اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4001 سدیم دی تیونیت Sodium Dithionite
4002 سدیم فلوراید Sodium Fluoride
4003 سدیم فلورواستات Sodium Fluoroacetate
4004 سدیم فرمالدئید سولفوکسیلات Sodium Formaldehyde Sulfoxylate
4005 سدیم فیتات Sodium Fytate
4006 جنتیسات سدیم Sodium Gentisate
4007 سدیم گلوکونات Sodium Gluconate
4008 هیالورونیک اسید Sodium Hyaluronate
4009 سدیم هیالورونات+بوراکس+کلاژن Sodium Hyaluronate+Borax+Collagen
4010 سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide
4011 هیپوکلریت سدیم Sodium Hypochlorite
4012 سدیم لوریل سولفات Sodium Laurilsulfate
4013 سدیم یدوهپتارینات Sodium lodoheparinate
4014 Sodium Methylarsinate
4015 سدیم منوفلوروفسفات Sodium Monofluorophosphate
4016 Sodium Morrhuate
4017 نیترات سدیم Sodium Nitrate
4018 سدیم نیتریت Sodium Nitrite
4019 نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
4020 سدیم اولئات Sodium Oleate
4021 سدیم اکسی بات Sodium Oxybate
4022 سدیم پربورات Sodium Perborate
4023 سدیم پرکربنات Sodium Percarbonate
4024 سدیم پرکلرات Sodium Perchlorate
4025 سدیم فنیل بوتیرات Sodium Phenylbutyrate
4026 سدیم پیکوسولفات Sodium Picosulfate
4027 سدیم پیدولات Sodium Pidolate
4028 سدیم پلی متافسفات Sodium Polymetaphosphate
4029 سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate
4030 سدیم پیرووات Sodium Pyruvate
4031 سدیم سالیسیلات Sodium Salicylate
4032 سیلیکات سدیم Sodium Silicate
4033 سدیم سیلیکوفلوراید Sodium Silicofluoride
4034 سدیم استارچ گلیکولات Sodium Starch Glycolate
4035 سدیم استئارات Sodium Stearate
4036 سدیم استئاریل فومارات Sodium Stearyl Fumarate
4037 سدیم استیبوگلوکونات Sodium Stibogluconate
4038 سدیم سوکسینات Sodium Succinate
4039 سدیم تارترات Sodium Tartrate
4040 سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate
4041 سدیم تیوسالیسیلات Sodium Thiosalicylate
4042 تیوسولفات سدیم Sodium Thiosulfate
4043 سدیم تیروپانوات Sodium Tyropanoate
4044 سدیم والپروات Sodium Valproate
4045 سوفوسبوویر Sofosbuvir
4046 سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir
4047 سوفوسبوویر+ولپاتاسویر Sofosbuvir+Velpatasvir
4048 صابون نرم Soft Soap
4049 سولیداگو Solidago
4050 سولیفناسین Solifenacin
4051 دی اتیل اتر Solvent Ether
4052 سوماتومدین Somatomedins
4053 سوماتورلین Somatorelin
4054 سوماتوستاتین Somatostatin
4055 سورافنیب Sorafenib
4056 سوربات ها Sorbates
4057 سوربینیل Sorbinil
4058 سوربیتول Sorbitol
4059 سوریودین Sorivudine
4060 سورل Sorrel
4061 سوتالول Sotalol
4062 اسپارفلوکساسین Sparfloxacin
4063 اسپارتین سولفات Sparteine Sulfate
4064 روغن اسپیرمینت Spearmint Oil
4065 اسپکتنومایسین Spectinomycin
4066 ضدسم عنکبوت Spider Venom Antisera
4067 اسپیک لاواندر Spike Lavender
4068 SPINHALER _INHALATION DEVICE
4069 اسپیرامایسین Spiramycin
4070 اسپیراپریل Spirapril
4071 اسپیرونولاکتون Spironolactone
4072 اسپیرولینا Spirulina
4073 اسکوالان Squalane
4074 اسکواریک اسید دی بوتیل استر Squaric Acid Dibutylester
4075 اسکوئیل Squill
4076 استانوس فلوراید Stannous Fluoride
4077 استانول استر Stanol Esters
4078 استانوزول Stanozolo
4079 واکسن استافیلوکوکال Staphylococcal Vaccines
4080 استافیلوکیناز Staphylokinase
4081 استارچ Starch
4082 استاودین Stavudine
4083 اسید استئاریک Stearic Acid
4084 استئاریل الکل Stearyl Alcohol
4085 استپرونین Stepronin
4086 استرکولیا Sterculia
4087 STERILE DILUENTS
4088 استویوسید Stevioside
4089 استری پنتول Stiripentol
4090 Stone Fish Venom Antisera
4091 استون روت Stone Root
4092 استوراکس Storax
4093 واکسن استرپتوکوکوس گروه بی Streptococcus Group B Vaccines
4094 استرپتودورناز Streptodornase
4095 استرپتوکیناز Streptokinase
4096 استرپتومایسین Streptomycin
4097 استرپتوزوسین Streptozocin
4098 استرونیتوم کلراید Strontium Chloride
4099 استرونتیوم Strontium Ranelate
4100 استرونتیوم 89 Strontium-89
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب