اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
901 کلروبوتانول Chlorobutanol
902 کلروکرزول Chlorocresol
903 کلروفلوروکربن Chlorofluorocarbons
904 کلروفرم Chloroform
905 کلروفاسینون Chlorophacinone
906 کلروفیل Chlorophyll
907 کلروپیکرین Chloropicrin
908 کلروپلاتینیک اسید Chloroplatinic Acid
909 کلروپروکائین Chloroprocaine
910 کلروپیرامین Chloropyramine
911 کلروکین Chloroquine
912 کلروتیازید Chlorothiazide
913 کلروتیمول Chlorothymol
914 کلروتریانیسن Chlorotrianisene
915 کلروکسی لنول Chloroxylenol
916 کلروزوتوسین Chlorozotocin
917 کلرفنسین Chlorphenesin
918 کلرفنسین کاربامات Chlorphenesin Carbamate
919 کلرفنیرامین مالئات Chlorpheniramine Maleate
920 کلرفنوکسامین Chlorphenoxamine
921 کلرپرواتازین Chlorproethazine
922 کلرپروگوانیل Chlorproguanil
923 کلروپرومازین Chlorpromazine
924 کلرپروپامید Chlorpropamide
925 کلرپروتیکسن Chlorprothixene
926 کلرپیریفوس Chlorpyrifos
927 کلرکینالدول Chlorquinaldol
928 کلروکینول Chlorquinol
929 کلرتالیدون Chlortalidone
930 کلرتتراسیکلین Chlortetracycline
931 کلرزوکسازون Chlorzoxazone
932 واکسن وبا Cholera Vaccines
933 کلسترول Cholesterol
934 کولین آلفوسرات Choline Alfoscerate
935 کولین بیتارترات Choline Bitartrate
936 کولین منیزیوم تریسالیسیلات Choline Magnesium Trisalicylate
937 کولین سالیسیلات Choline Salicylate
938 کندروتین سولفات بی Chondroitin Sulfate B
939 کندروتین سولفات سدیم Chondroitin Sulfate Sodium
940 کوندروتین سولفات-آیرون کمپلکس Chondroitin Sulfate—Iron Complex
941 Chrome Alum
942 کرومیوم Chromium
943 کرومیوم تری اکسید Chromium Trioxide
944 کرومیوم 51 Chromium-51
945 کرموکارب دی اتیلامین Chromocarb Diethylamine
946 کریزوئیدین هیدروکلراید سیترات Chrysoidine Hydrochloride Citrate
947 کیموپاپائین Chymopapain
948 کیموتریپسین Chymotrypsin
949 سی بنزولین Cibenzoline
950 خار مریم+کاسنی Cichorium intybus+Silybum marianum
951 سیکلاسیلین Ciclacillin
952 سیکلزوناید Ciclesonide-EENT
953 سیکله تانین Cicletanine
954 سیکلیومنول Cicliomenol
955 CICLOFOVIR
956 سیکلوهگزامید Cicloheximide
957 سیکلونیوم برومید Ciclonium Bromide
958 سیکلوپیروکس Ciclopirox
959 CICLOSONADE
960 سیکلوسپورین Ciclosporin
961 سیکلوکسیلیک اسید Cicloxilic Acid
962 سیدوفوویر Cidofovir
963 سیلانسترون Cilansetron
964 سیلاستاتین Cilastatin
965 سیلازاپریل Cilazapril
966 سیلاری نوروتروفیک فاکتور Ciliary Neurotrophic Factor
967 کلنیدیپین Cilnidipine
968 سیلوستازول Cilostazol
969 CILYMARIN
970 سایمتیدین Cimetidine
971 سیمتروپیوم بروماید Cimetropium Bromide
972 سیناکلست Cinacalcet
973 اسید سینامتیک Cinametic Acid
974 Cinchocaine+Prednisolone
975 سینکونا بارک Cinchona Bark
976 سینئول Cineole
977 سینه پازت مالئات Cinepazet Maleate
978 سین پازاید مالئات Cinepazide Maleate
979 سینیتاپراید Cinitapride
980 سینامدرین Cinnamedrine
981 سینامیک اسید Cinnamic Acid
982 سینامون Cinnamon
983 روغن سینامول Cinnamon Oil
984 سیناریزین Cinnarizine
985 سینولازپام Cinolazepam
986 سینوکساسین Cinoxacin
987 سینوکسات Cinoxate
988 سیوفوکتول Ciofoctol
989 سیپروسینونید Ciprocinonide
990 سیپروفیبرات Ciprofibrate
991 سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin
992 Ciprofloxacin+Dexamethasone
993 سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic
994 سیزاپراید Cisapride
995 سیس پلاتین Cisplatin
996 سیتالوپرام Citalopram
997 سیتی کولین Citicoline
998 سیتیولون Citiolone
999 Citric acid+Na citrate+K citrate
1000 روغن سیترونلا Citronella Oil
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب