اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
601 بروم پریدول Bromperidol
602 بروم فنیرامین مالئات Brompheniramine Maleate
603 بروم سالان Bromsalans
604 برونوپول Bronopol
605 بروپارسترول Broparestrol
606 بروپیریمین Bropirimine
607 بروتی زولام Brotizolam
608 برووانکسین Brovanexine
609 قهوه ای اف کا Brown FK
610 قهوه ای اچ تی Brown HT
611 بروکسوریدین Broxuridine
612 بروکسی کینولین Broxyquinoline
613 واکسن بروسلوز Brucellosis Vaccines
614 بریونیا Bryonia
615 بوکو Buchu
616 بوسیلامین Bucillamine
617 بوسیندولول Bucindolol
618 بوکتورن Buckthorn
619 بوکلادسین سدیم Bucladesine Sodium
620 بوکلیزین Buclizine
621 بوکلوزامید Buclosamide
622 بودزوناید Budesonide
623 بودزوناید+فورمترول Budesonide+Formoterol
624 بودیپین Budipine
625 بوفکساماک Bufexamac
626 بوفلومدیل Buflomedil
627 بوفورمین Buformin
628 بوفوتنین Bufotenine
629 بوفیلین Bufylline
630 کلسیم بومادیزون Bumadizone Calcium
631 بومتانید Bumetanide
632 بونازوسین Bunazosin
633 بونی ترولول Bunitrolol
634 بوپارواکون Buparvaquone
635 بوفنین Buphenine
636 بوپیواکایین Bupivacaine
637 بوپرانولول Bupranolol
638 بوپرنورفین Buprenorphine
639 Buprenorphine+Naloxone
640 بوپروپیون Bupropion
641 پماد سوختگی Burn Ointment
642 بوسرلین Buserelin
643 بوسپیرون Buspirone
644 بوسولفان Busulfan
645 بوتاکائین Butacaine
646 بوتالامین Butalamine
647 بوتالبیتال Butalbital
648 بوتامیرات سیترات Butamirate Citrate
649 بوتان Butane
650 بوتنافین موضعی Butenafine-Topical
651 بوتتامات سیترات Butetamate Citrate
652 سدیم بوتیبوفن Butibufen Sodium
653 بوتینولین Butinoline
654 بوتیزاید Butizide
655 بوتوباربیتال Butobarbital
656 بوتوکونازول موضعی Butoconazole-Topical
657 بوتوپیرونوکسیل Butopyronoxyl
658 بوتورفانول Butorphanol
659 بوتوکسی کائین Butoxycaine
660 بوتریپتیلین Butriptyline
661 بوتروپیوم Butropium
662 بوتربور Butterbur
663 بوتیل استات Butyl Acetate
664 بوتیل الکل Butyl Alcohol
665 بوتیل آمینوبنزوات Butyl Aminobenzoate
666 بوتیل نیترات Butyl Nitrite
667 بوتیلامین Butylamine
668 بوتیلیتد هیدروکسی انیسول Butylated Hydroxyanisole
669 بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن Butylated Hydroxytoluene
670 بوزپید متی یداید Buzepide Metiodide
671 کابازی تاکسل Cabazitaxel
672 کابرگولین Cabergoline
673 کادکسومر ایودین Cadexomer-Iodine
674 کامیوم Cadmium
675 کادرالازین Cadralazine
676 کافدرین Cafedrine
677 کافئین Caffeine
678 روغن کاجوپت Cajuput Oil
679 کالامین Calamine
680 کالاموس Calamus
681 کلسیپوتریول Calcipotriol
682 کلسیپوتریول+بتامتازون Calcipotriol+Betamethasone
683 کلسی تونین Calcitonin
684 پپتید وابسته به ژن کلسی تونین Calcitonin Gene-related Peptide
685 کلسی تریول Calcitriol
686 املاح کلسیم Calcium
687 کلسیم آلژینات Calcium Alginate
688 کلسیم هیدروژن فسفات Calcium Dihydrogen Phosphate
689 کلسیم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate
690 کلسیم دوبسیلات Calcium Dobesilate
691 کلسیم هوپانتنات Calcium Hopantenate
692 کلسیم هیدروکساید Calcium Hydroxide
693 کلسیم یداید Calcium Iodide
694 کلسیم اکساید Calcium Oxide
695 کلسیم پانتوتنات Calcium Pantothenate
696 کلسیم پلی استایرن سولفونات Calcium Polystyrene Sulfonate
697 سولفات کلسیم Calcium Sulfate
698 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
699 کالومبا Calumba
700 کامازپام Camazepam
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب