اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 سفبوپرازون Cefbuperazone
802 سفکاپن پیوکسیل Cefcapene Pivoxil
803 سفدی نیر Cefdinir
804 سفدیتورن پیوکسیل Cefditoren Pivoxil
805 سفپیم Cefepime
806 سفتامت Cefetamet
807 سفکسیم Cefixime
808 سفلوپرنم Cefluprenam
809 سفمنوکسیم Cefmenoxime
810 سفمتازول Cefmetazole
811 سفمینوکس Cefminox
812 سفودیزیم Cefodizime
813 سفونیسید Cefonicid
814 سفوپرازون Cefoperazone
815 سفورانید Ceforanide
816 سفوسلیس Cefoselis
817 سفوتاکسیم Cefotaxime
818 سفوتتان Cefotetan
819 سفوتیام Cefotiam
820 سفوکسیتین Cefoxitin
821 سفوزوپران Cefozopran
822 سفپیرامید Cefpiramide
823 سفپیروم Cefpirome
824 سفپودوکسیم پروکستیل Cefpodoxime Proxetil
825 سفپروزیل Cefprozil
826 سفکوئینوم Cefquinome
827 سفرادین Cefradine
828 سفسولودین Cefsulodin
829 سفتارولین Ceftaroline
830 سفتازیدیم Ceftazidime
831 سفتزول Ceftezole
832 سفتی بوتن Ceftibuten
833 سفتیوفور Ceftiofur
834 سفتی زوکسیم Ceftizoxime
835 سفتوزولان+تازوباکتام Ceftolozane+Tazobactam
836 سفتریاکسون Ceftriaxone
837 سفوروکسیم Cefuroxime
838 کرم آرسکلوکس Celadrin+Menthol
839 سلکوکسیب Celecoxib
840 کرفس+چای سبز+زیره+زنیان Celery+ Caraway+Green Tea+ Carum Copticum
841 سلی پرولول Celiprolol
842 سلاسفات Cellacefate
843 سلوبیوز Cellobiose
844 سلولاز Cellulase
845 سلولز Cellulose
846 سنتایوری Centaury
847 CEPAE-HEPARIN
848 سفالکسین Cephalexin
849 کراتونیا Ceratonia
850 سربرولیزین Cerebrolysin
851 سروس Cereus
852 سریوم اگزالات Cerium Oxalate
853 سریواستاتین Cerivastatin
854 سروس نیترات Cerous Nitrate
855 Certolizumab Pegol
856 سرتوپارین سدیم Certoparin Sodium
857 سرولتاید Ceruletide
858 ستالکونیوم کلراید Cetalkonium Chloride
859 ستکسونیوم بروماید Cethexonium Bromide
860 سترومایسین Cethromycin
861 ستیادیل سیترات Cetiedil Citrate
862 ستیریزین Cetirizine
863 ستریزین+پزدوافدرین Cetirizine+Pseudoephedrine
864 ستواستئاریل الکل Cetostearyl Alcohol
865 ستراگزات هیدروکلراید Cetraxate Hydrochloride
866 ستریمید Cetrimide
867 ستریمونیوم بروماید Cetrimonium Bromide
868 سترورلیکس Cetrorelix
869 ستوکسیمب Cetuximab
870 ستیل الکل Cetyl Alcohol
871 موم ستیل استر Cetyl Esters Wax
872 Cetylated fatty acids
873 ستیل پریدینیوم کلراید Cetylpyridinium Chloride
874 سویملین Cevimeline
875 چالک Chalk
876 کاپارال Chaparral
877 کنودزوکسی کلیک اسید Chenodeoxycholic Acid
878 کنوپودیوم اویل Chenopodium Oil
879 شاهی+کاسنی+جنتیان Chicory+Gentian+WATERCRESS
880 سرماخوردگی کودکان Children Cold
881 کلرال هیدراته Chloral Hydrate
882 کلرالوز Chloralose
883 کلرامبوسیل Chlorambucil
884 کلرامفنیکل Chloramphenicol
885 Chloramphenicol+Dexamethasone
886 کلرامفنیکل چشمی Chloramphenicol-Ophtalmic
887 کلرسیکلیزین Chlorcyclizine
888 کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide
889 کلرلاولگاریس Chlorella Vulgaris
890 کلرهگزیدین Chlorhexidine
891 CHLORHEXIDINE GLUCONATE+DETERGENT
892 کلرینیتد لیم Chlorinated Lime
893 کلرین Chlorine
894 کلرین دی اکسید Chlorine Dioxide
895 کلرمادینون استات Chlormadinone Acetate
896 Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol
897 کلرمزانون Chlormezanone
898 کلرمیدازول Chlormidazole
899 کلرواستامید Chloroacetamide
900 کلرواستوفنون Chloroacetophenone
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب