اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3201 اکسی کونازول موضعی Oxiconazole-Topical
3202 سلولز اکسید شده Oxidised Cellulose
3203 اکسیدرونیک اسید Oxidronic Acid
3204 اوکسیلوفرین Oxilofrine
3205 اوکسیراستام Oxiracetam
3206 اکسی تروپیوم بروماید Oxitropium Bromide
3207 اوکسولامین Oxolamine
3208 اکسولینیک اسید Oxolinic Acid
3209 اکسوممازین Oxomemazine
3210 اکسی پرنولول Oxprenolol
3211 اکسی بنزون Oxybenzone
3212 اکسی بوپروکائین Oxybuprocaine
3213 اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride
3214 اکسی کلروسن Oxychlorosene
3215 اکسی کلوزانید Oxyclozanide
3216 اکسی کدون Oxycodone
3217 اکسی فدرین Oxyfedrine
3218 اکسیژن Oxygen
3219 اکسیژن 15 Oxygen-15
3220 اکسی متازولین Oxymetazoline
3221 اکسی متولون Oxymetholone
3222 اکسی مورفون Oxymorphone
3223 اکسی پرتین Oxypertine
3224 اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone
3225 اکسی فن سیکلیمین Oxyphencyclimine
3226 اکسی فنی ساتین Oxyphenisatine
3227 اکسی فنونیوم Oxyphenonium
3228 اکسی پلی ژلاتین Oxypolygelatin
3229 اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
3230 اکسی توسین Oxytocin
3231 اوزاگرل Ozagrel
3232 پابا پی Paba P
3233 پاکلی تاکسل Paclitaxel
3234 پادیمات Padimate
3235 پادیمات او Padimate O
3236 PAK LENS SOLUTION FOR SOFT LENS
3237 پالبوسیکلیب Palbociclib
3238 پالی فرمین Palifermin
3239 پالی پریدون Paliperidone
3240 پالی ویزومب Palivizumab
3241 پالمیدرول Palmidrol
3242 پالونوسترون Palonosetron
3243 پامابروم Pamabrom
3244 پامیدرونات سدیم Pamidronate
3245 پامیتپلاز Pamiteplase
3246 پانکراتین Pancreatin
3247 پانکروزیمین Pancreozymin
3248 پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide
3249 پانگامیک اسید Pangamic Acid
3250 پانی پنم Panipenem
3251 پانی تومومب Panitumumab
3252 پانتتین Pantethine
3253 پنتوپرازول Pantoprazole
3254 پاپائین Papain
3255 پاپاورتوم Papaveretum
3256 پاپاورین Papaverine
3257 پاراامینوبنزوئیک اسید Para-aminobenzoic Acid
3258 پاراکلروفنول Parachlorophenol
3259 پارادی کلروبنزن Paradichlorobenzene
3260 پارافرمالدئید Paraformaldehyde
3261 پارالدئید Paraldehyde
3262 پارامتازون استات Paramethasone Acetate
3263 پاراکسون Paraoxon
3264 پاراپنزولات Parapenzolate
3265 پارافنیلن دی امین Paraphenylenediamine
3266 پاراکوات Paraquat
3267 پاراتیون Parathion
3268 هورمون پاراتیروئید Parathyroid Hormone
3269 پاراتولوئن دیامین Paratoluenediamine
3270 پارکونازول Parconazole
3271 پارکوکسیب Parecoxib
3272 پارتوکسی کائین Parethoxycaine
3273 پارگورین Pargeverine
3274 پارژیلین Pargyline
3275 پارناپرین سدیم Parnaparin Sodium
3276 پارامومایسین Paromomycin
3277 پاروکستین Paroxetine
3278 Parsley
3279 Parsley Piert
3280 Patent Blue V
3281 پازوپانیب Pazopanib
3282 پازوفلوکساسین Pazufloxacin
3283 پکتین Pectin
3284 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
3285 Peditrace
3286 پفلوکساسین Pefloxacin
3287 پگادماز Pegademase
3288 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
3289 پگلوتیکاز Pegloticase
3290 PEGLYTE
3291 پگ ویزومانت Pegvisomant
3292 Pegylated GCSF
3293 پلدسین Peldesine
3294 پمبرولیزومب Pembrolizumab
3295 پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
3296 پمی رولاست-چشمی Pemirolast-Ophthalmic
3297 پیمولین Pemoline
3298 پمتومومب Pemtumomab
3299 پن بوتولول سولفات Penbutolol Sulfate
3300 پن سیکلوویر Penciclovir
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب