اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 سفکاپن پیوکسیل Cefcapene Pivoxil
802 سفدی نیر Cefdinir
803 سفدیتورن پیوکسیل Cefditoren Pivoxil
804 سفپیم Cefepime
805 سفتامت Cefetamet
806 سفکسیم Cefixime
807 سفلوپرنم Cefluprenam
808 سفمنوکسیم Cefmenoxime
809 سفمتازول Cefmetazole
810 سفمینوکس Cefminox
811 سفودیزیم Cefodizime
812 سفونیسید Cefonicid
813 سفوپرازون Cefoperazone
814 سفورانید Ceforanide
815 سفوسلیس Cefoselis
816 سفوتاکسیم Cefotaxime
817 سفوتتان Cefotetan
818 سفوتیام Cefotiam
819 سفوکسیتین Cefoxitin
820 سفوزوپران Cefozopran
821 سفپیرامید Cefpiramide
822 سفپیروم Cefpirome
823 سفپودوکسیم پروکستیل Cefpodoxime Proxetil
824 سفپروزیل Cefprozil
825 سفکوئینوم Cefquinome
826 سفرادین Cefradine
827 سفسولودین Cefsulodin
828 سفتارولین Ceftaroline
829 سفتازیدیم Ceftazidime
830 سفتزول Ceftezole
831 سفتی بوتن Ceftibuten
832 سفتیوفور Ceftiofur
833 سفتی زوکسیم Ceftizoxime
834 سفتوزولان+تازوباکتام Ceftolozane+Tazobactam
835 سفتریاکسون Ceftriaxone
836 سفوروکسیم Cefuroxime
837 کرم آرسکلوکس Celadrin+Menthol
838 سلکوکسیب Celecoxib
839 کرفس+چای سبز+زیره+زنیان Celery+ Caraway+Green Tea+ Carum Copticum
840 سلی پرولول Celiprolol
841 سلاسفات Cellacefate
842 سلوبیوز Cellobiose
843 سلولاز Cellulase
844 سلولز Cellulose
845 سنتایوری Centaury
846 CEPAE-HEPARIN
847 سفالکسین Cephalexin
848 کراتونیا Ceratonia
849 سربرولیزین Cerebrolysin
850 سروس Cereus
851 سریوم اگزالات Cerium Oxalate
852 سریواستاتین Cerivastatin
853 سروس نیترات Cerous Nitrate
854 Certolizumab Pegol
855 سرتوپارین سدیم Certoparin Sodium
856 سرولتاید Ceruletide
857 ستالکونیوم کلراید Cetalkonium Chloride
858 ستکسونیوم بروماید Cethexonium Bromide
859 سترومایسین Cethromycin
860 ستیادیل سیترات Cetiedil Citrate
861 ستیریزین Cetirizine
862 ستریزین+پزدوافدرین Cetirizine+Pseudoephedrine
863 ستواستئاریل الکل Cetostearyl Alcohol
864 ستراگزات هیدروکلراید Cetraxate Hydrochloride
865 ستریمید Cetrimide
866 ستریمونیوم بروماید Cetrimonium Bromide
867 سترورلیکس Cetrorelix
868 ستوکسیمب Cetuximab
869 ستیل الکل Cetyl Alcohol
870 موم ستیل استر Cetyl Esters Wax
871 Cetylated fatty acids
872 ستیل پریدینیوم کلراید Cetylpyridinium Chloride
873 سویملین Cevimeline
874 چالک Chalk
875 کاپارال Chaparral
876 کنودزوکسی کلیک اسید Chenodeoxycholic Acid
877 کنوپودیوم اویل Chenopodium Oil
878 شاهی+کاسنی+جنتیان Chicory+Gentian+WATERCRESS
879 سرماخوردگی کودکان Children Cold
880 کلرال هیدراته Chloral Hydrate
881 کلرالوز Chloralose
882 کلرامبوسیل Chlorambucil
883 کلرامفنیکل Chloramphenicol
884 Chloramphenicol+Dexamethasone
885 کلرامفنیکل چشمی Chloramphenicol-Ophtalmic
886 کلرسیکلیزین Chlorcyclizine
887 کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide
888 کلرلاولگاریس Chlorella Vulgaris
889 کلرهگزیدین Chlorhexidine
890 CHLORHEXIDINE GLUCONATE+DETERGENT
891 کلرینیتد لیم Chlorinated Lime
892 کلرین Chlorine
893 کلرین دی اکسید Chlorine Dioxide
894 کلرمادینون استات Chlormadinone Acetate
895 Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol
896 کلرمزانون Chlormezanone
897 کلرمیدازول Chlormidazole
898 کلرواستامید Chloroacetamide
899 کلرواستوفنون Chloroacetophenone
900 کلروبوتانول Chlorobutanol
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب