اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4601 وترابوتین Vetrabutine
4602 ویدارابین Vidarabine
4603 ویگاباترین Vigabatrin
4604 VILAZODONE
4605 ویلوکسازین Viloxazine
4606 ویمینول هیدروکسی بنزوات Viminol Hydroxybenzoate
4607 وین بلاستین Vinblastine
4608 وینبورین Vinburnine
4609 وینکامین Vincamine
4610 وین کریستین Vincristine
4611 ویندسین Vindesine
4612 وینورلبین Vinorelbine
4613 وینپوستین Vinpocetine
4614 وینیل کلراید Vinyl Chloride
4615 وینیل بیتال Vinylbital
4616 ویوله دوژانسین Viola Crystallina
4617 ویکوئی دیل Viquidil
4618 ویرجینیامایسین Virginiamycin
4619 VIRKON
4620 ویتامین آ Vitamin A
4621 ویتامین آ+د خوراکی Vitamin A+D-Oral
4622 ویتامین آ+د Vitamin A+D-Topical
4623 Vitamin A+Lutein
4624 ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex
4625 ویتامین ب1 Vitamin B1
4626 ویتامین ب1+ب6+ب12 Vitamin B1+B6+B12
4627 ویتامین ب12 Vitamin B12
4628 Vitamin B17
4629 ویتامین ب2 Vitamin B2
4630 ویتامین ب6 Vitamin B6
4631 ویتامین سی Vitamin C
4632 ویتامین د3 Vitamin D3
4633 ویتامین ای Vitamin E
4634 ووگلیبوس Voglibose
4635 وریکونازول Voriconazole
4636 وورینوستات Vorinostat
4637 وروزول Vorozole
4638 وارفارین Warfarin
4639 اب مقطر WATER FOR INJECTION
4640 موم عسل White Beeswax
4641 وایت اسپریت White Spirit
4642 آلبالو وحشی Wild Cherry Bark
4643 لتوس وحشی Wild Lettuce
4644 الکل پشم Wool Alcohols
4645 لانولین Wool Fat
4646 زاموترول فومارات Xamoterol Fumarate
4647 زانوملین Xanomeline
4648 صمغ گزانتان Xanthan Gum
4649 گزانتین Xanthine-containing Beverages
4650 زانتینول نیکوتینات Xantinol Nicotinate
4651 گزانتوفیل پالمیتات Xantofyl Palmitate
4652 زمیلوفیبان Xemilofiban
4653 گزنون Xenon
4654 گزنون 127 Xenon-127
4655 گزنون 133 Xenon-133
4656 گزنیسالات هیدروکلراید Xenysalate Hydrochloride
4657 زنیتروپیوم Xenytropium
4658 زیبورونول Xibornol
4659 زیپاماید Xipamide
4660 زایلازین Xylazine
4661 زایلن Xylene
4662 زایلیتول Xylitol
4663 زایلومتازولین Xylometazoline
4664 گزیلوز Xylose
4665 زرد 2جی Yellow 2G
4666 یلو داک Yellow Dock
4667 واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines
4668 اکسید جیوه زرد Yellow Mercuric Oxide
4669 یوهمبین Yohimbine
4670 ایتریوم 90 Yttrium-90
4671 یوکا Yucca
4672 زفیرلوکاست Zafirlukast
4673 زالسیتابین Zalcitabine
4674 زالداراید Zaldaride
4675 زالپلون Zaleplon
4676 زالتوپروفن Zaltoprofen
4677 زامی فناسین Zamifenacin
4678 زانامیویر Zanamivir
4679 میوه زانتروکسیلوم Zanthoxylum Fruit
4680 زئین Zein
4681 زیرانول Zeranol
4682 زیکونوتید Ziconotide
4683 زیدوودین Zidovudine
4684 زیدوودین+لامیوودین Zidovudine+Lamivudine
4685 زیلوتون Zileuton
4686 Zinc Acetate
4687 کربنات روی Zinc Carbonate
4688 زینک اکساید Zinc Oxide
4689 پراکسید روی Zinc Peroxide
4690 فنول سولفونات روی Zinc Phenolsulfonate
4691 زینک استئارات Zinc Stearate
4692 زینک Zinc supplement
4693 زینک اندسلینات Zinc Undecylenate
4694 زینوستاتین Zinostatin
4695 زیپپرول Zipeprol
4696 زیپراسیدون Ziprasidone
4697 زیرکونیوم Zirconium
4698 زوفنوپریل کلسیم Zofenopril Calcium
4699 زولازپام Zolazepam
4700 زولدرونیک اسید Zoledronic Acid
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب