اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3301 پن بوتولول سولفات Penbutolol Sulfate
3302 پن سیکلوویر Penciclovir
3303 پنتامات هیدریداید Penethamate Hydriodide
3304 پنفلوریدول Penfluridol
3305 پنسیلامین Penicillamine
3306 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
3307 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
3308 پنی سیلین وی Penicillin V
3309 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
3310 Penicilloyl-polylysine
3311 پنتاکلروفنل Pentachlorophenol
3312 پنتااریتریتیل تترانیترات Pentaerithrityl Tetranitrate
3313 پنتاریتریتول Pentaerythritol
3314 پنتاگاسترین Pentagastrin
3315 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
3316 پنتامایسین Pentamycin
3317 پنتازوسین Pentazocine
3318 پنتتیک اسید Pentetic Acid
3319 پن تترازول Pentetrazol
3320 پنتی فیلین Pentifylline
3321 پنتوباربیتال Pentobarbital
3322 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
3323 پنتوستاتین Pentostatin
3324 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
3325 پنتوکسی ورین Pentoxyverine
3326 پپلومایسین Peplomycin
3327 پپتید تی Peptide T
3328 پراستیک اسید Peracetic Acid
3329 پرازین Perazine
3330 پرفلناپنت Perflenapent
3331 پرفلکسان Perflexane
3332 پرفلیسوپنت Perflisopent
3333 پرفلوبرون Perflubron
3334 پرفلونافن Perflunafene
3335 پرفلورواکتان Perfluorooctane
3336 پرفلوترن Perflutren
3337 پرگولید مسیلات Pergolide Mesilate
3338 پرهگزیلین مالئات Perhexiline Maleate
3339 پری سیازین Pericyazine
3340 پریندوپریل Perindopril
3341 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
3342 پرمترین Permethrin
3343 پروسپیرون Perospirone
3344 پرفنازین Perphenazine
3345 ایمنوگلوبولین سیاه سرفه Pertussis Immunoglobulins
3346 Pertussis Vaccines
3347 بالزام پرو Peru Balsam
3348 پتیدین Pethidine
3349 پترولئوم اسپریت Petroleum Spirit
3350 فناسمید Phenacemide
3351 فناستین Phenacetin
3352 فنامازید Phenamazide
3353 فنازپام Phenazepam
3354 فنازوسین Phenazocine
3355 فنازون Phenazone
3356 فنازون+لیدوکائین PHENAZONE+LIDOCAINE
3357 فنازوپریدین Phenazopyridine
3358 فن سیکلیدین Phencyclidine
3359 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
3360 فنلزین سولفات Phenelzine Sulfate
3361 فنیتیل الکل Phenethyl Alcohol
3362 فنتی سیلین Pheneticillin
3363 فنتوراید Pheneturide
3364 فن فورمین Phenformin
3365 فنی کاربازید Phenicarbazide
3366 فنین دامین تارترات Phenindamine Tartrate
3367 فنین دیون Phenindione
3368 فنیرامین Pheniramine
3369 فن مترازین Phenmetrazine
3370 فنوباربیتال Phenobarbital
3371 فنل Phenol
3372 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
3373 فنل فتالئین Phenolphthalein
3374 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
3375 فنوپریدین Phenoperidine
3376 فنوترین Phenothrin
3377 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
3378 فنوکسی اتانول Phenoxyethanol
3379 فنوکسی ایزوپروپانول Phenoxyisopropanol
3380 فن پروبامات Phenprobamate
3381 فن پروکومون Phenprocoumon
3382 فنسوکسیمید Phensuximide
3383 فن ترمین Phentermine
3384 فنتولامین Phentolamine
3385 فنیل الانین Phenylalanine
3386 فنیل بوتازون Phenylbutazone
3387 فنیل افرین Phenylephrine
3388 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
3389 نمک های فنیل مرکوریک Phenylmercuric Salts
3390 فنیل پروپانول Phenylpropanol
3391 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
3392 فنیل تولوکسامین سیترات Phenyltoloxamine Citrate
3393 فنی توئین Phenytoin
3394 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
3395 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
3396 فولکودین Pholcodine
3397 فولدرین سولفات Pholedrine Sulfate
3398 فوسژن Phosgene
3399 فسفات Phosphate sodium
3400 فسفاتیدیل کلین Phosphatidyl Choline
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب