اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3001 نئومایسین Neomycin
3002 نئوستیگمین Neostigmine
3003 نئوتام Neotame
3004 نپافناک چشمی Nepafenac-Ophthalmic
3005 نپی نالون Nepinalone
3006 نریدرونیک اسید Neridronic Acid
3007 Neroli Oil
3008 Nerve Agents
3009 نسیریتاید سیترات Nesiritide Citrate
3010 نتی کونازول Neticonazole
3011 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
3012 نتوبیمین Netobimin
3013 قرمز طبیعی Neutral Red
3014 نویراپین Nevirapine
3015 ان-هگزان n-Hexane
3016 نیاسینامید Niacinamide
3017 نیالامید Nialamide
3018 Niaouli Oil
3019 نیاپرازین Niaprazine
3020 نیکاراون Nicaraven
3021 نیکاربازین Nicarbazin
3022 نیکاردیپین Nicardipine
3023 نیکرگولین Nicergoline
3024 نیسریترول Niceritrol
3025 نیکلوزماید Niclosamide
3026 نیکوبوکسیل Nicoboxil
3027 نیکوکودین Nicocodine
3028 نیکوفیبرات Nicofibrate
3029 نیکومرفین Nicomorphine
3030 نیکوراندیل Nicorandil
3031 نیکوتین Nicotine
3032 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
3033 نیکوتینیک اسید+لاروپیپرانت Nicotinic Acid+Laropiprant
3034 نیکوتینیل الکل Nicotinyl Alcohol
3035 نیفدیپین Nifedipine
3036 نیفکالانت Nifekalant
3037 نیفه نازون Nifenazone
3038 نیفلومیک اسید Niflumic Acid
3039 نیفوراتل Nifuratel
3040 نیفوروکسازید Nifuroxazide
3041 نیفوروکسیم Nifuroxime
3042 نیفورسول Nifursol
3043 نیفورتیموکس Nifurtimox
3044 نیفورتوینول Nifurtoinol
3045 نیفورزاید Nifurzide
3046 NILOTAMIDE
3047 نیلوتینیب Nilotinib
3048 نیلوتامید Nilutamide
3049 نیلوادیپین Nilvadipine
3050 نیمسولید Nimesulide
3051 نیمتازپام Nimetazepam
3052 نیمودیپین Nimodipine
3053 نیمورازول Nimorazole
3054 نیموستین Nimustine
3055 نیپروتیدین Niperotidine
3056 نیپرادیلول Nipradilol
3057 نایسین Nisin
3058 نیسولدیپین Nisoldipine
3059 نیتازوکسانید Nitazoxanide
3060 نیتی سینون Nitisinone
3061 نیترازپام Nitrazepam
3062 نیترن دیپین Nitrendipine
3063 اسید نیتریک Nitric Acid
3064 نیتریک اکساید Nitric Oxide
3065 نیتروبنزن Nitrobenzene
3066 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
3067 نیتروفورازون Nitrofurazone
3068 نیتروژن Nitrogen
3069 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
3070 نیتروژن 13 Nitrogen-13
3071 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
3072 نیترومرسول Nitromersol
3073 نیتروسکانات Nitroscanate
3074 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
3075 نیتروکسینیل Nitroxinil
3076 نیتروکسولین Nitroxoline
3077 نیزاتیدین Nizatidine
3078 نیزوفنون Nizofenone
3079 نوکلوپروست Nocloprost
3080 نولاتریکسید Nolatrexed
3081 نومجسترول Nomegestrol
3082 نونیوامید Nonivamide
3083 نونوکسینول Nonoxinols
3084 نوربروماید Norbormide
3085 نوردازپام Nordazepam
3086 نوردی هیدروگواییرتیک اسید Nordihydroguaiaretic Acid
3087 نورلجسترومین Norelgestromin
3088 نوراپی نفرین Norepinephrine
3089 نوراتان درولون Norethandrolone
3090 نوراتی استرون Norethisterone
3091 نوراتینودرل Noretynodrel
3092 نورفلوکساسین Norfloxacin
3093 نورجستیمات Norgestimate
3094 نورجستومت Norgestomet
3095 نورژسترینون Norgestrienone
3096 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
3097 نورمتادون Normethadone
3098 نورفنیل افرین Norphenylephrine
3099 نورتریپتیلن Nortriptyline
3100 نوروانکومایسین Norvancomycin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب