اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3101 نوسکاپین Noscapine
3102 نووبیوسین Novobiocin
3103 نوکسی تیولین Noxytiolin
3104 اسید نوکلئیک Nucleic Acid
3105 Nusinersen
3106 Nutmeg
3107 Nutmeg Oil
3108 Nutrition
3109 Nux Vomica
3110 نیستاتین Nystatin
3111 اوبیدوکسیم Obidoxime
3112 اوبلی مرسن Oblimersen
3113 اکتاکائین Octacaine
3114 اوکتافونیوم Octafonium
3115 اوکتانوئیک اسید Octanoic Acid
3116 اکتاتروپین متیل بروماید Octatropine Methylbromide
3117 اوکتینیدین Octenidine
3118 اوکتیل تریازون Octil Triazone
3119 اوکتی نوکسات Octinoxate
3120 اوکتی سالات Octisalate
3121 اکتوکریلن Octocrilene
3122 اوکتودرین Octodrine
3123 اوکتوکسینول Octoxinols
3124 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
3125 اکتیل دودکانل Octyldodecanol
3126 اوفاتومومب Ofatumumab
3127 افلوکساسین Ofloxacin
3128 اولافلور Olaflur
3129 الانزاپین Olanzapine
3130 اولاکوئیندوکس Olaquindox
3131 اولیندر Oleander
3132 اولئاندومایسین Oleandomycin
3133 اولئیک اسید Oleic Acid
3134 اولئیل الکل Oleyl Alcohol
3135 روغن زیتون Olive Oil
3136 Olive Oil+Calcium Hydroxide
3137 اولمزارتان Olmesartan
3138 اولولیکوئی Ololiuqui
3139 اولوپاتادین Olopatadine
3140 اولپرینون Olprinone
3141 اولسالازین Olsalazine
3142 اومالیزومب Omalizumab
3143 اوماپاتریلات Omapatrilat
3144 Omega 369
3145 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
3146 امپرازول Omeprazole
3147 اوموکونازول Omoconazole
3148 اندانسترون Ondansetron
3149 پیاز Onion
3150 انواع پیاز Ononis
3151 فتالدیالدئید O-Phthaldialdehyde
3152 Ophthalmic Bath OPH Sol
3153 اوپیپرامول Opipramol
3154 OPIPRAMOLI DIHYDROCHLORIDE
3155 اوپیوم Opium
3156 اوپرلویکین Oprelvekin
3157 او آر اس Oral Rehydration Solutions
3158 اورازامید Orazamide
3159 اوربیفلوکساسین Orbifloxacin
3160 اوربوفیبان استات Orbofiban Acetate
3161 اورگوومب Oregovomab
3162 سم ارگانوفسفره Organophosphorus Insecticides
3163 مرزنگوش Organum vulgare L
3164 اوریتاوانسین Oritavancin
3165 اورلیستات Orlistat
3166 ارملوکسیفن Ormeloxifene
3167 اورمتوپریم Ormetoprim
3168 اورنیدازول Ornidazole
3169 اورنی پرسین Ornipressin
3170 اورنی تین Ornithine
3171 اورنوپروستیل Ornoprostil
3172 اوروتیک اسید Orotic Acid
3173 اورفنادرین Orphenadrine
3174 ارتودی کلروبنزن Orthodichlorobenzene
3175 ارتوفنیل فنل Orthophenylphenol
3176 اوریزانول Oryzanol
3177 اوسالمید Osalmid
3178 اوسلتامیویر Oseltamivir
3179 اوسیمرتینیب Osimertinib
3180 اوتیلونیوم بروماید Otilonium Bromide
3181 اوواباین Ouabain
3182 عصاره اواری Ovary Extracts
3183 اگزابولون Oxabolone
3184 اگزازپرول Oxaceprol
3185 اگزاسیلین سدیم Oxacillin Sodium
3186 اگزالیک اسید Oxalic Acid
3187 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
3188 اگزامنیکوئین Oxamniquine
3189 اکساندرولون Oxandrolone
3190 اکسانتل امبونات Oxantel Embonate
3191 اکساپروزین Oxaprozin
3192 اوگزاتومید Oxatomide
3193 اگزازپام Oxazepam
3194 اکسازولام Oxazolam
3195 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
3196 اوکسدرین Oxedrine
3197 اوگزلادین سیترات Oxeladin Citrate
3198 اوکسندولون Oxendolone
3199 اوکستاکائین Oxetacaine
3200 اوکسترون Oxetorone
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب