اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2601 ماکروگل 15هیدروکسی استئارات Macrogol l5 Hydroxystearate
2602 ماکروگل لوریل اتر Macrogol Lauril Ethers
2603 ماکروگل منومتیل اتر Macrogol Monomethyl Ethers
2604 ماکروگل اولئیل اتر Macrogol Oleyl Ethers
2605 ماکروگل استئارات Macrogol Stearates
2606 مادورامایسین Maduramicin
2607 مافناید Mafenide
2608 مافوسفامید Mafosfamide
2609 ماگاینینس Magainins
2610 ماگالدرات Magaldrate
2611 ماگنتا Magenta
2612 ماگوتز Maggots
2613 منیزیوم آسپارتات هیدروبروماید Magnesium Aspartate Hydrobromide
2614 منیزیوم کربنات Magnesium Carbonate
2615 منیزیوم سیترات Magnesium Citrate
2616 منیزیوم گلوتامات هیدروبروماید Magnesium Glutamate Hydrobromide
2617 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
2618 منیزیوم پروکساید Magnesium Peroxide
2619 منیزم سالیسیلات Magnesium Salicylate
2620 منیزیوم سیلیکات Magnesium Silicate
2621 منیزیوم استئارات Magnesium Stearate
2622 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
2623 منیزیم اکساید Magnesium Supplement
2624 منیزیوم تری سیلیکات Magnesium Trisilicate
2625 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
2626 مالاشیت گرین Malachite Green
2627 واکسن مالاریا Malaria Vaccines
2628 مالاتیون-موضعی Malathion-Topical
2629 میل فرن Male Fern
2630 مالئیک اسید Maleic Acid
2631 مالیک اسید Malic Acid
2632 مالوتیلات Malotilate
2633 عصاره مالت Malt Extract
2634 مالتیتول Maltitol
2635 مالتودکسترین Maltodextrin
2636 مالتوز Maltose
2637 ماندلیک اسید Mandelic Acid
2638 منگافودیپیر تری سدیم Mangafodipir Trisodium
2639 منگنز Manganese
2640 مانی دیپین Manidipine
2641 مانیتول Mannitol
2642 مانوکا Manuka
2643 ماپروتیلین Maprotiline
2644 ماراویروک Maraviroc
2645 ماربوفلوکساسین Marbofloxacin
2646 ماری ماستات Marimastat
2647 ماروبیوم Marrubium
2648 ماسوپروکول Masoprocol
2649 ماستیک Mastic
2650 مازیندول Mazindol
2651 مازی پردون Mazipredone
2652 Meadowsweet
2653 واکسن سرخک و اوریون Measles and Mumps Vaccines
2654 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
2655 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
2656 واکسن سرخک Measles Vaccines
2657 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
2658 Measles, Mumps, Rubella, and Varicella-Zoster Vaccines
2659 مبندازول Mebendazole
2660 مبورین Mebeverine
2661 مب هیدرولین Mebhydrolin
2662 مبوتامات Mebutamate
2663 مبوتیزاید Mebutizide
2664 مکامیلامین Mecamylamine
2665 مسترونیوم اتیل سولفات Mecetronium Etilsulfate
2666 مسیلینام Mecillinam
2667 مکلوسیکلین Meclocycline
2668 مکلوفنامیک اسید Meclofenamic Acid
2669 مکلوفنوکسات Meclofenoxate
2670 مکلوکسامین سیترات Mecloxamine Citrate
2671 مکلوزین Meclozine
2672 مدازپام Medazepam
2673 مدتومیدین Medetomidine
2674 تری گلیسرید بازنجیره متوسط Medium-chain Triglycerides-MCT Oil
2675 مدروژستون Medrogestone
2676 مدرونیک اسید Medronic Acid
2677 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
2678 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
2679 مدریسون Medrysone
2680 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
2681 مفنورکس Mefenorex
2682 مفلوکوئین Mefloquine
2683 مفروساید Mefruside
2684 مجسترول Megestrol
2685 مگلومین MegIumine
2686 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
2687 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
2688 مگلوتول Meglutol
2689 ملاگاتران Melagatran
2690 Melaleuca Oil
2691 ملانوسیت استمیولیتینگ هورمون Melanocyte-stimulating Hormone
2692 ملانوستاتین Melanostatin
2693 ملارسومین Melarsomine
2694 ملارسوپرول Melarsoprol
2695 ملاتونین Melatonin
2696 روغن ملیسا Melissa Oil
2697 ملیتراسن Melitracen
2698 ملوکسیکام Meloxicam
2699 ملپرون Melperone
2700 ملفالان Melphalan
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب