اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4501 تریپل سولفا Triple Sulfa
4502 تری پرولیدین Triprolidine
4503 تریپتورلین Triptorelin
4504 تریتیوم Tritium
4505 تریتوکوالین Tritoqualine
4506 تروفوسفامید Trofosfamide
4507 تروگلیتازون Troglitazone
4508 ترولامین Trolamine
4509 ترولامین سالیسیلات Trolamine Salicylate
4510 ترولئاندومایسین Troleandomycin
4511 ترومانتادین Tromantadine
4512 ترومتامین Tromethamine
4513 تروپاتپین Tropatepine
4514 تروپیکامید-چشمی Tropicamide-Ophthalmic
4515 تروپیسترون Tropisetron
4516 تروسپکتومایسین سولفات Trospectomycin Sulfate
4517 تروسپیوم کلراید Trospium Chloride
4518 ترووافلوکساسین مسیلات Trovafloxacin Mesilate
4519 تروکسیپید Troxipide
4520 تریپان بلو Trypan Blue
4521 تری پارسامید Tryparsamide
4522 تریپسین Trypsin
4523 توامینوهپتان سولفات Tuaminoheptane Sulfate
4524 توبرکولین Tuberculins
4525 توبوکورارین کلراید Tubocurarine Chloride
4526 توکاریسول Tucaresol
4527 توفتسین Tuftsin
4528 واکسن تولارمیا Tularaemia Vaccines
4529 تولوبوترول Tulobuterol
4530 روغن ترپنتین Turpentine Oil
4531 تیلوسین Tylosin
4532 تیلوکساپول Tyloxapol
4533 تیمازولین Tymazoline
4534 واکسن حصبه و کزاز Typhoid and Tetanus Vaccines
4535 واکسن حصبه Typhoid Vaccines
4536 واکسن تیفوس Typhus Vaccines
4537 تیرامین Tyramine
4538 TYROMINE
4539 تیروزین Tyrosine
4540 تیروتریسین Tyrothricin
4541 یوبنیمکس Ubenimex
4542 یولی ناستاتین Ulinastatin
4543 یولی پریستال استات Ulipristal Acetate
4544 یولوبتازول Ulobetasol
4545 اندبنزوفن Undebenzophene
4546 یونی تیول Unithiol
4547 یونوپروستون ایزوپروپیل Unoprostone Isopropyl
4548 URACIL+TEGAFOUR
4549 یوراپیدیل Urapidil
4550 یورازامید Urazamide
4551 اوره Urea
4552 Urgo Burn
4553 یوریدین Uridine
4554 یوریدین تری فسفات Uridine Triphosphate
4555 یوروفولی تروپین Urofollitropin
4556 یوروگاسترون Urogastrone
4557 یوروکیناز Urokinase
4558 اورسودزوکسی کولیک اسید Ursodeoxycholic Acid
4559 یونسی بارباتا Usnea Barbata
4560 اوستکینومب Ustekinumab
4561 ایمنوگلوبولین واکسن ها Vaccinia Immunoglobulins
4562 والاسیکلوویر Valaciclovir
4563 والدکوکسیب Valdecoxib
4564 والپوتریات ها Valepotriates
4565 والتامات Valethamate
4566 والگان سیکلوویر Valganciclovir
4567 والین Valine
4568 والنمولین Valnemulin
4569 والنوکتاماید Valnoctamide
4570 والروبیسین Valrubicin
4571 والزارتان Valsartan
4572 Valsartan+Hydrochlorothiazide
4573 والسپودار Valspodar
4574 وانکومایسین Vancomycin
4575 ودتینیب Vandetinib
4576 وانیل Vanilla
4577 وانیلین Vanillin
4578 واپریوتاید Vapreotide
4579 واردنافیل Vardenafil
4580 وارنیکلین Varenicline
4581 ایمنوگلوبولین واریسلا زوستر Varicella-Zoster Immunoglobulins
4582 ایمنوگلوبولین زونا Varicella-Zoster Immunoglobulins
4583 واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines
4584 واکسن زونا Varicella-Zoster Vaccines
4585 فاکتور رشد وسیکولار اندوتلیال Vascular Endothelial Growth Factor
4586 وازلین VASELINE
4587 وازواکتیو اینستاینال پپتید Vasoactive Intestinal Peptide
4588 وازوپرسین Vasopressin
4589 وکورونیوم بروماید Vecuronium Bromide
4590 وداپروفن Vedaprofen
4591 کربن گیاهی Vegetable Carbon
4592 روغن های گیاهی Vegetable Fatty Oils
4593 ونلافاکسین Venlafaxine
4594 ورالی پراید Veralipride
4595 وراپامیل Verapamil
4596 وراترین Veratrine
4597 ورتیپورفین Verteporfin
4598 وسنارینون Vesnarinone
4599 وترابوتین Vetrabutine
4600 ویدارابین Vidarabine
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب