اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
601 بروم فنیرامین مالئات Brompheniramine Maleate
602 بروم سالان Bromsalans
603 برونوپول Bronopol
604 بروپارسترول Broparestrol
605 بروپیریمین Bropirimine
606 بروتی زولام Brotizolam
607 برووانکسین Brovanexine
608 قهوه ای اف کا Brown FK
609 قهوه ای اچ تی Brown HT
610 بروکسوریدین Broxuridine
611 بروکسی کینولین Broxyquinoline
612 واکسن بروسلوز Brucellosis Vaccines
613 بریونیا Bryonia
614 بوکو Buchu
615 بوسیلامین Bucillamine
616 بوسیندولول Bucindolol
617 بوکتورن Buckthorn
618 بوکلادسین سدیم Bucladesine Sodium
619 بوکلیزین Buclizine
620 بوکلوزامید Buclosamide
621 بودزوناید Budesonide
622 بودزوناید+فورمترول Budesonide+Formoterol
623 بودیپین Budipine
624 بوفکساماک Bufexamac
625 بوفلومدیل Buflomedil
626 بوفورمین Buformin
627 بوفوتنین Bufotenine
628 بوفیلین Bufylline
629 کلسیم بومادیزون Bumadizone Calcium
630 بومتانید Bumetanide
631 بونازوسین Bunazosin
632 بونی ترولول Bunitrolol
633 بوپارواکون Buparvaquone
634 بوفنین Buphenine
635 بوپیواکایین Bupivacaine
636 بوپرانولول Bupranolol
637 بوپرنورفین Buprenorphine
638 Buprenorphine+Naloxone
639 بوپروپیون Bupropion
640 پماد سوختگی Burn Ointment
641 بوسرلین Buserelin
642 بوسپیرون Buspirone
643 بوسولفان Busulfan
644 بوتاکائین Butacaine
645 بوتالامین Butalamine
646 بوتالبیتال Butalbital
647 بوتامیرات سیترات Butamirate Citrate
648 بوتان Butane
649 بوتنافین موضعی Butenafine-Topical
650 بوتتامات سیترات Butetamate Citrate
651 سدیم بوتیبوفن Butibufen Sodium
652 بوتینولین Butinoline
653 بوتیزاید Butizide
654 بوتوباربیتال Butobarbital
655 بوتوکونازول موضعی Butoconazole-Topical
656 بوتوپیرونوکسیل Butopyronoxyl
657 بوتورفانول Butorphanol
658 بوتوکسی کائین Butoxycaine
659 بوتریپتیلین Butriptyline
660 بوتروپیوم Butropium
661 بوتربور Butterbur
662 بوتیل استات Butyl Acetate
663 بوتیل الکل Butyl Alcohol
664 بوتیل آمینوبنزوات Butyl Aminobenzoate
665 بوتیل نیترات Butyl Nitrite
666 بوتیلامین Butylamine
667 بوتیلیتد هیدروکسی انیسول Butylated Hydroxyanisole
668 بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن Butylated Hydroxytoluene
669 بوزپید متی یداید Buzepide Metiodide
670 کابازی تاکسل Cabazitaxel
671 کابرگولین Cabergoline
672 کادکسومر ایودین Cadexomer-Iodine
673 کامیوم Cadmium
674 کادرالازین Cadralazine
675 کافدرین Cafedrine
676 کافئین Caffeine
677 روغن کاجوپت Cajuput Oil
678 کالامین Calamine
679 کالاموس Calamus
680 کلسیپوتریول Calcipotriol
681 کلسیپوتریول+بتامتازون Calcipotriol+Betamethasone
682 کلسی تونین Calcitonin
683 پپتید وابسته به ژن کلسی تونین Calcitonin Gene-related Peptide
684 کلسی تریول Calcitriol
685 املاح کلسیم Calcium
686 کلسیم آلژینات Calcium Alginate
687 کلسیم هیدروژن فسفات Calcium Dihydrogen Phosphate
688 کلسیم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate
689 کلسیم دوبسیلات Calcium Dobesilate
690 کلسیم هوپانتنات Calcium Hopantenate
691 کلسیم هیدروکساید Calcium Hydroxide
692 کلسیم یداید Calcium Iodide
693 کلسیم اکساید Calcium Oxide
694 کلسیم پانتوتنات Calcium Pantothenate
695 کلسیم پلی استایرن سولفونات Calcium Polystyrene Sulfonate
696 سولفات کلسیم Calcium Sulfate
697 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
698 کالومبا Calumba
699 کامازپام Camazepam
700 کامبندازول Cambendazole
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب