اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2901 منوکلرواستیک اسید Monochloroacetic Acid
2902 Monoctanoin
2903 منواتانول امین Monoetnanolamine
2904 منوگلیسرید Mono-glycerides
2905 منوسدیم گلوتامات Monosodium Glutamate
2906 منوتیوگلیسرول Monothioglycerol
2907 مونته لوکاست Montelukast
2908 مونته پلاز Monteplase
2909 موپرون Moperone
2910 موراسیزین Moracizine
2911 مورانتل سیترات Morantel Citrate
2912 مورکلوفون Morclofone
2913 مورینامید Morinamide
2914 مورنیفلومات Morniflumate
2915 موروکسیدین Moroxydine
2916 مورفین Morphine
2917 مرفین Morphine
2918 مرفولین سالیسیلات Morpholine Salicylate
2919 موساپرامین Mosapramine
2920 موساپراید سیترات Mosapride Citrate
2921 موترتیناید Motretinide
2922 موکساورین Moxaverine
2923 موگزاورین Moxaverine
2924 موکسی دکتین Moxidectin
2925 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
2926 موکسی سیلیت Moxisylyte
2927 موکسونیدین Moxonidine
2928 مولتی آلکیل پپتید Multialchilpeptide
2929 Multiple Sclerosis Vaccines
2930 مولتی ویتامین Multivitamin
2931 Multivitamin for CKD Patients
2932 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
2933 Multivitamin preparation
2934 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
2935 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
2936 Mulungu
2937 Mumps Immunoglobulins
2938 Mumps Skin Test Antigen
2939 واکسن اوریون Mumps Vaccines
2940 موپیروسین Mupirocin
2941 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
2942 مورامیداز Muramidase
2943 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
2944 ماسک Musk
2945 Mycobacterium Vaccae Vaccines
2946 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
2947 میرالاکت Myralact
2948 مریستیل الکل Myristyl Alcohol
2949 Myrrh
2950 میرتکائین Myrtecaine
2951 هگزامینیوم کلراید N-(3-Chloroallyl)hexaminium Chloride
2952 نابیلون Nabilone
2953 نابومتون Nabumetone
2954 N-ACETYL CARNOSINE
2955 نادید Nadide
2956 نادیفلوکساسین Nadifloxacin
2957 نادولول Nadolol
2958 نادوکسولول Nadoxolol
2959 نادروپارین کلسیم Nadroparin Calcium
2960 نفاموستارت مسیلات Nafamostat Mesilate
2961 نافارلین استات Nafarelin Acetate
2962 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
2963 نفتالوفوس Naftalofos
2964 نفتازون Naftazone
2965 نافتیدروفوریل اکسالات Naftidrofuryl Oxalate
2966 نافتی فین موضعی Naftifine-Topical
2967 نافتوپیدیل Naftopidil
2968 نالبوفین Nalbuphine
2969 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
2970 نالمیفن Nalmefene
2971 نالورفین Nalorphine
2972 نالوکسان Naloxone
2973 نالتروکسون Naltrexone
2974 ناندرولون Nandrolone
2975 نفازولین Naphazoline
2976 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
2977 نفتالین Naphthalin
2978 Naphthylacetic Acid
2979 ناپروکسن Naproxen
2980 ناراسین Narasin
2981 ناراتریپتان Naratriptan
2982 نارتوگراستیم Nartograstim
2983 ناساروپلاز Nasaruplase
2984 ناتالیزومب Natalizumab
2985 ناتامایسین Natamycin
2986 ناتگلینید Nateglinide
2987 ناته پلاز Nateplase
2988 نبیولول Nebivolol
2989 نبراستام Nebracetam
2990 نداپلاتین Nedaplatin
2991 ندوکرومیل سدیم Nedocromil Sodium
2992 نفازودون Nefazodone
2993 نفیراستام Nefiracetam
2994 نفوپام Nefopam
2995 نالرالبین Nelarabine
2996 نلفیناویر Nelfinavir
2997 نلته نکسین Neltenexine
2998 نموناپراید Nemonapride
2999 نئومایسین Neomycin
3000 نئوستیگمین Neostigmine
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب