اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4101 استروفانتین-کا Strophanthin-K
4102 استرکنین Strychnine
4103 سوکسیمر Succimer
4104 سوکسی نیمید Succinimide
4105 سوکسینیل کولین Succinylcholine Chloride
4106 سوکسینیل سولفاتیازول Succinylsulfathiazole
4107 سوکرالفیت Sucralfate
4108 سوکرالوز Sucralose
4109 سوکروز Sucrose
4110 سوکروز استر Sucrose Esters
4111 سوکروز اکتا-استات Sucrose Octa-acetate
4112 سوکروز پلی استر Sucrose Polyesters
4113 سوفنتانیل Sufentanil
4114 Sugammadex
4115 سولباکتام Sulbactam
4116 سولبنی سیلین Sulbenicillin
4117 سولکونازول Sulconazole
4118 سولپاروئید Suleparoid
4119 سولفاکاربامید Sulfacarbamide
4120 سولفاستامید Sulfacetamide
4121 سولفاکلرپیریدازین Sulfachlorpyridazine
4122 سولفاکریسویدین Sulfachrysoidine
4123 سولفاکلوزین Sulfaclozine
4124 سولفادیازین Sulfadiazine
4125 سولفادیکرامید Sulfadicramide
4126 سولفادی متوکسین Sulfadimethoxine
4127 سولفادیمیدین Sulfadimidine
4128 سولفادوکسین Sulfadoxine
4129 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
4130 سولفافورازول Sulfafurazole
4131 سولفاگوانیدین Sulfaguanidine
4132 سولفامازون Sulfamazone
4133 سولفامرازین Sulfamerazine
4134 سولفامتی زول Sulfamethizole
4135 سولفامتوکسازول Sulfamethoxazole
4136 سولفامتوکسی پیریدازین Sulfamethoxypyridazine
4137 سولفامتیل تیازول Sulfamethylthiazole
4138 سولفامتوپیرازین Sulfametopyrazine
4139 سولفامترول Sulfametrole
4140 سولفامنومتوکسین Sulfamonomethoxine
4141 سولفاموکسول Sulfamoxole
4142 سولفانیل آمید Sulfanilamide
4143 سولفاپریدین Sulfapyridine
4144 سولفاکینوکسالین Sulfaquinoxaline
4145 سولفاسالازین Sulfasalazine
4146 سولفاسوکسینامید Sulfasuccinamide
4147 روغن کرچک سولفاته Sulfated Castor Oil
4148 سولفاتیازول Sulfathiazole
4149 سولفاتروکسازول Sulfatroxazole
4150 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
4151 سولفیرام Sulfiram
4152 سولفی سومیدین Sulfisomidine
4153 سولفوبرموفتالیین Sulfobromophthalein Sodium
4154 سولفوگایاکول Sulfogaiacol
4155 گوگرد Sulfur
4156 سولفور هگزافلوراید Sulfur Hexafluoride
4157 سولفوریتد لیم Sulfurated Lime
4158 سولفوریتد پتاس Sulfurated Potash
4159 اسید سولفوریک Sulfuric Acid
4160 سالجلی کوتید Sulglicotide
4161 سولینداک Sulindac
4162 سولیسوبنزون Sulisobenzone
4163 سولودکساید Sulodexide
4164 سولفان بلو Sulphan Blue
4165 سولپیراید Sulpiride
4166 سول پروستون Sulprostone
4167 سولتامیسیلین Sultamicillin
4168 سولتیام Sultiame
4169 سولتوپراید Sultopride
4170 سوماترابنزوئین Sumatra Benzoin
4171 سوماتریپتان Sumatriptan
4172 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
4173 سونیتینیب Sunitinib
4174 سان ست یلو Sunset Yellow FCF
4175 سوپراکسید دیسموتاز Superoxide Dismutase
4176 سوپلاتاست توسیلات Suplatast Tosilate
4177 سوپرارنال کورتکس Suprarenal Cortex
4178 سوپروفن Suprofen
4179 سورامین Suramin
4180 سورژیبون Surgibone
4181 سوتیلاینس Sutilains
4182 سوکسی بوزون Suxibuzone
4183 لیموشیرین Sweet Orange
4184 روغن لیمو شیرین Sweet Orange Oil
4185 تاکالسیتول Tacalcitol
4186 تاکرین Tacrine
4187 تاکرولیموس Tacrolimus
4188 تادالافیل Tadalafil
4189 تافنوکوئین Tafenoquine
4190 تالک Talc
4191 تالینولول Talinolol
4192 تالی پکسول Talipexole
4193 تالتیرلین Taltirelin
4194 TAM SOLUTION FOR HARD LENS SOL
4195 تاماریند Tamarind
4196 تاموکسیفن Tamoxifen
4197 تامسولوسین Tamsulosin
4198 تاندوسپیرون سیترات Tandospirone Citrate
4199 تانیک اسید Tannic Acid
4200 تاپنتادول Tapentadol
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب