اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3301 پنتامات هیدریداید Penethamate Hydriodide
3302 پنفلوریدول Penfluridol
3303 پنسیلامین Penicillamine
3304 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
3305 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
3306 پنی سیلین وی Penicillin V
3307 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
3308 Penicilloyl-polylysine
3309 پنتاکلروفنل Pentachlorophenol
3310 پنتااریتریتیل تترانیترات Pentaerithrityl Tetranitrate
3311 پنتاریتریتول Pentaerythritol
3312 پنتاگاسترین Pentagastrin
3313 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
3314 پنتامایسین Pentamycin
3315 پنتازوسین Pentazocine
3316 پنتتیک اسید Pentetic Acid
3317 پن تترازول Pentetrazol
3318 پنتی فیلین Pentifylline
3319 پنتوباربیتال Pentobarbital
3320 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
3321 پنتوستاتین Pentostatin
3322 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
3323 پنتوکسی ورین Pentoxyverine
3324 پپلومایسین Peplomycin
3325 پپتید تی Peptide T
3326 پراستیک اسید Peracetic Acid
3327 پرازین Perazine
3328 پرفلناپنت Perflenapent
3329 پرفلکسان Perflexane
3330 پرفلیسوپنت Perflisopent
3331 پرفلوبرون Perflubron
3332 پرفلونافن Perflunafene
3333 پرفلورواکتان Perfluorooctane
3334 پرفلوترن Perflutren
3335 پرگولید مسیلات Pergolide Mesilate
3336 پرهگزیلین مالئات Perhexiline Maleate
3337 پری سیازین Pericyazine
3338 پریندوپریل Perindopril
3339 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
3340 پرمترین Permethrin
3341 پروسپیرون Perospirone
3342 پرفنازین Perphenazine
3343 ایمنوگلوبولین سیاه سرفه Pertussis Immunoglobulins
3344 Pertussis Vaccines
3345 بالزام پرو Peru Balsam
3346 پتیدین Pethidine
3347 پترولئوم اسپریت Petroleum Spirit
3348 فناسمید Phenacemide
3349 فناستین Phenacetin
3350 فنامازید Phenamazide
3351 فنازپام Phenazepam
3352 فنازوسین Phenazocine
3353 فنازون Phenazone
3354 فنازون+لیدوکائین PHENAZONE+LIDOCAINE
3355 فنازوپریدین Phenazopyridine
3356 فن سیکلیدین Phencyclidine
3357 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
3358 فنلزین سولفات Phenelzine Sulfate
3359 فنیتیل الکل Phenethyl Alcohol
3360 فنتی سیلین Pheneticillin
3361 فنتوراید Pheneturide
3362 فن فورمین Phenformin
3363 فنی کاربازید Phenicarbazide
3364 فنین دامین تارترات Phenindamine Tartrate
3365 فنین دیون Phenindione
3366 فنیرامین Pheniramine
3367 فن مترازین Phenmetrazine
3368 فنوباربیتال Phenobarbital
3369 فنل Phenol
3370 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
3371 فنل فتالئین Phenolphthalein
3372 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
3373 فنوپریدین Phenoperidine
3374 فنوترین Phenothrin
3375 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
3376 فنوکسی اتانول Phenoxyethanol
3377 فنوکسی ایزوپروپانول Phenoxyisopropanol
3378 فن پروبامات Phenprobamate
3379 فن پروکومون Phenprocoumon
3380 فنسوکسیمید Phensuximide
3381 فن ترمین Phentermine
3382 فنتولامین Phentolamine
3383 فنیل الانین Phenylalanine
3384 فنیل بوتازون Phenylbutazone
3385 فنیل افرین Phenylephrine
3386 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
3387 نمک های فنیل مرکوریک Phenylmercuric Salts
3388 فنیل پروپانول Phenylpropanol
3389 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
3390 فنیل تولوکسامین سیترات Phenyltoloxamine Citrate
3391 فنی توئین Phenytoin
3392 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
3393 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
3394 فولکودین Pholcodine
3395 فولدرین سولفات Pholedrine Sulfate
3396 فوسژن Phosgene
3397 فسفات Phosphate sodium
3398 فسفاتیدیل کلین Phosphatidyl Choline
3399 فسفاتیدیل سرین Phosphatidyl Serine
3400 اسید فسفریک Phosphoric Acid
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب