اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4501 تریپاماید Tripamide
4502 تری پله نامین Tripelennamine
4503 تریپل سولفا Triple Sulfa
4504 تری پرولیدین Triprolidine
4505 تریپتورلین Triptorelin
4506 تریتیوم Tritium
4507 تریتوکوالین Tritoqualine
4508 تروفوسفامید Trofosfamide
4509 تروگلیتازون Troglitazone
4510 ترولامین Trolamine
4511 ترولامین سالیسیلات Trolamine Salicylate
4512 ترولئاندومایسین Troleandomycin
4513 ترومانتادین Tromantadine
4514 ترومتامین Tromethamine
4515 تروپاتپین Tropatepine
4516 تروپیکامید-چشمی Tropicamide-Ophthalmic
4517 تروپیسترون Tropisetron
4518 تروسپکتومایسین سولفات Trospectomycin Sulfate
4519 تروسپیوم کلراید Trospium Chloride
4520 ترووافلوکساسین مسیلات Trovafloxacin Mesilate
4521 تروکسیپید Troxipide
4522 تریپان بلو Trypan Blue
4523 تری پارسامید Tryparsamide
4524 تریپسین Trypsin
4525 توامینوهپتان سولفات Tuaminoheptane Sulfate
4526 توبرکولین Tuberculins
4527 توبوکورارین کلراید Tubocurarine Chloride
4528 توکاریسول Tucaresol
4529 توفتسین Tuftsin
4530 واکسن تولارمیا Tularaemia Vaccines
4531 تولوبوترول Tulobuterol
4532 روغن ترپنتین Turpentine Oil
4533 تیلوسین Tylosin
4534 تیلوکساپول Tyloxapol
4535 تیمازولین Tymazoline
4536 واکسن حصبه و کزاز Typhoid and Tetanus Vaccines
4537 واکسن حصبه Typhoid Vaccines
4538 واکسن تیفوس Typhus Vaccines
4539 تیرامین Tyramine
4540 TYROMINE
4541 تیروزین Tyrosine
4542 تیروتریسین Tyrothricin
4543 یوبنیمکس Ubenimex
4544 یولی ناستاتین Ulinastatin
4545 یولی پریستال استات Ulipristal Acetate
4546 یولوبتازول Ulobetasol
4547 اندبنزوفن Undebenzophene
4548 یونی تیول Unithiol
4549 یونوپروستون ایزوپروپیل Unoprostone Isopropyl
4550 URACIL+TEGAFOUR
4551 یوراپیدیل Urapidil
4552 یورازامید Urazamide
4553 اوره Urea
4554 Urgo Burn
4555 یوریدین Uridine
4556 یوریدین تری فسفات Uridine Triphosphate
4557 یوروفولی تروپین Urofollitropin
4558 یوروگاسترون Urogastrone
4559 یوروکیناز Urokinase
4560 اورسودزوکسی کولیک اسید Ursodeoxycholic Acid
4561 یونسی بارباتا Usnea Barbata
4562 اوستکینومب Ustekinumab
4563 ایمنوگلوبولین واکسن ها Vaccinia Immunoglobulins
4564 والاسیکلوویر Valaciclovir
4565 والدکوکسیب Valdecoxib
4566 والپوتریات ها Valepotriates
4567 والتامات Valethamate
4568 والگان سیکلوویر Valganciclovir
4569 والین Valine
4570 والنمولین Valnemulin
4571 والنوکتاماید Valnoctamide
4572 والروبیسین Valrubicin
4573 والزارتان Valsartan
4574 Valsartan+Hydrochlorothiazide
4575 والسپودار Valspodar
4576 وانکومایسین Vancomycin
4577 ودتینیب Vandetinib
4578 وانیل Vanilla
4579 وانیلین Vanillin
4580 واپریوتاید Vapreotide
4581 واردنافیل Vardenafil
4582 وارنیکلین Varenicline
4583 ایمنوگلوبولین واریسلا زوستر Varicella-Zoster Immunoglobulins
4584 ایمنوگلوبولین زونا Varicella-Zoster Immunoglobulins
4585 واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines
4586 واکسن زونا Varicella-Zoster Vaccines
4587 فاکتور رشد وسیکولار اندوتلیال Vascular Endothelial Growth Factor
4588 وازلین VASELINE
4589 وازواکتیو اینستاینال پپتید Vasoactive Intestinal Peptide
4590 وازوپرسین Vasopressin
4591 وکورونیوم بروماید Vecuronium Bromide
4592 وداپروفن Vedaprofen
4593 کربن گیاهی Vegetable Carbon
4594 روغن های گیاهی Vegetable Fatty Oils
4595 ونلافاکسین Venlafaxine
4596 ورالی پراید Veralipride
4597 وراپامیل Verapamil
4598 وراترین Veratrine
4599 ورتیپورفین Verteporfin
4600 وسنارینون Vesnarinone
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب