اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3601 پروکاربازین Procarbazine
3602 پروکاترول Procaterol
3603 پروکلروپرازین Prochlorperazine
3604 پروسینونید Procinonide
3605 پروکودازول Procodazole
3606 پروسیکلیدین Procyclidine
3607 پروفنامین Profenamine
3608 پروگابید Progabide
3609 پروژسترون Progesterone
3610 پروگلومتاسین Proglumetacin
3611 پروگلومید Proglumide
3612 پروگوانیل Proguanil
3613 پرولاکتین Prolactin
3614 پرولیژستون Proligestone
3615 پرولین Proline
3616 پرولینتان Prolintane
3617 پرولونیوم یداید Prolonium Iodide
3618 پرومازین امبونات Promazine Embonate
3619 پرومژستون Promegestone
3620 Promelase
3621 پرومسترین Promestriene
3622 پرومتازین Promethazine
3623 پرومولات Promolate
3624 پروپاستامول Propacetamol
3625 پروپافنون Propafenone
3626 پروپاگرمانیوم Propagermanium
3627 پروپامیدین ایستیونات Propamidine Isetionate
3628 پروپان Propane
3629 پروپانیدید Propanidid
3630 پروپانوکائین Propanocaine
3631 پروبانتلین Propantheline
3632 پروپاتیل نیترات Propatylnitrate
3633 پروپنتوفیلین Propentofylline
3634 پروپتامفوس Propetamphos
3635 پروپیسیلین Propicillin
3636 پروپیولاکتون Propiolactone
3637 پروپیومازین Propiomazine
3638 پروپیونیک اسید Propionic Acid
3639 پروپیونیل پرومازین Propionylpromazine
3640 پروپیپوکائین Propipocaine
3641 پروپی ورین Propiverine
3642 پروپوفول Propofol
3643 پروپولیس Propolis
3644 پروپوکسور Propoxur
3645 پروپوکسی کائین Propoxycaine
3646 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
3647 پروپرانولول Propranolol
3648 پروپیل الکل Propyl Alcohol
3649 پروپیل نیکوتینات Propyl Nicotinate
3650 پروپیلن کربنات Propylene Carbonate
3651 پروپیلن گلایکول Propylene Glycol
3652 پروپیلن گلیکول دی استات Propylene Glycol Diacetate
3653 پروپیلن گلیکول لورات Propylene Glycol Laurate
3654 پروپیلن گلیکول منوپالمیتواستئارات Propylene Glycol Monopalmitostearate
3655 پروپیل هگزدرین Propylhexedrine
3656 پروپیل آیودون Propyliodone
3657 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
3658 پروپیل فنازون Propyphenazone
3659 پروکوازون Proquazone
3660 پروروکسان Proroxan
3661 پروس سیلاریدین Proscillaridin
3662 پروتامین Protamine
3663 پروتئین سی Protein C
3664 Protein Supplement
3665 پروتی پندیل Prothipendyl
3666 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
3667 پروتیونامید Protionamide
3668 پروتی رلین Protirelin
3669 Protoporphyrin IX Disodium
3670 پروتریپتیلین Protriptyline
3671 پروکسازول سیترات Proxazole Citrate
3672 پروکسی باربال Proxibarbal
3673 پروکسی متاکائین Proxymetacaine
3674 پروکسی فیلین Proxyphylline
3675 پروزاپین Pro-zapine
3676 PRUCALOPRIDE
3677 پرولی فلوکساسین Prulifloxacin
3678 پرون Prune
3679 پروسیان بلو Prussian Blue
3680 پزودوافدرین Pseudoephedrine
3681 ایمنوگلوبولین پسودوموناس Pseudomonas Immunoglobulins
3682 واکسن پسودوموناس Pseudomonas Vaccines
3683 Psilocin
3684 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
3685 Pulsatilla
3686 Pumilio Pine Oil
3687 Punarnava
3688 عسل خالص Purified Honey
3689 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
3690 پیراکلوفوس Pyraclofos
3691 پیرانتل Pyrantel
3692 پیرازینامید Pyrazinamide
3693 پیرتروم فلاور Pyrethrum Flower
3694 Pyricarbate
3695 پریدوفیلین Pyridofylline
3696 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
3697 Pyridoxal-5-Phosphate
3698 پیریلامین مالئات مپیرامین Pyrilamine Maleate Mepyramine
3699 پریمتامین Pyrimethamine
3700 پری پروکسی فن Pyriproxyfen
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب