اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4601 ویگاباترین Vigabatrin
4602 VILAZODONE
4603 ویلوکسازین Viloxazine
4604 ویمینول هیدروکسی بنزوات Viminol Hydroxybenzoate
4605 وین بلاستین Vinblastine
4606 وینبورین Vinburnine
4607 وینکامین Vincamine
4608 وین کریستین Vincristine
4609 ویندسین Vindesine
4610 وینورلبین Vinorelbine
4611 وینپوستین Vinpocetine
4612 وینیل کلراید Vinyl Chloride
4613 وینیل بیتال Vinylbital
4614 ویوله دوژانسین Viola Crystallina
4615 ویکوئی دیل Viquidil
4616 ویرجینیامایسین Virginiamycin
4617 VIRKON
4618 ویتامین آ Vitamin A
4619 ویتامین آ+د خوراکی Vitamin A+D-Oral
4620 ویتامین آ+د Vitamin A+D-Topical
4621 Vitamin A+Lutein
4622 ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex
4623 ویتامین ب1 Vitamin B1
4624 ویتامین ب1+ب6+ب12 Vitamin B1+B6+B12
4625 ویتامین ب12 Vitamin B12
4626 Vitamin B17
4627 ویتامین ب2 Vitamin B2
4628 ویتامین ب6 Vitamin B6
4629 ویتامین سی Vitamin C
4630 ویتامین د3 Vitamin D3
4631 ویتامین ای Vitamin E
4632 ووگلیبوس Voglibose
4633 وریکونازول Voriconazole
4634 وورینوستات Vorinostat
4635 وروزول Vorozole
4636 وارفارین Warfarin
4637 اب مقطر WATER FOR INJECTION
4638 موم عسل White Beeswax
4639 وایت اسپریت White Spirit
4640 آلبالو وحشی Wild Cherry Bark
4641 لتوس وحشی Wild Lettuce
4642 الکل پشم Wool Alcohols
4643 لانولین Wool Fat
4644 زاموترول فومارات Xamoterol Fumarate
4645 زانوملین Xanomeline
4646 صمغ گزانتان Xanthan Gum
4647 گزانتین Xanthine-containing Beverages
4648 زانتینول نیکوتینات Xantinol Nicotinate
4649 گزانتوفیل پالمیتات Xantofyl Palmitate
4650 زمیلوفیبان Xemilofiban
4651 گزنون Xenon
4652 گزنون 127 Xenon-127
4653 گزنون 133 Xenon-133
4654 گزنیسالات هیدروکلراید Xenysalate Hydrochloride
4655 زنیتروپیوم Xenytropium
4656 زیبورونول Xibornol
4657 زیپاماید Xipamide
4658 زایلازین Xylazine
4659 زایلن Xylene
4660 زایلیتول Xylitol
4661 زایلومتازولین Xylometazoline
4662 گزیلوز Xylose
4663 زرد 2جی Yellow 2G
4664 یلو داک Yellow Dock
4665 واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines
4666 اکسید جیوه زرد Yellow Mercuric Oxide
4667 یوهمبین Yohimbine
4668 ایتریوم 90 Yttrium-90
4669 یوکا Yucca
4670 زفیرلوکاست Zafirlukast
4671 زالسیتابین Zalcitabine
4672 زالداراید Zaldaride
4673 زالپلون Zaleplon
4674 زالتوپروفن Zaltoprofen
4675 زامی فناسین Zamifenacin
4676 زانامیویر Zanamivir
4677 میوه زانتروکسیلوم Zanthoxylum Fruit
4678 زئین Zein
4679 زیرانول Zeranol
4680 زیکونوتید Ziconotide
4681 زیدوودین Zidovudine
4682 زیدوودین+لامیوودین Zidovudine+Lamivudine
4683 زیلوتون Zileuton
4684 Zinc Acetate
4685 کربنات روی Zinc Carbonate
4686 زینک اکساید Zinc Oxide
4687 پراکسید روی Zinc Peroxide
4688 فنول سولفونات روی Zinc Phenolsulfonate
4689 زینک استئارات Zinc Stearate
4690 زینک Zinc supplement
4691 زینک اندسلینات Zinc Undecylenate
4692 زینوستاتین Zinostatin
4693 زیپپرول Zipeprol
4694 زیپراسیدون Ziprasidone
4695 زیرکونیوم Zirconium
4696 زوفنوپریل کلسیم Zofenopril Calcium
4697 زولازپام Zolazepam
4698 زولدرونیک اسید Zoledronic Acid
4699 زولمی تریپتان Zolmitriptan
4700 زولپیدم Zolpidem
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب