اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1601 انوکساسین Enoxacin
1602 انوکساپارین سدیم Enoxaparin Sodium
1603 انوکسیمون Enoximone
1604 انوکسولون Enoxolone
1605 انروفلوکساسین Enrofloxacin
1606 انسولیزول Ensulizole
1607 انتاکاپون Entacapone
1608 انتکاویر Entecavir
1609 انتسوفون سدیم Entsufon Sodium
1610 انزاکامن Enzacamene
1611 انزالوتامید Enzalutamide
1612 ائوزین Eosin
1613 اپالرستات Epalrestat
1614 اپریسون Eperisone
1615 افدرین Ephedrine
1616 اپی کلروهیدرین Epichlorohydrin
1617 اپی ناستین Epinastine-EENT
1618 اپی نفرین Epinephrine
1619 اپی نفرین-چشمی Epinephrin-Ophthalmic
1620 اپیریزول Epirizole
1621 اپی روبیسین Epirubicin
1622 اپی تیزاید Epitizide
1623 اپلرنون Eplerenone
1624 اپومدیول Epomediol
1625 اپوپروستنول Epoprostenol
1626 اپوستان Epostane
1627 اپراتوزومب Epratuzumab
1628 ایپرازینون Eprazinone
1629 اپرینومکتین Eprinomectin
1630 اپروزارتان Eprosartan
1631 اپرازینول Eprozinol
1632 اپسیپرانتل Epsiprantel
1633 واکسن ویروس ابشتاین-بار Epstein-Barr Virus Vaccines
1634 اپتاستیگمین Eptastigmine
1635 اپتی فیباتاید Eptifibatide
1636 اکوئی لین Equilin
1637 اربیوم 169 Erbium-169
1638 اردوستئین Erdosteine
1639 ارگونووین مالئات Ergonovine Maleate
1640 ارگوت Ergot
1641 ارگوتامین+سیکلیزین+کافئین Ergotamin+Cyclizine+Caffeine
1642 ارگوتامین تارترات Ergotamine Tartrate
1643 ارگوتامین-سی Ergotamine-C
1644 ارگوتوکسین Ergotoxine
1645 Eribulin
1646 اریودیکتیون Eriodictyon
1647 اریتریتیل تترانیترات Eritrityl Tetranitrate
1648 ارلوتینیب Erlotinib
1649 ارتاپنم Ertapenem
1650 اریترومایسین Erythromycin
1651 اریترومایسین-چشمی Erythromycin-Ophthalmic
1652 اریترومایسین-موضعی Erythromycin-Topical
1653 اریتروزین Erythrosine
1654 واکسن اشرشیا کولی Escherichia Coli Vaccines
1655 اس سیتالوپرام Escitalopram
1656 اسریدین سالیسیلات Eseridine Salicylate
1657 اسمولول Esmolol
1658 اسموپرازول Esomeprazole
1659 اس تازولام Estazolam
1660 استروژن های استری فاید Esterified Estrogens
1661 استرادیول والرات Estradiol Valerate
1662 Estradiol Valerate+Dienogest
1663 استرادیول+نوراتیسترون Estradiol+Norethisterone
1664 استراموستین Estramustine
1665 استراپرونیکات Estrapronicate
1666 استریول Estriol
1667 استرون Estrone
1668 استروپیپات Estropipate
1669 اس زوپیکلون Eszopiclone
1670 اتاکرینیک اسید Etacrynic Acid
1671 اتادن Etaden
1672 اتافدرین Etafedrine
1673 اتافنون Etafenone
1674 اتامی فیلین کامسیلات Etamiphylline Camsilate
1675 اتامیوان Etamivan
1676 اتامسیلات Etamsylate
1677 اتانرسپت Etanercept
1678 اتانیدازول Etanidazole
1679 اتادیون Ethadione
1680 اتامبوتول Ethambutol
1681 ETHANOL+ISOPROPANOL
1682 اتاورین Ethaverine
1683 ات کلروینول Ethchlorvynol
1684 اتنزامید Ethenzamide
1685 اتریفاید استارچ Etherified Starches
1686 اتینیل استرادیول Ethinyl Estradiol
1687 ETHINYLESTRADIOL+GESTODENE
1688 ETHINYLESTRADIOL+NORGESTIMATE
1689 اتیودیزداویل Ethiodized Oil
1690 اتیونامید Ethionamide
1691 اتوهپتازین Ethoheptazine Citrate
1692 اتوهگزادیول Ethohexadiol
1693 اتوپابات Ethopabate
1694 اتوسوکسیمید Ethosuximide
1695 اتوتیون Ethotoin
1696 Ethoxyphenyldiethylphenylbutylamine Hydrochloride
1697 اتوکسی کوئین Ethoxyquin
1698 اتیل سلولز EthyIcelluIose
1699 اتیل استات Ethyl Acetate
1700 اتیل بیس کوماستات Ethyl Biscoumacetate
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب