اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3801 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
3802 ریفامایسین Rifamycin
3803 ریفاپنتین Rifapentine
3804 ریفاکسیمین Rifaximin
3805 Rift Valley Fever Vaccines
3806 ریلمنیدین فسفات Rilmenidine Phosphate
3807 ریلوزول Riluzole
3808 ریمانتادین Rimantadine
3809 ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
3810 ریمی ترول Rimiterol
3811 رینگر لاکتات Ringer Lactate
3812 رینگرز Ringers
3813 ریزیدرونات Risedronate
3814 ریسپریدون Risperidone
3815 ریتانسرین Ritanserin
3816 ریتیومتان Ritiometan
3817 ریتودرین Ritodrine
3818 ریتوناویر Ritonavir
3819 ریتوکسی مب Rituximab
3820 ریواروکسابان Rivaroxaban
3821 ریواستیگمین Rivastigmine
3822 ریزاتریپتان Rizatriptan
3823 روبنیدین Robenidine
3824 روسیورین Rociverine
3825 روکورونیوم Rocuronium
3826 روفکوکسیب Rofecoxib
3827 روفلومیلاست Roflumilast
3828 روکیتامایسین Rokitamycin
3829 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
3830 رومی دپسین Romidepsin
3831 رومی فیدین Romifidine
3832 رومی پلوستیم Romiplostim
3833 رونیدازول Ronidazole
3834 رونی فیبرات Ronifibrate
3835 روپینیرول Ropinirole
3836 روپیواکائین Ropivacaine
3837 Rose Bengal Sodium
3838 میوه رز Rose Fruit
3839 روغن رز Rose Oil
3840 روزیگلیتازون Rosiglitazone
3841 روزوکساسین Rosoxacin
3842 روسوواستاتین Rosuvastatin
3843 واکسن روتاویروس Rotavirus Vaccines
3844 روتنون Rotenone
3845 Rotigotin
3846 روکسادیمات Roxadimate
3847 روکسارسون Roxarsone
3848 روکساتیدین استات هیدروکلراید Roxatidine Acetate Hydrochloride
3849 روکسیترومایسین Roxithromycin
3850 رویال ژلی Royal Jelly
3851 Rubber
3852 واکسن سرخجه و اوریون Rubella and Mumps Vaccines
3853 ایمنوگلوبولین سرخجه Rubella Immunoglobulins
3854 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
3855 Rubidium Iodide
3856 روبیدیوم 82 Rubidium-82
3857 روبی تکان Rubitecan
3858 روفینامید Rufinamide
3859 روفلوکساسین Rufloxacin
3860 روپاتادین Rupatadine
3861 روسکوژنین Ruscogenin
3862 Rutoside
3863 سابلوزول Sabeluzole
3864 ساخارین Saccharin
3865 Saccharomyces boulardi
3866 ساکروسیداز Sacrosidase
3867 Sacubitril+Valsartan
3868 Sage Oil
3869 Sakicylic Acid+Coal Tar
3870 سالامیداستیک اسید Salamidacetic Acid
3871 سالبوتامول Salbutamol
3872 Salbutamol+Beclomethasone
3873 سالیسیلامید Salicylamide
3874 اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
3875 سالینومایسین Salinomycin
3876 سالیکس Salix
3877 سالمترول Salmeterol
3878 سالمترول+فلوتیکازون Salmeterol+Fluticasone
3879 سالناسدین Salnacedin
3880 سالول Salol
3881 سالسالات Salsalate
3882 سالورین Salverine
3883 عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل Salvia officinalis+Echinaceae purpurea
3884 ساماریوم 153 Samarium-153
3885 سامبوکوس Sambucus
3886 سانژوناریا Sanguinaria
3887 سانتونین Santonin
3888 ساپرکونازول Saperconazole
3889 ساپروپترین Sapropterin
3890 ساکویی ناویر Saquinavir
3891 سارافلوکساسین Sarafloxacin
3892 سارالازین استات Saralasin Acetate
3893 SARCOIDOSE TEST (KVEIM) AMP
3894 سارگراموستیم Sargramostim
3895 ساریلومب Sarilumab
3896 سارپوگرلات Sarpogrelate
3897 سارساپاریلا Sarsaparilla
3898 ساروپلاز Saruplase
3899 Sassafras Oil
3900 ساتراپلاتین Satraplatin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب