اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2601 ماکروگل لوریل اتر Macrogol Lauril Ethers
2602 ماکروگل منومتیل اتر Macrogol Monomethyl Ethers
2603 ماکروگل اولئیل اتر Macrogol Oleyl Ethers
2604 ماکروگل استئارات Macrogol Stearates
2605 مادورامایسین Maduramicin
2606 مافناید Mafenide
2607 مافوسفامید Mafosfamide
2608 ماگاینینس Magainins
2609 ماگالدرات Magaldrate
2610 ماگنتا Magenta
2611 ماگوتز Maggots
2612 منیزیوم آسپارتات هیدروبروماید Magnesium Aspartate Hydrobromide
2613 منیزیوم کربنات Magnesium Carbonate
2614 منیزیوم سیترات Magnesium Citrate
2615 منیزیوم گلوتامات هیدروبروماید Magnesium Glutamate Hydrobromide
2616 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
2617 منیزیوم پروکساید Magnesium Peroxide
2618 منیزم سالیسیلات Magnesium Salicylate
2619 منیزیوم سیلیکات Magnesium Silicate
2620 منیزیوم استئارات Magnesium Stearate
2621 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
2622 منیزیم اکساید Magnesium Supplement
2623 منیزیوم تری سیلیکات Magnesium Trisilicate
2624 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
2625 مالاشیت گرین Malachite Green
2626 واکسن مالاریا Malaria Vaccines
2627 مالاتیون-موضعی Malathion-Topical
2628 میل فرن Male Fern
2629 مالئیک اسید Maleic Acid
2630 مالیک اسید Malic Acid
2631 مالوتیلات Malotilate
2632 عصاره مالت Malt Extract
2633 مالتیتول Maltitol
2634 مالتودکسترین Maltodextrin
2635 مالتوز Maltose
2636 ماندلیک اسید Mandelic Acid
2637 منگافودیپیر تری سدیم Mangafodipir Trisodium
2638 منگنز Manganese
2639 مانی دیپین Manidipine
2640 مانیتول Mannitol
2641 مانوکا Manuka
2642 ماپروتیلین Maprotiline
2643 ماراویروک Maraviroc
2644 ماربوفلوکساسین Marbofloxacin
2645 ماری ماستات Marimastat
2646 ماروبیوم Marrubium
2647 ماسوپروکول Masoprocol
2648 ماستیک Mastic
2649 مازیندول Mazindol
2650 مازی پردون Mazipredone
2651 Meadowsweet
2652 واکسن سرخک و اوریون Measles and Mumps Vaccines
2653 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
2654 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
2655 واکسن سرخک Measles Vaccines
2656 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
2657 Measles, Mumps, Rubella, and Varicella-Zoster Vaccines
2658 مبندازول Mebendazole
2659 مبورین Mebeverine
2660 مب هیدرولین Mebhydrolin
2661 مبوتامات Mebutamate
2662 مبوتیزاید Mebutizide
2663 مکامیلامین Mecamylamine
2664 مسترونیوم اتیل سولفات Mecetronium Etilsulfate
2665 مسیلینام Mecillinam
2666 مکلوسیکلین Meclocycline
2667 مکلوفنامیک اسید Meclofenamic Acid
2668 مکلوفنوکسات Meclofenoxate
2669 مکلوکسامین سیترات Mecloxamine Citrate
2670 مکلوزین Meclozine
2671 مدازپام Medazepam
2672 مدتومیدین Medetomidine
2673 تری گلیسرید بازنجیره متوسط Medium-chain Triglycerides-MCT Oil
2674 مدروژستون Medrogestone
2675 مدرونیک اسید Medronic Acid
2676 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
2677 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
2678 مدریسون Medrysone
2679 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
2680 مفنورکس Mefenorex
2681 مفلوکوئین Mefloquine
2682 مفروساید Mefruside
2683 مجسترول Megestrol
2684 مگلومین MegIumine
2685 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
2686 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
2687 مگلوتول Meglutol
2688 ملاگاتران Melagatran
2689 Melaleuca Oil
2690 ملانوسیت استمیولیتینگ هورمون Melanocyte-stimulating Hormone
2691 ملانوستاتین Melanostatin
2692 ملارسومین Melarsomine
2693 ملارسوپرول Melarsoprol
2694 ملاتونین Melatonin
2695 روغن ملیسا Melissa Oil
2696 ملیتراسن Melitracen
2697 ملوکسیکام Meloxicam
2698 ملپرون Melperone
2699 ملفالان Melphalan
2700 ممانتین Memantine
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب