اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3201 اکسفندازول Oxfendazole
3202 اکسی بندازول Oxibendazole
3203 اکسی کونازول موضعی Oxiconazole-Topical
3204 سلولز اکسید شده Oxidised Cellulose
3205 اکسیدرونیک اسید Oxidronic Acid
3206 اوکسیلوفرین Oxilofrine
3207 اوکسیراستام Oxiracetam
3208 اکسی تروپیوم بروماید Oxitropium Bromide
3209 اوکسولامین Oxolamine
3210 اکسولینیک اسید Oxolinic Acid
3211 اکسوممازین Oxomemazine
3212 اکسی پرنولول Oxprenolol
3213 اکسی بنزون Oxybenzone
3214 اکسی بوپروکائین Oxybuprocaine
3215 اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride
3216 اکسی کلروسن Oxychlorosene
3217 اکسی کلوزانید Oxyclozanide
3218 اکسی کدون Oxycodone
3219 اکسی فدرین Oxyfedrine
3220 اکسیژن Oxygen
3221 اکسیژن 15 Oxygen-15
3222 اکسی متازولین Oxymetazoline
3223 اکسی متولون Oxymetholone
3224 اکسی مورفون Oxymorphone
3225 اکسی پرتین Oxypertine
3226 اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone
3227 اکسی فن سیکلیمین Oxyphencyclimine
3228 اکسی فنی ساتین Oxyphenisatine
3229 اکسی فنونیوم Oxyphenonium
3230 اکسی پلی ژلاتین Oxypolygelatin
3231 اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
3232 اکسی توسین Oxytocin
3233 اوزاگرل Ozagrel
3234 پابا پی Paba P
3235 پاکلی تاکسل Paclitaxel
3236 پادیمات Padimate
3237 پادیمات او Padimate O
3238 PAK LENS SOLUTION FOR SOFT LENS
3239 پالبوسیکلیب Palbociclib
3240 پالی فرمین Palifermin
3241 پالی پریدون Paliperidone
3242 پالی ویزومب Palivizumab
3243 پالمیدرول Palmidrol
3244 پالونوسترون Palonosetron
3245 پامابروم Pamabrom
3246 پامیدرونات سدیم Pamidronate
3247 پامیتپلاز Pamiteplase
3248 پانکراتین Pancreatin
3249 پانکروزیمین Pancreozymin
3250 پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide
3251 پانگامیک اسید Pangamic Acid
3252 پانی پنم Panipenem
3253 پانی تومومب Panitumumab
3254 پانتتین Pantethine
3255 پنتوپرازول Pantoprazole
3256 پاپائین Papain
3257 پاپاورتوم Papaveretum
3258 پاپاورین Papaverine
3259 پاراامینوبنزوئیک اسید Para-aminobenzoic Acid
3260 پاراکلروفنول Parachlorophenol
3261 پارادی کلروبنزن Paradichlorobenzene
3262 پارافرمالدئید Paraformaldehyde
3263 پارالدئید Paraldehyde
3264 پارامتازون استات Paramethasone Acetate
3265 پاراکسون Paraoxon
3266 پاراپنزولات Parapenzolate
3267 پارافنیلن دی امین Paraphenylenediamine
3268 پاراکوات Paraquat
3269 پاراتیون Parathion
3270 هورمون پاراتیروئید Parathyroid Hormone
3271 پاراتولوئن دیامین Paratoluenediamine
3272 پارکونازول Parconazole
3273 پارکوکسیب Parecoxib
3274 پارتوکسی کائین Parethoxycaine
3275 پارگورین Pargeverine
3276 پارژیلین Pargyline
3277 پارناپرین سدیم Parnaparin Sodium
3278 پارامومایسین Paromomycin
3279 پاروکستین Paroxetine
3280 Parsley
3281 Parsley Piert
3282 Patent Blue V
3283 پازوپانیب Pazopanib
3284 پازوفلوکساسین Pazufloxacin
3285 پکتین Pectin
3286 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
3287 Peditrace
3288 پفلوکساسین Pefloxacin
3289 پگادماز Pegademase
3290 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
3291 پگلوتیکاز Pegloticase
3292 PEGLYTE
3293 پگ ویزومانت Pegvisomant
3294 Pegylated GCSF
3295 پلدسین Peldesine
3296 پمبرولیزومب Pembrolizumab
3297 پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
3298 پمی رولاست-چشمی Pemirolast-Ophthalmic
3299 پیمولین Pemoline
3300 پمتومومب Pemtumomab
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب