اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3101 نوکسی تیولین Noxytiolin
3102 اسید نوکلئیک Nucleic Acid
3103 Nusinersen
3104 Nutmeg
3105 Nutmeg Oil
3106 Nutrition
3107 Nux Vomica
3108 نیستاتین Nystatin
3109 اوبیدوکسیم Obidoxime
3110 اوبلی مرسن Oblimersen
3111 اکتاکائین Octacaine
3112 اوکتافونیوم Octafonium
3113 اوکتانوئیک اسید Octanoic Acid
3114 اکتاتروپین متیل بروماید Octatropine Methylbromide
3115 اوکتینیدین Octenidine
3116 اوکتیل تریازون Octil Triazone
3117 اوکتی نوکسات Octinoxate
3118 اوکتی سالات Octisalate
3119 اکتوکریلن Octocrilene
3120 اوکتودرین Octodrine
3121 اوکتوکسینول Octoxinols
3122 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
3123 اکتیل دودکانل Octyldodecanol
3124 اوفاتومومب Ofatumumab
3125 افلوکساسین Ofloxacin
3126 اولافلور Olaflur
3127 الانزاپین Olanzapine
3128 اولاکوئیندوکس Olaquindox
3129 اولیندر Oleander
3130 اولئاندومایسین Oleandomycin
3131 اولئیک اسید Oleic Acid
3132 اولئیل الکل Oleyl Alcohol
3133 روغن زیتون Olive Oil
3134 Olive Oil+Calcium Hydroxide
3135 اولمزارتان Olmesartan
3136 اولولیکوئی Ololiuqui
3137 اولوپاتادین Olopatadine
3138 اولپرینون Olprinone
3139 اولسالازین Olsalazine
3140 اومالیزومب Omalizumab
3141 اوماپاتریلات Omapatrilat
3142 Omega 369
3143 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
3144 امپرازول Omeprazole
3145 اوموکونازول Omoconazole
3146 اندانسترون Ondansetron
3147 پیاز Onion
3148 انواع پیاز Ononis
3149 فتالدیالدئید O-Phthaldialdehyde
3150 Ophthalmic Bath OPH Sol
3151 اوپیپرامول Opipramol
3152 OPIPRAMOLI DIHYDROCHLORIDE
3153 اوپیوم Opium
3154 اوپرلویکین Oprelvekin
3155 او آر اس Oral Rehydration Solutions
3156 اورازامید Orazamide
3157 اوربیفلوکساسین Orbifloxacin
3158 اوربوفیبان استات Orbofiban Acetate
3159 اورگوومب Oregovomab
3160 سم ارگانوفسفره Organophosphorus Insecticides
3161 مرزنگوش Organum vulgare L
3162 اوریتاوانسین Oritavancin
3163 اورلیستات Orlistat
3164 ارملوکسیفن Ormeloxifene
3165 اورمتوپریم Ormetoprim
3166 اورنیدازول Ornidazole
3167 اورنی پرسین Ornipressin
3168 اورنی تین Ornithine
3169 اورنوپروستیل Ornoprostil
3170 اوروتیک اسید Orotic Acid
3171 اورفنادرین Orphenadrine
3172 ارتودی کلروبنزن Orthodichlorobenzene
3173 ارتوفنیل فنل Orthophenylphenol
3174 اوریزانول Oryzanol
3175 اوسالمید Osalmid
3176 اوسلتامیویر Oseltamivir
3177 اوسیمرتینیب Osimertinib
3178 اوتیلونیوم بروماید Otilonium Bromide
3179 اوواباین Ouabain
3180 عصاره اواری Ovary Extracts
3181 اگزابولون Oxabolone
3182 اگزازپرول Oxaceprol
3183 اگزاسیلین سدیم Oxacillin Sodium
3184 اگزالیک اسید Oxalic Acid
3185 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
3186 اگزامنیکوئین Oxamniquine
3187 اکساندرولون Oxandrolone
3188 اکسانتل امبونات Oxantel Embonate
3189 اکساپروزین Oxaprozin
3190 اوگزاتومید Oxatomide
3191 اگزازپام Oxazepam
3192 اکسازولام Oxazolam
3193 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
3194 اوکسدرین Oxedrine
3195 اوگزلادین سیترات Oxeladin Citrate
3196 اوکسندولون Oxendolone
3197 اوکستاکائین Oxetacaine
3198 اوکسترون Oxetorone
3199 اکسفندازول Oxfendazole
3200 اکسی بندازول Oxibendazole
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب