اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2901 موننسین Monensin
2902 منوبنزون Monobenzone
2903 منوکلرواستیک اسید Monochloroacetic Acid
2904 Monoctanoin
2905 منواتانول امین Monoetnanolamine
2906 منوگلیسرید Mono-glycerides
2907 منوسدیم گلوتامات Monosodium Glutamate
2908 منوتیوگلیسرول Monothioglycerol
2909 مونته لوکاست Montelukast
2910 مونته پلاز Monteplase
2911 موپرون Moperone
2912 موراسیزین Moracizine
2913 مورانتل سیترات Morantel Citrate
2914 مورکلوفون Morclofone
2915 مورینامید Morinamide
2916 مورنیفلومات Morniflumate
2917 موروکسیدین Moroxydine
2918 مورفین Morphine
2919 مرفین Morphine
2920 مرفولین سالیسیلات Morpholine Salicylate
2921 موساپرامین Mosapramine
2922 موساپراید سیترات Mosapride Citrate
2923 موترتیناید Motretinide
2924 موکساورین Moxaverine
2925 موگزاورین Moxaverine
2926 موکسی دکتین Moxidectin
2927 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
2928 موکسی سیلیت Moxisylyte
2929 موکسونیدین Moxonidine
2930 مولتی آلکیل پپتید Multialchilpeptide
2931 Multiple Sclerosis Vaccines
2932 مولتی ویتامین Multivitamin
2933 Multivitamin for CKD Patients
2934 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
2935 Multivitamin preparation
2936 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
2937 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
2938 Mulungu
2939 Mumps Immunoglobulins
2940 Mumps Skin Test Antigen
2941 واکسن اوریون Mumps Vaccines
2942 موپیروسین Mupirocin
2943 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
2944 مورامیداز Muramidase
2945 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
2946 ماسک Musk
2947 Mycobacterium Vaccae Vaccines
2948 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
2949 میرالاکت Myralact
2950 مریستیل الکل Myristyl Alcohol
2951 Myrrh
2952 میرتکائین Myrtecaine
2953 هگزامینیوم کلراید N-(3-Chloroallyl)hexaminium Chloride
2954 نابیلون Nabilone
2955 نابومتون Nabumetone
2956 N-ACETYL CARNOSINE
2957 نادید Nadide
2958 نادیفلوکساسین Nadifloxacin
2959 نادولول Nadolol
2960 نادوکسولول Nadoxolol
2961 نادروپارین کلسیم Nadroparin Calcium
2962 نفاموستارت مسیلات Nafamostat Mesilate
2963 نافارلین استات Nafarelin Acetate
2964 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
2965 نفتالوفوس Naftalofos
2966 نفتازون Naftazone
2967 نافتیدروفوریل اکسالات Naftidrofuryl Oxalate
2968 نافتی فین موضعی Naftifine-Topical
2969 نافتوپیدیل Naftopidil
2970 نالبوفین Nalbuphine
2971 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
2972 نالمیفن Nalmefene
2973 نالورفین Nalorphine
2974 نالوکسان Naloxone
2975 نالتروکسون Naltrexone
2976 ناندرولون Nandrolone
2977 نفازولین Naphazoline
2978 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
2979 نفتالین Naphthalin
2980 Naphthylacetic Acid
2981 ناپروکسن Naproxen
2982 ناراسین Narasin
2983 ناراتریپتان Naratriptan
2984 نارتوگراستیم Nartograstim
2985 ناساروپلاز Nasaruplase
2986 ناتالیزومب Natalizumab
2987 ناتامایسین Natamycin
2988 ناتگلینید Nateglinide
2989 ناته پلاز Nateplase
2990 نبیولول Nebivolol
2991 نبراستام Nebracetam
2992 نداپلاتین Nedaplatin
2993 ندوکرومیل سدیم Nedocromil Sodium
2994 نفازودون Nefazodone
2995 نفیراستام Nefiracetam
2996 نفوپام Nefopam
2997 نالرالبین Nelarabine
2998 نلفیناویر Nelfinavir
2999 نلته نکسین Neltenexine
3000 نموناپراید Nemonapride
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب