اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4401 توفاسیتینیب Tofacitinib
4402 توفیسوپام Tofisopam
4403 تولپریسون ToIperisone
4404 تولازامید Tolazamide
4405 تولازولین Tolazoline
4406 تولبوتامید Tolbutamide
4407 تولکاپون Tolcapone
4408 تولسیکلات Tolciclate
4409 تولفنامیک اسید Tolfenamic Acid
4410 تولینول Tolinol
4411 تولمتین Tolmetin
4412 تولنفتات-موضعی Tolnaftate-Topical
4413 تولوکونیوم متیل سولفات Toloconium Metilsulfate
4414 تولونیوم کلراید Tolonium Chloride
4415 تولوکساتون Toloxatone
4416 تولپروپامین Tolpropamine
4417 تولترودین Tolterodine
4418 تولترازوریل Toltrazuril
4419 تولو بالزام Tolu Balsam
4420 تولوئن Toluene
4421 Tolvaptan
4422 تولیکائین Tolycaine
4423 تونزونیوم Tonzonium
4424 توپیرامات Topiramate
4425 توپوتکان Topotecan
4426 توراسماید Torasemide
4427 تورمیفن Toremifene
4428 تورمنتیل Tormentil
4429 توسیتومومب Tositumomab
4430 توسیل کلرومید سدیم Tosylchloramide Sodium
4431 ترابکتدین Trabectedin
4432 Trace Metal Combination 2
4433 ترافرمین Trafermin
4434 ترامادول Tramadol
4435 ترامازولین Tramazoline
4436 تراندولاپریل Trandolapril
4437 ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid
4438 ترانیلاست Tranilast
4439 TRANS RETINOIC ACID
4440 ترانسفر فاکتور Transfer Factor
4441 ترانس فورمینگ کروس هورمون آنتی بادی Transforming Growth Factor Antibodies
4442 ترانیل سیپرامین Tranylcypromine
4443 تراپیدیل Trapidil
4444 تراستوزومب Trastuzumab
4445 تراوپروست Travoprost
4446 تراوپروست+تیمولول Travoprost+Timolol
4447 ترازودون Trazodone
4448 ترماکمرا Tremacamra
4449 ترنبولون استات Trenbolone Acetate
4450 تریوسولفان Treosulfan
4451 ترپی بوتون Trepibutone
4452 ترپروستی نیل Treprostinil
4453 ترتینوئین Tretinoin
4454 ترتوکینول Tretoquinol
4455 تریاستین Triacetin
4456 تریامسینولون Triamcinolone
4457 تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN
4458 تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
4459 تریامترن اچ Triamterene-H
4460 تریازولام Triazolam
4461 تری بنوسید Tribenoside
4462 تری بوتیل استیل سیترات Tributyl Acetylcitrate
4463 تریکائین مسیلات Tricaine Mesilate
4464 تری کربایورینیوم Tricarbaurinium
4465 تری کلرمتیازید Trichlormethiazide
4466 تری کلرواستیک اسید Trichloroacetic Acid
4467 تری کلرواتان Trichloroethane
4468 تری کلرواتیلن Trichloroethylene
4469 تری کلروفنوکسی استیک اسید Trichlorophenoxyacetic Acid
4470 واکسن تریکوموناس Trichomoniasis Vaccines
4471 تریکوسانتین Trichosanthin
4472 تری کلابندازول Triclabendazole
4473 تری کلوکربن Triclocarban
4474 تریکلوفوس Triclofos
4475 تری کلوسان Triclosan
4476 تری دی هگزتیل کلراید Tridihexethyl Chloride
4477 تری انتین دی هیدروکلراید Trientine
4478 تری اتیل سیترات Triethyl Citrate
4479 تری فلومورون Triflumuron
4480 تری فلوپرازین Trifluoperazine
4481 تریفلوپریدول Trifluperidol
4482 تری فلوپرومازین Triflupromazine
4483 تری فلوریدین Trifluridine-Ophthalmic
4484 تری فلوزال Triflusal
4485 تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl
4486 تریلوستان Trilostane
4487 تری مبوئین Trimebuine
4488 تریمکائین Trimecaine
4489 تری مجستون Trimegestone
4490 تریمپریدین Trimeperidine
4491 تری متافان کامسیلات Trimetaphan Camsilate
4492 تری متازیدین Trimetazidine
4493 تری متادیون Trimethadione
4494 تری متوبنزامید Trimethobenzamide
4495 تری متوپریم Trimethoprim
4496 تریمترکسات Trimetrexate
4497 تریمیپرامین Trimipramine
4498 تری بوتیل فسفات Tri-n-butyl Phosphate
4499 تری نیتروفنل Trinitrophenol
4500 تریوکسی سالن Trioxysalen
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب