اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1201 دالتپارین Dalteparin
1202 دامیانا Damiana
1203 دامینوزید Daminozide
1204 داناپاروئید Danaparoid
1205 دبریسوکین سدیم Danaparoid Sodium
1206 دانازول Danazol
1207 دانوفلوکساسین مسیلات Danofloxacin Mesilate
1208 دانترولن Dantrolene
1209 دانترون Dantron
1210 داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
1211 داپی پرازول Dapiprazole
1212 داپوکستین Dapoxetine
1213 داپسون Dapsone
1214 DAPSONE+FERRIC OXALATE
1215 داپتومایسین Daptomycin
1216 داربه پوئیتین آلفا Darbepoetin Alfa
1217 داریفناسین Darifenacin
1218 d-a-r-o-o-y-a-b-c-o-p-y
1219 Darunavir
1220 داساتینیب Dasatinib
1221 دانروبیسین Daunorubicin
1222 DC Bead BLUE-300-500mic
1223 DC Bead Red-500-700mic
1224 د د ت DDT
1225 دینول Deanol
1226 DEANXIT
1227 دسیتابین Decitabine
1228 DECONGESTANT
1229 دکوکوئینات Decoquinate
1230 دکتافلور Dectaflur
1231 دفراسیروکس Deferasirox
1232 دی فری پرون Deferiprone
1233 دفروکسامین Deferoxamine
1234 دفیبروتاید Defibrotide
1235 دفلازاکورت Deflazacort
1236 دهیدرواستیک اسید Dehydroacetic Acid
1237 دهیدروکولیک اسید Dehydrocholic Acid
1238 دی هیدروامتین Dehydroemetine
1239 دلاپریل Delapril
1240 دلاویردین Delavirdine
1241 دلمادینون استات Delmadinone Acetate
1242 دلورازپام Delorazepam
1243 دلتامترین Deltamethrin
1244 دمبرکسین Dembrexine
1245 دیمکاریوم بروماید Demecarium Bromide
1246 دمکلوسیکلین Demeclocycline
1247 دمژستون Demegestone
1248 Dementholised Mint Oil
1249 دموکسی توسین Demoxytocin
1250 دناتونیوم بنزوات Denatonium Benzoate
1251 واکسن تب دنگو Dengue Fever Vaccines
1252 دنیلوکین دیفیتوکس Denileukin Diftitox
1253 دنوپامین Denopamine
1254 دنوزومب Denosumab
1255 واکسن پوسیدگی دندان Dental Caries Vaccines
1256 دزوکسی ریبونوکلوئیک اسید Deoxyribonucleic Acid
1257 دپرودون Deprodone
1258 دپتروپین سیترات Deptropine Citrate
1259 دکوالینیوم کلراید Dequalinium Chloride
1260 دیسرپیدین Deserpidine
1261 دسفلوران Desflurane
1262 دسیپرامین Desipramine
1263 دسیرودین Desirudin
1264 دسلانوسید Deslanoside
1265 دسلوراتادین Desloratadine
1266 دسلورلین Deslorelin
1267 دسموپرسین Desmopressin
1268 دسوژستریل Desogestrel
1269 دسونید-موضعی Desonide-Topical
1270 دزوکسی متازون-موضعی Desoximetasone-Topical
1271 دزوکسی کورتیکوسترون استات Desoxycorticosterone Acetate
1272 دس ونلافاکسین Desvenlafaxine
1273 دتاجمیوم بیتارترات Detajmium Bitartrate
1274 دکستران هیدروکلراید Detaxtran Hydrochloride
1275 دتومیدین Detomidine
1276 دگزامتازون Dexamethasone
1277 دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
1278 دکس آمفتامین Dexamfetamine
1279 دکس تیمید Dexetimide
1280 دکس فن فلورامین Dexfenfluramine
1281 دکس لانسوپرازول Dexlansoprazole
1282 دکس مدتومیدین Dexmedetomidine
1283 دکس متیل فنیدات Dexmethylphenidate
1284 دکسپانتنول Dexpanthenol
1285 دکسرازوکسان Dexrazoxane
1286 دکستران 1 Dextran 1
1287 دکستران110 Dextran 110
1288 دکستران40 Dextran 40
1289 دکستران60 Dextran 60
1290 دکستران 70 Dextran 70
1291 دکستران75 Dextran 75
1292 دکستران سولفات Dextran Sulfate
1293 DEXTRAN WITH LOW POTASSIUM SOL
1294 DEXTRAN+NACL INF
1295 دکسترانومر Dextranomer
1296 دکسترات ها Dextrates
1297 دکسترین Dextrin
1298 دکسترومتورفان Dextromethorphan
1299 دکسترومتورفان پی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
1300 دکسترومورامید Dextromoramide
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب