اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4401 تولپریسون ToIperisone
4402 تولازامید Tolazamide
4403 تولازولین Tolazoline
4404 تولبوتامید Tolbutamide
4405 تولکاپون Tolcapone
4406 تولسیکلات Tolciclate
4407 تولفنامیک اسید Tolfenamic Acid
4408 تولینول Tolinol
4409 تولمتین Tolmetin
4410 تولنفتات-موضعی Tolnaftate-Topical
4411 تولوکونیوم متیل سولفات Toloconium Metilsulfate
4412 تولونیوم کلراید Tolonium Chloride
4413 تولوکساتون Toloxatone
4414 تولپروپامین Tolpropamine
4415 تولترودین Tolterodine
4416 تولترازوریل Toltrazuril
4417 تولو بالزام Tolu Balsam
4418 تولوئن Toluene
4419 Tolvaptan
4420 تولیکائین Tolycaine
4421 تونزونیوم Tonzonium
4422 توپیرامات Topiramate
4423 توپوتکان Topotecan
4424 توراسماید Torasemide
4425 تورمیفن Toremifene
4426 تورمنتیل Tormentil
4427 توسیتومومب Tositumomab
4428 توسیل کلرومید سدیم Tosylchloramide Sodium
4429 ترابکتدین Trabectedin
4430 Trace Metal Combination 2
4431 ترافرمین Trafermin
4432 ترامادول Tramadol
4433 ترامازولین Tramazoline
4434 تراندولاپریل Trandolapril
4435 ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid
4436 ترانیلاست Tranilast
4437 TRANS RETINOIC ACID
4438 ترانسفر فاکتور Transfer Factor
4439 ترانس فورمینگ کروس هورمون آنتی بادی Transforming Growth Factor Antibodies
4440 ترانیل سیپرامین Tranylcypromine
4441 تراپیدیل Trapidil
4442 تراستوزومب Trastuzumab
4443 تراوپروست Travoprost
4444 تراوپروست+تیمولول Travoprost+Timolol
4445 ترازودون Trazodone
4446 ترماکمرا Tremacamra
4447 ترنبولون استات Trenbolone Acetate
4448 تریوسولفان Treosulfan
4449 ترپی بوتون Trepibutone
4450 ترپروستی نیل Treprostinil
4451 ترتینوئین Tretinoin
4452 ترتوکینول Tretoquinol
4453 تریاستین Triacetin
4454 تریامسینولون Triamcinolone
4455 تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN
4456 تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
4457 تریامترن اچ Triamterene-H
4458 تریازولام Triazolam
4459 تری بنوسید Tribenoside
4460 تری بوتیل استیل سیترات Tributyl Acetylcitrate
4461 تریکائین مسیلات Tricaine Mesilate
4462 تری کربایورینیوم Tricarbaurinium
4463 تری کلرمتیازید Trichlormethiazide
4464 تری کلرواستیک اسید Trichloroacetic Acid
4465 تری کلرواتان Trichloroethane
4466 تری کلرواتیلن Trichloroethylene
4467 تری کلروفنوکسی استیک اسید Trichlorophenoxyacetic Acid
4468 واکسن تریکوموناس Trichomoniasis Vaccines
4469 تریکوسانتین Trichosanthin
4470 تری کلابندازول Triclabendazole
4471 تری کلوکربن Triclocarban
4472 تریکلوفوس Triclofos
4473 تری کلوسان Triclosan
4474 تری دی هگزتیل کلراید Tridihexethyl Chloride
4475 تری انتین دی هیدروکلراید Trientine
4476 تری اتیل سیترات Triethyl Citrate
4477 تری فلومورون Triflumuron
4478 تری فلوپرازین Trifluoperazine
4479 تریفلوپریدول Trifluperidol
4480 تری فلوپرومازین Triflupromazine
4481 تری فلوریدین Trifluridine-Ophthalmic
4482 تری فلوزال Triflusal
4483 تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl
4484 تریلوستان Trilostane
4485 تری مبوئین Trimebuine
4486 تریمکائین Trimecaine
4487 تری مجستون Trimegestone
4488 تریمپریدین Trimeperidine
4489 تری متافان کامسیلات Trimetaphan Camsilate
4490 تری متازیدین Trimetazidine
4491 تری متادیون Trimethadione
4492 تری متوبنزامید Trimethobenzamide
4493 تری متوپریم Trimethoprim
4494 تریمترکسات Trimetrexate
4495 تریمیپرامین Trimipramine
4496 تری بوتیل فسفات Tri-n-butyl Phosphate
4497 تری نیتروفنل Trinitrophenol
4498 تریوکسی سالن Trioxysalen
4499 تریپاماید Tripamide
4500 تری پله نامین Tripelennamine
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب