
3689 پیرانتل Pyrantel
3690 پیرازینامید Pyrazinamide
3691 پیرتروم فلاور Pyrethrum Flower
3692 Pyricarbate
3693 پریدوفیلین Pyridofylline
3694 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
3695 Pyridoxal-5-Phosphate
3696 پیریلامین مالئات مپیرامین Pyrilamine Maleate Mepyramine
3697 پریمتامین Pyrimethamine
3698 پری پروکسی فن Pyriproxyfen
3699 پیریتیون زینک Pyrithione Zinc
3700 پریتیل دیون Pyrithyldione
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب