اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4001 سدیم دی کلروایزوسیانورات Sodium Dichloroisocyanurate
4002 SODIUM DIPHOSPHATE
4003 سدیم دی تیونیت Sodium Dithionite
4004 سدیم فلوراید Sodium Fluoride
4005 سدیم فلورواستات Sodium Fluoroacetate
4006 سدیم فرمالدئید سولفوکسیلات Sodium Formaldehyde Sulfoxylate
4007 سدیم فیتات Sodium Fytate
4008 جنتیسات سدیم Sodium Gentisate
4009 سدیم گلوکونات Sodium Gluconate
4010 هیالورونیک اسید Sodium Hyaluronate
4011 سدیم هیالورونات+بوراکس+کلاژن Sodium Hyaluronate+Borax+Collagen
4012 سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide
4013 هیپوکلریت سدیم Sodium Hypochlorite
4014 سدیم لوریل سولفات Sodium Laurilsulfate
4015 سدیم یدوهپتارینات Sodium lodoheparinate
4016 Sodium Methylarsinate
4017 سدیم منوفلوروفسفات Sodium Monofluorophosphate
4018 Sodium Morrhuate
4019 نیترات سدیم Sodium Nitrate
4020 سدیم نیتریت Sodium Nitrite
4021 نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
4022 سدیم اولئات Sodium Oleate
4023 سدیم اکسی بات Sodium Oxybate
4024 سدیم پربورات Sodium Perborate
4025 سدیم پرکربنات Sodium Percarbonate
4026 سدیم پرکلرات Sodium Perchlorate
4027 سدیم فنیل بوتیرات Sodium Phenylbutyrate
4028 سدیم پیکوسولفات Sodium Picosulfate
4029 سدیم پیدولات Sodium Pidolate
4030 سدیم پلی متافسفات Sodium Polymetaphosphate
4031 سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate
4032 سدیم پیرووات Sodium Pyruvate
4033 سدیم سالیسیلات Sodium Salicylate
4034 سیلیکات سدیم Sodium Silicate
4035 سدیم سیلیکوفلوراید Sodium Silicofluoride
4036 سدیم استارچ گلیکولات Sodium Starch Glycolate
4037 سدیم استئارات Sodium Stearate
4038 سدیم استئاریل فومارات Sodium Stearyl Fumarate
4039 سدیم استیبوگلوکونات Sodium Stibogluconate
4040 سدیم سوکسینات Sodium Succinate
4041 سدیم تارترات Sodium Tartrate
4042 سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate
4043 سدیم تیوسالیسیلات Sodium Thiosalicylate
4044 تیوسولفات سدیم Sodium Thiosulfate
4045 سدیم تیروپانوات Sodium Tyropanoate
4046 سدیم والپروات Sodium Valproate
4047 سوفوسبوویر Sofosbuvir
4048 سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir
4049 سوفوسبوویر+ولپاتاسویر Sofosbuvir+Velpatasvir
4050 صابون نرم Soft Soap
4051 سولیداگو Solidago
4052 سولیفناسین Solifenacin
4053 دی اتیل اتر Solvent Ether
4054 سوماتومدین Somatomedins
4055 سوماتورلین Somatorelin
4056 سوماتوستاتین Somatostatin
4057 سورافنیب Sorafenib
4058 سوربات ها Sorbates
4059 سوربینیل Sorbinil
4060 سوربیتول Sorbitol
4061 سوریودین Sorivudine
4062 سورل Sorrel
4063 سوتالول Sotalol
4064 اسپارفلوکساسین Sparfloxacin
4065 اسپارتین سولفات Sparteine Sulfate
4066 روغن اسپیرمینت Spearmint Oil
4067 اسپکتنومایسین Spectinomycin
4068 ضدسم عنکبوت Spider Venom Antisera
4069 اسپیک لاواندر Spike Lavender
4070 SPINHALER _INHALATION DEVICE
4071 اسپیرامایسین Spiramycin
4072 اسپیراپریل Spirapril
4073 اسپیرونولاکتون Spironolactone
4074 اسپیرولینا Spirulina
4075 اسکوالان Squalane
4076 اسکواریک اسید دی بوتیل استر Squaric Acid Dibutylester
4077 اسکوئیل Squill
4078 استانوس فلوراید Stannous Fluoride
4079 استانول استر Stanol Esters
4080 استانوزول Stanozolo
4081 واکسن استافیلوکوکال Staphylococcal Vaccines
4082 استافیلوکیناز Staphylokinase
4083 استارچ Starch
4084 استاودین Stavudine
4085 اسید استئاریک Stearic Acid
4086 استئاریل الکل Stearyl Alcohol
4087 استپرونین Stepronin
4088 استرکولیا Sterculia
4089 STERILE DILUENTS
4090 استویوسید Stevioside
4091 استری پنتول Stiripentol
4092 Stone Fish Venom Antisera
4093 استون روت Stone Root
4094 استوراکس Storax
4095 واکسن استرپتوکوکوس گروه بی Streptococcus Group B Vaccines
4096 استرپتودورناز Streptodornase
4097 استرپتوکیناز Streptokinase
4098 استرپتومایسین Streptomycin
4099 استرپتوزوسین Streptozocin
4100 استرونیتوم کلراید Strontium Chloride
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب