اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4101 استرونتیوم Strontium Ranelate
4102 استرونتیوم 89 Strontium-89
4103 استروفانتین-کا Strophanthin-K
4104 استرکنین Strychnine
4105 سوکسیمر Succimer
4106 سوکسی نیمید Succinimide
4107 سوکسینیل کولین Succinylcholine Chloride
4108 سوکسینیل سولفاتیازول Succinylsulfathiazole
4109 سوکرالفیت Sucralfate
4110 سوکرالوز Sucralose
4111 سوکروز Sucrose
4112 سوکروز استر Sucrose Esters
4113 سوکروز اکتا-استات Sucrose Octa-acetate
4114 سوکروز پلی استر Sucrose Polyesters
4115 سوفنتانیل Sufentanil
4116 Sugammadex
4117 سولباکتام Sulbactam
4118 سولبنی سیلین Sulbenicillin
4119 سولکونازول Sulconazole
4120 سولپاروئید Suleparoid
4121 سولفاکاربامید Sulfacarbamide
4122 سولفاستامید Sulfacetamide
4123 سولفاکلرپیریدازین Sulfachlorpyridazine
4124 سولفاکریسویدین Sulfachrysoidine
4125 سولفاکلوزین Sulfaclozine
4126 سولفادیازین Sulfadiazine
4127 سولفادیکرامید Sulfadicramide
4128 سولفادی متوکسین Sulfadimethoxine
4129 سولفادیمیدین Sulfadimidine
4130 سولفادوکسین Sulfadoxine
4131 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
4132 سولفافورازول Sulfafurazole
4133 سولفاگوانیدین Sulfaguanidine
4134 سولفامازون Sulfamazone
4135 سولفامرازین Sulfamerazine
4136 سولفامتی زول Sulfamethizole
4137 سولفامتوکسازول Sulfamethoxazole
4138 سولفامتوکسی پیریدازین Sulfamethoxypyridazine
4139 سولفامتیل تیازول Sulfamethylthiazole
4140 سولفامتوپیرازین Sulfametopyrazine
4141 سولفامترول Sulfametrole
4142 سولفامنومتوکسین Sulfamonomethoxine
4143 سولفاموکسول Sulfamoxole
4144 سولفانیل آمید Sulfanilamide
4145 سولفاپریدین Sulfapyridine
4146 سولفاکینوکسالین Sulfaquinoxaline
4147 سولفاسالازین Sulfasalazine
4148 سولفاسوکسینامید Sulfasuccinamide
4149 روغن کرچک سولفاته Sulfated Castor Oil
4150 سولفاتیازول Sulfathiazole
4151 سولفاتروکسازول Sulfatroxazole
4152 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
4153 سولفیرام Sulfiram
4154 سولفی سومیدین Sulfisomidine
4155 سولفوبرموفتالیین Sulfobromophthalein Sodium
4156 سولفوگایاکول Sulfogaiacol
4157 گوگرد Sulfur
4158 سولفور هگزافلوراید Sulfur Hexafluoride
4159 سولفوریتد لیم Sulfurated Lime
4160 سولفوریتد پتاس Sulfurated Potash
4161 اسید سولفوریک Sulfuric Acid
4162 سالجلی کوتید Sulglicotide
4163 سولینداک Sulindac
4164 سولیسوبنزون Sulisobenzone
4165 سولودکساید Sulodexide
4166 سولفان بلو Sulphan Blue
4167 سولپیراید Sulpiride
4168 سول پروستون Sulprostone
4169 سولتامیسیلین Sultamicillin
4170 سولتیام Sultiame
4171 سولتوپراید Sultopride
4172 سوماترابنزوئین Sumatra Benzoin
4173 سوماتریپتان Sumatriptan
4174 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
4175 سونیتینیب Sunitinib
4176 سان ست یلو Sunset Yellow FCF
4177 سوپراکسید دیسموتاز Superoxide Dismutase
4178 سوپلاتاست توسیلات Suplatast Tosilate
4179 سوپرارنال کورتکس Suprarenal Cortex
4180 سوپروفن Suprofen
4181 سورامین Suramin
4182 سورژیبون Surgibone
4183 سوتیلاینس Sutilains
4184 سوکسی بوزون Suxibuzone
4185 لیموشیرین Sweet Orange
4186 روغن لیمو شیرین Sweet Orange Oil
4187 تاکالسیتول Tacalcitol
4188 تاکرین Tacrine
4189 تاکرولیموس Tacrolimus
4190 تادالافیل Tadalafil
4191 تافنوکوئین Tafenoquine
4192 تالک Talc
4193 تالینولول Talinolol
4194 تالی پکسول Talipexole
4195 تالتیرلین Taltirelin
4196 TAM SOLUTION FOR HARD LENS SOL
4197 تاماریند Tamarind
4198 تاموکسیفن Tamoxifen
4199 تامسولوسین Tamsulosin
4200 تاندوسپیرون سیترات Tandospirone Citrate
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب