اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 کامبندازول Cambendazole
702 Camellia Sinensis+Apple Cider Vinegar+Vitamin B6
703 کاموستات مسیلات Camostat Mesilate
704 کافور Camphor
705 واکسن کامپیلو باکتر ججونی Campylobacter Jejuni Vaccines
706 کامیلوفین Camylofin
707 واکسن سرطان Cancer Vaccines
708 کاندلیلا واکس Candelilla Wax
709 کاندزارتان Candesartan
710 کاندیسیدین Candicidin
711 کاندوکساتریل Candoxatril
712 حشیش Cannabis
713 روغن کانولا Canola Oil
714 کانرنون Canrenone
715 کانتارید ها Cantharides
716 کانتاریدین Cantharidin
717 کانتاگزانتین Canthaxanthin
718 کاپسیتابین Capecitabine
719 کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate
720 کاپتودیام Captodiame
721 کاپتوپریل Captopril
722 کارامل Caramel
723 کارامیفن ادیسیلات Caramiphen Edisilate
724 کارازولول Carazolol
725 کرباکول Carbachol
726 کاربادوکس Carbadox
727 حشره کش های کاربامات Carbamate Insecticides
728 کاربامازپین Carbamazepine
729 کاربامید پراکساید Carbamide Peroxide
730 کاربامول Carbamol
731 کرباریل Carbaryl
732 کلسیم کارباسالات Carbasalate Calcium
733 کاربازوکروم Carbazochrome
734 کاربنی سیلین Carbenicillin Sodium
735 سدیم کربنوکسولون Carbenoxolone Sodium
736 کاربتوسین Carbetocin
737 کربی دوپا Carbidopa
738 کربی مازول Carbimazole
739 کاربینوکسامین Carbinoxamine
740 کربوسیستئین Carbocisteine
741 کربوکرومن Carbocromen
742 Carbohydrate
743 مهار کننده کربوهیدات Carbohydrate Blocker
744 کاربومرها Carbomers
745 کربن دی اکسید Carbon Dioxide
746 کربن دیسولفید Carbon Disulfide
747 منواکسید کربن Carbon Monoxide
748 کربن تتراکلراید Carbon Tetrachloride
749 کربن 11 Carbon-11
750 کربن-13 Carbon-13
751 کربن 14 Carbon-14
752 کربوپلاتین Carboplatin
753 کربوپروست Carboprost
754 کارباکون Carboquone
755 کربوسولفان Carbosulfan
756 کاربرومال Carbromal
757 کاربوتاماید Carbutamide
758 کارداموم Cardamom
759 روغن کاداموم Cardamom Oil
760 Cardioplegia
761 کارفسیلین Carfecillin
762 کارفنتانیل Carfentanil
763 CARFILZOMIB
764 کارگلومیک اسید Carglumic Acid
765 کارینداسیلین Carindacillin
766 کاریسوپرودول Carisoprodol
767 کارملوز Carmellose
768 کارمین Carmine
769 کارموفور Carmofur
770 کارمویی زین Carmoisine
771 کارموستین Carmustine
772 موم کارنوبا Carnauba Wax
773 کارنیدازول Carnidazole
774 کارنیتین Carnitine
775 کاروورین Caroverine
776 کارپری تاید Carperitide
777 کارپی پرامین Carpipramine
778 کارپروفن Carprofen
779 کارتئولول Carteolol
780 کارومونام Carumonam
781 کارودیلول Carvedilol
782 کارزنید Carzenide
783 کاسانترانول Casanthranol
784 کاسکارا Cascara
785 Casein
786 کاسپوفونژین Caspofungin
787 روغن کرچک Castor Oil
788 کاتالاز Catalase
789 کاتکو Catechu
790 چای عربی Catha
791 آنتی بادی های سی دی ۴ CD4 Antibodies
792 سفاکلر Cefaclor
793 سفادروکسیل Cefadroxil
794 سفالونیوم Cefalonium
795 سفالوریدین Cefaloridine
796 سفالوتین Cefalotin
797 سفاماندول Cefamandole
798 سفاپرین Cefapirin
799 سفاتریزین Cefatrizine
800 سفازولین Cefazolin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب