اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3801 ریفاپنتین Rifapentine
3802 ریفاکسیمین Rifaximin
3803 Rift Valley Fever Vaccines
3804 ریلمنیدین فسفات Rilmenidine Phosphate
3805 ریلوزول Riluzole
3806 ریمانتادین Rimantadine
3807 ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
3808 ریمی ترول Rimiterol
3809 رینگر لاکتات Ringer Lactate
3810 رینگرز Ringers
3811 ریزیدرونات Risedronate
3812 ریسپریدون Risperidone
3813 ریتانسرین Ritanserin
3814 ریتیومتان Ritiometan
3815 ریتودرین Ritodrine
3816 ریتوناویر Ritonavir
3817 ریتوکسی مب Rituximab
3818 ریواروکسابان Rivaroxaban
3819 ریواستیگمین Rivastigmine
3820 ریزاتریپتان Rizatriptan
3821 روبنیدین Robenidine
3822 روسیورین Rociverine
3823 روکورونیوم Rocuronium
3824 روفکوکسیب Rofecoxib
3825 روفلومیلاست Roflumilast
3826 روکیتامایسین Rokitamycin
3827 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
3828 رومی دپسین Romidepsin
3829 رومی فیدین Romifidine
3830 رومی پلوستیم Romiplostim
3831 رونیدازول Ronidazole
3832 رونی فیبرات Ronifibrate
3833 روپینیرول Ropinirole
3834 روپیواکائین Ropivacaine
3835 Rose Bengal Sodium
3836 میوه رز Rose Fruit
3837 روغن رز Rose Oil
3838 روزیگلیتازون Rosiglitazone
3839 روزوکساسین Rosoxacin
3840 روسوواستاتین Rosuvastatin
3841 واکسن روتاویروس Rotavirus Vaccines
3842 روتنون Rotenone
3843 Rotigotin
3844 روکسادیمات Roxadimate
3845 روکسارسون Roxarsone
3846 روکساتیدین استات هیدروکلراید Roxatidine Acetate Hydrochloride
3847 روکسیترومایسین Roxithromycin
3848 رویال ژلی Royal Jelly
3849 Rubber
3850 واکسن سرخجه و اوریون Rubella and Mumps Vaccines
3851 ایمنوگلوبولین سرخجه Rubella Immunoglobulins
3852 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
3853 Rubidium Iodide
3854 روبیدیوم 82 Rubidium-82
3855 روبی تکان Rubitecan
3856 روفینامید Rufinamide
3857 روفلوکساسین Rufloxacin
3858 روپاتادین Rupatadine
3859 روسکوژنین Ruscogenin
3860 Rutoside
3861 سابلوزول Sabeluzole
3862 ساخارین Saccharin
3863 Saccharomyces boulardi
3864 ساکروسیداز Sacrosidase
3865 Sacubitril+Valsartan
3866 Sage Oil
3867 Sakicylic Acid+Coal Tar
3868 سالامیداستیک اسید Salamidacetic Acid
3869 سالبوتامول Salbutamol
3870 Salbutamol+Beclomethasone
3871 سالیسیلامید Salicylamide
3872 اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
3873 سالینومایسین Salinomycin
3874 سالیکس Salix
3875 سالمترول Salmeterol
3876 سالمترول+فلوتیکازون Salmeterol+Fluticasone
3877 سالناسدین Salnacedin
3878 سالول Salol
3879 سالسالات Salsalate
3880 سالورین Salverine
3881 عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل Salvia officinalis+Echinaceae purpurea
3882 ساماریوم 153 Samarium-153
3883 سامبوکوس Sambucus
3884 سانژوناریا Sanguinaria
3885 سانتونین Santonin
3886 ساپرکونازول Saperconazole
3887 ساپروپترین Sapropterin
3888 ساکویی ناویر Saquinavir
3889 سارافلوکساسین Sarafloxacin
3890 سارالازین استات Saralasin Acetate
3891 SARCOIDOSE TEST (KVEIM) AMP
3892 سارگراموستیم Sargramostim
3893 ساریلومب Sarilumab
3894 سارپوگرلات Sarpogrelate
3895 سارساپاریلا Sarsaparilla
3896 ساروپلاز Saruplase
3897 Sassafras Oil
3898 ساتراپلاتین Satraplatin
3899 نخل اره ای+ شبدر قرمز+علف خرس+گزنه+کدو Saw Palmetto+Red Clover+Bearberry leaves+Nettle Root+Pumpkin Seed Oil
3900 ساکسی توکسین Saxitoxin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب