اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1601 انوسیتابین Enocitabine
1602 انوکساسین Enoxacin
1603 انوکساپارین سدیم Enoxaparin Sodium
1604 انوکسیمون Enoximone
1605 انوکسولون Enoxolone
1606 انروفلوکساسین Enrofloxacin
1607 انسولیزول Ensulizole
1608 انتاکاپون Entacapone
1609 انتکاویر Entecavir
1610 انتسوفون سدیم Entsufon Sodium
1611 انزاکامن Enzacamene
1612 انزالوتامید Enzalutamide
1613 ائوزین Eosin
1614 اپالرستات Epalrestat
1615 اپریسون Eperisone
1616 افدرین Ephedrine
1617 اپی کلروهیدرین Epichlorohydrin
1618 اپی ناستین Epinastine-EENT
1619 اپی نفرین Epinephrine
1620 اپی نفرین-چشمی Epinephrin-Ophthalmic
1621 اپیریزول Epirizole
1622 اپی روبیسین Epirubicin
1623 اپی تیزاید Epitizide
1624 اپلرنون Eplerenone
1625 اپومدیول Epomediol
1626 اپوپروستنول Epoprostenol
1627 اپوستان Epostane
1628 اپراتوزومب Epratuzumab
1629 ایپرازینون Eprazinone
1630 اپرینومکتین Eprinomectin
1631 اپروزارتان Eprosartan
1632 اپرازینول Eprozinol
1633 اپسیپرانتل Epsiprantel
1634 واکسن ویروس ابشتاین-بار Epstein-Barr Virus Vaccines
1635 اپتاستیگمین Eptastigmine
1636 اپتی فیباتاید Eptifibatide
1637 اکوئی لین Equilin
1638 اربیوم 169 Erbium-169
1639 اردوستئین Erdosteine
1640 ارگونووین مالئات Ergonovine Maleate
1641 ارگوت Ergot
1642 ارگوتامین+سیکلیزین+کافئین Ergotamin+Cyclizine+Caffeine
1643 ارگوتامین تارترات Ergotamine Tartrate
1644 ارگوتامین-سی Ergotamine-C
1645 ارگوتوکسین Ergotoxine
1646 Eribulin
1647 اریودیکتیون Eriodictyon
1648 اریتریتیل تترانیترات Eritrityl Tetranitrate
1649 ارلوتینیب Erlotinib
1650 ارتاپنم Ertapenem
1651 اریترومایسین Erythromycin
1652 اریترومایسین-چشمی Erythromycin-Ophthalmic
1653 اریترومایسین-موضعی Erythromycin-Topical
1654 اریتروزین Erythrosine
1655 واکسن اشرشیا کولی Escherichia Coli Vaccines
1656 اس سیتالوپرام Escitalopram
1657 اسریدین سالیسیلات Eseridine Salicylate
1658 اسمولول Esmolol
1659 اسموپرازول Esomeprazole
1660 اس تازولام Estazolam
1661 استروژن های استری فاید Esterified Estrogens
1662 استرادیول والرات Estradiol Valerate
1663 Estradiol Valerate+Dienogest
1664 استرادیول+نوراتیسترون Estradiol+Norethisterone
1665 استراموستین Estramustine
1666 استراپرونیکات Estrapronicate
1667 استریول Estriol
1668 استرون Estrone
1669 استروپیپات Estropipate
1670 اس زوپیکلون Eszopiclone
1671 اتاکرینیک اسید Etacrynic Acid
1672 اتادن Etaden
1673 اتافدرین Etafedrine
1674 اتافنون Etafenone
1675 اتامی فیلین کامسیلات Etamiphylline Camsilate
1676 اتامیوان Etamivan
1677 اتامسیلات Etamsylate
1678 اتانرسپت Etanercept
1679 اتانیدازول Etanidazole
1680 اتادیون Ethadione
1681 اتامبوتول Ethambutol
1682 ETHANOL+ISOPROPANOL
1683 اتاورین Ethaverine
1684 ات کلروینول Ethchlorvynol
1685 اتنزامید Ethenzamide
1686 اتریفاید استارچ Etherified Starches
1687 اتینیل استرادیول Ethinyl Estradiol
1688 ETHINYLESTRADIOL+GESTODENE
1689 ETHINYLESTRADIOL+NORGESTIMATE
1690 اتیودیزداویل Ethiodized Oil
1691 اتیونامید Ethionamide
1692 اتوهپتازین Ethoheptazine Citrate
1693 اتوهگزادیول Ethohexadiol
1694 اتوپابات Ethopabate
1695 اتوسوکسیمید Ethosuximide
1696 اتوتیون Ethotoin
1697 Ethoxyphenyldiethylphenylbutylamine Hydrochloride
1698 اتوکسی کوئین Ethoxyquin
1699 اتیل سلولز EthyIcelluIose
1700 اتیل استات Ethyl Acetate
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب