اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3001 نئوتام Neotame
3002 نپافناک چشمی Nepafenac-Ophthalmic
3003 نپی نالون Nepinalone
3004 نریدرونیک اسید Neridronic Acid
3005 Neroli Oil
3006 Nerve Agents
3007 نسیریتاید سیترات Nesiritide Citrate
3008 نتی کونازول Neticonazole
3009 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
3010 نتوبیمین Netobimin
3011 قرمز طبیعی Neutral Red
3012 نویراپین Nevirapine
3013 ان-هگزان n-Hexane
3014 نیاسینامید Niacinamide
3015 نیالامید Nialamide
3016 Niaouli Oil
3017 نیاپرازین Niaprazine
3018 نیکاراون Nicaraven
3019 نیکاربازین Nicarbazin
3020 نیکاردیپین Nicardipine
3021 نیکرگولین Nicergoline
3022 نیسریترول Niceritrol
3023 نیکلوزماید Niclosamide
3024 نیکوبوکسیل Nicoboxil
3025 نیکوکودین Nicocodine
3026 نیکوفیبرات Nicofibrate
3027 نیکومرفین Nicomorphine
3028 نیکوراندیل Nicorandil
3029 نیکوتین Nicotine
3030 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
3031 نیکوتینیک اسید+لاروپیپرانت Nicotinic Acid+Laropiprant
3032 نیکوتینیل الکل Nicotinyl Alcohol
3033 نیفدیپین Nifedipine
3034 نیفکالانت Nifekalant
3035 نیفه نازون Nifenazone
3036 نیفلومیک اسید Niflumic Acid
3037 نیفوراتل Nifuratel
3038 نیفوروکسازید Nifuroxazide
3039 نیفوروکسیم Nifuroxime
3040 نیفورسول Nifursol
3041 نیفورتیموکس Nifurtimox
3042 نیفورتوینول Nifurtoinol
3043 نیفورزاید Nifurzide
3044 NILOTAMIDE
3045 نیلوتینیب Nilotinib
3046 نیلوتامید Nilutamide
3047 نیلوادیپین Nilvadipine
3048 نیمسولید Nimesulide
3049 نیمتازپام Nimetazepam
3050 نیمودیپین Nimodipine
3051 نیمورازول Nimorazole
3052 نیموستین Nimustine
3053 نیپروتیدین Niperotidine
3054 نیپرادیلول Nipradilol
3055 نایسین Nisin
3056 نیسولدیپین Nisoldipine
3057 نیتازوکسانید Nitazoxanide
3058 نیتی سینون Nitisinone
3059 نیترازپام Nitrazepam
3060 نیترن دیپین Nitrendipine
3061 اسید نیتریک Nitric Acid
3062 نیتریک اکساید Nitric Oxide
3063 نیتروبنزن Nitrobenzene
3064 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
3065 نیتروفورازون Nitrofurazone
3066 نیتروژن Nitrogen
3067 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
3068 نیتروژن 13 Nitrogen-13
3069 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
3070 نیترومرسول Nitromersol
3071 نیتروسکانات Nitroscanate
3072 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
3073 نیتروکسینیل Nitroxinil
3074 نیتروکسولین Nitroxoline
3075 نیزاتیدین Nizatidine
3076 نیزوفنون Nizofenone
3077 نوکلوپروست Nocloprost
3078 نولاتریکسید Nolatrexed
3079 نومجسترول Nomegestrol
3080 نونیوامید Nonivamide
3081 نونوکسینول Nonoxinols
3082 نوربروماید Norbormide
3083 نوردازپام Nordazepam
3084 نوردی هیدروگواییرتیک اسید Nordihydroguaiaretic Acid
3085 نورلجسترومین Norelgestromin
3086 نوراپی نفرین Norepinephrine
3087 نوراتان درولون Norethandrolone
3088 نوراتی استرون Norethisterone
3089 نوراتینودرل Noretynodrel
3090 نورفلوکساسین Norfloxacin
3091 نورجستیمات Norgestimate
3092 نورجستومت Norgestomet
3093 نورژسترینون Norgestrienone
3094 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
3095 نورمتادون Normethadone
3096 نورفنیل افرین Norphenylephrine
3097 نورتریپتیلن Nortriptyline
3098 نوروانکومایسین Norvancomycin
3099 نوسکاپین Noscapine
3100 نووبیوسین Novobiocin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب